Şube Müdürlüğü Sınavı Ulusal (Milli) Güvenlik Ders Notları 2018 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 21, 2018

Şube Müdürlüğü Sınavı Ulusal (Milli) Güvenlik Ders Notları 2018

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Şube Müdürlüğü Sınavı Ulusal (Milli) Güvenlik Ders Notları 2018

Ulusal (Milli) Güvenlikle İlgili Tanımlar
A. Milli Güvenlik
Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının ve bütünlüğünün, uluslar arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü iç ve dış tehdide karşı korunması ve kollanması Milli Güvenlik olarak tanımlanır.

Şube Müdürlüğü Sınavı Ulusal (Milli) Güvenlik Ders Notları 2018
Şube Müdürlüğü Sınavı Ulusal (Milli) Güvenlik Ders Notları 2018

Şube Müdürlüğü Sınavı HALKLA İLİŞKİLER VE DAVRANIŞ KURALLARI Ders Notları 2018

Şube Müdürlüğü Sınavı Yazışma Kuralları Ders Notları 2018

Şube Müdürlüğü Sınavı TÜRKÇE DİL BİLGİSİ VE YAZIŞMA KURALLARI Ders Notları 2018

Şube Müdürlüğü Sınavı 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Ders Notları 2018

2017-2018 MEB şube müdürlüğü Yönetim, liderlik ve organizasyon ders notu

MEB Şube Müdürlüğü Sınavı Soru Cevapları


B. Milli Menfaat
Devletin bekasını ve milletin refahım sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaç "milli menfaat" olarak tanımlanır.

C. Milli Hedef
Elde edilmesi halinde milli menfaatlere ulaşmayı sağlayan sonuçlara "milli hedef denir.

D. Milli Güç
Bir devletin milli menfaatlerini sağlamak ve "milli hedeflerini" elde etmek için kullanabileceği insan gücü, coğrafi, ekonomik, askeri, politik ve idari psiko- sosyal ve bilimsel / teknolojik güçlerden oluşan maddi ve manevi unsurların toplamına "milli güç" denir.

E. Milli Bütünlük
"Milli bütünlük" kavramı, " toprak bütünlüğü ile
beraber" esas olarak; milli varlığın açıklanmasında belirtilen manevi değerlerden milli şuuru, yani kültür şuurunu, milli birlik ve beraberlik ruhunu, milli ahlak ve fazilet değerleri gibi milli bütünlüğü sağlayan değerleri kapsamaktadır.

II. Miüi Güvenlik Siyasetinin Esasları
A.Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehdit ve risklere karşı, Milli Güvenlik kavramının tanımında yer alan devletin hayati önemi haiz değerlerin; korunması ve kollanması, Türkiye'nin milli güvenlik siyasetinin yasal parametrelerini oluşturmaktadır.

B. T.C. Anayasasın da yer alan "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi Atatürk döneminin mirasıdır. Bu ilke ile Türkiye; bölgesinde barışçı ilişkileri kurmak, istikran sağlamak ve barış içinde bir ortamda sosyo-ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeyi milli hedef olarak saptamıştır.

C. Anayasanın 5'inci maddesine göre, Devletin temel amaç ve görevleri; Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak ve kişilerin ve toplumun, refah, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır.

III. Yabancı Ülkelerdeki Milli Güvenlik Kuruluşlarına Kamuoyu ve Medyalarının Bakış Açısı
Yabancı ülkelerde, kamuoyu, medya ve siyasi partilerin, ülkelerindeki, milli güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşlarına karşı herhangi bir olumsuz tutum ve davranış içerisinde olmadıkları, bu kuruluşların varlıklarını ve kararlarını tartışmadıkları, medyada bu milli güvenlik teşkilatlan ile ilgili olumsuz haberlere rastlanmadığı, "Milli Güvenlik kuruluşlarının, önemli ve gerekli bir devlet kurumu" olarak benimsediği ve desteklediği müşahede edilmektedir.

IV. Türkiye'deki Milli Güvenlik Kurulu
Büyük Atatürk'ün emirleriyle 24 Nisan 1933 yılında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kurulmuştur.
1982 Anayasası'nm 118'inci maddesine göre ise Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Milli

Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.
Her ülke, kendi devleti ve milletinin yasal nizamı, refahı ve bölünmez bütünlüğünün her çeşit iç ve dış potansiyel ve fiziki, dolaylı ve dolaysız tehdit ve tehlikelere karşı korunması için kendi şartlarına özgü Milli Güvenlik sistemini oluşturmuştur.
Milli Güvenlik Kurulu'nda alman kararlar, Bakanlar Kurulu'na tavsiye mahiyetinde olup; kararların uygulanması, 1982 Anayasası'nm 117'inci maddesine göre, milli güvenliğin sağlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu olan, Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. Yürütme organı olan Bakanlar Kurulu, bu tavsiyeleri benimserse kendi karan haline getirmekte ve uygulamaktadır.
V. Kriz Yönetimi
A. Tanımı ve Amacı
"Kriz yönetimi", bir ülkenin veya ittifakın çıkar ve hedeflerini olumsuz yönde etkileyen ve tehlikeye sokma eğilimi gösteren beklenmedik olaylar olarak tanımlanmaktadır.
Kriz yönetiminin amacı, durumunu meydana getiren olayları milli çıkarlara en uygun biçimde yönlendirmek ve milli hedefleri gerçekleştirecek şekilde ve silahlı kuvvetlerin fiilen bir çatışmaya girmesine gerek kalmadan sonuçlandırılmasıdır.
Kriz durumunda temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması söz konusu değildir.

B. Kriz Yönetimini Gerektiren Haller ve Safhaları
Tabii afetler, deprem sel baskım, çığ düşmesi toprak kayması kriz yönetimi gerektiren hallerdendir. Kriz öncesi safha, kriz safhası (kriz dönemi) ve kriz sonrası olmak üzere kriz üç safhadan oluşur.

C. Kriz Yönetim Tedbirlerinin Amacı ve Aşamaları
Önleyici tedbirlerle dış tehditle krizin daha fazla
tırmanmasına mani olmak ve silahlı çatışmaya varmadan krizin
önlenmesini sağlamak kriz yönetim tedbirlerinin ana amaçlarmdandır.
Kriz yönetiminde alınacak tedbirlerin birinci aşamasında, kriz dış tehdit ise,
l.Hasım ülkeyle krizi meydana getiren olay veya olayları barışçı yolla çözmek için görüşmeler yapılması gerekir.
2.Diğer ülke ve uluslar arası kuruluşlar bilgilendirilir.
3.İç ve dış kamuoyu oluşturmayı sağlayıcı tedbirler alınır.
Kriz yönetiminde alınacak tedbirlerin, ikinci aşamasında kriz dış tehdit ise;
1. Hasım ülke diplomatik yollarla uyarılır.
2. Diğer ülke ve uluslararası kuruluşların destekleri sağlanır.
3. Harp ekonomisine geçiş için hazırlıklara başlanır. 4.Psikolojik harekat faaliyetleri yoğunl aştırılır,
D. Krizde İstihbaratın Önemi Bilgi ve İletişim
1. Kriz yönetiminde, olası bir krizi tüm istihbarat ve haber alma kaynaklarını kullanarak önceden fark etmektir. Krizin ilk safhasında durdurulması için istihbarat, hayati önem taşımaktadır.
2.Doğru bilgi zamanında elde edilemezse, doğru yardım, doğru yerde ve zamanında bulundurulamaz.
3. Merkezden ilçelere kadar uzanan kriz yönetim teşkilatlarını kurarken bilgi iletişim sistemlerini de nazari dikkate almak çok önemli bir konu olmaktadır.

EJKriz Yönetiminde Medyanın Rolü
Türk medyasının özellikle dış tehditle ilgili kriz anlarında ve savaşta (örneğin Kıbrıs Barış Harekatında) fevkalade yararlı görevler yaptığı, milli birlik ve beraberliği perçinlediği ve ülkeyi yönetenlerle beraber olduğu memnunlukla müşahede edilmiştir.
Medya, istifade edildiği ve iyi kullanıldığı takdirde bir krizin en iyi enstrümanlardan biri olabilir.
F.Dış Tehditte Kriz Yönetim Stratejileri
Dış Tehditte Kriz Yönetim Stratejileri; LTaarruz Stratejileri, 2.Savunma stratejileri, olarak iki ana grupta toplanır.
a. Taarruz Stratejileri;
aa.Şantaj Stratejileri,
ab.Kontrol Edilmiş Baskı Stratejileri,
ac.Oldu-Bitti Stratejileri,
ad.Yıpratma Stratejileri
olarak dört bölüme ayrılır.
b.Savunma Stratejileri;
ba."Tırmanmayı sınırlama" stratejileri, bb."Göze göz, dişe diş" stratejileri, be.'İmkanları deneme", stratejileri,
bd. Hat çekme, stratejileri,
be. "Zaman tasarrufu" stratejisi olarak 5 sınıfa ayrılır.

G.Krizin Sona Erme Şekilleri
Kriz yönetimi sonucunda; ulaşılması muhtemel durumlar şunlar olabilir:
l.Kriz durumu kontrol altına alınarak normal duruma dönülebilir,
2.01ağanüstü halin ilanı yönüne gidilebilir,
3.Daha kötü durumların ortaya çıkması halinde sıkıyönetim ilan edilebilir.
H.Başbakanhk Kriz Yönetimi
Kriz yönetimi, krize neden olan olayın başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde; İcrizi yaratan olayın önlenmesi ortadan kaldırılması veya milli menfaatler doğrultusunda sona erdirilmesi maksadıyla gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesidir.
İyi bir kriz yönetim sistemi krizin zamanında büyümeden teşhisini süratle ve doğru karar almayı ve zamanında uygulamayı gerektirir.
Bu nedenle kriz yönetimi konusunda barış ve huzur döneminde yapılacak tatbikatlar da eğitilmiş tecrübeli personel yetiştirilmesi amacıyla Başbakanlık Kriz Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe konmuştur.
Hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde, Genelkurmay Başkanlığı ilgili bakanlıklar kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon, işbirliği, sürat ve etkinlik sağlayarak İcrizin en az zararla ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda atlatılmasını sağlamaktır.
Kriz yönetim merkezinin işletilmesinden; Başbakan veya görevlendireceği devlet bakanı sorumludur.

Müessir bir kriz yönetimi için; krizin zamanında teşhisi, kriz durumunda takip edilecek usullerin önceden tespiti, işler olarak muhafazası ve kriz tedbirlerinin gecikmeden uygulamaya konulması esastır.
Başbakanlık kriz yönetim merkezi; kriz koordinasyon kurulu, kriz değerlendirme ve takip kurulu ile sekreterya olmak üzere üç organdan meydana gelmektedir.
Başbakanlık Kriz yönetim merkezi; Kriz emarelerinin belirmesi ve başlaması ile birlikte, ilgili organlardan birinin (MGK, Bakanlar Kurulu, krizden sorumlu Devlet Bakanı ve MGK Genel Sekreteri) teklifi ve Başbakan'm direktifi ile faaliyete geçer.
Kriz yönetim merkezi sekreteryası; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğidir.

İ.Kriz Koordinasyon Kurulunun Görevleri
Olayların özelliğine göre, Genelkurmay Başkanlığı,
1. İlgili bakanlık ve gerekli görülen il ve ilçelerde kriz merkezlerinin faaliyete geçirilmesine karar verir.
2.Gerektiğinde olağanüstü hal, sıkıyönetim seferberlik ve savaş hali ilan edilmesini teklif eder.
3."Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulunu" yetkilendirir.
K. Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulunun Görevleri
1.Yapacağı çalışmalarla ilgili olarak Bakanlıklar ve gerekli görülecek kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlar.
2.Kamu kaynaklarından temin edilecek araç, gereç, personel ve diğer imkanların hizmete tahsisini yönlendirir, kamu kurum ve kuruluşlarını istenilen malzeme ve hizmeti vermekle yükümlü kılar.
L. Sekreteryamn Kriz Durumundaki Görevleri
l.İç ve dış kaynaklardan gelen krizle ilgili bilgileri toplar; gerekenleri ilgili makamlara iletir veya Kriz Değerlendirme ve Takip Kuruluna sunar.
2.Üst kurullardan verilecek direktiflere göre gerekli çalışma ve hazırlıkları yapar, brifingler hazırlar ve gerekiyorsa koordinasyon faaliyetlerinde bulunarak kendisine irtibatlı merkezlerle krizi yönetir.

M. Kriz Merkezinin Görevleri
1.Krizle ilgili durumları izler ve değerlendirir,
2.Değerlendirme sonucuna göre karar alır ve inceler,
3.Sorumluluk alanındaki ihtiyaçları belirler imkan dahilindeki ihtiyaçları karşılar imkan dışındaki ihtiyaçları bir üst merkeze bildirir.
N. Bölge Kriz Merkezinin Görevleri
1.Birimler arası hizmetin koordinasyonunu sağlamak ve problemlerin çözülmesinde yardımcı olmakla görevlidir.
2.Merkezlerden yapılacak yardım ve desteği zamanında ve yerinde kullanılmasında mülki amirlere yardımda bulunmakla görevlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder