Sayıştay iktisat soruları (tüm yıllar) - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

Sayıştay iktisat soruları (tüm yıllar)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sayıştay iktisat soruları (tüm yıllar)

İKTİSAT DERS NOTLARI
İKTİSAT

2013

1) Slutsky denklemi çerçevesinde giffen malın bir düşük mal olduğunu ispatlayınız.

Sayıştay iktisat soruları (tüm yıllar)
Sayıştay iktisat soruları (tüm yıllar)

2) Finansal piyasalarda asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim ve ahlaki çöküntünün etkileri nelerdir? Bunlara karşı nasıl önlemler alınmalıdır?

3) Ricardo-Barro eşdeğerlik nedir? Buna karşı getirilen eleştiriler nelerdir? Bu teze göre maliye politikasının etkinliğini tartışınız.

4) Para politikasının uzun ve kısa dönemde etkilerini tartışınız.

5) Pareto etkinlik nedir? Edgeworth kutusunda pareto etkin hallerin kümesini gösteriniz.

2012

1- Yeni keynesyen ve yeni klasik para politikası farkları?

2- Mio, marjinal fayda, farksızlık eğrisi arasındaki ilişkiler nasıldır?

3- Para politikası araçları nelerdir? Bunlardan merkez bankaları tarafından en etkili olarak kullanılanı sizce hangisidir?

4- P=20-q , monopol. Q=L0’5.K0’5 w=1 r=4 karı max. Yapan üretim düzeyi, fiyat ve karı bulunuz.

5- IS-LM, sınırsız sermaye hareketi ile ilgili bir soru. LM yatayken nasıl bir politika uygulanır. ( Her soru 20 p. )

2011

1) Tam rekabet ve monopolcü rekabet piyasalarını karşılaştırınız?

2) Ödemeler bilançosunu açıklayınız?

3) Para çarpanı nedir? Para çarpanının belirleyicileri nelerdir açıklayınız?

4) Türkiyede son yıllarda uygulanan özelleştirme politikalarını açıklayınız?

5) Ölçeğe göre getiri ve azalan verimler kanunu karşılaştırınız?

2008

1) Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

a) Gelir ve ikame etkileri (7 puan)

b) Ortalama ve marjinal ürün (6 puan)

c) Likidite tuzağı (6 puan)

d) Kamu kesimi borçlanma gereksinimi (6 puan)

2) a) Tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisinin oluşumunu şekil yardımı ile açıklayınız. (12 puan)

b) Tasarrufların (SP) 380, yatırımların (IP) 400, net ihracatın 90 olduğu bir ekonomide kamu açıkları ve cari açığın kaç birim olduğunu bulunuz. Türkiye’de bu kamu açığının nasıl kapatılabileceğini tartışınız. (13 puan)

3) a) Dışa açık bir ekonomide para ve maliye politikalarının tam etkin olduğu durumları anlatınız. Bu politikaların birlikte uygulanması halinde hâsıla ve faiz düzeyi üzerinde ne tür etki yaratacağını tartışınız. Daraltıcı para ve maliye politikalarının birlikte uygulanması halinde hâsıla, faiz, tüketim ve yatırıma olan etkilerini açıklayınız.(13 puan)

b) Sadece kamu harcaması ve para politikası ile müdahale yapılan bir ekonomide hangi politika araçlarının ne şekilde kullanılması ile milli gelirde ne tür etkiler görülür? (12 puan)

4) a) Klasik iktisatçılara göre para hangi amaçlarla elde tutulur? Klasiklere göre para talebinin faize ve gelir esnekliğini açıklayınız. (13 puan)

b) Ödünç verilebilir fonlar teorisine göre faizin oluşumunu anlatınız. Enflasyon beklentisinin bulunması halinde fon talebinin nasıl etkileneceğini irdeleyiniz. (12 puan)

2007

1) Sermayenin ürün değerini tanımlayın.(20 puan)

2) Tam rekabet piyasasında işgücü talebi nasıl oluşur açıklayın.(20 puan)

3) Kapsanmış faiz paritesini anlatın.(20 puan)

4) Net dış varlıklar ve Net iç varlıklar nelerdir? Para politikası uygulanmasının Mundell fleming ve ödemeler dengesine parasalcı yaklaşım çerçevesinde etkileri nelerdir açıklayın.(20 puan)

5) Tahvil fiyatları ile faiz hadleri arasındaki ilişki ve faiz hadleri ile beklentiler arasındaki ilişkiyi açıklayın.(20 puan)

2006

1) a) Kısa dönem marjinal maliyeti tanımlayın ve marjinal ürün ile olan ilişkisini anlatınız. (5 puan)

b) Marjinal ikame haddini tanımlayın. Tam ikame mallarda nasıl özellik gösterir açıklayın. (5 puan)

c) Kapsanmış(karşılanmış)faiz haddi kavramını kurumsal gerekliliklerini de göz önüne alarak açıklayınız. (5 puan)

d) Doğal işsizlik oranını açıklayın. (5 puan)

2) Likidite tercih teorisine göre para talebini neler belirler. Bu faktörlerdeki olası değişiklikler para talebini nasıl etkiler. Bu teoriye yöneltilen eleştiriler nelerdir açıklayın. (20 puan)

3) Ekonomi dengede iken hangi hallerde merkez bankası para arzını artırırsa kurun seviyesi denge kur seviyesinin üzerine çıkar. IS-LM modeli çerçevesinde açıklayın.(20 puan)

4) Enflasyonist açık ve deflasyonist açık kavramlarını açıklayın. Keynesyen görüş çerçevesinde deflasyonist açığı kapatmak için uygulanacak para-maliye politikaları nelerdir? Nasıl çalıştığını IS-LM modeli çerçevesinde açıklayın. (20 puan)

5) “Monopol firmayı düzenlemek amacıyla marjinal maliyetin fiyata eşit olduğu yerde tavan fiyat uygulaması yapılıyor.” Sonuçlarını şekil yardımıyla açıklayınız. (20 puan)

2004

1) Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

a) Üretici artığı (5 puan)

b) Pareto optimumu (5 puan)

c) Karşılanmış faiz paritesi (5 puan)

d) Yatırım içsel olması (5 puan)

2) Üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesini şekil yardımıyla anlatınız ve genişleme yolunu tanımlayınız.(20 puan)

3) Keynesyen düşünceye göre İktisat politikası ile fiyatları artırmadan çıktıyı artırmak mümkün müdür? Neden? Şekil yardımı ile anlatınız. (20 puan)

4) Para talebinin azaldığı, yani aynı gelir ve faiz düzeyinde elde tutulmak istenen para miktarının azaldığı durumda,

a) Keynes’in yatay arz eğrisine göre fiyat ve çıktı nasıl etkilenir?(10 puan)

b) Klasiklerin düşüncelerine göre fiyat ve çıktı nasıl etkilenir?(10 puan)

5) a) Ödünç verilebilir fonlar teorisini anlatınız.(10 puan)

b) Para arzının içselliği ve dışsallığını anlatınız.(10 puan)

2003

1) Dışsallık, arz talep ve fiyat esnekliği, işsizlik oranı, doğal işsizlik oranı, üretim olanakları eğrisi, enflasyonist ve deflasyonist açık nedir?

2) Monopolcu neden talep esnekliğinin -1 olduğu noktada dengeye gelemez?

3) IMF bir ülkeye daraltıcı Maliye Politikası ve devalüasyon politikası öneriyor. Bu politikaların etkin olması için hâsıla tam istihdamın altında mı üstünde mi olmalıdır?

4) Yatırım ve çıktı miktarını değiştirmeden bütçe açığını kapatmak ekonomi yönetiminin elinde midir?

5) Klasik para talebi ile Keynesyen para talebi arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

2002

1) Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayın.

a) Düşük mal

b) Ölçeğe göre azalan getiri

c) Üretimde dışsallık

) Okun yasası

e) Beklentilere göre genişletilmiş philips eğrisi

2) Yatırım faiz esnekliği sıfır, para talebi faiz esnekliği sonsuzken kamu harcamalarında ki artışın etkisini IS-LM modelinde inceleyiniz.

3) Tam rekabet koşullarında çalışan ve zarar eden firmanın kapanma noktasını şekil yardımıyla açıklayınız.

4) Bütçe açığının azalmasının toplam talep ve toplam arza etkisini şekil yardımıyla açıklayınız.

5) Para arzında ki artışın faizler üzerindeki etkisini, beklenen enflasyon ve gelir etkisinin ikame etkisini bastırdığı durumu tartışınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder