Şube Müdürlüğü Sınavı Ulusal (Milli) Güvenlik Ders Notları 2018

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Şube Müdürlüğü Sınavı Ulusal (Milli) Güvenlik Ders Notları 2018

Ulusal (Milli) Güvenlikle İlgili Tanımlar
A. Milli Güvenlik
Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının ve bütünlüğünün, uluslar arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü iç ve dış tehdide karşı korunması ve kollanması Milli Güvenlik olarak tanımlanır.

Şube Müdürlüğü Sınavı Ulusal (Milli) Güvenlik Ders Notları 2018
Şube Müdürlüğü Sınavı Ulusal (Milli) Güvenlik Ders Notları 2018

Şube Müdürlüğü Sınavı HALKLA İLİŞKİLER VE DAVRANIŞ KURALLARI Ders Notları 2018

Şube Müdürlüğü Sınavı Yazışma Kuralları Ders Notları 2018

Şube Müdürlüğü Sınavı TÜRKÇE DİL BİLGİSİ VE YAZIŞMA KURALLARI Ders Notları 2018

Şube Müdürlüğü Sınavı 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Ders Notları 2018

2017-2018 MEB şube müdürlüğü Yönetim, liderlik ve organizasyon ders notu

MEB Şube Müdürlüğü Sınavı Soru Cevapları


B. Milli Menfaat
Devletin bekasını ve milletin refahım sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaç "milli menfaat" olarak tanımlanır.

C. Milli Hedef
Elde edilmesi halinde milli menfaatlere ulaşmayı sağlayan sonuçlara "milli hedef denir.

D. Milli Güç
Bir devletin milli menfaatlerini sağlamak ve "milli hedeflerini" elde etmek için kullanabileceği insan gücü, coğrafi, ekonomik, askeri, politik ve idari psiko- sosyal ve bilimsel / teknolojik güçlerden oluşan maddi ve manevi unsurların toplamına "milli güç" denir.

E. Milli Bütünlük
"Milli bütünlük" kavramı, " toprak bütünlüğü ile
beraber" esas olarak; milli varlığın açıklanmasında belirtilen manevi değerlerden milli şuuru, yani kültür şuurunu, milli birlik ve beraberlik ruhunu, milli ahlak ve fazilet değerleri gibi milli bütünlüğü sağlayan değerleri kapsamaktadır.

II. Miüi Güvenlik Siyasetinin Esasları
A.Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehdit ve risklere karşı, Milli Güvenlik kavramının tanımında yer alan devletin hayati önemi haiz değerlerin; korunması ve kollanması, Türkiye'nin milli güvenlik siyasetinin yasal parametrelerini oluşturmaktadır.

B. T.C. Anayasasın da yer alan "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi Atatürk döneminin mirasıdır. Bu ilke ile Türkiye; bölgesinde barışçı ilişkileri kurmak, istikran sağlamak ve barış içinde bir ortamda sosyo-ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeyi milli hedef olarak saptamıştır.

C. Anayasanın 5'inci maddesine göre, Devletin temel amaç ve görevleri; Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak ve kişilerin ve toplumun, refah, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır.

III. Yabancı Ülkelerdeki Milli Güvenlik Kuruluşlarına Kamuoyu ve Medyalarının Bakış Açısı
Yabancı ülkelerde, kamuoyu, medya ve siyasi partilerin, ülkelerindeki, milli güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşlarına karşı herhangi bir olumsuz tutum ve davranış içerisinde olmadıkları, bu kuruluşların varlıklarını ve kararlarını tartışmadıkları, medyada bu milli güvenlik teşkilatlan ile ilgili olumsuz haberlere rastlanmadığı, "Milli Güvenlik kuruluşlarının, önemli ve gerekli bir devlet kurumu" olarak benimsediği ve desteklediği müşahede edilmektedir.

IV. Türkiye'deki Milli Güvenlik Kurulu
Büyük Atatürk'ün emirleriyle 24 Nisan 1933 yılında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kurulmuştur.
1982 Anayasası'nm 118'inci maddesine göre ise Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet, Milli

Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.
Her ülke, kendi devleti ve milletinin yasal nizamı, refahı ve bölünmez bütünlüğünün her çeşit iç ve dış potansiyel ve fiziki, dolaylı ve dolaysız tehdit ve tehlikelere karşı korunması için kendi şartlarına özgü Milli Güvenlik sistemini oluşturmuştur.
Milli Güvenlik Kurulu'nda alman kararlar, Bakanlar Kurulu'na tavsiye mahiyetinde olup; kararların uygulanması, 1982 Anayasası'nm 117'inci maddesine göre, milli güvenliğin sağlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu olan, Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. Yürütme organı olan Bakanlar Kurulu, bu tavsiyeleri benimserse kendi karan haline getirmekte ve uygulamaktadır.
V. Kriz Yönetimi
A. Tanımı ve Amacı
"Kriz yönetimi", bir ülkenin veya ittifakın çıkar ve hedeflerini olumsuz yönde etkileyen ve tehlikeye sokma eğilimi gösteren beklenmedik olaylar olarak tanımlanmaktadır.
Kriz yönetiminin amacı, durumunu meydana getiren olayları milli çıkarlara en uygun biçimde yönlendirmek ve milli hedefleri gerçekleştirecek şekilde ve silahlı kuvvetlerin fiilen bir çatışmaya girmesine gerek kalmadan sonuçlandırılmasıdır.
Kriz durumunda temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması söz konusu değildir.

B. Kriz Yönetimini Gerektiren Haller ve Safhaları
Tabii afetler, deprem sel baskım, çığ düşmesi toprak kayması kriz yönetimi gerektiren hallerdendir. Kriz öncesi safha, kriz safhası (kriz dönemi) ve kriz sonrası olmak üzere kriz üç safhadan oluşur.

C. Kriz Yönetim Tedbirlerinin Amacı ve Aşamaları
Önleyici tedbirlerle dış tehditle krizin daha fazla
tırmanmasına mani olmak ve silahlı çatışmaya varmadan krizin
önlenmesini sağlamak kriz yönetim tedbirlerinin ana amaçlarmdandır.
Kriz yönetiminde alınacak tedbirlerin birinci aşamasında, kriz dış tehdit ise,
l.Hasım ülkeyle krizi meydana getiren olay veya olayları barışçı yolla çözmek için görüşmeler yapılması gerekir.
2.Diğer ülke ve uluslar arası kuruluşlar bilgilendirilir.
3.İç ve dış kamuoyu oluşturmayı sağlayıcı tedbirler alınır.
Kriz yönetiminde alınacak tedbirlerin, ikinci aşamasında kriz dış tehdit ise;
1. Hasım ülke diplomatik yollarla uyarılır.
2. Diğer ülke ve uluslararası kuruluşların destekleri sağlanır.
3. Harp ekonomisine geçiş için hazırlıklara başlanır. 4.Psikolojik harekat faaliyetleri yoğunl aştırılır,
D. Krizde İstihbaratın Önemi Bilgi ve İletişim
1. Kriz yönetiminde, olası bir krizi tüm istihbarat ve haber alma kaynaklarını kullanarak önceden fark etmektir. Krizin ilk safhasında durdurulması için istihbarat, hayati önem taşımaktadır.
2.Doğru bilgi zamanında elde edilemezse, doğru yardım, doğru yerde ve zamanında bulundurulamaz.
3. Merkezden ilçelere kadar uzanan kriz yönetim teşkilatlarını kurarken bilgi iletişim sistemlerini de nazari dikkate almak çok önemli bir konu olmaktadır.

EJKriz Yönetiminde Medyanın Rolü
Türk medyasının özellikle dış tehditle ilgili kriz anlarında ve savaşta (örneğin Kıbrıs Barış Harekatında) fevkalade yararlı görevler yaptığı, milli birlik ve beraberliği perçinlediği ve ülkeyi yönetenlerle beraber olduğu memnunlukla müşahede edilmiştir.
Medya, istifade edildiği ve iyi kullanıldığı takdirde bir krizin en iyi enstrümanlardan biri olabilir.
F.Dış Tehditte Kriz Yönetim Stratejileri
Dış Tehditte Kriz Yönetim Stratejileri; LTaarruz Stratejileri, 2.Savunma stratejileri, olarak iki ana grupta toplanır.
a. Taarruz Stratejileri;
aa.Şantaj Stratejileri,
ab.Kontrol Edilmiş Baskı Stratejileri,
ac.Oldu-Bitti Stratejileri,
ad.Yıpratma Stratejileri
olarak dört bölüme ayrılır.
b.Savunma Stratejileri;
ba."Tırmanmayı sınırlama" stratejileri, bb."Göze göz, dişe diş" stratejileri, be.'İmkanları deneme", stratejileri,
bd. Hat çekme, stratejileri,
be. "Zaman tasarrufu" stratejisi olarak 5 sınıfa ayrılır.

G.Krizin Sona Erme Şekilleri
Kriz yönetimi sonucunda; ulaşılması muhtemel durumlar şunlar olabilir:
l.Kriz durumu kontrol altına alınarak normal duruma dönülebilir,
2.01ağanüstü halin ilanı yönüne gidilebilir,
3.Daha kötü durumların ortaya çıkması halinde sıkıyönetim ilan edilebilir.
H.Başbakanhk Kriz Yönetimi
Kriz yönetimi, krize neden olan olayın başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde; İcrizi yaratan olayın önlenmesi ortadan kaldırılması veya milli menfaatler doğrultusunda sona erdirilmesi maksadıyla gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesidir.
İyi bir kriz yönetim sistemi krizin zamanında büyümeden teşhisini süratle ve doğru karar almayı ve zamanında uygulamayı gerektirir.
Bu nedenle kriz yönetimi konusunda barış ve huzur döneminde yapılacak tatbikatlar da eğitilmiş tecrübeli personel yetiştirilmesi amacıyla Başbakanlık Kriz Merkezi Yönetmeliği yürürlüğe konmuştur.
Hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde, Genelkurmay Başkanlığı ilgili bakanlıklar kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon, işbirliği, sürat ve etkinlik sağlayarak İcrizin en az zararla ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda atlatılmasını sağlamaktır.
Kriz yönetim merkezinin işletilmesinden; Başbakan veya görevlendireceği devlet bakanı sorumludur.

Müessir bir kriz yönetimi için; krizin zamanında teşhisi, kriz durumunda takip edilecek usullerin önceden tespiti, işler olarak muhafazası ve kriz tedbirlerinin gecikmeden uygulamaya konulması esastır.
Başbakanlık kriz yönetim merkezi; kriz koordinasyon kurulu, kriz değerlendirme ve takip kurulu ile sekreterya olmak üzere üç organdan meydana gelmektedir.
Başbakanlık Kriz yönetim merkezi; Kriz emarelerinin belirmesi ve başlaması ile birlikte, ilgili organlardan birinin (MGK, Bakanlar Kurulu, krizden sorumlu Devlet Bakanı ve MGK Genel Sekreteri) teklifi ve Başbakan'm direktifi ile faaliyete geçer.
Kriz yönetim merkezi sekreteryası; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğidir.

İ.Kriz Koordinasyon Kurulunun Görevleri
Olayların özelliğine göre, Genelkurmay Başkanlığı,
1. İlgili bakanlık ve gerekli görülen il ve ilçelerde kriz merkezlerinin faaliyete geçirilmesine karar verir.
2.Gerektiğinde olağanüstü hal, sıkıyönetim seferberlik ve savaş hali ilan edilmesini teklif eder.
3."Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulunu" yetkilendirir.
K. Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulunun Görevleri
1.Yapacağı çalışmalarla ilgili olarak Bakanlıklar ve gerekli görülecek kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlar.
2.Kamu kaynaklarından temin edilecek araç, gereç, personel ve diğer imkanların hizmete tahsisini yönlendirir, kamu kurum ve kuruluşlarını istenilen malzeme ve hizmeti vermekle yükümlü kılar.
L. Sekreteryamn Kriz Durumundaki Görevleri
l.İç ve dış kaynaklardan gelen krizle ilgili bilgileri toplar; gerekenleri ilgili makamlara iletir veya Kriz Değerlendirme ve Takip Kuruluna sunar.
2.Üst kurullardan verilecek direktiflere göre gerekli çalışma ve hazırlıkları yapar, brifingler hazırlar ve gerekiyorsa koordinasyon faaliyetlerinde bulunarak kendisine irtibatlı merkezlerle krizi yönetir.

M. Kriz Merkezinin Görevleri
1.Krizle ilgili durumları izler ve değerlendirir,
2.Değerlendirme sonucuna göre karar alır ve inceler,
3.Sorumluluk alanındaki ihtiyaçları belirler imkan dahilindeki ihtiyaçları karşılar imkan dışındaki ihtiyaçları bir üst merkeze bildirir.
N. Bölge Kriz Merkezinin Görevleri
1.Birimler arası hizmetin koordinasyonunu sağlamak ve problemlerin çözülmesinde yardımcı olmakla görevlidir.
2.Merkezlerden yapılacak yardım ve desteği zamanında ve yerinde kullanılmasında mülki amirlere yardımda bulunmakla görevlidir.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.