İnsanlığın Ortak Miras Ürünleri Nelerdir? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 04, 2018

İnsanlığın Ortak Miras Ürünleri Nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İnsanlığın Ortak Miras Ürünleri Nelerdir?

Ortak miras ne demektir? İnsanların ortak miras ürünleri nelerdir? Ortak miras nasıl olur, ortak miraslar hakkında bilgi.


Ortak Miras
Tüm insanlık tarihi boyunca ortaya konan maddi ve manevi tüm eserler ortak mirası oluşturur.

İnsanlığın Ortak Miras Ürünleri Nelerdir?
İnsanlığın Ortak Miras Ürünleri Nelerdir?

Ortak mirası temelde iki kategoriye ayırabiliriz.

1. İnsanların ortaya koyduğu maddi ve manevi her türlü eser (Bilim, sanat, edebiyat vb.).

2. Doğada meydana gelmiş olan eserler (Pamukkale, Abant Gölü, Peribacaları vb.).

Sanat Mirası

Bir duygu, düşünce, doğal güzelliğin duygu ve düşünceler ile ifade edilmesine sanat denir. Örnek olarak resim, mimari, heykel, müzik, tiyatro, edebiyat vb. gösterilebilir.

İnsanlığa ait ilk sanat eserleri mağaralara yapılmış olan resimlerdir. Günümüze doğru geldikçe sanat birçok farklı dala ayrılmış ve gelişmiştir. Artık sanatsal faaliyetler daha kolay yapılabilmektedir. Mağara resimlerinden günümüze kadar gelen tüm sanat eserleri insanlığın ortak sanat mirasını oluşturmuştur.

Düşünce Mirası

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biri düşünme yeteneğidir. İnsanlar önce konuşma, daha sonra da yazıyla birlikte düşüncelerini aktarmada çok daha iyi konuma gelmişlerdir.

Felsefe düşünce bilimi olarak nitelendirilebilir. İlk çağlarda Konfüçyüs, Buda, Aristo, Sokrates, Platon gibi düşünürler (filozoflar) düşünce mirasının temelini atmışlardır. Orta Çağ’da düşünce sistemi biraz daha gelişmiştir. Bu dönemde Doğu ve Batı dünyası daha çok din eksenli düşünce sistemleri geliştirmişlerdir. Yeni ve Yakın Çağ’da ise özellikle Avrupa’da meydana gelen Rönesans, Reform, Fransız ihtilali gibi önemli olaylar günümüz düşünce yapısının oluşmasında temel teşkil etmişlerdir.

Düşünce alanında Türk ve İslam dünyasından Farabi, İbni Sina, Mevlana, Yunus Emre gibi çok değerli insanlar yetişmiştir.

Edebiyat Mirası

Olayların, duygu ve düşüncelerin, hayallerin yazı dili ile anlatılmasına edebiyat denir. Sümerlere ait MÖ. 3. bin yıllarına kadar uzanan Gılgamış Destanı ilk edebiyat eserlerinden sayılır. Şekspir’in “Romeo Juliet”, Servantes’in “Don Kişot”, Balzac’ın “Vadideki Zambak”, Yaşar Kemal’in “İnce Memed”, Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı eserleri insanlığın ortak edebiyat mirası adına önemli eserlerdir.

Bilim Mirası

Evreni ve evrende meydana gelen olayları araştıran, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurup, bazı kurallara ulaşmaya çalışan sistemli bilgiler bütününe bilim denir. Bilimle uğraşan kişilere de bilim insanı denir.

Bilim ilk çağlardan bu yana farklı medeniyetlerin katkısıyla günümüzdeki hale gelmiştir. İlk çağlarda Sümerler, Babiller, Çinliler bilime öncülük etmiştir. Daha sonra sırasıyla Yunanlılar, Müslümanlar ve Avrupalılar bilime çok önemli katkılar yapmışlardır. Her toplum eldeki bilgilere yenisini ekleyerek günümüz modern bilimin oluşmasına katkı sağlamıştır.

Ortak Mirasa Nasıl Katkıda Bulunuruz?
Ortak Miras Neden Önemlidir?

Ortak miras insanların yüzlerce hatta binlerce yıl süren çabaları sonucunda oluşmuştur. Bu büyük birikimler sonucunda ortaya çıkan ortak miras ürünlerine sahip çıkmazsak insanlığın kaybı çok fazla olacaktır. Telafisi mümkün olmayan durumlar ortaya çıkacaktır.

Ortak miras ürünleri insanların yaşamını kolaylaştırmıştır. Günlük hayatımızı daha rahat ve konforlu yaşamamızı sağlamışlardır.

Örnek olarak günlük hayatımızın her alanında kullanılan elektrik ortak miras ürünüdür. Elektriği kim buldu, günümüzdeki hale kim getirdi önemli değildir. Elektrik artık otomobillerde bile benzin yerine kullanılmaktadır. Bu durumda biz de ortak miras ürünlerini koruyarak ve geliştirerek insanlığa hizmet edebiliriz.

Ortak Mirasın Korunması

Farklı uluslar ortak mirasın korunması için birçok çalışma yapmıştır. Bizde şunları yaparak ortak mirasın korunmasına yardımcı olabiliriz:

► Kütüphaneler ve müzeler kurulmalı

► Uluslar arası kuruluşlar oluşturulmalı ve desteklenmeli

► Yeni teknolojiler geliştirilerek bilimsel ilerlemeler sağlanmalı

► Yasal düzenlemeler yapılarak ortak miras ürünleri korunmaya alınmalı

► Eğitim yoluyla insanlar ortak miras konusunda bilinçlendirilmen

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder