Tarih 1 dersi 3. ünite 1 ve 2. konu Türklerin tarih sahnesine çıkışı Ünite - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

Tarih 1 dersi 3. ünite 1 ve 2. konu Türklerin tarih sahnesine çıkışı Ünite

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tarih 1 dersi 3. ünite 1 ve 2. konu Türklerin tarih sahnesine çıkışı Ünite 


Tarih 1 dersi 3. ünite 1 ve 2. konu Türklerin tarih sahnesine çıkışı Ünite içi soruları ve cevapları

1-Yukarıda  yer alan görsellere göre Orta Asya'nın coğrafi şartları Türklerin yaşamnı nasıl etkilemiş olabilir.

Cevap: Türkler Bozkırın zor şartlarında Göçebe yaşamak zorunda kalmışkar ve geçim kaynakları olarakta hayvancışığı tercih etmişlerdir. Bozkırın zor şartları onları doğayla sürekli mücadeleye itmiş ve sonuçta savaşcı bir topluluk olmalarında etkili olmuştur.

2- Türkistan,bozkır, Göç, Konargöçer, Anayurt Kavramlarının size neler çağrıştırdığını yazınız
Cevap: Türkistan kelimesi Türklerin yaşadığı bölgelere verilen genel addır. Bozkır Çöl iklimine denir. Yazın kurak ve sıcak kışın ise soğuk geçen iklim tipine denir. Konar göçerlik ise Yaşam tarzı itibari ile göçebeliği seçen topluluklara denir. Yazın yaylaklarda kışın kışlaklarda yaşamlarını sürdürürler. Anayurt ise bir milletin asıl vatanıdır. Mesela Türklerin ilk anayurdu Orta asyadır.

3-Batıda Yüeçiler ve 26 kavmi daha yendim. Yay çekebilen bütün kavimler tek aile gibi birleştirler. Sözü Türk milletinin hangi özelliğini vurgulamakadır. 
Cevap: Teşkilatçılık ve savaşcılık özellikleri vurgulanmıştır.

4- Yukarıdaki sözlere göre Atatürk Türk Milletinin hangi özelliklerine vurgu yapmıştır. sayfa 72.
Cevap: Her bir söze ayrı ayrı bakacak olursak 1. sözde Türk milletinin bağmsızlığına düşkünlüğünden bahsediliyor
2. sözde ise; Türk milletinin medeniyette ve diğer dünya işlerinde en güzelini seçtiğini kastediyor
3. sözde; Türkleri çalışkanlığına vurgu yapılmakta ve kararlı duruşu öne çıkarılmaktadır
4. sözde; Bu sözde de yine bağımsız yaşama arzusu dillendirilmiştir.

5- Türklerin İlk Anayurdunun sınırlarını kesin olarak cizilememesinin nedenleri neler olabilir. sayfa 73
Cevap: Türklerin göçlerle Dünyanın bir çok bölgesine gitmiş olması tarihlerinin araştırılmasının zorlaşmasında temel etkendir.

6-Metinden hareketle Göç olgusunun neden ve sonuçları hakkında fikir yürütünüz. sayfa 74
Cevap: Metne göre göçün çeşitli sebepleri bulunmaktadır bunlar doğal afetler kıtlık vs olabileceği gibi; zorunlu veya isteğe bağlı göçler şeklinde de gerçekleşebilir sonunda ise ya göç eden unsurlar milli benliklerini yitiriler ya da asimile olmadan yaşarlar.
Orta Asya da kurulan ilk Türk devletleri 2. konu
1- Yukarıdaki fotoğraflar incelendiğinde Türk çin ilişkileri hakkında ekonomik ve askeri açıdan neler söylenebilir.
Cevap: Görsellere bakıldığında bir ticaret kervanı ve Savunma amaçlı yapıldığı bilinen Çin seddi görünmektedir. Türk çin ilişkileri açısından bu görseller değerlendirirlirse kervanların olması iki ülke arasında ticaret faaliyetlerinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. Çin seddi ise Türklerin akınlarından korunmak için yapılmıştır ve iki ülke arasında ki mücadelelerin olduğu şeklinde değerlendirilebilir.

2- İpek yolu, Kut, Kurultay, Feodalite, Manihaizm temal kavramları size neler çağrıştırmaktadır.
Cevap: İpek Yolu: Çinden başlayıp orta asya ve Ön asya üzerinden Avrupaya ulaşan tarihi ticaret yoludur.
KUT: Orta Asya Türk devletlerinde Tanrının yönetme yetkisini Hükümdarlara verildiğine inanaılmasıdır.
Feodalite: Orta çağ Avrupasından Siyasi ve sosyal hayatı etkileyen yönetim biçimidir.
KURULTAY: Orta Asya Türk devletlerinde Devlet meselelerinin Görüşülmesi için toplanan meclise verilen addır.
MANİHAİZM: Bir dini inanıştır. Uygurlar bu dini kabul etmişlerdir.
  
3- Atalarımızdan işittik ki Roma elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimizin işaretidir. sözü istemihan tarafından söylenmiştir. Bu söz Türk fetih anlayışı ile ilgili neler söylenebilir
Cevap: Roma elçileri Türklere gelerek Türk devletlerinin gücünü kabul etmiş sayılır.

4- Teoman döneminde Devletler arası İlişkiler ve devlet yönetimi hakkında neler söylenebilir.  sayfa 75
Cevap: DEvlet yönetiminde saltanat sistemi benimsenmiştir. Devletler arası ilişkilerde ….. .
5- Metenin yenilgiye uğratmış olduğu çin topraklarına yerleşmek yerine çini sadece vergiya bağlamasının nedenleri neler olabilir.
Cevap: Çine yerleşmeleri durumunda Çin devletinin nufusu kalabalık ve çin baskın bir kültrüre sahip olduğu için Millibenliklerini kaybedeceklerini düşünmüş ve sadece vergiye bağlamakla yetinmiştir.

6- Metenin izlediği devlet politikasının esasları nelerdir. sayfa 76
Cevap:  Metini İzlediği devlet politikası bu parçada anlatılırken şunları çıkarabiliriz. Mete Kendinde güçlü olan devletlerle dost olarak geçinmeyi tercih etmiş ancak bu dostluk kutsal sayılan vatan toprağına göz dikilince sonermiş ve mete tarafından savaş açılmıştır.

7- Çinliler Hun Saldırılarına karşı hangi politikaları geliştirmişlerdir. sayfa 77.
Cevap: Çinli prenseslerle hunlu prenseri evlendirmek ve casusluk faaliyetleri yürütmek
Türk beylerini hediyeler ve rüşvetlerle kandırarak kendilerine bağımlı yaşamaya alıştırmak

8- Metne göre Hunlar dönemi Türk kültür ve uygarlığı hakkında neler söylenebilir sayfa 78
Cevap: Hunlar Bilinen ilk Türk devleti olması hasebiyle Türk kültrüne kaynaklık etmiş ve Türk kültürüne ait ilk örnekler hunlarda görülmüştür. Bu parçada ayrıntılı şekilde anlatıldığı için parçayı bir kaç kez etraflıca okumak yararlı olacaktır.


9- Aşağıdaki haritalara göre Kavimler göçünün avrupa tarihine etkieri neler olabilir. sayfa 79
Cevap: Kavimler göçünün Sonuçları hatırlanırsa Kavimler göçü sonrası Avrupanın siyasi yapısı değişmiştir.Bu günkü Avrupa milletlerinin temelleri atılmıştır.

10- Attilanın gelen heyete isteklerini barış şartı olarak yazdırması hun devletinin gücü hakkında sizlerde nasıl bir bilgi oluşturuyor.
Cevap: Hun devletinin siyasi olarak çok güçlü olduğunu göstergesidir. Anlaşmalar karşılıklı yapılır ama burada anlaşma olarak sadece Atillanın İstekleri yer almıştır.
11- Anlaşma maddelerine baktığınızda Avrupa hun devleti ile ilgili  hangi bilgilere ulaşılabilir. sayfa 81.
Cevap: Bu sorunun cevabının da yukardaki ile aynı olduğunu düşünüyoruz.

12- Attilanın kişiği hakkındaki bilgilerin efsanelere göre farklılık göstermesinin nedenleri nelerdir. sayfa 82
Cevap: Attila ile savaşanlar onun kötü yönlerini dostluğuna şahit olanlar ise güzel yönlerini önplana çıkarmışlardır.

13-  Türklerin ERGENEKON'dan çıkışını kolaylaştıran nedir açıklayınız.
Cevap: Demiri eritmeyi öğrenmeleridir.

14- Ergenekon Destanında Türklerin o dönemdeki yaşayışları ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir sayfa 83
Cevap: Geçim kaynakları ve nüfusları ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.

15- Çin imparatorunun Türk töresini değiştirmek istemesinin nedenleri neler olabilir.
Cevap:
16- Kürşat ve Arkadaşlarının mücadelesinin Türklerin bağımsızlığına katkısı nasıl olmuştur. sayfa 88
Cevap: Olumlu manada katkısı olmuştur. Çok az sayıda
17- Orhun yazıtlarına göre; Çinin Türk devletlerine karşı uyguladığı politika nasıldır.
18- Orhun yazıtlarına göre Orta Asyada kurulan Türk devletlerinin yıkılma sebepleri nelerdir.
19- Orhun yazıtlarına göre Türk kağanlarının görevleri nelerdir. sayfa 88
20- Yukarıdaki metne göre Eski Türklerde kadının toplumdaki konumunu değerlendirerek günümüzle karşılaştırınız sayfa 89
21- Göç destanına göre Çin'in uygurlar üzerine uyguladığı esasları nelerdir
22- – Göç destanına göre Uygurlar neden göçetmişlerdir. sayfa 91
23- Uygur sanatının oluşmasında neler etkili olmuştur.
24- Uygurların sanat alanında diğer uygarlıklara katkıları nelerdir. sayfa 92.
25-  İmameddin isfahani Türk tarihinin hangi yönlerine vurgu yapmıştır.

26- Yukarıdaki haritaya göre Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılmış olmaları hangi sonuçları doğurmuş olabilir . sayfa 93
Cevap: Türk kültürünün geniş coğrafyalara yayılmasına neden olmuştur. Türk tarihini araştırmak zorlaşmıştır.

27- İtil bulgarlarının Tuna bulgarlarında farklı olarak Türk kimliğini koruyabilmelerinin nedenleri nelerdir.
Cevap: İslamiyetten başka bir dini kabul eden Türk boyları Kimliklerini yitirmişlerdir.İtil bulgarlarıda İslamı seçen ilk türk devleti olduğu için benliklerini yitirmemiştir.

28- Yukarıdaki metne göre Hazarların sosyal ve siyasi yaşamı hakkında neler söylenebilir.


 14
1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLAHiç yorum yok:

Yorum Gönder