9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Studying Abroad Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 15, 2021

9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Studying Abroad Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

 9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Studying Abroad Cevapları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Soruları ve Cevaplarını haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13-14-15-16-17-18-19 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 13 Soruları ve Cevapları

Do you want to study abroad? Yurt dışında okumak ister misin?
Are you ready to exchange cultures during the road? Yol boyunda kültür değişimine hazır mısın?
Is learning a new language a perfect experience? Yeni bir dil öğrenmek harika bir tercübe mi?
Does it make a real difference? Gerçekten bir fark yaratıyor mu?

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 14 Soruları ve Cevapları

Look at the map and write the names of the countries under the flags. (Haritaya bakın ve bayrakların altına ülkelerin adlarını yazın.

1. Turkey
2. Germany
3. France
4. Italy
5. England
6. Greece
7. Spain

Look at the picture. Today is the first day of the ‘Florence International Art Course’ in Italy. Read the greetings and the names of the students. Guess their countries and nationalities.

Bluma is German and she is from Germany.
Rodas is from Greece, he is Greek.
Berta is Spanish. She is from Spain.
Hakan is Turkish, he is from Turkey.
Fabio is from Italy. He is Italian.
Frank is from France. Frank is French.
I think Carmel is from Australia or Britain. She is Australian or British.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 15 Soruları ve Cevapları

3 T:1 Listen to Fabio Peraldo meeting his students. 

Tick (✓) Hi!, Good morning!, Welcome!, Nice to meet you!, Hello! (Fabio Peraldo'nun öğrencileriyle buluşmasını dinleyin. Duyduğunuz ifadeleri işaretleyin (✓).)

4 Listen to the dialogue again and write true (T) or false (F). (Diyaloğu tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

(T) 1. Fabio is in his late thirties.
(F) 2. The instructor is German. // The instructor is Italian.
(F) 3. Berta is a Spanish journalist. // Berta is a musician.
(T) 4. Bluma is into art.
(F) 5. Bluma is a young student. // She is forty-two years old.
(T) 6. Rodas is Greek.

Listen again. Fill in the chart with the necessary information. (Tekrar dinleyin. Grafiği gerekli bilgilerle doldurun.)

Fabio Peraldo; 39, Italy, Italian.
Berta Fernandez; 23, Spain, Spanich, musician.
Rodas Petridis; 20, Greek, Student.
Bluma Meyer; 42, Germany, journalist.

Work in pairs. Choose a student from exercise 2. Ask and answer questions as in the example. (Çiftler halinde çalışın. Alıştırma 2'den bir öğrenci seçin. Soruları örnekteki gibi sorun ve cevaplayın.)

What is her / his name?
Where is she / he from?
What nationality is she / he?
What’s her / his job?
How old is she / he?

Work in pairs. Imagine you are a student in Fabio’s art class. Introduce yourself to your partner as in the example below. (Çiftler halinde çalışın. Fabio'nun resim dersinde öğrenci olduğunuzu hayal edin. Kendinizi eşinize aşağıdaki örnekte olduğu gibi tanıtın.)

Hakan : Hello! I’m Hakan. I’m from Turkey. What’s your name?
Rodas : I’m Rodas.
Hakan : Where are you from Rodas?
Rodas : I’m from Greece. What is your job?
Hakan : I’m a dentist. And you?
Rodas : I’m an engineer. Nice to meet you, Hakan!
Hakan : Nice to meet you, too!

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 16 Soruları ve Cevapları

1- Ammon is an Egyptian student in a language school in Oxford. Look at the picture and write what Ammon has got in his bag. (Ammon, Oxford'daki bir dil okulunda Mısırlı bir öğrencidir. Resme bakın ve Ammon'un çantasında ne olduğunu yazın.)

He hasn't got some fruit.
He has got a mobile phone.
He has got a passport.
He hasn't got a notebook.
He has got a wallet.
He has got a student ID card.
He has got a laptop.

2- Work in pairs. Take turns to ask and answer questions about the things in your bags. (Çiftler halinde çalışın. Çantalarınızdaki şeyler hakkında soru sormak ve cevaplamak için sırayla gidin.)

3- Match the pictures with the jobs. Make sentences as in the example. (Resimleri işlerle eşleştirin. Örnekteki gibi cümleler kurun.)

2. fashion designer C - Angela is a fashian designer.
3. waitress B - Cindy is a waitress.
4. instructor F - Amy is an instructor.
5. actor A - Paul is an actor.
6. chemist E - Cameron is a chemist.

Guess the meaning of the words in bold and choose the correct option. (Kalın harflerle yazılan kelimelerin anlamlarını tahmin edin ve doğru seçeneği işaretleyin.)

1. She is a part-time waitress at a café. She is a university student.
a) She is at the café only in the afternoon.
b) She is at the café all day long.
2. It’s a gorgeous building in the city centre. I really love it.
a) ugly
b) beautiful
3. Our instructors are very talented dancers.
We are very lucky.
a) brilliant
b) terrible
4. ‘Kill two birds with one stone’ means
a) doing two things in one action.
b) having two birds in one cage.
5. I’m a chemist and I’m here with a colleague from the lab.
a) roommate
b) workmate
6. To chill out after a tiring day is very easy here.
a) travel
b) relax

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 17 Soruları ve Cevapları

Read the bubbles and the statements. Find the people and write their names. (Baloncukları ve ifadeleri okuyun. Kişileri bulun ve isimlerini yazın.)

1. Adrian is Swedish.
2. Daniela is from Bulgaria.
3. Ammon have got a waitress friend.
4. Jacob has got classes in the evenings.
5. Brian and Sue are colleagues.
6. Sue is a chemist, too.

My name is Ammon. I’m Egyptian. I’m an engineer. My roommate Adrian is from Sweden. He is a fashion designer. We are in the same class. Our language course is here in Oxford and our teacher is very nice. There are a lot of students from different countries such as Argentina, Russia and India. Our best friend is Bulgarian. Her name is Daniela. She is a student at a school of tourism and a part-time waitress at a popular café in the city centre. We are here now to visit her.

Answer the questions. (Soruları cevapla.)

1. What does Ammon do?

He is an engineer.
2. Where are Ammon and Adrian now?

Oxford.
3. What does Jacob do in San Francisco?

He studies dancing at a world-famous school in San Francisco.
4. Which course is popular around the world?

Dance school in San Francisco.
5. How many people are there in Sue and Brian’s group?

There are six students.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 18 Soruları ve Cevapları

Look at Jacob’s ID card and fill in yours. (Jacob'ın kimlik kartına bakın ve kendinizinkini doldurun.)

Ss'own answers.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 19 Soruları ve Cevapları

ROAD TO SUCCESS

Answer the questions. (Soruları cevapla.)
1. What does Melda do? (Melda ne yapıyor?)
She does to play film musics with many Oscar winning composers and performs numerous concerts all over the world.

2. Why are the first days in Switzerland difficult for her? (İsviçre'deki ilk günler onun için neden zor?)
Because, there is nobody around her. It is a different country with a different culture.

3. Do you think her life is interesting? (Hayatının ilginç olduğunu düşünüyor musun?)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 20 Soruları ve Cevapları

LIstenIng & SpeakIng

1 Find the pairs in the word box and complete the chart. (Kelime kutusundaki çiftleri bulun ve grafiği tamamlayın.)

sister; grandfather, mother, aunt, daughter, wife
brother; grandmother, father, uncle, son, husband

2 Listen to the dialogue and label Defne’s family members in the photo. (Diyaloğu dinleyin ve fotoğrafa Defne'nin aile üyelerini etiketleyin.)

From left to right. Arzu - Defne - Ali - Akın - Ezgi - Umut

3 Listen again and answer the questions about Defne’s family. (Defne'nin ailesiyle ilgili soruları tekrar dinleyin ve cevaplayın.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 21 Soruları ve Cevapları

4 Take a photo of your own family and talk about your family members. (Kendi ailenizin bir fotoğrafını çekin ve aile üyeleriniz hakkında konuşun.)
Ss'own answers

5 Read the sentences and match them with the signs (Cümleleri okuyun ve işaretlerle eşleştirin)
1-f 2- c 3- d 4- e 5- a 6- b

6 Listen to the dialogue. Follow the directions and draw a line from Tom to Eva’s house. (Konuşmayı dinle. Yönergeleri takip edin ve Tom'dan Eva'nın evine bir çizgi çizin.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 22 Soruları ve Cevapları

READING & WRITING

1 a. Write the names of the cities under the correct photos. (Şehirlerin isimlerini doğru fotoğrafların altına yazın.)

1- Tokyo 2- Nevşehir 3- Agra 4- Paris 5- London 6- Egypt 7- Rome 8- Sydney

b. Now match the cities above with the countries. (Şimdi yukarıdaki şehirleri ülkelerle eşleştirin.)
1- f 2- h 3- g 4- a 5- c 6- d 7- b 8- e

2 Read the e-mail and answer the questions. (E-postayı okuyun ve soruları yanıtlayın.)
1. Who is the mail from? The mail is from Mike.
2. Who is the mail to? The mail is to Jake.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 23 Soruları ve Cevapları

3 Read the e-mail again. Match the pictures with the paragraphs. (E-postayı tekrar okuyun. Resimleri paragraflarla eşleştirin.)
A- 2 B- 3 C- 1

4 Read the statements and write true (T) or false (F). (İfadeleri okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)
1- F // Mike is in Tokya for an International school of Japanese.

2- F // Ayumi is their tacher.
3- T
4- T
5- F // Tokyo is a safe city
6- T

5 Circle the correct options. (Doğru seçenekleri işaretleyin.)

1- polite 2- safe 3- stunnig 4- crowded 5- delicious

6 Fill in the chart with the information in the e-mail. ()

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 24 Soruları ve Cevapları

7 Read the e-mail and fill in the gaps with the words in the box. (Grafiği e-postadaki bilgilerle doldurun.)
friendly - landspace - smiling - delicous

8- Imagine an exchange student is coming to stay in your house. Write an e-mail to him / her and describe your hometown. (Evinizde kalmaya gelen bir değişim öğrencisi düşünün. Ona bir e-posta yazın ve memleketinizi tarif edin.)

Ss'own answers

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder