Sosyal Bilgiler E-Müferadat Zümre Toplantısı - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Şubat 07, 2018

Sosyal Bilgiler E-Müferadat Zümre Toplantısı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sosyal Bilgiler E-Müferadat Zümre Toplantısı

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ...................ORTAOKULU
II. KANAAT DÖNEMİ SOSYAL BİLGİLER ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Buradan indirebilirsiniz 1..... 

Buradan indirebilirsiniz 2..... 


Toplantı No   : 2
Toplantı Tarihi:08/02/2018
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar: X,
 Y, Z

                                                                GÜNDEM MADDELERİ
 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi
 3. I. Dönem öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi
 4. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulup çözüm yollarının aranması
 5. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenerek alınacak önlemlerin karşılaştırılması
 6. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 7. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 8. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 10. Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 11. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 12. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması.
 13. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.
 14. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konulan ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 15. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 16. Dilek ve temenniler 
 
Sosyal Bilgiler E-Müferadat Zümre Toplantısı
Sosyal Bilgiler E-Müferadat Zümre Toplantısı
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Grubu 2. Dönem Zümre Toplantısı,  Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga BÖREKÇİ başkanlığında, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri X, , Y ve Z’in katılımıyla 08.02.2018 tarihinde, saat 12.00 de Öğretmenler Odasında yapıldı. Zümre Başkanı X gündem maddelerinin e-Müfredat Yönergesine uygun olduğunu belirtti.
2)   I. Dönem  Zümre Toplantısı Tutanağı, Sosyal Bilgiler Öğretmeni X tarafından okundu.  

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Y , 1. Dönem Zümre Toplantısında alınan kararlara büyük ölçüde uyulduğunu, derslerin kazanımlar doğrultusunda işlendiğini ancak yeni müfredattaki etkinliklerin çok zaman aldığını ve ders saatinin yeterli olmadığını bunun sonucunda da yapılan yıllık planda biraz geri kalındığını belirtti. II. Dönem bazı kazanımları hızlı işleyenerek müfredatın zamanında yetiştirilebileceğini belirtti.

3)   Sosyal Bilgiler Öğretmeni Z öğrencilerin başarı düzeyinin gayet memnun edici olduğunu bu düşünceye öğrencilerin sınıf içindeki performansları, yazılı sonuçları ve öğrencilerin girmiş oldukları çeşitli deneme sınavlarının sonucuna dayanarak söylediğini belirtti.  Şükran Akdeniz söz alarak I.Dönem sonu itibariyle tüm sınıflarda başarı yüzdelerinin % 100 olduğunu söyledi. Başarının bu denli yüksek olmasında okulda hafta sonu açılan yetiştirme kurslarının katkısının fazla olduğunu belirtildi.
4) Sosyal Bilgiler Öğretmeni X en büyük sorunun ders saatinden kaynaklandığını bu yüzden de etkinliklerin sınıfta yapılabilmesine zaman ayıramadıklarını daha çok ev ödevi olarak verildiğini belirtti.
   Sosyal Bilgiler Öğretmeni Y, Öğrenci Çalışma Kitabı’ndaki etkinliklerin çoğunun sınıfta uygulamaya uygun olmadığını, araştırma anket yapma veya röportaj gibi etkinlikleri ev ödevi olarak verildiğini ve bir çok etkinliğin de, kazanımı kavratmaya uygun olmadığını söyledi.
  Sosyal Bilgiler Öğretmeni Z, T.C. İnkılap Tarihi dersinin ders saatinin azaltılması, ancak konuların aynı kalmış olması yüzünden özellikle 8. sınıflarda yıllık plandan birkaç konu geri kalındığını belirtti.
   Sosyal Bilgiler Öğretmeni X bazı kazanımları hızlı işleyerek müfredata yetişilebileceğimizi belirtti


5)  Velilerimizin eğitime karşı duyarlı olması ve sürekli öğrencilerini takip etmeleri başarıyı artıran sebepler arasında olduğunu belirten Sosyal Bilgiler Öğretmeni Y  öğrencilerin ilgisini çekecek ve görsel Proje Görevleri vermek  yoluyla öğrencileri derslere ilgilerinin daha da  artırılabileceğini söyledi.
    Sosyal Bilgiler Öğretmeni Z belirli aralıklarla genel tekrarlar, bilgi yarışması gibi yollarla öğrencilerin bilgilerin taze tutulabilmesinin sağlanması unutmayı azaltacağını, öğrenci başarılarının artırılması için; öğrencilerle bire bir görüşme yapılması, veliler ile sık sık görüşülmesi başarıyı artıracağını belirtti.

 Sosyal Bilgiler Öğretmeni X, II. Dönem için başarıyı arttırıcı yöntem ve teknik olarak:
“a)Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap,  dergi, resim ve fotoğraf gibi gereçlerin sınıfa getirilmesi akıllı tahtalardan ve EBA’dan yararlanılması
b)Öğrencilere dersi daha ilginç hale getirecek, soyuttan somuta çevirebilecek ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması Bunun içinde siyasi olayların seyrinden çok, neden –sonuç ilişkisi üzerinde durulacak ayrıntı sayılabilecek tarihlerle, yer ve kişi adları ezberletilmemesi, ancak Türk tarihinde önemli olayların tarihleri ve neden- sonuçları özellikle öğretilmesi
c) Öğrenci velileri ile işbirliği sağlanması
d) Derse tüm öğrencilerin katılımının sağlanması
e) Okuldaki diğer öğretmenlerle işbirliğinin sağlanması”  gerektiğini belirtti

6)   Sosyal Bilgiler Öğretmeni Y, konuların içeriğine göre diğer ders öğretmenleri ile işbirliği yapıldığını bu işbirliğinin yararlı olduğunu yine be işbirliğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.


7) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Z gerek idare bazında gerekse de ders öğretmeni olarak  eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmeler ile bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişikliklerin titizlikle takip edilmesinin gerektiğinin altını çizerek, Tebliğler dergisinin, yeni yönetmeliklerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi “MEB” adresinden, müfredat ve programlar ile ilgili değişiklerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “ttkb.meb gov.tr/” sayfasından  takip edilmesi gerektiği belirtti.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Z, EBA sitesinde derslerimizle ilgili bir çok materyalin olduğunu ve bunların daha önceden planlanıp öğrencilere gösterilebileceğini buradan öğrencilere ödev verilebileceğini belirtti.

8) Sosyal Bilgiler Öğretmeni X girişimcilik konusunda ikinci dönem 5. Sınıf ve 6. Sınıf müfredatında konularımız olduğunu çevremizdeki girişimcilik örneklerini öğrencilere gösterilebileceğini gerekirse sınıfa davet ederek söyleşi yapılabileceğini belirtti.

9) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Y, dersin konusuna göre ders araçlarının kullanılmasının, ders araç ve gereçlerinden bütün öğrencilerin yararlanmasının önemi üzerinde durdu. Okulda bulunan araç gereçlerin ( harita, ansiklopedi, model küre, atlas) ve özellikle Akıllı Tahtaların konuların özelliklerine göre kullanılabileceğini ilave etti Şükran Akdeniz 2487 sayılı tebliğler dergisinden ilköğretim okulu Sosyal Bilgiler dersi öğretim programından, Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek araç ve gereçlerin neler olduğunu okudu. Elimizde bulunmayan araç ve gereçlerin en kısa zamanda temin edilmesinin zorunluluğu üzerinde durdu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Y Akıllı tahtalarda konularımıza ilişkin kısa filmler izletilebileceğini bunun için önceden hazırlık yapılması gerektiğini ve uygun bölümlerin gösterilebileceğini belirtti.

10) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Z öğrencilerin yaparak yaşayarak görerek öğrenmesinin kalıcı eğitim verdiğini belirterek bu kapsamda Sosyal Bilgiler dersindeki kazanımlara uygun geziler yapıldığını belirtti. II. Dönemde de yine bu tür gezi ve gözlemlerin yapılması gerektiğini söyledi.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni X 8. Sınıf konularının daha iyi oturması için daha 7. Sınıftan Ankara gezisine götürülmesi ve burada Meclis binaları, Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği gibi yerleri görmesi faydalı olacağını belirterek 7. Sınıflarla Ankara gezisinin planlanması gerektiğini söyledi.

11) X sınav analizlerinin yapılmasının ve sınavlar arasında karşılaştırmalar yapılmasının faydalı olacağını belirtti. Öğrencilere uygulanan sınavların analizlerinin yapılması hem öğrencinin anlamadığı konuların belirlenmesi açısından hem de genel olarak anlaşılmayan konuların belirlenmesi açısından faydalı olacağı için sınav sonuçlarının analizinin çıkarılmasının faydalı olacağını Yasemin ERES belirtti.

12) Y 31 Ocak 2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yönetmelik hükümlerinde bazı değişiklikler yapıldığını söyledi.

İlgili yönetmeliğe göre:
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve beşinci ile altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.”
“d) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir.”
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Z bu değişiklikteki sınav sayıları bizim uygulamalarımızla örtüştüğü için bir değişiklik olmadığını ancak proje ve ders içi katılım notlarının yeni uygulama ile not ortalamasına etkisinin azaldığını ve yazılı notlarının önemini artırdığını belirtti.

13) Sosyal Bilgiler Öğretmeni X öğrencilerimizin spor ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli etkinliklere katıldığını ancak Sosyal Bilgilerle bir etkinliğe katılmadığını belirtti. Bununla alakalı yazılar gelirse öğrencilere duyurulması ve gerekli  motivasyonun sağlanması gerektiğini söyledi.

14) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Y I. Dönem zümresinde bununla ilgili kararlar alındığını ve bu kararların aynen geçerli olduğunu belirtti.

15) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Z okulumuzda ders sırasında, okul içinde, veya nöbetlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir kazayla ve olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alındığını belirtti. Bu konuda çeşitli eğitimlerin de verildiğini söyledi.
16)    2016-2017 Öğretim yılı II. Döneminin başarılı geçmesi dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.       X                                      Y                                Z
Sos Bil. Öğret.             Sos Bil. Öğret.         Sos Bil. Öğret.    


2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ............................ ORTAOKULU

II. KANAAT DÖNEMİ SOSYAL BİLGİLER ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI

Alınan Kararlar1.   Okul-aile işbirliğinin daha dazla sağlanması,  öğrencilere ilgi çekici ve kısa ödevler verilmesi, performans görevlerinde rehberlik edilmesi kararı alındı.
2.   Öğrencilerin derslere ilgilerinin daha fazla çekilmesi için akıllı tahta, video gibi araç-gereçlerden yararlanılması, soru-cevap tekniğinin daha çok kullanılması, belirli aralıklarla genel tekrarlar ve bilgi yarışmalarının düzenlenmesi karalaştırıldı.
3.   Müfredatın yetiştirilebilmesi için bazı etkinliklerin ev ödevi olarak verilmesi ve daha sonra kontrollerin yapılması kararlaştırıldı.
4.   Dönem içinde yapılacak olan çalışmaların zümre kararlarına uygun olmasına dikkat edilmesi 
5.   Okulda müfredata uygun eksik haritaların tamamlanmasına karar verildi. Akıllı tahtalardan etkileşimli şekilde kullanılması kararı alındı.
6.   Özellikle Türkçe Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ile iş birliğine gidilmesi kararı alındı.
7.    Sınıflar arası bilgi yarışmalarının düzenlenmesi kararı alındı
8.    Oluşabilecek değişiklikleri  ve yenilikleri takip etmek için MEB sitelerinin izlenmesi kararı alındı.


     X                                      Y                                Z
Sos Bil. Öğret.             Sos Bil. Öğret.         Sos Bil. Öğret.    E-Müfredat Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
E-Müfredata giriş nasıl yapılır? Zümre Toplantıları temel bilgileri nelerdir? Yöneticinin yapması gerekenler nelerdir? Zümre Başkanının yapması gerekenler nelerdir? Kurul ve Zümrelerle ilgili SMS neden gitmiyor? “MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” ne göre yapılacak kurullar nelerdir? Birleştirilmiş Sınıflı okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu nasıl yapılması gerekir? İşte E-Müfredat Sık Sorulan Sorular ve Cevapları..

E-Müfredata giriş nasıl yapılır? Zümre Toplantıları temel bilgileri nelerdir? Yöneticinin yapması gerekenler nelerdir? Zümre Başkanının yapması gerekenler nelerdir? Kurul ve Zümrelerle ilgili SMS neden gitmiyor? “MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” ne göre yapılacak kurullar nelerdir? Birleştirilmiş Sınıflı okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu nasıl yapılması gerekir? İşte E-Müfredat Sık Sorulan Sorular ve Cevapları..

E-Müfredat Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Soru 1: E-Müfredata giriş nasıl yapılır?

Cevap: E-Müfradata http://e-mufredat.meb.gov.tr adresinden giriş yapılır.

Soru 2: Zümre Toplantıları temel bilgileri nelerdir?

Cevap:

Zümre Toplantıları:

• Eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur.

• Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, müdür veya müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı ile yapılır.

• 2 yıl geçerli olacak şekilde başkan ve yedek başkan seçilir.

• Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

• Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

• Toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri 5 gün önceden duyurulmalıdır.

• Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir.

Soru 3: Yöneticinin yapması gerekenler nelerdir?

Cevap:

Yöneticinin Yapması Gerekenler:

• E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.

• Yıllık Plan

• Eğitim kurumu işlemleri

• Eğitim kurumu zümre başkanları

• Zümre Başkanı olarak görevlendirilecek kişiler seçilerek kaydet butonuna basılır. (Zümre Başkanı seçebilmek için tüm öğretmenlerin sisteme en az bir defa giriş yapması gerekmektedir.)

• Tek öğretmenin olduğu durumlarda müdür/müdür yardımcısı da işaretlenerek kaydet butonuna basılır.

• Zümre başkanı sözleşmeli öğretmenler arasında seçilecekse sözleşmeli öğretmenin TC kimlik numarası manuel girilerek başkan seçilir.

• Zümre başkanı toplantıyı sonlandırdıktan sonra yönetici kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu işlemleri” bölümünden “Eğitim Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama” kısmında ilgili toplantının  sol başındaki kalem simgesini tıklayıp “Kurulu/Zümreyi okul müdürlüğü olarak uygun buluyorum.” Seçeneği işaretleyip kaydet butonuna basılmalıdır.

Soru 4: Zümre Başkanının yapması gerekenler nelerdir?

Cevap:

Zümre Başkanının Yapması Gerekenler:

• e-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.

• Yıllık Plan

• Eğitim Kurumu işlemleri

• Kurul Tanımlama

• Kurul/Zümre Adı bölümünde Zümre Öğretmenler Kurulu seçilecektir.

• Kurul/Zümre Tarihi bölümünden tarih ve saat seçimi yapılmalıdır.

• Kurul/Zümre Açıklaması kısmının uygun açıklama ile doldurulması gerekmektedir. (İlköğretim Matematik Zümre Toplantısı belirtilen saatte öğretmenler odasında yapılacaktır gibi.)

• Kaydet butonuna basılacaktır.

• Oluşan zümre toplantısı kaydımızın sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak ayrıntılar tamamlanır.

• Toplantıya katılacak olan öğretmenler seçilerek katılımcı ekle denir. Listede adı olmayan öğretmenleri eklemek için TC kimlik numaraları manuel olarak eklenir.

• Seçilen kişilerden zümre başkanının adı tıklanarak “Başkanı Kaydet” butonuna basılır. Aynı işlem yedek başkan içinde geçekleştirilir.

• Yönetmelik ve Yönergede olan gündem maddelerinden toplantıda görüşülecek olanlar işaretlenerek “Gündem Ekle+” butonuna tıklanır.

• Yönetmelik ve Yönergede olmayan gündem maddeleri eklemek için ilgili kısma yazıp “Yönetmelik ve Yönergede Olmayan Gündem Ekle+” butonuna tıklanır.

• Gündem maddelerinin sıralamasını yapmak için ilgili madde mouse’un sol tuşu basılı tutularak istenilen yere taşınabilir.

• Gündem maddelerinin sayı sıralamasını sağlamak için “Sıralamayı Tekrar Oluştur.” butonu tıklanır.

• Toplantının katılımcılara duyurulması için “Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum.” Seçeneği işaretlenerek kaydet butonuna basılır.

• Bütün öğretmenler gündem maddelerine onay verdikten sonra kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu İşlemleri” bölümünden “Kurul Toplantı Bilgilendirme” kısmında ilgili toplantını sol başındaki kalem simgesi tıklanarak açılan sayfa “Kurul/Zümre toplantısı sona ermiştir.” Seçeneğini • Yönetici tarafından toplantı uygun bulunduktan sonra kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu İşlemleri” bölümünden “Kararlar ve Sonuçları” kısmında ilgili zümre toplantısının her bir maddesi için “Karar olumlu sonuçlandı.” Seçeneği işaretlenip “Karar Sonucu” kısmına karar sonucu işlenip kaydet butonuna basılmalıdır.

Soru 5: Zümre Öğretmenlerinin yapması gereken işlemler nelerdir?

Cevap:
Zümre Öğretmenlerinin Yapması Gereken İşlemler:
• E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.
• Yıllı Plan
• Eğitim Kurumu İşlemleri
• İlgili toplantının sol başında bulunan kalem simgesi tıklanır.
• Katılım durumunun herhangi bir mazeret yoksa “Toplantıya katılacağım.” Şeklinde işaretli olması gerekmektedir.
• Her bir gündem maddesi için alınan karar varsa ilgili maddenin sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak açılan sayfada ilgili kısma alınan kararların işlenmesi gerekmektedir. Kaydet butonu her madde için tıklanmalıdır. Zümre öğretmenlerinden bir kişinin işlemesi yeterlidir.
• Zümreye katılan her öğretmenin “Kurul/Zümre kararlarını okudum ve kabul ediyorum.” Seçeneğini işaretleyip kaydet butonuna basması gerekmektedir.

Soru 6: Kurul ve Zümrelerle ilgili SMS neden gitmiyor?
Cevap: SMS sisteminde güncelleme yapıldığı için şu an gönderilememektedir.

Soru 7: Kurulu ve Zümre kararlarını sisteme kim işler?
Cevap: Kurulu ve Zümre kararlarını sisteme kurul veya zümre başkanı işler.

Soru 8: “MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” ne göre yapılacak kurullar nelerdir?

Cevap:
İlçe MEM

- İl Sınıf/Alan Zümresi
- Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu
- Koordinatör Müdürler Kurulu
- İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu
- Sanat ve Spor Kurulu

İlçe MEM
- İlçe Sınıf/Alan Zümresi
- Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu
- Koordinatör Müdürler Kurulu
- Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu
- Kademe ve Türlerine Göre Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu

Okul/Kurum
- Öğretmenler Kurulu
- Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu
- Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Başkanları Kurulu
- Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri
- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu
- Sosyal Etkinlikler Kurulu

Soru 9: Birleştirilmiş Sınıflı okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu nasıl yapılması gerekir?

Cevap:
- Müdür Yetkili Öğretmen Kurul Başkanı diğer öğretmen de Zümre Öğretmenler Kurulu başkanı olarak tanımlanır.

- Müdür Yetkili tek öğretmenlerin Zümre Öğretmenler Kurulu yapması sistemde mümkün gözükmemektedir.

Soru 10:Alanında tek öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu nasıl yapılır?

Cevap:Alanında tek öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu Okul müdürü veya görevlendireceği Müdür yardımcısı Kurul başkanı öğretmen ise zümre başkanı olarak tanımlanır.

Soru 11: Alanında birden fazla öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulu nasıl yapılır?

Cevap:
Alanında birden fazla öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulunda bir öğretmen hem kurul hem de zümre başkanı olarak tanımlanır. Bu öğretmen hem kurul hemde zümre başkanıdır. Bu zümrelere idareci eklenmez.

Soru 12: Öğretmenler Kurulu ne zaman yapılacaktır?

Cevap: M.E.B. Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesine göre Eylül Ayının ilk 3 iş günü 2. dönemin ilk 2 iş günü içinde ve ders yılı bitimini takip eden haftanın ilk 2 iş günü içinde yapılır.

Soru 13: Sınıf-Şube Öğretmen Kurulu ne zaman yapılacaktır?

Cevap: Sınıf-Şube Öğretmen KuruluOrtaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında Ekim, Şubat ve Haziran Ortaöğretim kurumlarında ise Kasım ve Nisan aylarında yapılacaktır.

Soru 14: Eğitim Kurumu Sınıf-Alan Zümre Başkanları Kurulu ne zaman yapılacaktır?

Cevap: Eğitim Kurumu Sınıf-Alan Zümre Başkanları Kurulu Ders yılı başlamadan önce ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde eğitim kurumu müdür-kurul başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazı talebi üzerine yapılır.

Soru 15:Eğitim Kurumu Sınıf-Alan Zümreleri ne zaman yapılır?

Cevap:
Öğretmenler Kurulu toplantılarını takip eden 2 iş günü içinde yapılır. Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar Ekim, Kasım, Aralık ve Nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş gününde yapılır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Alan Zümre öğretmenleri Mayıs ayının sonra haftasında bir iş günü toplanarak staj yapan öğrencileri belirler.

Soru 16:İlçe Sınıf-Alan Zümreleri ne zaman yapılır?

Cevap:
Eylül Ayının ikinci haftasının ilk 2 iş günü içinde, ikinci dönemin ikinci haftasının ilk 2 iş günü içinde ve Haziran ayının 4. haftasının ilk 2 iş günü içinde yapılır.

Soru 17-:İlkokullarda derse giren branş öğretmenleri nasıl zümre yapacaklardır?

Cevap:
İlkokullarda derse giren branş öğretmenleri sınıf öğretmenlerinin zümresine katılacaklardır.

Sosyal Bilgiler E-Müferadat Zümre Toplantısı, Sosyal Bilgiler E-Müferadat,  Zümre Toplantısı, 2017-2018 2. Dönem Sosyal Bilgiler E-Müferadat Zümre Toplantısı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder