Orta Asya ve Yakın Doğu’da Kurulan Devletler - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 06, 2018

Orta Asya ve Yakın Doğu’da Kurulan Devletler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Orta Asya ve Yakın Doğu’da Kurulan Devletler

Orta Asya ve Yakın Doğu’da hüküm sürmüş olan Memlüklüler, Moğol İmparatorluğu , Babür İmparatorluğu gibi devletler halinde kısa maddeler halinde bilgiler.


Fatimiler (910-1171)

Mısır’da Batınılık hareketi lideri Ubeydullah tarafından kurulmuştur.

► Fatimiler İslam dünyasında olumsuz bir rol oynadılar.

► Alamut kalesini üs edinerek Büyük Selçuklu Devletini çökerttiler.

Abbasilerle mücadele ettiler.

► Bu nedenlerle Türklerin Haçlı seferlerini kolayca durdurmaları zorlaştı.

► Mısırda Dar’ül Hikme (Yüksek İslam Okulu) Medreseler, kütüphaneler kurmuşlardır.

Eyyubi Devleti, Fatimilere son verdi.

Eyyubiler (1171-1250)

Mısır ve Suriye’de Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuştur.
► En önemli başarılan Haçlılara karşı elde edilen zaferleridir. Hittin Meydan savaşında Kudüs Hristiyanlardan alındı.

► Baharat yolunu denetimleri altına alarak ticaretin canlanmasında etkili oldular.

► Kafkasya ve Kıpçak bozkırlarından getirilen Türk çocukları (Kölemenler) ordunun esasını teşkil ediyordu.

► Bir komutan olan Aybey Eyyubi sülalesine son vererek Memluklar devİetini kurdu.

Memlukler (Kölemenler 1250-1517)

Aybey, Kutuz ve Baybars Eyyubi hizmetinde iken ün kazanmışlardı. 1250 yılında Mısır’a gelen Fransa kralı öncülüğündeki Haçlı ordusunu Mansure meydan savaşında yenmişlerdir.

► Abbasilerin yıkılışı ile sona eren Halifelik kurumunu devam ettirmişlerdir.

► Moğolların Suriye, Filistin yönünden Mısır’a doğru ilerlemeleri ile Ayn Calut savaşında hiç yenilmemiş Moğolları Sultan Kutuz komutasındaki ordu mağlup etti.

► Kutuz ile aralarındaki anlaşmazlık ile ayrılan Aybars yanındaki kuvvetlerle Anadolu’ya girdi. Elbistan meydan savaşında bir Moğol ordusunu imha etti.

► Türk karakteri taşıyan kültür ve medeniyet eserleri görülmüştür.

► Mısır seferi sonunda Yavuz Sultan Selim Memlukleri,. Osmanlılara kattı.

Harzemşahlar (1153-1231)

Aral gölüne dökülen Ceyhun ırmağının güneyine Harzem adı verilir. Atsız zamanında bağımsızlık ilan ettiler.

► İpek yolu üzerinde bulunmalarından dolayı zenginleştiler.

► Harzemşahlar göçebe kabileler şeklinde yaşıyorlardı başkanları sultana bağlıydı bu şekilyel islamiyet öncesi Türk devletlerine benziyorlardı.

► Moğolların baskıları nedeniyle Azar-beycan ve Doğu Anadoluya gelerek yerleşmişlerdir.

► Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat, Moğollann ilerlemesini durdurabilmek için tampon bölge oluşturmak amacıyla Harzemşahlarm bölgeye yerleşmesine izin vermiştir.

► Yassıçimen savaşında yenilen Harzemşahlarm bir yıl sonra yıkılmaları ile İran ve Orta Doğu Moğol egemenliğine girmiştir.

MOĞOL İMPARATORLUĞU (1207-1227)

Orta Asya’nın doğu kesiminde Cengiz tarafından kuruldu.

► Kısa sürede sınırlannı genişleterek im-

paratorluk düzeyine ulaştı.

► Cengiz’in ölümü ile Cengiz soyundan hükümdarlmann yönettiği dört devlet ortaya çıktı.

a) Altmordu Devleti; Doğu ve Güney Rusya’da

b) İlhanlı Devleti; İran, Irak ve Anadolu’ya hakim

c) Çağatay Devleti; Maveraünnehir ve Türkistan’a hakim

d) Kubilay Devleti; Orta Asya’nın doğusu ve Çin’e hakim► Kubilay Hanlığı dışındakiler islamiyeti kabul ettiler ve zamanla Türkleştiler.

► Bilginleri desteklemişler, sanat ve ticarette ilerlemeler sağlamışlardır.

► İstila ettikleri yerlerde medeniyetleri yıktılar, şehirler ve kütüphaneler yakıİdı, cami, medrese, türbe ve saray gibi eserler tahrip edildi.

► Cengiz yasası denilen 33 defterden oluşan bir Anayasa hazırlanmıştır.

TİMUR İMPARATORLUĞU (1370-1507)

Belh şehrinde kendi adını verdiği devletini kurdu, kendisini Cengiz’in torunu sayıyordu.

► Dört yöne yaptığı başarılı seferler sonunda devleti imparatorluk düzeyine yükseltti.

► 1402 yılında Yıldınm Bayezıt’ı yenerek Osmanlıları dağılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmışlardır.

► Başkentleri Semerkant önemli bir bilim ve eğitim merkezleri oldu. Oğlu Uluğ bey, Ali Kuşçu, Sultan Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevai ve daha birçok bilgin ve şair yetişti.

► Özbekler, Karakoyunlular ve Akko-yunlulann saldınları ile tarihe karıştılar.

BABÜR İMPARATORLUĞU (1504-1858)

Timur’un torunlarından Babürşah, Hind ordularını Panipat savaşında yendi. Delhi ve Agra’yı alarak imparatorluğunu kurdu.

► Bölgede müslümanlığın yayılması ve Türk-İslam uygarlığının gelişmesine hizmet etmişlerdir.► Hindistan’da İngilizler ve Hollandalılara ticari imtiyazlar tanıdılar.

► Mimari eserleri birer şahaserdi. Tac-Mahal, Humayun Türbesi, Kabulşah cami ve daha birçok eser yapıldı.

► Orduda “Ahadi” diye anılan seçkinler kıt’ası bulunmaktaydı.

AKKOYUNLU DEVLETİ (1398-1502)

Diyarbakır başkent olarak 1340’tan itibaren bağımsız hareket ediyorlardı. Ancak devletin kurucusu Kara Yülük Osman’dır.

► Anadoluya egemen olma istekleri Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan’ı karşı karşıya getirdi. Yapılan Otlukbeli savaşını kaybeden Akkoyunlu Devleti sonradan Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından yıkıldı.

► Orduda “Hassa Nökerleri” denilen merkez kuvvetleri vardı.

► Akkoyunlu Devleti Karakoyunlu Devletini yıkarak merkezini tebrize taşımıştır.

KARAKOYUNLU DEVLETİ (13969-1469)

İlk tarihi bilgiler 1365 yıllarında başlarında bulunan Bayram Hoca ile başlar. Başkentleri Erciş idi. Kara Yusuf döneminde devletin sınırları genişledi.

► Azarbeycan’ın Türkleşmesinde etkili oldular.

► Koyun ve mezar taşı heykelleri kümbetler ve daha birçok eser ilgi çekicidir.

► Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından yıkılmışlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder