Şube Müdürlüğü Sınavı Yazışma Kuralları Ders Notları 2018 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 21, 2018

Şube Müdürlüğü Sınavı Yazışma Kuralları Ders Notları 2018

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Şube Müdürlüğü Sınavı Yazışma Kuralları Ders Notları 2018

Yazışma Kuralları
Yazışma kuralları, Devlet yönetiminde, ticaret alanında, eğitimde kullanılan yazışmalarda uygulanır.

Konuşurken en Önemli sözcük vurgu ile belirtilir. Yazıda ise vurgulanmak istenen sözcük yükleme yakın kullanılır.

Şube Müdürlüğü Sınavı Yazışma Kuralları Ders Notları 2018
Şube Müdürlüğü Sınavı Yazışma Kuralları Ders Notları 2018


İyi düzenlenmiş bir paragrafta her cümle, bir Öncekinin ya da sonrakinin devamıdır.

Dilekçe sahibi, dilekçesinin sol alt tarafına adresini yazar.

Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı türüne "genelge" denir.

Yazıların tarih ve sayıları rakamla yazılır.

Rakamlara getirilen "nci", "inci" türü sıra belirten ekler kesme işaretiyle yazılır.

Günlük hayatta ya da iş hayatında karşılaşılan başlıca iş yazıları; "Rapor", "Dilekçe", "Tutanak", "Resmî Yazı" başlıkları altında toplanabilir.

Rapor

Herhangi bir konu, olay ya da sorunla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemenin sonuçlarını belirtmek, varılan sonuçlarla ilgili değerlendirmeyi bildirmek için yazılan yazılara denir.

Raporlar iş ve bilimsel raporlar olmak üzere ikiye ayrılır Yalnız hangi amaçla yazılırsa yazılsın rapor, önce rapora konu olan olay, durum ya da sorun belirtilerek başlar. Daha sonra, inceleme ve araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ve bulgular sıralanır. Son bölümde ise raporu yazan kişinin o konuda vardığı yargılar kendi kanıları yer alır.

- İş Raporları

Bilimsel bir araştırmadan çok; bir olayın ya da bir durumun değerlendirilmesini, bir soruşturmanın sonuçlarını içeren çalışmalardır.

- Bilimsel Raporlar

İnceleme ve araştırmaya dayanan ve konunun bilimsel yöntemlerle ele alındığı çalışmalardır.

Raporun en belirgin özelliği, tutanağa göre; çok daha uzun süreli olması, daha fazla belge ve bilgiye dayanması, kişisel görüş ve yorumlan içermesidir.

Herkes rapor hazırlayamaz. Rapor hazırlayan kişinin bilirkişi olması gerekir.

Raporlar, elde edilen belge ve bilgilere göre belli bir plan çerçevesinde, açık anlaşılır bir dille ve tartışmaya meydan vermeyecek bir şekilde kaleme alınmalıdır. Rapor metninin en üst köşesine tarih, orta kısmına raporun adı, metin tamamlandıktan sonra alt kısmına raporu hazırlayanların isimleri yazılmalı ve imzalanmalıdır.

Dilekçe

Bir durumu bildirmek, bir istek ya da dilekte bulunmak amacıyla yazılıp resmî veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir.

İş başvurularında kişilerden dilekçeyle birlikte öz geçmiş de istenir.

Dilekçelerde istek ve dilekler, yalın ve açık bir biçimde belirtilmeli, sözü uzatmamahdır. Eğer dilekçeye bir belge eklenecekse, adresten sonra satır başı açılarak "Eki/Ekleri:" başlığı altında belgenin ne olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, istek bölümü, "bilgilerinize arz ederim." sözleriyle bitirilmelidir. Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. El veya daktilo dilekçelerde hiçbir şekilde kısaltma kullanılmamalıdır. Dilekçeler belîi bir plana göre yazılır. Dilekçede özlü ve resmî bir üslup kullanılmalıdır.

Öz Geçmiş

Özgeçmiş; bir kimsenin eğitimi, iş deneyimi, sosyal etkinlikleri, kişisel özellikleriyle ilgili kendisinin verdiği bilgileri, değerlendirmeleri içeren bir özettir.

Özgeçmişte şu hususlar yer alır: İsim Soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi, Adresi, Tel.: , e- posta Adresi , İlgi Alanları, Akademik Unvanı (varsa), Yayınlan (varsa)

Tutanak

Yasama meclisleri, mahkemeler, kongreler vb. yerlerde yapılan toplantılarla herhangi bir olayın nasıl, ne zaman, nerede ve ne şekilde meydana geldiğini, nasıl sonuçlandığını tespit eden kısa yazılara "tutanak" denir.

Tutanak, herhangi bir toplantının nasıl açıldığını, kimlerin neler konuştuğunu ve nasıl kapandığını objektif olarak özlü bir biçimde ortaya koyan yazılardır. Bu tip tutanaklara "toplantı tutanağı" denir.

Aynı şekilde herhangi bir olayın oluş ve sonuçlarıyla ilgili objektif belge ve bilgileri kapsayan yazılara da "olay tutanağı" denir.

Tutanağın en belirgin özelliği: Bilirkişiler tarafından tutulması, Kısa süreli yazılar olması (toplantı ya da olay anında hazırlanması) ve hiçbir şekilde kişisel görüş ya da yorumlara yer verilmemesidir.

-Tutanak metni

En üstte sağ köşeye Tarih konur, ortasına TUTANAK ifadesi yazılarak başlanır. Metin tamamlandıktan sonra metnin altı yetkililer tarafından imzalanır.

Resmî Yazı

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 2 Aralık 2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Resmî yazılarla ilgili olarak bu yönetmelikte belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. Yönetmeliğin 2. maddesinde kapsam alanı "bütün kamu kurum ve kuruluşları'* biçiminde geçmektedir. Söz konusu Yönetmelik metni için 

Resmî yazılar; başlık, sayı ve kayıt numarası, tarih, konu, gönderilen makam ya da kişi, ilgi, metin, imza, ekler ve dağıtım bölümlerinden oluşur.

(B) kurumu ya da kişisi (A) kurumuna bir yazı ya da dilekçe ile başvurmuşsa, (A) kurumunun karşı tarafa yanıt olarak yazdığı yazının hitap cümlesinin biraz altına, "ilgi" denip iki nokta konduktan sonra, (B) kişisinin ya da kurumunun yazısındaki tarih ve sayı belirtilir.

Bir resmi yazıdaki "ilgi", o yazıda anlatılan konunun daha önceki evrelerim belirtir.

Genel itibarıyla resmî yazılarda geçen kurum ve kuruluş adlarının baş harfleri, büyük yazılır ve bunlara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: "Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının" örneğinde olduğu gibi.

Resmî yazışmalarda kullanılan kelimeleri ve kelimelerle kullanılacak yardımcı fiilleri doğru ve yerinde kullanmak gerekir; taahhüt almak değil, taahhüt etmek, tahakkuk yapmak değil, tahakkuk etmek örneklerinde olduğu gibi.

Yazılarda geçen mevzuat adlarının baş harfleri büyük yazılır. Duruma göre mevzuat adlan ya da mevzuattan yapılan alıntılar tırnak içinde verilir.

Resmî yazılarda alt makama hitaplarda "rica ederim."

Üst makama hitaplarda "arz ederim."

Alt ve üst makamlara birlikte gönderilen yazılarda ise "arz ve rica ederim." ifadesi kullanılır.

Resmî yazı, dilekçe, mektup vb. evrakın ön yüzüne kayıt kaşesi basılmaz; ilgili birime ya da personele havale yapılmaz. Bu tür işlemler evrakın arka yüzüne yapılır.

Resmî yazılarda zorunlu durumlar ve teknik terimler dışında yabancı sözcüklere yer verilmez, kısaltmalar yapılmaz, yinelemelerden kaçınılır. Yazımda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'na uyulması zorunludur.

Resmî yazılar elle değil, elektronik ya da mekanik daktilo makinesi ya da bilgisayarla yazılır.

Resmî yazılarda gizlilik derecesi, birimin yetkili amirince belirlenir.

Resmî yazılar, kural olarak bir asıl, bir kopya olmak üzere iki nüsha hazırlanır.

Resmî yazılarda imza atmaya yetkili kişinin adının sadece baş harfi, soyadının ise bütün harfleri büyük yazılır. Alta imza sahibinin makam adı yazıhr. İmza ise şahsın isminin üstüne atılır. Resmi kurumlara yazılan imzasız dilekçeler geçersiz sayılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder