Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri Anket - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 09, 2018

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri Anket

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri Anket

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri Anket Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilgili sunum yapacağınız meslektaşlarımıza uygulanacak anketimiz. Umarım yararlı olur.


Özel Eğitim Uygulamaları Evde Eğitim Seminer Çalışması
Özel Eğitim Uygulamaları Evde Eğitim Seminer Çalışması

ÖZ DEĞERLENDİRME ANKETİ
HAZİRAN 2018
A YETERLİK ALANI: MESLEKİ BİLGİ
KAPSAM: Bu yeterlik alanı, öğretmenin öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olması gereken alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi ve mevzuat bilgisi yeterliklerini kapsamaktadır.
YETERLİKLER YETERLİK GÖSTERGELERİ EVET KARARSIZIM HAYIR
A1. ALAN BİLGİSİ Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A1.1. Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
A1.2. Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar.
A1.3. Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
A1.4. Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini sınıflandırır.
A1.5. Millî ve manevi değerlerin alanına yansımalarını yorumlar.

A2. ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ
 Alanının öğretim programı ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir.
A2.1. Alanının öğretim programını tüm öğeleriyle açıklar.
A2.2. Alanının öğretim programını, ilgili diğer öğretim programları ile ilişkilendirir.
A2.3. Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgisini öğretim süreçleri ile ilişkilendirir.
A2.4. Alanın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji, yöntem ve teknikleri karşılaştırır.
A2.5. Alanın öğretim süreçlerinde kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme yöntemlerini karşılaştırır.
A2.6. Alanının öğretiminde millî ve manevi değerlerden nasıl yararlanacağına karar verir.
A3. MEVZUAT BİLGİSİ 
Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata uygun davranır. A3.1. Vatandaş olarak bireysel hak ve sorumluluklarını açıklar.
A3.2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının içeriğini açıklar.
A3.3. Atatürk’ün eğitim sistemimize katkılarını değerlendirir.
A3.4. Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren mevzuatı açıklar.
A3.5. Eğitim paydaşlarının hak ve sorumluluklarını ayırt eder.

B YETERLİK ALANI: MESLEKİ BECERİ
KAPSAM: Bu yeterlik alanı, öğretmenin sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarıyla ilgili eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini yönetme ile izleme ve değerlendirme yeterliklerini kapsamaktadır.
YETERLİKLER YETERLİK GÖSTERGELERİ EVET KARARSIZIM HAYIR

B1. EĞİTİM ÖĞRETİMİ PLANLAMA 
Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B1.1. Planlarını alanının öğretim programına uygun olarak hazırlar.
B1.2. Öğretim sürecini çevresel şartları, maliyeti ve zamanı dikkate alarak planlar.
B1.3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar.
B1.4. Öğretim sürecini planlarken millî ve manevi değerleri dikkate alır.

B2. ÖĞRENME ORTAMLARI OLUŞTURMA 
Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B2.1. Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
B2.2. Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar.
B2.3. Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenler.
B2.4. Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler.
B2.5. Öğrencilerle etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları hazırlar.
B2.6. Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları oluşturur.
B2.7. Öğrencilerin millî ve manevi değerleri içselleştirmesine katkıda bulunacak öğrenme ortamları oluşturur.

B3. ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİNİ YÖNETME 
Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. B3.1. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
B3.2. Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.
B3.3. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını sağlar.
B3.4. Derslerini öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir.
B3.5. Öğretme ve öğrenme sürecini yürütürken, özel gereksinimleri olan öğrencileri dikkate alır.

YETERLİKLER YETERLİK GÖSTERGELERİ EVET KARARSIZIM HAYIR

B3. ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİNİ YÖNETME
Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. B3.6. Uygulamalarında, çalıştığı çevrenin doğal, kültürel ve sosyoekonomik özelliklerini dikkate alır.
B3.7. Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler hazırlar.
B3.8. Eğitim öğretim faaliyetlerinde ilgili kişi, kurum, kuruluş ve meslektaşları ile iş birliği yapar.
B3.9. Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
B3.10. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir.
B3.11. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır.
B3.12. Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir şekilde baş eder.
B4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. B4.1. Alanına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçları hazırlar ve kullanır.
B4.2. Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı yöntemler kullanır.
B4.3. Ölçme ve değerlendirmeyi objektif ve adil olarak yapar.
B4.4. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilere ve diğer paydaşlara doğru ve yapıcı geribildirimler verir.
B4.5. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme ve öğrenme süreçlerini yeniden düzenler.

C YETERLİK ALANI: TUTUM VE DEĞERLER
KAPSAM: Bu yeterlik alanı, öğretmenlik mesleği genel tutum ve değerlerini içeren, öğrenciye yaklaşım, millî, manevi, evrensel değerler, iletişim ve iş birliği ile kişisel ve mesleki gelişim yeterliklerini kapsamaktadır.
YETERLİKLER YETERLİK GÖSTERGELERİ EVET KARARSIZIM HAYIR

C1. MİLLÎ, MANEVİ VE EVRENSEL DEĞERLER Millî, manevi ve evrensel değerleri gözetir. C1.1. Çocuk ve insan haklarını gözetir.
C1.2. Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır.
C1.3. Öğrencilerin millî ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur.
C1.4. Doğal çevre ile tarihsel ve kültürel mirasın korunmasına duyarlıdır.
C2. ÖĞRENCİYE YAKLAŞIM Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. C2.1. Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir.
C2.2. Her öğrencinin öğrenebileceğini savunur.
C2.3. Öğrencilerin kişisel gelişimini ve geleceğini planlamalarında rehberlik yapar.
C2.4. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere rol-model olur.


C3. İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurar. C3.1. Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili biçimde kullanır.
C3.2. Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
C3.3. İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alır.
C3.4. Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
C3.5. Eğitim öğretim faaliyetlerinde ailelerle iş birliği yapar.
C3.6. Okul gelişimine yönelik faaliyetlere aktif olarak katılır.


C4. KİŞİSEL VE MESLEKÎ GELİŞİM 
Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara katılır. C4.1. Mesleğini severek ve isteyerek yapar.
C4.2. Paydaşlardan gelen görüş ve önerilerden de yararlanarak öz değerlendirme yapar.
C4.3. Kişisel ve meslekî yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
C4.4. Kişisel bakımına ve sağlığına özen gösterir.
C4.5. Kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
C4.6. Mesleki etik ilkelere uyarak mesleki bağlılık ve saygınlığını korur.
C4.7. Türkiye ve dünya gündemini takip eder.


GÖRÜŞLER VE ÖNERİLER: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..


HAZİRAN 2018 SEMİNER PROGRAMI 
Öğretmenlerin 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda yapacakları 2018 haziran dönemi mesleki çalışma programına göre mesleki çalışmaların ilk haftası 9-13 Haziran 2018 tarihleri arasında 2.Haftası da 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenler 14 Haziran 2018 Perşembe günü idari izinli sayılacaklar ve 15 Haziran 2018 Cuma günü de Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil olduğundan mesleki çalışma yapılmayacak.

1. HAFTA  : 09-13 Haziran 2018
2.HAFTA   : 18-22 Haziran 2018
18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında öğretmenler seminer çalışmalarını memleketlerinde yapabilecekler. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimden sonraki hafta yani 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında da öğretmenler idari izinli sayılacaklar ve mesleki çalışma yapmayacaklar.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 14.05.2018 tarih ve 9461989 sayılı “Haziran 2018 Mesleki Çalışma Programı” konulu resmi yazısı;

öğretmenlerin Haziran 2018 Mesleki Çalışma Programı
Haziran 2018 Mesleki Çalışma Programı
HAZİRAN 2018 MESLEKİ ÇALIŞMALAR
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Mesleki Çalışma Programı, İlköğretim Okulları Mesleki Çalışma Programı, Ortaokullar Mesleki Çalışma Programı, Orta Öğretim Kurumları Mesleki Çalışma Programı, Branş Öğretmenleri Mesleki Çalışma Programı, Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okulları Mesleki Çalışma Programı, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Mesleki Çalışma Programı Haziran 2018 seminer çalışmaları için programlar yayınlandı.

HAFTA SONU SEMİNER ÇALIŞMASI
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Haziran 2018 programına öğretmenler 9 Haziran 2018 Cumartesi günü başlayacaklar. 8 Haziran 2018 tarihinde okulların tatil edilmesinden hemen sonra mesleki çalışmalar başlamış olacak. MEB tarafından yapılan açıklamada öğretmenlerin Haziran 2018 mesleki çalışma programının ilk haftalık bölümünün 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapılacağı, 2. Haftası olan 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında ise istemeleri halinde farklı il/ilçelerdeki okullarda tamamlayabilecekler denildi. MEB açıklamasında “Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları okulu kadrolarının bulunduğu okula dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.” uyarısında bulundu.

Haziran 2018 mesleki çalışma programları;

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Mesleki Çalışma Programı TIKLAYIN

İlköğretim Okulları Mesleki Çalışma Programı TIKLAYIN

Ortaokullar Mesleki Çalışma Programı TIKLAYIN

Orta Öğretim Kurumları Mesleki Çalışma Programı TIKLAYIN

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Mesleki Çalışma Programı TIKLAYIN

Örnek Kitap Listesi TIKLAYIN

Örnek Film Listesi TIKLAYIN

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri TIKLAYIN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder