9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Invitations and Celebrations Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 15, 2021

9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Invitations and Celebrations Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

 9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Invitations and Celebrations Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9. Ünite Invitations and Celebrations Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Soruları ve Cevaplarını haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

1. Match the party types with the pictures. (Parti türlerini resimlerle eşleştirin.)

1. E 2. A           3. C          4. D          5. B          6. G           7. F

2 a. Work in pairs. Write the party types next to the related words. (İkili çalışın. Parti türlerini ilgili kelimelerin yanına yazın.)

1. slumber party 
2. fancy dress party 
3. graduation party 
4. barbecue party 
5. birthday party 
6. surprise party 
7. farewell party

b. Talk to your partner about the party you would like to join. Give your reasons. (Partnerinizle katılmak istediğiniz parti hakkında konuşun. Nedenlerinizi söyleyin.)
Ben iki tane örnek yazdım sizde kalanları kendinize göre benzer şekilde yapınız.
Student A: Which party would you like to join? 
Student B: I’d like to join the birthday barbecue party because I like eating. What about you? 
Student A: Barbecue parties aren’t my type. Because I am a vegetarian. I prefer birthday parties.

Student A:  Which party would you like to join? 
Student B:  I’d like to join the birthday fancy-dress party because I like dressing up and putting make-up. What about you? 
Student A:  Fancy-dress parties aren’t my type. I prefer slumber parties.

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

3 T:56 Listen to the people inviting friends to the parties. Write the correct numbers. (Partilere arkadaş davet eden insanları dinleyin. Doğru sayıları yazın.)

a. 2  b. 1  c. 3

4 T:57 Listen again and fll in the missing parts of the conversations.  (Tekrar dinleyin ve konuşmaların eksik kısımlarını tamamlayın.)

1. up to 
2. ’d love 
3. it / calling 
4. that sounds 
5. don’t / along 
6. Sorry / make 
7. maybe / tim

5. Write true (T) or false (F) (Doğru (T) veya yanlış (F) yaz)
1. F - Maths
2. T 
3. F - her parents 
4. T 
5. T

7. Work in pairs. Write your own dialogue changing the coloured parts. Then, roleplay it. (İkili çalışın. Renkli kısımları değiştirerek kendi diyaloğunuzu yazın. Ardından, rol oynayın.)
Sizde benzer bir diyaloğu kendinize göre uyarlayayınız.

Ali: Hello, Ali. , it is Deniz calling. Let’s throw a birthday party for Selim to celebrate his birthday. 
Deniz: Oh, that sounds wonderful. When? 
Ali: Is this Sunday OK? 
Deniz: I’m sorry, I can’t make it. I’m going to visit my parents this weekend.
Ali: What about Friday evening? 
Deniz:  Ok, that would be great. Shall I bring anything? 
Ali: I am going to buy birthday cake. Would you mind bringing some birthday candles? 
Deniz: All right, I will do that. I think he will be really happy.

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

1 a. Gina is going to give a party. Put the pictures in the correct order. Then, match them with the sentences.(Gina bir parti verecek. Resimleri doğru sıraya koyun. Ardından bunları cümlelerle eşleştirin.)

A. 5        B. 3          C. 7           D. 4           E. 1             F. 2             G. 6

b. What kind of party is she going to give? (Ne tür bir parti verecek?)
slumber party

2. Read the invitation letters and match them with replies. Then, write the names of the receiver and the writer to the replies. (Davet mektuplarını okuyun ve cevaplarla eşleştirin. Ardından, yanıtlara alıcının ve yazarın adlarını yazın.)

1. C               2. B            3. A

A. Hale / Earl      
B. Andrea / Rain 
C. June / Lana

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

3. Read the letters and replies again. Write true (T) or false (F). (Mektupları ve cevapları tekrar okuyun. Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

1. F- for her friend 
2. F - her delicious cake 
3. F - starts in the evening 
4. T 
5. T 
6. T

4. Look at the invitation letters and match the highlighted words or phrases with the correct parts. (Davet mektuplarına bakın ve vurgulanan kelimeleri veya cümleleri doğru ısımlarla eşleştirin.)

place 7

date 6 
greetings 1 
time 4 
closing line 8 
subject 2
additional note 3 
details of event 5

5. Match the speech bubbles with their replies. (Konuşma balonlarını yanıtlarıyla eşleştirin)

1. d          2. c         3. a         4. f           5. e             6. b

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

6. Work in pairs. Imagine you are going to throw a party. (İkili çalışın. Bir parti vereceğinizi hayal edin.)
Ben kendi seçtiğim bir partı türüne göre cevap vereceğim. Sizde benzer bir şekilde cevap verebilirsiniz. 

   Party type:  Barbecue party
   Preparations:  We are going to buy some meat and drinks.
                            We are going to prepare the barbecue. 
                            We are going to invite people. 
                             
   Activities:    We are going to cook eat. 
                         During the barbecue, we will sing a song together. 

7 a. Write an invitation letter to a friend. Use the prompts below.  (Bir arkadaşınıza davet mektubu yazın. Aşağıdaki istemleri kullanın.)
Örnek olarak ben bir tane yazdım, siz de kendi davetiyenizi yazınız. 

Hi Deniz, 

I am going to throw a birthday party on Saturday. The party will take place in my home at 5 pm. We will be dancing and playing games. I would like to see you there. 

PS: You can bring some friends with you. 

See you,
Semay

b. Swap your letters and write a reply. Accept or refuse the invitation. (Mektuplarınızı değiştirin ve bir cevap yazın. Daveti kabul edin veya reddedin.)

Hi, 
Thank you for your invitation. I would like to join. Let me know if you need any help. 
Cheers, 
Deniz

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Discuss the questions below in class.  (Aşağıdaki soruları sınıfta tartışın.)
Sizde kendi düşüncelerinizi yazınız. 

1.  In my opinion, calling the person is better than writing an invitation letter. Because, you cannot know that the person will get your invitation. On the other hand, invitations can be kept as memories.  (Bana göre, kişiyi aramak bir davet mektubu yazmaktan daha iyidir. Çünkü o kişinin davetinizi alacağını bilemezsiniz. Öte yandan davetiyeler hatıra olarak saklanabilir)

2. I think it is necessary. Because it will show how much you care.  (Bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar önemsediğini gösterecek.)

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

1 Match the words with the pictures. Then write countable (C) or uncountable (U) in the boxes. (Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Ardından kutulara sayılabilir (C) veya sayılamaz (U) yazın)

12 four U 
14 coconut C 
2 egg C 
20 cheese U 
15 chicken U 
1 cake U 
17 tomato C 
18 pepper C 
13 orange C 
6 bread U 
10 biscuit C 
19 apple C 
16 banana C 
5 rice U 
9 fish U 
8 sugar U 
7 salt U 
4 strawberry C 
11 yoghurt U 
3 beef U

2. Look at the pictures. What can you buy from these shops? (Resimlere bakmak. Bu dükkanlardan ne satın alabilirsiniz?)

I can buy apples, bananas, etc. from the green grocer’s.
I can buy beef and chicken from the butcher’s. 
I can buy sugar, salt, rice, etc. from the grocer’s. 
I can buy bread from the baker’s. 
I can buy books from the bookshop. 
I can buy a magazine from the newsagent’s.

3 T:58 a. Listen to people shopping in different stores. Number the sentences in the order you hear. (Farklı mağazalarda alışveriş yapan insanları dinleyin. Cümleleri duyduğunuz sırayla numaralandırın.)

Dialogue 1:  2, 1, 3
Dialogue 2:  3, 1, 2
Dialogue 3:  2, 3, 1

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

b. Match the pictures with the dialogues. (Resimleri diyaloglarla eşleştirin.)

Dialogue 3         Dialogue 1           Dialogue 2

4 T:59 Listen again and choose the correct answers. (Tekrar dinleyin ve doğru cevapları seçin.)

Dialogue 1:     1. b       2. a
Dialogue 2:      3. a      4. b
Dialogue 3:      5. b      6. a 

5 a. Complete the dialogue using the following statements. (Aşağıdaki ifadeleri kullanarak diyaloğu tamamlayın.)
c, a, e, b, d

6 Work in pairs. Write your own dialogue and act it out in class. (İkili çalışın. Kendi diyaloğunuzu yazın ve sınıfta canlandırın.)
   Sizde örneklere bakarak kendi diyaloğunuzu oluşturunuz.

Shop Assistant : How can I help you? 
Customer : Do you have any eggplants?
Shop Assistant : Yes. They are in the grocery section over there. How  much do you need?
Customer : I need 5 pieces.
Shop Assistant :  Here they are. Do you need anything else? 
Customer : No, that's all. How much is it?
Shop Assistant : 3.5 TL.
Customer : Here you are.
Shop Assistant : Thank you. Have a nice day. 

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

1. Match the words with the pictures (Kelimeleri resimlerle eşleştirin)

   1. c         2. h       3. a       4. f        5. g         6. e          7. b       8. d

2 Imagine you are going shopping for a celebration. Say what you need. (Bir kutlama için alışverişe gittiğinizi hayal edin. İhtiyacınız olanı söyleyin.)
Örnekleri çoğaltabilirsiniz. 

I need five bottles of fruit juice. I want to buy two boxes of chocolate.
I need a dozen of flowers.. I want to buy two boxes of milk.
I need three bottles of orange juice . I want to buy two kilos of apple.

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

4 a. Read the text and match the sentences ad with the gaps . (Metni okuyun ve cümle reklamını boşluklarla eşleştirin)

a. 3        b. 1             c. 4           d. 2

b. Match the topics with the paragraphs. (Konuları paragraflarla eşleştirin.)

A. 3         B. 1           C. 4            D. 2

5. Read the text again. Answer the questions (Metni tekrar okuyun. Soruları cevapla)
1. It takes months before the celebrations.  
2. They are going to celebrate at the end of January. 
3. Because it is the colour of the festival. 
4. You can buy clothes, accessories, kites and candies. 
5. Because they are going to have a great time during the festival. 
6. They join celebrations and buy things

6. Guess the meanings of the highlighted words in the text. Then, use them to complete the sentences below. (Metinde vurgulanan kelimelerin anlamlarını tahmin edin. Ardından, aşağıdaki cümleleri tamamlamak için bunları kullanın.)

1. harvest        2. get ready          3. gain          4. rush        5. purchase

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

7. Work in pairs. Ask and answer the questions. (İkili çalışın. Soruları sor ve cevapla.)

Basant Panchami is also called Vasant Panchami, the spring festival that the believers of Hinduism belief celebrate. It is mostly known as a cultural event. If I would celebrate be there for the celebration, I would visit their temples, play music and try to help orphans by teaching them how to read and write. 

Since this is a cultural event, people should help each other and make each other happy without altruism.There are a lot of feasts in my country like these cultural events. The main point of these feasts is to lead people to help each other. Most of these events are religious feasts. Unlike these religious feast, we have non-religious feasts too that people help each other and make themselves happy.

8. Imagine you are going to celebrate a local  traditional festival soon. Write a paragraph about your plans. (Yakında yerel bir geleneksel festivali kutlayacağınızı hayal edin. Planlarınız hakkında bir paragraf yazın.)

Istanbul Bibliophile Festival,

Annually in every September, citizens of Istanbul celebrate Istanbul Bibliophile festival. The festival takes place in one of the best regions in Istanbul, Beyoglu, Tepebasi. In this square, a huge number of bibliophile settle to read their books and sell some of them to other people. 

There are special sales for this festival by book publishers. The people conduct a lot of activities about reading and summarising. Famous writers and poets also visit this festival and make speech. This festival is really beneficial and lead people to read and discover the beauty of the world.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder