Kurum Mülakat Sınavları Kazandıran Kavramlar - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 31, 2018

Kurum Mülakat Sınavları Kazandıran Kavramlar

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Kurum Mülakat Sınavları Kazandıran Kavramlar

Çoğunluk Demokrasi; Jlzmlık^haklannı ve sivil toplumu gözetip demokrasinin kalıcı olmasını sağlayarak çoğunluk iktidarını sınırlamayı amaçlayan demokrasi anlayışına denir.

Meclisin Bilgi edinme ve denetim yollan:

Kurum Mülakat Sınavları Kazandıran Kavramlar
Kurum Mülakat Sınavları Kazandıran Kavramlar

SoriL” (BaKanlar kurulu adına sözlü veya yazılı olarak^ cevaplandırılma ^ iizere (BaşBakan veya Bakanlardan Bilgi istemektir. Soru önergesi sadece Bir milletvekili tarafından imzalanabilir ve danışma niteliğinde konulan içermez.

Genel görüşme: Toplum ve (Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli Bir konunun TBMM genel Kurulunda görüşülmesidir. hükümet, parti grupları ve en az 20 milletvekili tarafından Bir önergeyle isteneBilir.

MecGs araştırması: (Belli Bir konuda Bilgi edinmekj-çin yapılan incelemedir. ‘Hükümet, parti gruplan ve en az 20 milletvekili tarafindan Bir önergeyle isteneBilir.

9decHs soruşturması: (BaşBakan ve Bakanlann görevleri ile ilgili cezai^sorumlulukların araştınlmasını sağlar. TBiMCM üye tam sayısının en az onda Biri vereBilirve Meclis Bu istemi en geç Bir ay içinde görüşüp gizli oyla karara Bağlar.

Çensoru: (Bakanlar Kurulunun genel politikası ya da Bir Bakanın kendi Bakanlığında izlediği politika ve etkinlikleri denetler. Jdükümetin veya Bir Bakanın siyasal sorumluluğuna yol açaBilir. Çensoru önergesi Bir siyasi parti gruBu adına ve en az yirmi milletvekilini imzasıyla verilir.

Merfezi İdareye Yardımcı %)iruluştar. (Danıştay, Sayıştay, (JypTve cMÇKi dır.

Mevzuu Hukuki (Bir ülkede ye tkili makamlar tarafindan konulmuş olan ve yürürlükte Bulunan hukuk, kurallanmn tümüne Birden denir.

Müspet Jûıkuki (Birülkede Selirli Bir zamanda yürürlükte Bulunan hukıık^kurallannın tümüne Birden denir

(Bellileştirme: Sosyal, ekonomik^, mali ve teknikjıedenlerle daha önce piyasaya gördürülen Bazı hizmetlerin yerel yönetim kuruluşlan tarafından gerçekleştirilmesinde denir

(Devletleştirme: %amu yönetimi taşıyan özel teşeBBüslerin devlet kontrolüne alınmasıdır. Takdir yetkisi TBMM ye ait ve karşılıküzerinden yapılır.

Yetki Ç&spv İdareye tamamen yaBancı, idarenin ve kamusalmakamlann dışındaki yaBancı kişi ya da makamlann idare adına işlem yapmasıdır. Yoklukla sakattır.

Yetki Tecavüzü: (Bir idari makamın Başka Bir idari makamın görev alanına giren Bir konuda işlem yapmasına denir. “Üstün ast yerine, astın üst yerine ve aynı hiyerarşikjyapıdaki kuruluşlann BirBirlerinin yerine işlem yapmasını ömekyereBiliriz. Yoklukla sakattır.

Çörev (Fonksiyon) Çaspv İdari makamlardan hiçbir Biçimde yürütme organının görev alanına girmeyen yasama ya da yargı organının görev atanına giren bir konuda ({endiferini görevd sayıp işlem yapmasıdır, koktukta sakattır.

Çeçici İşgal: (Bir Bayındırlık^hizmetinin görüCmesi esnasında kum, çakıl gibi madde [erin hazırlanması ve korunması amacıyla özel mülkiyette Bulunan Bir taşınmaza idareni el{{oymasıdır.

JdiyerarşikjDenetimi: JLynı kamu tüzelkişiliği içinde hukuki Bağ içinde astların eylem ve işlemlerini ye rinde lik^ ve fıukııkitik,bakımından denetlemesidir.

Vesayet denetimi: ^Merkezi yönetim farklı tüzelkişiliğe sahip yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetimidir. Vesayet yetkisi yasada açıkça düzenlenmiştir.

Istimvaû Olağanüstü durumlarda idarenin kamu gücünü kutlanarak^taşınır mallan elde etme yetkisine denir.

%flmutaştırma: (Devlet ve kamu tüzelkişilerinin kamu yararının gerektiği hallerde karşılıklarını peşin ödemek^ şartıyla özel mülkiyette olan taşınmazlara kanunda gösterilen usullere göre el koymasıdır.

TUR yol: İdarenin açıkça hukuki ve idari usullere ay kın o larak^ bireylerin temel hakjve özgürlüklerine, özellikle mülkiyet hakfyna müdahale etmesine denir.

(Rpçliat: İmtiyaz sözleşmesinin süresi içinde imtiyazın tüm tesisatıyla Birlikte Bedeli karşılığında idarece satın alarakjMtiyaz sözleşmesine son verilmesine denir.

Yurt <Dışma Çıkpıa Pasağı: Önceki anayasa gore vatandaşlıkjödeviya da ceza nedeniyle yurtdışına çıkma hürriyeti kısıtlanabilirken 2010 değişikliğine gore suç soruşturması ve kovuşturması nedeniyle kısıtlanaBilmektedir.

Atacağın temliki: alacaklının borçlunun nzası aranmadan alacağını 3. (Bir şahsa devretmesine denir. Jİhcağın temlikinde alacakjıak^ı temlik^edilen kişiye geçmesine rağmen eski alacaklının Borç ilişkisinden doğan sorumluluğu devam eder. Yazılı şekle taBidir. %aynağı ne otursa olsun Bütün alacaklar temlik^ edile Bilir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder