A Grubu Meslekler Mülakat soru ve cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 31, 2018

A Grubu Meslekler Mülakat soru ve cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

A Grubu Meslekler Mülakat soru ve cevapları

AÇILIŞ BİLANÇOSU
Bir işletmenin yeni bir hesap dönemi eşiğindeki durumunu gösteren bilançodur. İlk defa faaliyete geçecek işlemeler için ise faaliyet öncesi durumu göstermektedir.

AKTİF DEVİR HIZI

İşletmenin salip olduğu tüm varlıkların verimliliğinin ölçümünde kullanılan: bir orandır. Bir diğer öneride işletmenin gelir elde ederken varlıklarını etkin kullanıp kullanmadığı konusunda bilgi vermektedir. Oranın yüksek olması beklenir ve oranın düşük olması işletmenin tam kapasite ile çalışmadığını göstermekledir.

A Grubu Meslekler Mülakat soru ve cevapları
A Grubu Meslekler Mülakat soru ve cevapları

AKTİF KÂRLILIK ORANI

Aktiflerde yapılan yalınının net karlılığını göstermektedir. Bu ora­nın yüksek olması şirketler için iyidir. Fakat şirketlerin aktif karlılık oranı kadar yapılan yatırımların finansmanından 02 kaynak ya da ya­bancı kaynak kullanıldığı da önemlidir.

AKTİF GEÇiCi HESAPLAR

Vergi Usul Kanunıı’nıın 283’üncü maddesine göre gelecek hesap dönemine ait olduğu lıaldc peşin olarak ödenen giderler ile gelecek hesap dönemine ait olup henüz tahsil edilmemiş hâsılatlann izlendiği hesaplar aktif geçici hesaplaradır. Bunlar; 180-Gelecek Aylara Ait

Giderler, 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler, 181-281-GeIir Tahakkukla- n hesaplarıdır.

ALACAK SENETLERİ REESKONTU

Alacak senederi reeskontu hesabı, bilanço gününde işletmede var olan senetli alacaklann tasarruf değeri ile değerlenmesini sağla­mak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenme­sinde kullanılır. Alacak karakterli olan alacak senetleri reeskontu hesabının kalanı, bilânçoda senetli ticari alacakların tutannı bilânço günündeki değere indirger.

ALACAKLARIN DEVİR HIZI

Alacaklann devir hızı, alacakların talısil veya nakde dönüşme ye­teneğini ölçen bir orandır. Ticari alacaklann kalitesi ve likiditesi ve ay- nca alacaklann yönetiminin kalitesi hakkında da fikir vermektedir. Alacaklann devir hızının artması, işletmenin Içhine yorumlanan bir durum olup işletme sermayesinin alacaklara nispeten az miktarda bağlandığını gösterir.

AMORTİSMAN

Demirbaş, makine, teçhizat, tesis ve bina gibi taşınır ve taşınmaz malların belirli bir zaman sonunda değerlerinde meydana gelen değiş­meye *amortisman” denir. Amortisman ile mallann değer kayıplan belli yıllara bölünerek kârdan çıkartılır ve yenileme payı olarak ayrılır. Böylece işletme aktifindeki düşüş giderilmiş olur.

ARA MALLARI

Nihal malların üretiminde kullanılan mallar ve girdiler, “ara mal­lar” olarak ifade edilmektedir. îmalat süreci sırasında üretim, nihai mal durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçer. Bu aşama­lar bazen aynı firma içerisinde gerçekleştirilirken çoğu zaman bir Fir­manın ürettiği malı başka bir firma tarafından kullanılması şeklinde başka başka firmalarca gerçekleştirilir, işte bu şekilde bir .firma tarafın­dan üretilen ye bir başka firma taralından üretimde girdi olarak kullar nılan mallara “ara malı” denir. ‘

Bir şirketin (Likit) varlıklannm cari borçlarına olan oranı olarak ta­nımlanmaktadır. Bu oran likitide oranı olarak da ifade edilmekte olup, cari oranı daha anlamlı k d inaktadır. Stokların kısa vadede satılamadı- ğı varsayımı altında işletmenin borç ödeme gücü hakkında fikir verir. Likidite oranı, stokların nakde çevrilmesindeki güçlükler veya satışla­rın kriz dönemlerinde stoklann artması durumunda tercih edilen bir orandır. Genelde oranın 1 olması istenir. Oran l’den büyükse bu du­rum likiditenin iyi olduğuna yonımlanabilir. Oran l’den düşük ise iş­letmenin stoklarına aşırı derecede bağımlı olduğu söylenebilir. Yine bu oran da tek başına fazla bir anlam ifade etmemektedir. Hem diğer likidite oranlarına hem de yardımcı oranlara bakmak gerekir.

AYRIK MALİYETLER

Bir maliyet döneminde mal ve hizmet üretimi için kullanılan de­ğerlerin, bu mal ve hizmetlere doğrudan yükletilebilen bölümüne “ayrık maliyetler” denir.

AZALAN BAKİYELER USULÜ

Bir amortisman yöntemi olan azalan bakiyeler yönteminde, her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak değer, daha önce ayrılmış olan toplam amortismanların indirilmesi yoluyla belirlenir. Vergi usul kanununa göre, bilânço esasına göre defter tutan yükümlülerden dileyenler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini azalan bakiyeler üzerinden amortisman yoluyla yok edebilirler.

BAĞIMSIZ DİŞ DENETİM

Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklana­cak veya kurulca istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş mu­hasebe kavram ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğrulu­ğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı gösteren denetimdir.

BAĞLI MENKUL KIYMETLER
İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetlerin izlendiği hesaptır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR

işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak %50 oranından daha fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğun­luğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının iz­lendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde söz ko­nusu kıstaslardan yönetim çoğunluğunu seçme hakkt esas alınır.

BATIK MALİYETLER
Geçmişte kullanılmış olan ve kısmen veya tamamen geri alınma­sı olanağı kalmamış bulunan maliyetlere “batık maliyetler” denir.

BEDELLİ SERMAYE AKITIRIMI

Şirketlerin sermaye-artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetle­rini nominal değerinden veya daha yiiksck bir fiyattan satmak suretiy­le gerçekleştirdikleri semıaye artınınla nna denir.

BEDELSİZ SERMAYE ARITIRIMI

. Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artın­ımı karşılığı .çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarina dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarıdır

BİLANÇO
Bilanço, bir. işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynaklan gösteren mali tablodur. Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.ye çift taraflı kar. yit sisteminin gereği olarak da birbirine eşittir. Aktif taraf işletmenin sahip olduğu varlıkları, pasif taraf ise varlıkların sağlandıkları kaynak­ları gösterir. İşletme ne kadar kaynak sağlachysa o kadar varlığa sahip olacaktır.

BORÇ DEVİR HIZI

Bir şirketin borçlarının satışların maliyetine oranlanması netice­sinde şirketin borçlarını ne hızda ödediğini gösteren orandır. Bu ora­nın düşük olması şirket açısından iyi kabul edilmekte, bıı oranın yük­sek olması borçlanmada riskliliği artırmaktadır.

BORÇ SENETLERİ REESKONTU

Bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeri İle değerleme­sini sağlamak üzere borç senetleri için arılan reeskont tutarlarının iz­lenmesinde kullanılan hesaptır. Hesaplanan reeskont tutarları bu he­saba borç, Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar grubundaki Re­eskont Faiz Gelirleri hesabına gelir kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap Diğer Faaliyetlerden Olağan Gideı ve Zararlar grubunun Rees­kont Faiz Giderleri Hesabına aktarılarak kapatılır.

BORÇLANMA ORANI

işletmenin borçlanarak sağladığı .yabancı kaynaklar He ortaldann sağladığı ve faaliyet sonucu yaratılan öz sermaye arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Şirket, işletme sermayesi ve yatırımlarının finansman ihtiyacını dış kaynaklardan mı (borç) yoksa iç kaynaklardan mı (öz- semıaye) karşıladığını gösterir. Ülkemizde dış kaynak finansmanı ge­nelde içsel kaynaklardan daha yüksek maliyetli olduğu düşünülürse bu oranın düşük olması terdh edilir. Borçlar Toplamı / öz Sermaye formülü ile hesaplanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder