ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Ocak 21, 2018

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI

SINAV KONULARI
Seçme sınavı konuları ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir.


a. Türkçe Dilbilgisi: 20 soru
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik: 15 soru
c. Kamu yönetimi mevzuatı ile ilgili temel bilgiler: 15 soru
- Anayasa (Anayasanın kamu yönetimi ile ilgili bölümleri)
- Devlet Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Temel Organları,
- Türkiyede yerel yönetim teşkilatı,

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI

d. Genel Kültür:  15 soru
e. Millî Eğitim Mevzuatı, eğitim yönetimi, Türk eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler:  20 soru
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
- 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun,
- 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği,
- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
- Personel İzin Yönergesi,
- Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi,
- Eğitim Plânlaması ile ilgili temel bilgiler,
- Eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili temel bilgiler,
- Yönetim ve organizasyonla ilgili temel bilgiler,
- Eğitim Ekonomisi ile ilgili temel bilgiler,
f. Eğitim kurumlarının özelliklerine ilişkin konular: 15 soru,
- Okul Öncesi % 2,
- İlköğretim % 3,
- Genel Orta Öğretim % 4,
- Mesleki ve Teknik Orta Öğretim, Çıraklık ve Yaygın Eğitim % 4,
- Özel Eğitim % 2,

İNKILÂP TARİHİ VE ULUSAL GÜVENLİK
  (15 SORU ÇIKACAK)
*Gazilik ve mareşallik unvanı→Sakarya Savaşı
*Güney sınırı→Fransa-Ankara Ant.1921
*1.İnönü sonrası→ Londra Konferansı ve Moskova Ant.
*Tekâlif-i Milliye→Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı’ndan önce
*1921-TBMM→M.Kemal’e Başkomutanlık.
*Mudanya Antl.→3 Ekim 1922-Kurtuluş Savaşı’nı bitiren ant. Doğu Trakya ve İstanbul savaşa gerek kalmadan kurtarıldı.
*Cumhuriyet Halk Fırkası→İlk parti
*Terakkiperver Cum.Fırkası →K.Karabekir+Rauf Orbay. Şeyh Sait Ayakl. İle kapatıldı 1925.Takriri Sükun çıkarıldı.
*Serbest Cumh. Fırkası→1930.Fethi Okyar
Menemen Olayı ile kapatıldı.
*Musul Sorunu→1926 İngiltere
Petrollerin %25 Türkiye’ye sonra para
Oradaki Türklerin durumu sonuçlanmamış.
*Milletler cemiyetine üyelik→1932
*Balkan Paktı→1934 Türkiye, Yun, Yugoslavya, Romanya
*1930→Yunanistan ile nüfus mübadelesi
*1936→Montrö Boğazlar
*1937→Sadabat Paktı→İran, Türkiye, Irak, Afganistan
*2 Eylül 1938→Hatay Devleti
**30 Haziran 1939 Türkiye’ye katıldı. Atatürk’ün sağlığında değil.
*Halkın yönetimi→Cumhuriyetçilik
*Sosyal hukuk devleti→Halkçılık
*Kurtuluş Savaşı başarısı→Milliyetçilik
*İnanç hürriyeti→Laiklik
*Ekonomik konuda devlet→Devletçilik
*Kurumların çağdaş değişimi→İnkılapçılk
*Milli Egemenlik→Cumhuriyetçilik +Halkçılık
*Mondros Ant. sırasında→Vahdettin tahtta
*İtilaf Devl. Mondros 7. ve 24. maddeye göre işgal edebilecek, ordu dağıtılacak.
*İtalya→Antalya, Konya Fransa→Adana, Antep, Maraş
*Doğu’da→Ermeni Batı’da → Yunan
**7.maddeye dayanılarak ilk işgal Musul’a
*Osmanlıyı işgal için yapılan gizli anlaşmalarda Yunanistan yok.
*Dr. Esat Paşa→1918 Milli Kongre Cemiyeti. Haksız, yalan yayınlara karşı
*Mavri Mira+Etniki Eterya+Pontus Rum →azınlık+zararlı cemiyetler
*Sevr ile yararlı cemiyetler direnişe başladı
*Direniş için önce cemiyet sonra kongreler
*İzmir’in işgali ile→Silahlı direniş başladı +kongreler başladı+padişah yurdu kurtaramayacağını anladı.
*1.Dünya Savaşı sonunda→ M.Kemal Yıldırım Orduları Komutanı
*Samsun’a gitme amacı→Milli birlik
*Amasya Genelgesi ile → Ordu müfettişliği görevine son verildi
*Sivas Kongr→Milli kongreler birleşti.
*İlk milli irade→ Amasya Genelgesi
*Milli bağımsızlık ve mücadele, milli egemenlik ilk çağrı→ Amasya Gen.
*İlk kez geçici hükümet kurulması → Erzurum Kongresi’nde
*Erzurum Kongr. amacı→ Doğu Anadolu güvenliği
*Erzurum Kong. önce→M.Kemal istifa etmiş
*Misakı Milli ilan→İstanbul işgal
*TBMM açılınca egemenlik millete
*TBMM ilk askeri zafer→Gümrü Ant. Ermenilerle
*TBMM’ye karşı ayaklanmaları önlemek için Hıyanet-i Vataniye Kanunu
*Kuvayı Milliye →Batı Anadolu’da Yunan işgaline karşı kurulur
*İlk direniş→Güney cephesi Fransızlara karşı. Hatay Dörtyol
* İlk cephe→Batı cephesi
*Lozan’a TBMM+İst.Hükümeti beraber çağrılıyor. Bunun üzerine Saltanat kald.
*M.Kemal Başkomutan→Sakarya doğusuna ordu çekilince, Kütahya-Eskişehir muh. 1921
*Batı cephesinde en uzun savaş Sakarya S.
*Kapitülasyonlar Lozan’da kaldırıldı.
*Ankara Ant.→Fransa-Sakarya Sav. Sonu
*Kars Ant.→Rusya-Sakarya Sav. Sonu
*”Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var” →Sakarya Savaşı
*”İlk hedefiniz Akdeniz’dir” →B.Taarruz
*”Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden kaderini yendiniz.”→ 2.İnönü
*Lozan Ant.→Kurtuluş Savaşı’nı her yönüyle tamamlayan antl.
*İngiltere Boğazların güvenliğini Türklere vermek istemiş çünkü Ruslara karşı.
*16 Mart 1920→ İstanbul’un işgali Osmanlı Devleti son.
*Menemen Olayları+Şeyh Sait Ayaklanması çok partili hayata geçişi engelledi.
*Laiklik ilkesinin ilk adımı→Saltanatın kaldırılması.
*Tevhid-i Tedrisat→Eğitim Birliği
*Okuryazar oranını arttırmak için→ Millet Mektepleri. 1928
*Halkevleri→1932
*İtilaf Devl. Boğazları işgal eder→ Mondros 7. Maddeye göre
*Wilson ilkeleri→Türk egemenliğinde yaşayan başka uluslara kendini yönetme hakkı verir.
*M.Kemal’in ilk siyasi kişiliği→Amasya
*”Millet işgale karşı birlikte karşı koyacaktır.”→Erzurum Kong.
*Sivas Kongr. sonrası→ Damat Ferit Paşa hükümeti düşürüldü, Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu.
*1919 Meclisi Mebusan’a milletvekili adayı M.Kemal→Erzurum’dan
*Büyük devletlerle şartsız işbirliği yok.
*Sevr Ant.→TBMM tarafından tanınmaz.
*Takriri Sükun→Şeyh Sait ve Menemen sonrası
*M.Kemal Anafartalar Komutanlığına Albay olarak atanmıştır.Çanakkkale.
*Kadınlara seçme ve seçilme hakkı→Halkçılık
*M.Kemal tarih sahnesinde→ 31 Mart Ayaklanması. Hareket Ordusu Kom.
*Osmanlı hükümeti Temsil Heyeti’ni Sivas Kong.sonrası Amasya Görüşmesi ile tanıdı
*T.C.yi ilk tanıyan devlet→Sovyetler B.
*Kurtuluş Savaşı Aşamaları→ Milli birlik+Kongreler+Silahlı Mücadele+Siyasi Sonuç
*Hürriyet ve İtilaf Fırkası→ İngiliz yanlısı, zararlı cemiyet, meşrutiyette İttihat ve Terakki P.karşı
*Yararlı cemiyet Klikyalılar→Adana
*Kurtuluş Savaşı başlangıcı→ 19 Mayıs 1919
*TBMM açıldı, Sivas Temsil Heyeti görevi sona erdi.
* Türk vatanını parçalayan, yaşama hakkı tanımayan ant.→Sevr
*1.TBMM mebusları→ Tesanüt grupları, ıslahat grupları, istiklal grupları
*Londra Konferansı→1.İnönü sonrası. TBMM katıldı, Türk halkının haklarını dünyaya duyurdu.
*Antep, Maraş, Urfa→Kahramanlıklarını Fransa’ya karşı
*2.İnönü’den sonra antlaşma yok.
*İlk 5 yıllık kalkınma→1934 yılında yürürlüğe girdi.
*Brest-Litows ant. ile Rusya 1.Dünya Savaşı’ndan çekildi.1918.
*İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne → Vahdettin ve Sadrazam D.Ferit Paşa üye
*Mondros Ant.→Vahdettin-Ahmet İzzet Paşa Hükümeti imzalamış.
*Misak-ı Milli kararlarını→ TBMM almış.
*Tanzimat Fermanı→M.Reşit Paşa
*M.Kemal ve arkadaşları→ Şam.1926. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
*Aşar Vergisi kaldırılması→ Köylüye önem, iktisat savaşı tarım yeniliği
*1.İnönü siyasi sonucu→ TBMM’nin Londra Konferansına çağrılması
*Kültürel çatışmaların önlenmesi için→Medreseler kapatıldı.
*1.Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren ülke→İtalya
*1915 Londra Ant. İle İtalya taraf değişt.
*1915 Tehcir Yasası ile Doğu Anadolu’daki Ermeniler→Suriye’ye göç
*Wilson ilkeleri→ Ermeni Devleti’nden söz eden ilk belge
*Hınçak+Taşnak Cemiyetleri→ Doğu’da Ermeni Devl. Fikrini savunur.
*Etnik-i Eterya →Bizans Dev. diriltmek
**31 Mart Vakası→ 1909. Volkan Gazetesi, Kıbrıslı Şeyh, 2.Abdülhamit tahttan düştü, Hareket Ordusu bastırdı. M.Kemal komutan.
*Temsil Heyeti→Ankara’da Hâkimiyeti Milliye Gazetesi çıkardı.
*Felah-ı Vatan Grubu Misakı Milliyi İstanbul Hükümetine kabul ettirdi.
*Konya ayaklanması→Düzenli ordunun bastırdığı ilk ayaklanma
*Sevr Ant.→10 Ağustos 1920. Damat Ferit Paşa. Osmanlının son antl.
*1921 Teşkilatı Esasiye→ 1. ve 7. maddeler günümüz Anayasada var.
*Fiili savaşı bitiren → Mudanya Ant.1922
*2 Mart 1926→Maarif Teşkilatı Kanunu
*1924→Tevhid-i Tedrisat
*Şapka İnkılâbı→Kastamonu–1925
*Soyadı Kanunu→1934
*İlk demiryolu→İzmir-Aydın→Fransızlar
*İlk 5 yıllık kalkınma planı→1933–1938
*2.Dünya Sav. çıkması nedeniyle ikinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanamıyor.
*Amasya Gen. de →Kurtuluş Savaşı gerekçesi ve yöntemi var.
*Havza Gen.→M.Kemal İzmir işgaline karşı tepkileri arttırmak için yayınladı.
*Kapitülasyonlar ilk kez Misakı Milli’de reddedildi.
*TBMM İstanbul’un işgalinden sonra toplandı.
*Çerkez Ethem düzenli orduya karşı
*Lozan’da Sovyetler Boğazlara karşı Türk görüşünü destekledi.
*Saltanatın geç kaldırılmasının sebebi Saltanat çevrelerinin desteğini kazanmak
*Büyük Taarruz’dan sonra TBMM’ye işbirliği önerdi→ İstanbul başkent olsun
*Saltanat ve ulusal devlet tartışmaları en çok 1923–1925
*Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması sonucu→Halifelik dinsel bir sembol oldu.
*Kuvayı Milliye’ye son verilip→ Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu.
*Atatürk dönemindeki barışçıl politika nedeniyle Milletler Cemiyeti’ne ‘Cemiyeti Akvam”a üye olmamız için çağrıda bulunulmuştur. Üye olduk.1932. Hatay’da seçim ve Boğazlar konularında Milletler Cemiyeti söz sahibi.
*1918’de Brest-Litowsk Ant.ile→Rusya 1.Dünya Sav.dan çekildi.
*Rum ve Ermeni azınlıkları→Wilson Prensiplerini kullanarak, yurdumuzdan pay istediler.
*Zararlı Cemiyetler→Mavri Mira-Pontus Rum}Rumlar
Ermeniler→Etnik-i Eterya Hürriyet ve İtilaf Fırkası→İngiliz yanlısı
İngiliz Muhipleri Cemiyetleri →Vahdettin ve Damat Ferit Paşa üye
Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası→Damat Ferit Paşa taraftarı
İslam Teali Cemiyeti→Konya çevresinde medreseliler tarafından
Kürt Teali Cemiyeti→Kürdistan kurmak
*Yararlı Cemiyetler→Şark Vilayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti→Ermenilere karşı
Trakya Paşaeli Cemiyeti→Edirne’de Yunanistan’a karşı
İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti→Daha sonra Reddi İlhak
Klikyalılar Cemiyeti→Adana ve Çukurova’yı savunmak
Trabzon Muhafazai Hukuki Milliye Cemiyeti→Rumlara karşı
Milli Kongre Cemiyeti→Dr.Esat Paşa tarafından İstanbul’da
*1918’de Mebusan Meclisi dağıtıldı.
*1919→Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu.    *15 Mayıs 1919’da İzmir işgali-Yunanlılar
*İzmir’in işgaliyle çatışma dönemi başlamıştır.  *Gazeteci Hasan Tahsin→İzmir-ilk kurşun
*Batıda kongreler→Balıkesir, Nazilli, Alaşehir, Edirne
*İzmir işgalinden sonra→1919’da Paris Barış Konferansı-Amiral Bristol’un görüşleri
*Amasya Genelgesi→Ulusal egemenlik kavramı ilk kez
Vatanın ve milletin bağımsızlığı tehlikededir
Milletin bağımsızlığını milletin kendi azim ve kararı kurtaracak
Sivas’ta kongre toplanacak
10 Temmuz’da Erzurum’da kurultay toplanacak
İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir.
*Erzurum Kongresi–10 Temmuz 1919→Bir hükümetin kurulması fikri ilk kez ortaya atıldı.
Vatan bir bütündür bölünemez, Manda ve himaye kabul edilemez.
Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez.
Milli güçleri ve ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.
Geçici bir hükümet kurulacaktır.
Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.
*Sivas Kongresi–4 Eylül 1919→Temsil heyeti oluşturuldu.
Bütün cemiyetler birleştirildi.
*Sivas Kongresi sonundaki Ali Galip olayıyla, yenilgiyi kabul eden Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir.
*Damat Ferit Paşa hükümetinden sonra→Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur.
*Amasya görüşmeleri→Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile M.Kemal arasında yapıldı.
*Amasya Görüşmelerinde→Amasya Genelgesi değil
Müdafaai Hukuk Örgütü hükümetçe tanındı
Mebuslar Meclisi toplandı.
*Atatürk Erzurum’dan milletvekili→Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne
*27 Aralık 1919→Atatürk Ankara’ya geldi.
*28 Ocak 1920→Misak-ı Milli, Mebuslar Meclisinde kabul edildi
*16 Mart 1920 →İstanbul işgal edildi.
*İstanbul’un işgali ile Osmanlı Devleti sona ermiş sayılır.
*29 Nisan 1920→Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı.
*İst.Hükümetinin desteklediği ayaklanmalar→Ahmet Aznavur+Kuvayı İnzibatiye
*24 Mayıs 1920→M.Kemal ve arkadaşlarına ölüm cezası verildi.
*Kışkırtma Sonucu çıkan ayaklanmalar→Bolu-Düzce, Yozgat, Afyon, Konya, Milli Aşiret, Azınlık ayaklanmaları
*Kuvayı Milliye birliklerinin ayaklanmaları→Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem
*TBMM’nin yargılama ve cezalandırma yetkisini İstiklal Mahkemeleri kullandı
*20 Ocak 1921→Teşkilatı Esasiye→ilk anayasa-kuvvetler birliği var
*18 Haziran 1920→TBMM İstanbul hükümetinin aldığı kararları tanımayacağını açıkladı.
**10 Ağustos 1920→Sevr Ant.-İst.hükümeti imzaladı.
Sevr Antlaşması→Boğazlar komisyon tarafından yönetilecek
Ermenistan ve Kürdistan kurulacak
Yunanistan’a adalar verilecek.
Anlaşma Devletleri yurdu paylaşacak.
Osm.hük.50 binden fazla asker bulundurmayacak.
Azınlıkların hakları tanınacak, azınlıklar istedikleri devletin himayesine girecek
Kapitülasyonlara devam edilecek.
*Fransızlar→Güneyde Maraş, Urfa, Antep---Ayrıca Ermenileri örgütlediler
*Ankara Antl.ile Suriye sınırı çizildi→Şubat 1921
*1878 Berlin Ant.→Kars elimizden çıkmıştı.→3 Aralık 1920 Gümrü Ant. ile geri alındı.
*İlk Kuvayı Milliye Cephesi 28 Mayıs 1919→Ayvalık
*Servi TBMM’ye kabul ettirmek için 1.İnönü Savaşı başladı.
*1.İnönü→Düzenli ordu birliklerinin ve Ulusal Kurtuluş Savaşının batıdaki ilk zaferi
*Londra Konferansıyla Ankara hükümeti siyasal alanda tanındı.
*İlk kez bir büyük devlet TBMM’yi tanıdı→Moskova Ant.16 Mart 1921
*2.İnönü sonucunda İtalya Anadolu’daki askerlerini geri çekmeye başladı.
*5 Ağustos 1921→Başkomutanlık unvanı
*19 Eylül 1921→Sakarya’dan sonra Mareşallik ve Gazilik unvanı
*Unvanları veren →TBMM
*3 Ekim 1922 yılında Mudanya Ateşkes Ant.→
Bu ant. savaşı bitirdi. İst.ve Doğu Trakya savaşılmadan alındı
İngiltere ve Yunanistan’da yönetimler değişti.
*Sevr + Mondros→Osmanlı hük. imzaladı.
*Lozan’a İst.hükümetinin çağrılması Saltanatın kaldırılmasına neden oldu.1 Kasım 1922
*Lozan’da→sınırlar+kapitülasyonlar+azınlıklar+borçlar+boğazlar görüşüldü
*1926’da Türk Medeni Kanunu kabulü ile azınlıklar rahatladı.
*6 Ekim 1923→Türk orduları İstanbul’a geldi.
*T.C.nin oluşumunun ilk temel adımı→TBMM
*TBMM+Teşkilatı Esasi+Saltanat+Cumhuriyet→T.C.nin oluşumu
*Yurdun düşman işgalinden kurtulması için Atatürk Saltanatı kaldırmayı erteledi.
*Türk halkının ulusal bilince ve ulusal egemenlik bilincine ulaşmış olması→Saltanatın kaldırılmasını kolaylaştırmıştır.
*Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet→Halk Fırkası
*20 Nisan 1924→Yeni anayasa→güçler birliği ilkesine devam→1961 ‘e kadar devam
*Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası→Şeyh Sait Ayk.(13 Şubat 1925)→Takriri Sükun Yasası
*Serbest Cumhuriyet Fırkası→Fethi Okyar→12 Ağustos 1930→Menemen ile kapatıldı
**********
*Laiklik ilkesi→Saltanat kaldırılması+halifeliğin kaldırılması+Şeriye ve Evkaf +Tevhidi 
                            Tedrisat+Medeni Kanun+8 Nisan 1924 Şeriat Mhk. kaldırılması+1925’te 
                             tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, tarikatlara son+10 Nisan 1928 
                            Devletin dini İslam’dır ibaresinin çıkarılması+1937 yılında da Laiklik 
                             İlkesinin Anayasaya girmesi
*Eğitim Kültür Alanında İnkılâplar→Tevhidi Tedrisat+Medreselerin kapatılması+yabancı okullar+28 Üylül 1928 Uluslarası rakamlar+1 Kasım 1928 Türk harfleri+15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu+12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu

*Toplumsal Alanda İnkılâplar→1925 Fes yerine şapka+1926 Miladi Takvim, saat+1931 ağırlık ve uzunluk ölçüleri+1934 Soyadı kanunu, ağa, bey, paşa vb. unvanların kaldırılması

*Ekonomik Alanda İnkılâplar→18 Şubat 1923 İzmir İktisat Kong.+Kapitülasyonların kaldırılması 1923+ Aşar Vergisinin kaldırılması 1925+ Kabotaj kanunu 1926+Teşviki Sanayi Kanunu 1927+Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 1929+1.Beş Yıllık kalkınma prg.1933
*Atatürk ilkelerinin amacı→bağımsızlık içinde çağdaşlaşmak
*Atatürkçülük+Kemalizm: Atatürk ilkelerinin yaşama biçimi haline getirilmesi
*Cumhuriyet devletimizin temel yapısını ve biçimini belirler.
*Milliyetçilik→imparatorluğa+Osmanlılık’a+Ümmetçiliğe karşı
*Halkçılık→Cumhuriyetçilik+Milliyetçilik
*Laiklik hukuksal bir ilkedir. Devlet düzeninin bütün toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının dine değil, insan aklının ürünü olan bilime dayanmasıdır.
*Devletçilik→Bir ekonomik ilkedir. 1929 Dünya ekonomik bunalımından sonra benimsenmiş
*Devletçilik amacı→sanayileşmek, 1934 yılında 1. 5 yıllık uygulanmaya başladı.
*İnkılâpçılık→amaç çağdaşlaşmayı sağlamak. Yenileşme hareketlerinden inkılâpçılık farklıdır.
*Ulusal egemenlik→Cumhuriyetçilik
*Ulusal birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü→Milliyetçilik
*Akılcılık ve bilimsellik→Laiklik
*İnsan ve insanlık sevgisi→milliyetçilik ilkesi
           ***********
*Ulusal Güvenlikten sorumlu→Bakanlar Kurulu, MGK
*MGK→Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yard., İçişleri Bak, Dışişleri Bak,Milli Savunma Bak, Adalet Bak, Genel Kurmay Bşk., Kuvvet Komutanları, Sekreter

KAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
(ANAYASA- MAHALLİ İDARELER
 KAMU YÖNETİMİ- DEVLET TEŞKİLATI)
(15 Soru Çıkacak)

*Kanuni hâkim güvencesi→başka mercilere çıkarılmama, iş ve işlemlerde sadece kanuna tabi olma
*Siyasi hak ödev→18 yaşında seçme hakkı
*Sendika→sosyal haktır
*YAŞ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarından dolayı hiçbir merciiye itiraz edilemez.
*TBMM→ 1 Ekimde toplanır.
*TBMM Başkanlık Divanı→İdari amirler, meclis bşk, başkan vekilleri
*TBMM Başkanlık Divanında başbakan yok
*TBMM Başkanlık seçimlerinde 4.turda en fazla oyu alan başkan
*Gensoru verilmesi için→ 20 milletvekili imza
*Cumhurbaşkanının TBMM dışından olması için 110 milletvekili teklif
*Cumhurbaşkanı MGK’yı toplantıya çağıramaz.
*Cumhurbaşkanı yoksa başbakan MGK başkanı
*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle suçlanabilir. 1/3 milletvekili imzası ile
*Seçim öncesi→ Adalet, Ulaştırma, İçişleri Bakanları çekilir.
*İllerin idaresi→yetki genişliği esasına dayanılarak yönetilir.
*Uyarma ve kınama cezaları→kanun denetimi dışında
*Kanunların şekil iptali davası→Anayasa mahkemesine 10 gün içinde müracaat
*60 gün içinde kanunun iptali davası
*Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına itiraz edilemez.
*Ön rapor→ Bazı idari tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunda hazırlanır
*Soruşturma Basamakları→soruşturma emri, şikâyetçiye ait ifade, tanıkların ifadesi, değerlendirme
*İhzarla getirilen sanığın sorgulaması→24 saat içinde
*İdari rapor→fiillerin tamamının disiplin boyutunda olması
*ilköğretim müfettişi→sanat, bilim, teknik alanlarında bilirkişi ister ama eğitim alanında isteyemez.
*Disiplin cezası alan memurun 1.derecede etkilendiği alan→memuriyet statüsü
*MEB merkez teşkilatında görevli kişilerin soruşturma iznini müsteşar verir.
*inceleme ve soruşturmada→maddi delillere öncelik
*Sanık→isterse ifade vermez, imzadan imtina edebilir, kimlik bilgilerini doğru verir, statü yerine göre ifade yeri seçebilir.
*Başka bakanlıkların müfettişleri de gerekiyorsa başbakanlığa bilgi verilir.
*Sanık bulunduğu yerde ifade veriyorsa→istinabe denir.
*Adalet Mahkemeleri→özel hukuk ve ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklar
*Kişilerle idare arasında, idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar→Danıştay, Bölge İdare Mahk.İdare Mahk., Vergi Mhk.
*Askeri kişiler ile askeri yerler arası→Askeri Yüksek İdare Mahk.
*Askerlerin askeri suçtan doğan davaları→Askeri Mahk.
*Seçimlerde uyuşmazlıklar→Yüksek Seçim Kurulu
*Sayman hesaplarının yargılanması→Sayıştay
*Adli, idari, askeri yargı yerleri arasındakilere→Uyuşmazlık Mahk.
*Yasalar, iç tüzükler→Anayasa Mahk.
*Yüksek Mahkemeler→
Anayasa M., Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mhk.,Uyuşmazlık Mahk., Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu
*İdari davalarda izlenecek yollar→itiraz, temyiz yolu, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi

*****************

*Üniversite idari baş→genel sekreter
*Belediye için→2001 nüfus
*İçişleri Bak.→Belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırır
*Kamu İktisadi Teşekkülleri→Bakanlar Kurulu tarafından kurulur
*Köy kurma yetkisi→İçişleri Bak.
*İl ve ilçe kurma→kanunla TBMM
*Bakanlar Kurulu mali yılbaşından önce bütçe tahmin raporunu→TBMM’ye 75 gün önce
*Belediye başkanlığı→Danıştayın kararı ile düşer

*****************
*T.C.devleti organları→ yasama, yürütme, yargı
*TBMM→550 milletvekili
*T.C. İdari yapı→Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlar(Danıştay, Sayıştay, DPT; MGK)
* Yargıtay ve belediye yardımcı kuruluşlardan değil
*Cumhurbaşkanı 3. turda seçilir.
*Cumhurbaşkanı vekili→TBMM Başkanı
*Devlet Denetleme Kurulu denetimine tabi olanlar→Emniyet Gen.Müd, Sendikalar, Adalet Bakanlığı,--------Mahkemeler tabi değil
*1 Bakanlıkta en fazla 30 müşavir
*Milli güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumlu
*Merkezi idarenin taşrayı denetleme yetkisi→hiyerarşi
*Teftiş Kurulu→müsteşardan emir almaz.
*Bakanlıkta 1 müsteşar, 30 müşavir, 7 müsteşar yard
*Bakanlıkta daire başkanlığı kurulması için→en az 3 şube müdürü
*İl İdare Kurulu→vali veya muavini, hukuk işleri müd., defterdar, milli eğitim müd., bayındırlık müd.,sağlık ve sosyal yard.müd.,tarım köy işleri müdürü
* İlçe İdare Kurulu→kaymakam, yazı işleri müd, mal müd,
*İl ve ilçelerin kuruluşlarını kurma, değiştirme yetkisi→Bakanlar kurulu

*Sıkıyönetim→savaş, şiddet, ayaklanmada
*Bakanlıklar kanunla kaldırılır ve kurulur
*Anayasa mahkemesinin bütün iptal kararlarının gerekçeli olma zorunluluğu yoktur.
*Anayasa mahkemesi üyeleri→Cumhurbaşkanı atar
*Bilimsel yönetim kurucusu→Frederix Taylor
*Adaylıkta başarısız olanlar 3 yıl sonra memur olmak için başvuru yapar
*Parafiskal Gelirler→SSK, Emekli Sandığı, Ticaret Odası aidatları
*Memurun Muhakemat Kanunu→4483
*Mahalli İdareler→İl özel idaresi, belediye, köy
*Anayasa>Kanun>Tüzük>Yönetmelik>Yönerge>Genelge
*Kanun→TBMM
   Tüzük→Bakanlar Kurulu
  Yönetmelik+Yönerge+Genelge→İlgili bakanlık+valilik+kurum
*Kanun tasarısını →Bakanlar Kurulu
*Kanun teklifi→milletvekili
*Tüzük→Bakanlar Kurulu çıkarır, Danıştayın incelemesinden geçer, asli şeklini alır.
*Yönetmelikler→Başbakanlık, bakanlık, kamu tüzel kişilikleri çıkarır. Kanun ve tüzükleri açıklamak için.

*Komutan→Gen. Kurmay Bşk.
*Gen. Kurmay Bşk→Başbakana karşı sorumlu
*Sosyal devlet→Herkese eşit fırsat
*A demirbaş→esas eşyalar
  B demirbaş→ders araçları
  C demirbaş→kitaplık
*Yönetim Süreçleri→Karar, planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, değerlendirme
*Eşgüdüm→Koordinasyon, birimler arası iletişim
*Max Weber→Yönetimde bürokrasi şart
*10 kesintisiz görevine gelmeyen müstafi
*Mazeret izni→10 gün
*Yetersiz memur tebliğinden→30 gün içinde itiraz eder, itiraz sonucu 2 ay içinde 
*Yargı hizmetlerinde→Harç alınır
*Kaymakamın yargılanmasına il idare kurulu karar verir
*İlçe idare şube başkanı→kaymakama sorumlu
*İlçe idare kurulu→Yazı işleri müd, sağlık ocağı hek., ilçe MEM
*Bayındırlık müd.ilçe idarede yok
*Tüzel kişilik→Köy, ilçe, il
*Mahalle tüzel kişi değil
*Bilimsel yönetim→İşçi ve işverenin refahını korur.
*Yetki→Yalnızca üstten emir örgütü
*Yerel yönetim birimi→Köy, belediye, il özel idaresi
*Bucak yerel yönetim birimi değil
*İl özel idaresi bütçesi→İçişleri bakanlığı
*5816→Atatürk aleyhine işlenen suçlar→Memurluktan men
*Yetki genişliği→Taşradaki yetkili kendi karar alır, uygular
*82 Anayasasında→Hıyaneti Vataniye yok
*Kanun hükmünde kararname→Bakanlar Kurulu
*İl İdare Kurulu→Defterdar, MEM,Bayındırlık müd., sağlık müd.
*Tabip ve emniyet müdürü il idare kurulunda yok.
*İl disiplin kurulunda →sağlık müd var
*Kınama ve uyarma cezası→5 yıl sonra silinir, diğerleri 10 yıl sonra
*Kınama için idari mahkemeye başvuru yok, ancak üst disiplin amirine itiraz.
*Türk Milli Eğitimin Amaçları→Milli Eğitim Temel Kanunu’nda
*Milli Eğitimin amaçları→Okulun Amaçları→Dersin amaçları→Konunun amaçları
*Devlet Denetleme Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı atar.
*Marry Parker Follett→Örgütler insandır
*Gensoru→Hükümet veya bakanın denetim aracı, görevden uzaklaştırma
*Meclis soruşturması→başbakan+bakan cezai sorumluluklar için denetim aracı
*Soru→Bakanlar kurulunun cevaplandırması için
*TBMM Denetim Araçları→soru, genel görüşme, meclis araştırması, gensoru, meclis soruşturması
*Cumhurbaşkanının yasama görevi; TBMM açılış konuşması, Kanunları yayımlama, TBMM yi toplantıya çağırma

*Cumhurbaşkanının yürütme görevi; Başbakanı ve bakanları atama, Rektör, devlet denetleme kurulu üyelerini seçmek
*Cumhurbaşkanının yargı görevi, anayasa, Danıştay, yargıtaydaki ilgili üyeleri seçme
*Bütçe yasa tasarısı komisyonda→20 gün
*Bütçe komisyonu→40 üye
*Bütçe genel kurulda→20 gün
*Tevbih cezası→Verilen emirleri zamanında yerine getirmeme sonucu
*Kasıtlı yerine getirmeme→Kınama 
*1984→İlk Büyükşehir belediye uygulaması
*Memurluk alımında→ Liyakat+sınıflandırma+kariyer+kadro
*İdari yargı başvuru süresi→60 gün
*Soruşturma iznine itiraz→10 gün
*Soruşturma izni verilmesi→30 gün
*Z Teorisi→Eğitimde kalite, ekonomik sermaye gelişimi
*Haritalar→B demirbaş defterinde
*Yürütme görevi→Bakanlar Kurulu+Cumhurbaşkanı
*1982 Anayasası→Cumhurbaşkanına geniş yetki vermiş
*Yönetici becerileri→iletişim, teknik, kavramsal beceri
*Yöneticide bilimsel beceri yok
*Yürütmenin durdurulması kararı→30 gün içinde uygulanır
*Yasa yerine tüzük geçerse→görev gaspı
*Yönetim planlama basamakları→Hedef genişletilmesi, strateji belirleme, yönlendirme
*Karar ve yürütme bir grupta ise→Komite örgütleri
*82 Anayasası→Cumhuriyet, İstiklal marşı, Ankara değişmez
*Sıkıyönetim tabii afetlerde ilan edilmez.
*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet fiillerinden meclise karşı sorumlu
*Sosyal devlet→Temel haklara güvence
*Lise mezunu→13.dereceden başlar
*Devir teslim etmeden görevini bırakan 3 yıl memur olamaz.
*Devlet memuru amirin izni olmadan basına açıklama yapamaz.
*Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alan→vali, büyükelçi, müstear, müsteşar yard.olamaz
*Genellik ilkesi→Gelir ve giderler bütçede gayrisafi olarak yer alır
*Klasik yönetim→Liderlik üstten aşağı, üretim bireysel, yetkide kurallar ve yaptırımlar var, informal grup yok
*Atatürk ilkeleri →1937 yılında anayasada
*Norm resmi gazetede yayımlandı, iptali için 60 gün içinde Anayasa mahkemesine
*TBMM→550 milletvekili
*Bakanlar kurulu istifa eder, cumhurbaşkanı meclis seçimlerini öyle yeniler.
*Bütçeler yasa ile hukuki yapıya sahip
*Vergi→Kamu ekonomisine hukuki cebir şeklinde alınır
*Resim→Yerel yönetimlerin gelir kaynağı, belirli bir hakkın elde edilmesi için ödenir, karşılıklı veya karşılıksız alınır, hizmet karşılığında alınmaz.
*Okul yönetimi→Öğrenci işleri+personel işleri+eğitim işleri ile ilgilenir.
*Okul yönetimi rehberlik merkezi işleri yapmaz.
*Memurluktan çıkarmak için→Suç tarihinden 6 ay içinde

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
(3 Soru Çıkacak)
*İlköğretim 6–14 yaş *8 yıl zorunlu, kesintisiz, ücretsiz *Karma eğitim
*Anasınıfları bağlı bulunduğu okulun öğretim şekline tabi 
*Ders yılı süresinde →okulun açık bulunduğu günler + törenlere katıldıkları resmi tatil günleri sayılır
*Ders saati 40 dk. Teneffüs 10 dk. Beslenme 20 dk
*Öğle arası→60–90 dk. *Yatılıda etüt sabah 1 ders+akşam 1 ders
*28 Ekim öğle+29 Ekim tatil *23–24 Nisan tatil *19–20 Mayıs tatil
*Ramazan Bayr. Arefe öğle→3,5 Kurban →arefe öğle→4,5 *yılbaşı 1 gün *Mahalli Kurt. günü→1 gün
*31 Aralıkta 72 ayını dolduranlar 1.sınıfa kayıt
*En yakın okula kayıt *Kayıtta nüfus cüzdanı+ikametgâh+varsa aşı kartı
*yasal sorumluluğunu alan kişi veli olur.
*İl ve ilçede mayıs ayında Öğrenci Yerleştirme Komisyonu→Mem müd yard+5 okul müd+belediye bşk+muhtar
*Nakil→1 hafta içinde nakil belgesi istenir
*İller arası nakillerde 5 gün devamsızlıktan sayılmaz
*1.yarıyıl bitimine 20 günden az ise ortalama notlar gönderilir, çok ise→yazılı ve sözlü notları gönderilir
*2.yarıyılda nakil dönem başından 15 gün içinde
*Öğrenci dosyası→5 yıl saklanır
*İlk derse girdi gitti→yarım gün devamsız sayılır
*Yurt içi sosyal faaliyet MEM tarafından izin→Yurt dışı sosyal faaliyet valilik tarafından izin
*Tarım, aile, hastalık vb için en fazla→15 gün izin öğrenciye
*5’lik not sistemi *1–2-3’te sınav yok. *En az 2 sınav+1 sözlü notu zorunlu
*İngilizcede 2 sınav+2 sözlü *Resim, Müzik, Beden, İş eğitimi→en az 3 not zorunlu
*Notlar okul yönetimine karneden 5 gün önceden
*Birleştirilmiş sınıflarda→3 ve 5 dışında sınıf tekrarı yok
*Kaynaştırma eğitiminde ve öğrenme yetersizliği olanlarda →sınıf tekrarı yok
*Sınıf yükseltme 1 ay içinde *Sınıf yükseltme 1 kere yapılır
*Sınıf yükseltme komisyonu→okul müd+sınıf öğret+üst sınıfın öğrt+rehber öğretmen+Türkçe ve Mat öğrt.
*Diploma tarihi→derslerin kesildiği tarihtir
*Yetiştirme kursu→10 iş günü *En çok 3 dersten yetiştirme kursu
*Diploma notu→4–5–6–7–8 ağırlıklı not ort.
*Öğretmen gelmeme durumunda→2 gün içinde haber,7 gün içinde belge
*Hamile öğretmene→doğumdan önce–3 ay, sonra 6 ay nöbet verilmez
*Belletici öğretmen en çok→3 gün nöbet tutar
*Ağırlıklı not ort.→3,5–4,00 olanlar teşekkür
*3 yıl kesintisiz takdir alan öğrencilere→Üstün Başarı Belgesi
*Onur Belgesi→yarışmalarda başarı, sosyal kültürel başarı, örnek davranış, okul araçlarını koruma
*Öğrenciye cezalar→uyarma, kınama, okul değiştirme
*Uyarma→derse gelmeme, yalancılık; duvarları, sıraları kirletme, görgü kurallarına aykırı
*Kınama→öğretmene, yöneticiye saygısızlık; dersi engellemek, kopya çekmek, evrak tahribi, törenlere gelmeme, kılık kıyafet, sigara içmek, kavga ve kasıtlı zarar
*Okul Değiştirme→Anayasaya aykırılık, sarkıntılık, iftira, taciz, öldürücü alet, yangın çıkarma, dernek, siyasi parti, para toplama, ırk-din ayrımcılığı, derse ve sınava girmeye engel olma, kışkırtıcılık, alkollü gelme uyuşturucu
*Sadece 6–7–8 ‘de ülke düzeyi sınav yapılır. Mayıs ayında
*Kopya çekene sıfır, ödev ve projesini getirmeyene sıfır verilir.
*Sözlü notu yazılı notları ile makul bağlantılı
*Yetiştirme kursu yoksa →mesleki çalışmalar tatil adreslerinde yapılabilir, 1 Eylülde raporu gelecek
*Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu→okul idarecisi+1 öğretmen+1 öğrenci+rehber öğretmen
*Öğrenci Davranış Üst Kurulu→idareci+2 asil ve 2 yedek öğretmen+rehber öğretmen+okul-aile birliği bşk

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
                                                                      (4 SORU ÇIKACAK)
*3308→ Mesleki Eğitim Kanunu
*625  → Özel Öğretim Kurumları Kanunu
*Ortaöğretimde kültür, alan ve seçmeli olarak → 3 çeşit ders
*Yönelme veya yönlendirmelerde→Ağırlıklı not ortalamasına bakılır.
*Seçmeli derse sınıf açılabilmesi için en az 12 öğrenci seçmelidir.
*İmkân yoksa 12 den az sayıda da olsa MEM onayı ile konulabilir.
*Eğitim bölgesi müdürleri seçmeli ders açabilirler.
*Sınavlar 7 gün önceden duyurulur.
*Günde sınav sayısı 2 yi geçmez.
*7 gün içinde→Ödev ve projesini getirmeyen mazeretini sunar.
*Sözlü notu için 1 ders saati ayrılmaz.
*Ödev ve projesini zamanında teslim etmeyene sıfır verilir.
*Yazılı sonuçları 15 gün içinde öğrenciye duyurulur.
*Öğrenci yazılı sonucuna 7 içinde itiraz eder.
*Not defterleri→İdareye teslim, 1 yıl saklanır.
*Not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala verilir, ilköğretimde 5 gün kala
*Dönem notu, notların puanlarının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi
*Aritmetik ortalamanın 1 fazlası dönem notu olarak verilebilir.
*Fen Liselerinde, Sosyal Bil. Liselerinde→ 3,50}Yabancı dil hazırlık bulunan liselerde→3,00     
*Genel lise,  mesleki liseler→ 2,50} ortalamaları ile sınıf geçilir.
*2 den fazla sorumlu dersi olanlar başarısız sayılırlar.
*Yabancı dil ağırlıklı liselerde hazırlık sınıflarında seviye tespit yapılarak en az 3,00 alanlar 1.sınıfa başlayabilir.
*Hazırlık sınıflarında sorumlu olarak sınıf geçilmez.
*Hazırlık sınıfı notları diploma notunda dikkate alınmaz.
*Sınıf tekrarı 1 defa yapılır.
*Son sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yapmadan sorumluluk sınavlarına girebilir.
*Okul birincisi not ort. göre Öğrtm. Kurulunca seçilir.
*Uzaklaştırma ve daha ağır ceza alanlar birinci olamaz.
*Okul birincileri okul müd. tarafından ÖSYM’ye bildirilir.
*İlk derse girmeyen veya arada bir derse girmeyen→yarım gün devamsız
*Özürsüz 20 gün gelmeyen başarısız sayılır.
*Özürlü+özürsüz devamsızlıkların toplamı→45 gün
*Yurt içi + yurt dışı sosyal, kültürel faaliyete katılan öğrenci devamsız sayılmaz.                                             
*Yetiştirme programlarının 1/6 sına devam etmeyen başarısız sayılır.
*Sorumluluk sınavı→Alt sınıftan dersi olanlar + son sınıf öğrencilerine
*Sorumluluk sınavı süresi 3 hafta, yaz tatilinde
*Sorumluluk sınavı 15 gün önceden duyurulur, diğer sınavlar l hafta önceden
*3 dersten ortalama yükseltme sınavına girer.
*Ortalama yükseltme sınavı için 7 iş günü içerisinde öğrenci dilekçe verir.
*Müdür veya müd.yard. başkan + 2 üye → sınav komisyonu
*Bu sınav kâğıtları 2 yıl saklanır.
*Mezun olamayan öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olan 1, yapmamış olan 2 öğretim yılı daha sorumluluk sınavlarına alınır.
*Mezuniyet notu virgülden sonra 2 basamak yürütülür.
*Ders yılı → 180 iş günü, ocak ve şubat aylarında 2 hafta yarıyıl tatili
*Öğretim yılı başlaması, yarıyıl tatili→ Bakanlıkça 
*Ağırlıklı Yılsonu başarı ortalaması Fen+Mat+Türk Dili ve Edeb.}
Fen liselerinde → 3,50
An.Lis.Güzel San.Lis.An.Öğrt.Lis.→ 3,00
Genel Lis. Mesleki ve Teknik Lis.→2,50 olması gerekir.

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
*Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar mecburi değil.
*Yetiştirici kurslar ve sınıflar mecburidir.
*Okulların açılma ve kapanma zamanı→Meb yönetmeliği ile belirlenir.
*Eylül 3.hafta→İlköğretim Haftası
*Tek öğretmenli okullarda öğretmenin yaz tatili ilçe MEM ve müfettişler tarafından ayarlanır.
*Okul açılmadan 15 gün önce muhtarlar okula kayıt yaptıracak öğrencileri tespit
*Okula gidemeyen öğrencinin özrü →
3 gün içinde bildirilecek.
*Öğrenciye zorunlu hallerde 15 gün izin
*Okula gelmeyenler muhtara bildirilince muhtar 3 gün içinde veliye tebliğ
*Veliye 20–60 gün hapis→devamsızlık cezası
*Okul arazisi tarla→en fazla 50 dekar
*Köy okulu uygulama bahçesi komisyon üyeleri→Tarım müd. görevlisi+müfettiş veya ilçe Mem+muhtar
*Hapishane, meyhane, kahvehane vb. okula→100 m.uzak.
*Köy okulları arazisi→Köy tüzel kişiliğinin
*Kasaba ve şehirlerde okul arazisi→özel idarenin
*Köy öğretmenine 100–500 metrekare araziden pay
*Köy ihtiyar heyeti→okul bahçesine kurulan tesislere karar verir
*İlköğretim okullarına bütçeden % 3 yardım yapılır.
*Köy bütçesinin % 10 ‘u okula
*Lojman kirası→İl daimi komisyonu
*Okul çağına gelen çocuklardan muhtar mesul.
*Nüfus cüzdanı olmayan çocukların yaşlarının tespiti→İhtiyar heyeti
*Bağ, bahçe, düğün, ölüm vb.için→15 gün izin öğrenciye.
*A→İlköğretim okulları ve buna bağlı pansiyonlar
İlköğretim yatılı bölge okulları(YİBO)
Gezici okullar
Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
*İ.Ö.açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanlarını MEB yönetmelikle belirler.
*Tek öğretmenli yerlerde öğretmenlerin yaz tatili izinleri bölge İ.Ö.müfettiş+ilçe mem tarafından ayarlanır.
*Mevcut sürede okulu bitiremeyenlere 2 öğretim yılı daha süre, bu durum kurum yön. de 4 yıl
*Dersler başlamadan 15 gün önce muhtarlar okul müd ile irtibat →kayıt 
*Öğrenim çağında okula gelmeyenler okul müdürü kaydeder ve devamsız öğrenci işlemi
*Nüfus cüzdanı olmayanlara →ihtiyar heyeti karar
*Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı →40 tan fazla olamaz.
*Mülki amirler+İ.Ö.Müfettişi+zabıta teşkilatı öğrencinin devamlarını sağlamakla vazifeli
*Para cezasına rağmen 3 gün içinde çocuğun okula göndermeyen veliye Cumhuriyet Savcılığına MEM’ce bildirilir.
*Cumhuriyet Savcılığı→10 içinde Sulh Ceza Mh. dava açar.
*20 gün ile 2 aya kadar veliye hapis cezası verilir.
*Hapis cezası kararından sonra 1 hafta içinde çocuğu okula göndermezse hapis öyle uygulanır
*İlköğretim çağında olup da herhangi bir okulda kaydı olmayanlar hiçbir yerde çalıştırılamaz.
*Bu çocukları çalıştıranlara 2 aya kadar hapis cezası→tekerrüründe 2 misli →bu ceza ertelenemez.

*Arsa arazi işlemleri→Köy okulları arsası ve okula gelir arsası tespiti→Müfettiş veya MEM başkanı+tarım müd+tapu müd+maliye+köy muhtarı
*Hapishane, kahvehane, meyhane→okula 100 m.uzak
*Bu uzaklığın ölçülmesi→İçişleri+MEM+Turizm+Sağlık Bak. yönetmelikleri ile
*Turizm bölgelerinde 100 m.için karar mülki amirde
*Köy lojmanlarından kira alınmaz.
*Şehir veya kasabalardaki lojman bedeli→İl daimi komisyonu tarafından

ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM
*Çırak olmak için→14–19 yaş arası
*En az ilköğretim mezunu olmak
*Sağlık durumu uygun olmak
*8–10 saat→haftada genel ve mesleki eğitim
*Çıraklıkta deneme dönemi 1 aydan az, 3 aydan fazla olamaz.
*Çıraklık süresi 3–4 yıldır.
*50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler→ işçi sayısının %5-%10 arası meslek lis. öğrencilerinden çalıştırır
*Teorik eğitim haftada→12–16 saat
*Her yıl tatil aylarında 1 ay ücretli, 1 ay da ücretsiz izin uygulama yapan öğrencilere
*Kalfaların ustalık sınavı için→en az 3 yıl çalışması gerekir.
*Kalfalar Bakanlıkça açılacak ustalık eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekir.
*Kalfalık belgesi olup, 5 yıl çalışanlar direkt ustalık sınavına katılır.
*Meslek lisesi mezunu olup, en az 1 yıl çalışanlar doğrudan ustalık sınavına katılır
*Kalfalık belgesi olup 22 yaşını dolduranlar, ustalık sınavını başarırsa ustalık belgesi alır.
*İşyeri sahibi olanlar ve lise dengi meslek lisesi mezunları→doğrudan ustalık belgesi
*Mesleki eğitimde sınıfta→en az 8, en fazla 32 öğrenci
*Tamamlama eğitimi en çok 8 hafta
*Ara sınav→2. yılın 1. dönem sonunda
*Geçer not puanı → 45
*Haftalık ders saatinin 3 katı kadar ancak devamsızlık
*Sınav komisyonu→meslek odası temsilcisi, işçi sendikası tems.,okul temsilcisi
*Sınav komisyonu üyeleri 3 yıl görevli
*Sınav 3 ay önce duyurulur
*Başarısızlar 2 kez sınava alınabilir
*Kalfa, ustalık eğitiminde derse ¼ devamsızlık
*Kalfalıktan ustalığa geçişte ustalık eğitimi almamış ise 5 yıl sonra ustalık sınavına girer.
*Kalfa ustalık eğitimi aldıysa→3 yıl çalışınca sınava girer.
*Çıraklık→14–19 yaş
   Kalfalık→19–22 yaş
   Ustalık→22 yaş
*Ustalık sınavı şubat-haziran-eylülde
*Eğitim danışma kurulu→sanayi odası temsilcisi, ticaret odası temsilcisi, işveren sendika temsilcisi
*Çıraklık eğitimi kurulu kararı haziran sonunda işletmelere bildirilir.
*Beceri eğitiminden en az % 80 başarı
*Beceri eğitimi gören 18 öğrenciye→
 1 ustaöğretici görevlendirilir.
*Koordinatör öğretmen puan çizelgelerini dönem sonundan →5 gün önce doldurur
*İşletmelerce iş dosyasına verilecek en yüksek puan→20

3797 SAYILI KANUN-MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
*Teşkilat→merkez+taşra+yurt dışı
*Merkezde→Bakanlık+TTK}Ana    →→    Danışma+Denetim}Yardımcı
*Müsteşar→Bakanın yardımcısı
*7 müsteşar yardımcısı var
*TTK Başkanlığı→MEB şurasında sekreter
*Danışma ve Denetim Birimi→Teftiş Kurulu Bşk, Araştırma Planlama Koordinasyon K.Bşk, Hukuk Müş, Bakanlık Müş, Basın ve Halkla İlişkiler Müş.
*Ana Hizmet Birimleri→Tüm okul birimlerinin genel müdürlükleri, dış ilişkiler gen. müd, Yurt dışı eğitim gen. müd, Özel öğretim gen.müd, Bilgisayar Gen. Müd, Okul içi beden eğitimi, spor, izcilik dairesi başkanlığı

*Yardımcı Birimler→Personel Genl Müd., Yayımlar Dairesi Bşk, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Bşk, İşletmeler D.Bşk, Yatırım Tesisler Dairesi Bşk, Eğitim Araçları Dairesi Bşk.,Sağlık işleri D.Bşk, Burs ve Yurtlar Dairesi Bşk, Çıraklık Mesleki T.Geliştirme Fonu D.Bşk, Burslar Yurtlar D.Bşk.
*Özel Kalem Müdürü→→Bakanın
*Meb en yüksek danışma kurulu→Milli Eğitim Şurası
*Sürekli Kurullar→Milli Eğitim Şurası, Müdürler Kurulu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu, Öğrenci Disiplin Kurulları, Özel ihtisas komisyonları(Bu komisyon en çok 3 ay görevlendirebilir.)
*MEB Bağlı Kuruluşlar→Milli Eğitim Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gen. Müdürlüğü; Film, radyo, tv eğitim merkezi

439 SAYILI KANUN-DERS SAATLERİ-EKDERS ÜCRETLERİ
*Geçici ücretli öğretmenlere haftada→24 saat ders
*MEB Yüksekokul öğretmenlerine→haftada 8 saat mecburi ek ders
*Atölye öğretmenleri maaş karşılığı→haftada 16 saat
*Sınıf öğretmenleri maaş karşılığı→18 saat
*Branş öğretmenleri maaş karşılığı→15 saat
*Yüksekokul öğretmenleri maaş karşılığı→12 saat
*Konservatuar öğretmenleri maaş karşılığı→8 saat
*Müdür ve müd.başyardları maaş karşılığı→6 saat
*Anadolu liselerinde İngilizce öğrt.→2 saatte + 1saat
*Müdür yetkili öğretmen haftada→18 saat ek ders
*Kurs öğretmenleri→28 saat ders
*Müdür haftada→20 saat ek ders ücreti
*Müdür yard.→18 saat ek ders ücreti
*Yatılı okullarda→haftada 25 saat ek ders

573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM
*Sertifika denkliğini→MEB belirler
*Aile kursa katılınca iaşesi→Bakanlıkça karşılanır
*Özel eğitim ve sınıf programlarının amacı→akranların yeterliliğine ulaştırmak
*Ram Danışma Birimi Bşk→Şube müdürü veya MEM yardımcısı
*Körlerin en çok görme oranı 1/10
*İşitme kaybı→70 desibel üstü sağır
*Öğretmenlerin en az 5 yıl çalışma zorunluluğu
*15 yıl çalışan öğretmen istediği okula
*Psikometrist+Rehber öğrt+psikolog okulda bulunur
*Psikiyatr, ortapedist okulda bulunmaz.
*0–24→Klinik 
  25–44→Öğretilebilir
   45–75→Eğitilebilir
    76–129→Normal
    130 ve üstü→üstün zekâlı
*Üstün zekâlıların sınıfı→20–25 kişi
*% 55 yemek ücreti→öğrencilerden
*Sınıfta en az→6 kişi, en fazla→10 kişi
*özel eğitim yaşı→4–18 yaş arası
*Okula devamsızlık→3 ay
*3 ay öğretilebilir çocuklar eğitim görecek sonra nakil olabilir
*Öğretilebilir çocuklar sınıfı→5–10 kişi
*Etkinlikler→günde 6 saat
*İş okulunda sınıf mevcudu→15 kişi
*İş okulunda devamsızlık 2/3 olunca sınıf tekrarı
*İşyeri rehber öğretmeni→6 saat ders haftada
*Özel Eğitim İlkeleri→Erken yaşta eğitim, bireysel eğitim planı, aile katılımı, akranları ile 
   eğitim, çevreden ayırmadan eğitim
*Otistik çocukların eğitimi→3–18 yaş
*Ortaöğretim görme+işitme+ortapedik sınıf mevcudu→20
*Konuşma, dil, sosyal, davranış bozukluklarındaki ciddi durum ve temel özbakım sorunları 
   varsa→Ağır durumda zihinsel öğrenme


1702 SAYILI KANUN TERFİ VE TECZİYE

*Kıdem adaylık kalkınca hesap edilir.
*Yoklama, imtihan evrakını zamanında teslim etmeyen öğretmene→ihtar cezası
*İkinci defa yaparsa→Tevbih
*Öğrencilerin dövülmesi→Maaş kesilmesi
*Meslekte kıdem muallim unvanının alındığı tarihten hesaplanır.
*Muallim unvanı alınmadıkça terfi edilemez.
*2 yıl içinde muallimlik unvanı almayan kişinin görevine son.
*Aylıksız izinler kıdemden sayılmaz.
*Bu yasa l Eylül 1930 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
*Aynı suçtan 2 defa tevbih→maaş kesimi
*Maaş bir günlükten 15 günlüğe kadar kesilir.
*1/8 veya 1/30 oranlarında
*Not verirken tarafgirlik yapmak+amirine karşı hakaret →kıdem cezası
*Bir yılda 4 defa ders ücreti kesilmesi cezası alan+mazeretsiz bir hafta okula gelmeyen →istifa etmiş sayılır
*İffetsizlik+kopya vermek+talebeyi üstlere karşı itaatsizliğe teşvik etmek→meslekten çıkarılma
*Aczi 3 teftiş raporuyla sabit olanlar+2 defa başka okula sürülenler→emekliliğe sevk edilir
*Mazeret 3 gün içerisinde bildirilmeli ve 7 gün içerisinde belgelendirilmeli

1739 SAYILI KANUN-MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
*Hayat boyu eğitim→Süreklilik ilkesi
*Üst eğitim kurumlarına hazırlar→ilk ve orta öğretim
*Bilgi ve teknoloji→Bilimsellik ilkesi
*Yöneltme ilkesi→Son sınıf öğrencilerine mesleklerin tanıtımı
*Yaygın eğitim→Halk eğitim merkezleri
*Genellik ve Eşitlik İlkesi→Hiç kimseye imtiyaz tanınmaz.
*Eğitim yüksekokulları→Yök görüşü +Bakanlar kurulu kararı ile açılır
*Okul öncesi eğitimin amacı→Çocuklar için ortak yetişme ortamı, Türkçeyi güzel kullanma,  
                                                    beden zihin duygu gelişimi sağlama
*Amaçların sıralaması→MEB’in amaçları-okulun amaçları-dersin amaçları-konunun amaçları

DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ
*Sicil raporu→Aralık ayının ikinci yarısı doldurulur
*Sicil raporu→En geç 31 Aralıkta ilgili makama verilir
*Aday memurun sicili→Adaylığı kalktıktan sonra 15 gün içinde
*Sicil amirinin yanında en az 6 ay çalışmış olmak
*Amir değişikliklerinde en az 3 ay çalışmış olmak gerekir
*Bir defaya mahsus son 3 yılın sicil notları ort. alınarak not verilebilir
*0–59→Yetersiz
 60–75→Orta
 76–89→İyi
 90–100→Pekiyi
*1. ve 2. sicil amirleri notları arasında 10 puan fark→3. sicil amirine müracaat
*Yetersizler 1 ay içinde gizli yazı ile uyarılır
*Uyarılan memur→1 ay içinde itiraz eder.
*İtiraz sonucu →2 ay içinde sonuçlanır
*2 defa olumsuz sicil notu alan →Başka bir sicil amirinin emrine
*Tekrar olumsuzluk durumu→görevine son
*Yani 3 yıl olumsuz sicil notu→memuriyetten men
*Görevden uzaklaştırma cezası→Atamaya yetkili amirler+Bakanlık ve  
   Gen. Müd. müfettişleri+Vali+Kaymakam tarafından verilir.

EĞİTİMDE DENETİM
*Politik denetim yolları→soru, meclis araştırması, genel görüşme, gensoru, meclis soruşturması
*İdari denetim→Denetim kurulları, yüksek denetleme kurulu, Devlet Denetleme Kurulu
*Yönetsel Denetim→Sistemin işleyişinin kurallara uygunluğu, kaynaklardan yararlanma şekli, sistemin tümü
*İç Denetim→Kurum amiri tarafından
*Dış Denetim→Başka kurumun denetçisi yapar.
*Teknik Denetim→Özel uzmanlar tarafından alanlara göre
*Özel denetim, ders denetimi, kurum denetimi, bireysel denetim
*Öğretmenin sınıftaki denetimi→Ders denetimi
*Denetimde geçmiş+gelecek →Süreklilik ilkesi
*Klasik denetimde kontrol ve sertlik var, rehberlik ve yardım yok
**Nesnellik→denetimde verilerin geçerli ve güvenilir olması
*Bütünlük→Denetimde bütün unsurların göz önünde bulundurulması
*Durumsallık→Farklı koşullarda çalışan öğretmenlerden farklı sonuçlar beklenmesi
*Açıklık ilkesi→Önceden haber verilerek yapılan denetim ilkesi
*Okulda yapılan denetim sonucu düzenlenen rapor →Genel denetim
*Denetimin genel amacı→Sistemin daha iyi oluşmasını ve başarılı olmasını sağlamak
*Mesleki yardım, işbirliği, rehberlik, çözümleyici ve birleştirici olması→denetimden beklenenler
*İlköğretim müfettişlerine disiplin soruşturması emrini→Vali+Teftiş Kurulu başkanı+İl Mem verir, kaymakam veremez.
*Denetim defterine yazma işi→denetim ve değerlendirmedir
*Lider→karar alır, başlatır, yönlendirir, başkası yürütür.
*Müfettiş yardımcısının müfettiş olması için→valilik yazısı, ilköğretim ve Personel Gen.Müd.ortak teklifi+ bakanın onayı ile
*Denetim ilkeleri→amaçlılık, planlılık, süreklilik, nesnellik, bütünlük, durumsallık, açıklık, demokratiklik
*Modern Denetim→yapıcı ve bulucu, insan ilişkilerine önem, durum saptama, değerlendirme, düzeltme ve gelişmeyi benimser, grup çalışmasına ve mesleki yardıma dayalı, olumlu insan ilişkileri
*Bireysel denetimde→denetleyen 1 kişi
Grupla denetimde→denetleyen en az 2 kişi, objektiflik fazla
*Denetim Türleri→politik denetim, yargı denetimi, kamuoyu denetimi, yönetsel idari denetim
*Denetimde→görev, davranış, süreç, rol boyutları var
*Görev boyutu→kurum ve ders denetimi+rehberlik+mesleki yardım işbirliği+işbaşında yetiştirme+inceleme ve araştırma+kanunda verilen görevler
*Adli soruşturma varsa durdurulup idari soruşturmaya devam edilir.
*Bilirkişi yazılı görüşünü en fazla 2 ay içinde bildirmek zorunda
*3 ay içinde soruşturma biter
*İdari soruşturma raporu soruşturmanın tamamlanmasından sonra→ 20 gün içinde makama teslim

DESİMAL DOSYALAMA
000→Genel İşler
100→Muhasebe
200→Personel İşleri
300→Eğitim-Öğretim
400→Yönetim
500→Öğrenci İşleri
600→Basın Yayın Kitap İşleri
700→Bürolar, arsa, arazi
800→Donatım ve Ayniyat
900→Toplantı, Merasim, Protokol

MEB SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
****Sicil amirleri sırasıyla 1.-2.-3.
*İl Milli Eğitim Müd→Vali→Müsteşar→Bakan
*İl M.Eğitim Müd.Yard→İl Mem→vali→müsteşar
*İl MEM Şube Müd→İl Mem→Vali →Müsteşar
*İl MEM Teftiş Kurulu Bşk→İl MEM→Vali→Müsteşar
*İlköğretim müfettişi→Teftiş Kurulu Bşk→İl MEM→Vali
*Rehber Öğretmen→il Mem Yard→İl Mem→Vali

*ilçe Mem→Kaymakam→İl Mem→Vali
*İlçe Mem Şube Müd→İlçe Mem.→Kaymakam→İl Mem
*Rehber Öğret→Şube Müd→İlçe Mem→Kaymakam

*Anaokulu ve İlköğret. Müd→ilçe mem→Kaymakam→İl Mem
*İlçede Müd Yard + Öğretmen→okul müd→ilçe mem→Kaymakam

**Bakan-Müsteşar-Vali-Milli Eğitim Müd-Kaymakam-ilçe Mem-Okul Müd.-öğretmen

**Müfettiş-Teftiş Kurulu Bşk-Milli Eğitim Müd-Vali-Müsteşar-Bakan
*Bakanlık müfettiş yard.→başmüfettiş veya müfettiş→Teftiş Kurulu Bşk→Müsteşar→Bakan
*Özel kalem müd+müsteşar+TTK→Bakan
*Bakanlık makamının görevlileri→müsteşar+müsteşar yard+bakan

ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ
*Diploma defteri, sınıf geçme defteri→okul+ilçe mem’de süresiz saklanır
*Künye defteri, tasdikname defteri, karne kayıt defteri, personel devam defteri, teftiş defteri→okulda, süresiz
*Nöbet defteri→3 yıl okulda
*Yoklama defteri+yoklama fişleri→2 yıl
*Disiplin Kurulu Karar defteri→10 yıl
*5 Yıl Saklananlar→Demirbaş eşya defteri, gelen giden evrak defteri, kol faaliyetleri defteri, ek ders ücretleri defteri, öğretmenler kurulu, gider tahakkuku
*Maaş defteri→süresiz
*Personel Özlük Dosyası→66 yaşına kadar son çalıştığı kurumda
*Gizli yazılar→süresiz
*inceleme ve soruşturma→süresiz
*Yüksek disiplin kurulu kararları→süresiz
*Sicil Dosyaları→101 yıl sonra devlet arşivine
*İdari dava dosyaları→10 yıl
*Denetleme Raporları→3 yıl
*Yazılı yoklama evrakları→1 yıl
*Sınav kâğıtları ve tutanakları→2 yıl
*Öğretmen not defteri + sınıf defteri→1 yıl

TAŞIMALI EĞİTİM
*En az 2,5 km, en çok 30 km. taşınır
*Öğrenci mevcudu→1-2-3→15’den az} 4-5-6-7-8→60’dan az olacak

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
*Anaokulu ve uygulama sınıfı→36–72 ay
*Anasınıfı→60–72 ancak 48–60 arası da alınabilir
*Amaç→→milli, manevi, ahlaki, kültürel
                    Bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal
                     Sosyo ekonomik, farklı çevrelerden gelenlere→ortak ortam
                     Türkçeyi doğru ve güzel kullanma
*İlkeler→→beden, hareket, zihin, dil, duygu, sosyal eğitim ortamı
İlgi, ihtiyaç, yaş, çevre göz önünde
Plan, program, çevre imkânları
Yardımlaşma, paylaşma duyguları
Türkçeyi doğru, güzel konuşma
Dil, millet, bayrak, Atatürk, insan sevgisi
Fırsat eğitimi
Çocuklara eşit davranılır, sevgi ve şefkat
Kesinlikle ceza verilmez
Temizlik, beslenme
Baskı ve kısıtlama yok
Okul aile işbirliği
Sosyal, kültürel değer
Çevre bilinci
*çalışma süresi→günde 6 saat
*Teneffüssüz eğitim yapılır
*Okulun öğretim şekline göre çalışma saati düzenlenir
*Devam →20 gün
*öğrenci sayısı→10–20 ancak anasınıflarında 25 ‘e kadar
*1/10 özürlü, 1/10 fakir, gazi şehit çocuğu kontenjanı
*öğretim yılı içinde de kayıt-kabul yapılabilir
*Seçici Komisyon→müdür, müd yard, şef, 2 öğretmen
*Kayıt Belgeleri→Başvuru formu, nüfus cüz. örn, aşı kartı, 4 adet foto
*İkametgâh yok
*Velilerden sadece kırtasiye masrafı alınır
*Ayrıca aidat aylık alınır, 15 gün içinde dekontu getirmeyenlerin kaydı silinir
*Anasınıfı→öğretmen+usta öğretici+hizmetli
*Aylık aidat her ayın 20’sine kadar yatırılabilir

PERSONEL İZİN YÖNETMELİĞİ
*Hizmet süreleri 1–10 yıl→20 gün
 Hizmet süreleri→10 yıldan fazla→30 gün yıllık izin verilir
*Yol süreleri→2 gidiş + 2 geliş
*Radyoaktif ortamdakilere→ayrıca 1 ay sağlık izni
*Ancak son 2 yılın izni birleştirilerek kullanılabilir
*Yurt dışı personeli→misyon şefi ve bakandan izin 
*Kadın memura doğumdan önce ve sonra→8 + 8 hafta
*Erkek memura 3 gün doğum izni
*Memura yakınının ölümü ve evlenmesi vb durumda → 5 gün mazeret
*Memura günde 1,5 saat 6 ay süreyle süt izni
*Mazeret izni en fazla 10 gün
*tek hekim en fazla 20 gün rapor
*Bir yılda raporlar toplamı en fazla 20+20 şeklinde 40 gün
*40 günü geçen durumlarda sağlık kurulu raporu gerekir
*6 ay ücretsiz izin 657 /108. maddeye göre
*Doğumdan sonra 1 yıl ücretsiz izin
*Askerlik→aylıksız izin
*Yurt içi ve dışına görevli giden memurların eşlerine 4 yıla kadar ücretsiz izin
*Yabancı memlekette→10 yıl
  Uluslar arası kuruluşlarda görev alanlara→21 yıl ücretsiz izin
*aylıksız izin alacaklar→15 gün önceden dilekçe yazar
*Aylıksız izinler merkezde bakan; taşrada vali tarafından
*Hamile öğretmene doğumdan önce 3 ay sonra 6 ay nöbet yok

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU( 24 Nisan 2004)

*AKP→59.hükümet
*Demokratik, şeffaf, eşitlik, tarafsızlık, açıklık ilkesi sonucu
*Gizlilik ilkesinin giderilmesi + halkın denetimine açıklık
*Bilgi edinme temel hak ve hürriyetlerdendir.
*Kamu kurum ve kuruluşları ile, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için geçerli
*Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
*İstenecek bilgi kendileri ve faaliyet alanları ile ilgili
*Kamuya açıklanan bilgiler konu olamaz.→istenemez
*Belgenin kopyası, aslını, ses ve görüntüsünü isteyebilir
*Maliyet tutarı kadar para verilir.
*Bilgiye erişim süresi 15 iş günü
*Başka kurum veya kuruluşun görüşünün alınması veya başvuru içeriğinin birden fazla kurumu ilgilendirmesi durumunda 30 iş günü 
*Para gerekirse ve ödenmezse başvuru geçersiz sayılır.
*Kurula itiraz 15 gün içinde
*İtiraz sonucu 30 iş günü
*Bilgi edinme kurulu→Yargıtay ve Danıştaydan 2’şer aday
Ceza, idare, anayasa hukuk prof.veya doç. 1’er aday
Türkiye Barolar Birliğinden 2 aday
2 Genel Müdür
Adalet Bak. 1 hâkim
***Bunlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek 9 üye Kurulu oluşturur.
*Kurul başkanı kurul üyelerince seçilir.
*Kurul en az ayda 1 defa toplanır.
*Görev süreleri 4 yıldır.
*Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yürütülür.
****Bilgi Edinme Sınırları
—Yargı denetimi dışında kalan işlemler
—Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
—Ülkenin ekonomik çıkarına ilişkin meseleler
—İstihbarat ile ilgili
—İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
—Adli soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
—Özel hayata ait bilgiler
—Haberleşmenin gizliliği
—Ticari sır
—Fikir ve sanat eserleri hak.
—Kurum içi düzenlemeler
—Tavsiye ve mütalaa talepleri
—Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler
*Şubat ayının sonuna kadar istatistikler kurumlardan→B.E.Kuruluna gönderilir.
*Kurul Nisanda TBMM’ye sunar
*TBMM başkanlığınca kamuoyuna duyurulur.


ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ
*Okul Disiplin Kurulu→İlçe disiplin kurulu→Üst Disiplin Kurulu(İlde)→Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu(Müsteşar, Teftiş Kur.Bşk.; Hukuk Müşaviri, Öğretim Dairesi Amiri)
*Görev→Bakanlık Dis. Kur.→Örgün eğitimin dışına çıkarma itirazlarını inceler
            *Öğretim özgürlüğü kamu düzeni kararları
*Her yıl toplanarak disiplin olaylarını değerlendirir.
*Sadece örgün eğitim dışına çıkarılan öğrencilerin kararlarına itiraza bakar
*15 gün içinde cevap verir.
*10 gün içinde kararın gerekçesi yazılır.

*Disiplin Kurulları
1-İl Disiplin Kurulu=İl idare Kurulu
—Vali veya yard
—Hukuk işleri müd.+ Defterdar+MEM+Sağlık Müd+Tarım Müd+Bayındırlık Müd
2-İl MEM Disiplin Kurulu
—Vali yard.
—MEM+Hukuk İşleri Müd+Teftiş Kurulu Bşk+ 1 İlköğretim Müd+1Ortaöğr.Müd

*Disiplin Kurulları → 30 gün içinde karar verir. 
*Memurluktan çıkarma →Yüksek Disiplin Kurulu
*Memurluktan çıkarmayı →6 ay içinde karara bağlar.
*15 gün içinde ilgiliye tebliğ
*Uyarma+Kınama itirazlarını 30 gün içinde inceler.
***Okul Disiplin Kurulu →10 gün içinde karara bağlar yetmezse 1 hafta daha süre

MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
*Temel İlkeler→süreklilik+motivasyon ve verimlilik+kariyer ve liyakat+görevde yükselmeye yön vermek+eşit imkan sağlamak
*Yönetim Kademeleri
1-Müd.Yard.
2-Müd. Baş Yard=C Tipi Okul Müd.
3-B Tipi Okul Müdürlüğü
4-A Tipi Okul Müdürlüğü

* Yöneticilik Görevine Atanacaklarda Aranan Şartlar
-Yüksek öğrt. görmek +Atanacağı kuruma branşı uymak+en az 2 yıl hizmeti bulunmak+Aylıktan kesme veya maaş kesme cezası dışında daha ağır ceza almamış olmak+Son yılın sicili iyi, son üç yıl ort.iyi+son 3 yılda idarecilik görevi soruşturmayla alınmamış olma+zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlama veya muaf+sınavda başarı

*Müd.Şartları
-C Tipine→1 yıl müd.yard.
-B Tipine→2 yıl müd yard veya 1 yıl C tipi veya 1 yıl Müd.Baş.Yard
-A Tipine→B Tipinde 2 yıl, C tipinde 3 yıl, müd.yard.4 yıl, müd.yard+C tipi veya  
             müd. baş yard. 4 yıl

*İl Sınav Değerl. Komisyonu→MEM+Şube Müd+İlköğretim Müfettişi+A Tipi Kurum Müd.
*En yüksek puan alan ilk 5 aday sıralanır.
*Sınavdan en az 1 ay önce duyuru yapılır.
*Sınav sonucu en geç 15 gün içinde açıklanır.
*15 gün içinde itiraz
*15 gün içinde itiraza cevap
*Bakanlıkça atanan müd.ler→An.Lis.Müd+Fen Lis.Müd.+YİBO Müd.
*Diğer okul müd.leri→valilikçe
*3 okul tercihi yapılır, biri kendi okulu olur
*Başvuru tarihinden 3 ay içinde atama yapılır.
*Müd.Baş yard.→En az 1 yıl müd.yard.yapanlar, müdür tarafından seçim

*Müdür ataması bakanlığa ait olanlar →ülke genelinde
*valilikçe atananlar il genelinde
*İdarecilik görevinde 2 yıl dolduran→il içi 3 yıl dolduran→iller arası tayin isteyebilir.
*Yönetici→2 yıl iyi dereceden aşağı sicil alırsa görev yeri değişimi
3 yıl orta alan+2 yıl zayıf alan→görevinden alınır.
*5 yıllık idarecinin gerekli görülürse görev yeri değiştirilir.

*Yurtdışında 1 yıldan fazla kalanların+1 yıldan fazla aylıksız izin+kurumu kapatılan→idarecinin görevine son verilir.
*Bir kısmı kapatılan eğitim kurumu müdürü→2 yıl daha görev yapabilir.

*OKUL TİPLERİ→
İlköğretimde→40 ve yukarı→A tipi okul
25–39 puan→B tipi okul
0–24 puan→C tipi okul
Liselerde→60 ve yukarısı→A tipi
       40–59 →B tipi okul
        0–39→ C tipi okul

            Mesleki ve Teknik Liselerde→60 ve yukarısı→A tipi okul
45–59 puan→B tipi okul
0–44 puan→  C tipi okul
            Halk Eğitim Mrk→Nüfus 200 bin ve fazlası→A tipi
        Nüfus 200 binden aşağı→B tipi

             Rehberlik Arşt.Mrk→Nüfus 400 bin ve fazlası→A tipi
Nüfus 400 binden az    → B tipi

*Bu tespitler her 3 yılda bir belirlenir.
*Yeni eğitime açılanlar→1 ay içinde belirlenir.
*Doğrudan Bakanlığa bağlı olan liseler→A tipi okuldur.

MEB YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

*Merkez Teşkilatı→5 kademe
-Şef+Şube Müd+Daire başk+Gen.Müd.yard+Müsteşar
*Taşra Teşkilatı→6 kademe
-Şef+ilçe şube müd+İl M.E.Şube müd.+İlçe MEM=İl MEM Yard +İl MEM+Ankara,  
              İzmir, İstanbul MEM
*Yurt Dışı Teşkilatı→3 kademe
-Eğitim ataşe yard+eğitim ateşesi+eğitim müşaviri

*İl ve ilçeler 4 sınıfa ayrılmış
*taşra yöneticileri il veya ilçelerin her sınıfında çalışmak zorundadır.
*İl ve ilçe sınıflamaları 5 yılda bir belirlenir.
*Türkiye 3 hizmet bölgesine ayrılmıştır.

4357-
*1943 yılı
*üstün başarılı→başöğretmen namzedi
*Başöğretmen namzedi olup 2 kıdem yılında 4 defa üstün başarılı sayılanlar→Maarif Memuru Namzedi
*10 yıl aynı yerde çalışan ve en az 3 defa üstün başarılı sayılanlar ve hiç ceza almayanlar→Ülkü eri sayılır.
*Şahsi emeği olanlar→Bir tesise adı verilir
*Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler→kusurlu sayılır.Bu cezaya itiraz yok.
*Vazifelerini yapmayanlar+yapanlara güçlük çıkaranlar+okulu ve talebeyi zarara uğratanlar→ücret veya maaş kesimi
*Kıdemi indirmek→öğretmenlik şerefini ihlal edenler+meslektaşlarının ve talebenin haklarını zarara uğratanlar→1 ve 4 yıl arası kıdem indirme cezası alırlar
*Vazifelerine son→iftira+2 defadan fazla 15 günlük ücret veya maaş kesim+başkalarını görev yapmamaya teşvik

657
*İstekte bulunarak görevinden çekilen bir memurun bekleme süresi→1 ay
*Çekilme şartlarına uyarak memurluktan ayrılan memur aradan 6 ay geçmeden memurluğa geri atanamaz.
*Devlet memurluğunun sona erme sebepleri→
Çekilme(istifa), çekilmiş sayılma, çıkarılma, koşullarda eksiklik, bağdaşmazlık, emeklilik, ölüm
*Devlet memuru olmanın genel koşulu, vatandaşlık, yaş, öğrenim, mahkumiyet, askerlik, sağlık
*Memurun müsbet ödevleri→
Anayasa ve devlete bağlılık, emirlere uyma, tarafsızlık, iş başında bulunma, mal bildiriminde bulunma, uyumlu giyinme, görev yerinde oturma, resmi belge arç ve gereçleri geri verme
*Memurun menfi ödevleri→yasaklar
Başka görev alma yasağı, birlikte çekilme ve grev yasağı, toplu başvuru ve şikayet yasağı, ticari ve kazanç getirici faaliyet yasağı, hediye ve çıkar sağlama yasağı, siyasal partilere girme yasağı, gizili bilgileri açıklama yasağı, ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı
*Memurlara sağlanan haklar→
Güvenlik hakkı, hizmet hakkı, dava hakkı, izin hakkı, aylık hakkı, yolluk hakkı, emeklilik hakkı, diğer sosyal haklar.
*Memur olma koşulları→
Sağlık, TC Vatandaşı olma, 18 yaşı, kamu haklarından mahrum olmama, kamu hizmetinden men edilmemiş olma
*15 yaşını dolduran kişiler de devlet memuru olabilir.Adaylık süresi 2 yıldır.
*Memur atandığı yere 15 içinde başlamalı yoksa istifa etmiş sayılır.
*657’de temel ilkeler→sınıflandırma, kariyer, liyakat
*İlkokul mezunları→15.dereceden Ortaokul →14. Lise →13.dereceden   Fakülte→9.dereceden
*Kademe için →1 yıl Derece için→3 yıl
*Eşi diğer bölgelerde ise→en fazla 4 yıl ücretsiz izin alabilir
*Hastalık izni→ 10 yıla kadar çalışanlara→6 aya kadar
10 yıldan fazla çalışanlara→12 ay
Süreğen hastalıklarda→18 aya kadar
*Çocuklarda 0-6 yaşa→500 katsayı çocuk parası→20.050.000 TL
      7 yaş yukarısı→250 katsayısı ile→10.025.000 TL.
*657 ‘ye göre Uyarma→yazılı olur, disiplin amiri tarafından
—Göreve gelmeme, terketme
—Usulsüz müracaat ve şikâyet
—Memuriyet vakarına yakışmayan haller
—Kılık kıyafet
—İşbirliğine uymama
             Kınama→yazılı olur, disiplin amiri tarafından
—emir ve görevlerde kusurlu davranmak,
—eşin ve çocuklarının ticaretini bildirmeme
—Amire hal ve harekette saygısızlık
—Hizmet dışında memur itibarını sarsan davranış
—Resmi eşyaları özel işlerde kullanma
—Arkadaşlara kötü muamele, söz ve hareketle sataşma
—Ahlak edep dışı davranış
—Verilen emirlere itiraz
—Borç ödememe, icra durumu oluşturma
—Huzur, sükûn, düzen bozma
            Aylıktan Kesme→Disiplin amiri tarafından, 1/30,1/8 oranlarında
—Görev ve emirleri kasıtlı yapmama
—Özürsüz 1–2 gün gelmeme
—Resmi araçları özel menfaat için kullanma
—Yalan yanlış beyan
—Amire sözle saygısızlık
—Görev yerini izinsiz olarak toplantı vb.ye kullandırma
—İl dışına izinsiz çıkmak
—Toplu müracaat, şikâyet
—Memurluk, itibar ve güven sarsıcı tavırlar
—Yasak yayın 
            Kademe İlerlemesinin Durdurulması→1-3 yıla kadar-Disiplin Kurulu tarafından
—Sarhoş gelme
—3–9 gün gelmeme
—Çıkar sağlama
—Amire ve maiyetindekilere aşağılayıcı fiiller
—Görev yerini izinsiz kullanmak, kullandırmak
—Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek
—Basına demeç
—Ticaret yapmak
—Dil, ırk, din ayrımı yapmak
—Mal bildiriminde bulunmamak
—Hakaret, tehdit tavırları
—Siyasi parti lehine ve aleyhine çalışma
—Açıklanması yasak bilgileri açıklama
            Memurluktan Çıkarma→Yüksek Disiplin Kurulu Tarafından
—İdeoloji, siyasi amaç yasak
—Bildiri, afiş
—Siyasi partiye girmek
—Savaş ve olağanüstü hal görevlerine itiraz.
—Yataklık etme
—Gizli belge ve bilgileri açıklama
—Atatürk aleyhine
—Özürsüz 20 gün gelmeme

EĞİTİMDE PLANLAMA

*Fayol →Önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması,izlenecek yolların seçilmesi.
*Eğitimde planlama ile amaçlar belirlenir, eşgüdümlenmiş araçlar belirlenir.
*Eğitim planlaması→rasyonel ve düzenli çözümleme tekniğinin eğitim sürecine, eğitimi öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerini karşılamada ve amaçlarını gerçekleştirmede daha verimli ve etkili kılmak amacıyla uygulanması
*Eğitim planlamasında→kısa vadeli planlar-1-2 yıl
Orta vadeli planlar 4-5 yıl
Uzun vadeli planlar 10-15 yıl
*Planlamada→kültür ögelerinin yeni kuşaklara aktarılması, değerlerin geliştirilmesi, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, ulusal bütünlüğün sağlanması ve korunması
*Planlama yaparken→amaca uygunluk, bütünlük, ölçülebilirlik, geliştirebilirlik, süreklilik, güvenirlik, tutumluluk, yalınlık ilkeleri
*Okul bazında plan→okulun eğitsil, örgütsel ve yönetsel amaçlearını gerçekleştirmek için gereken girdileri sağlanma ve kullanma yollarının kararlaştırılması süreci
Girdiler→öğrenciler, eğitim işgörenleri, araç gereçler, tesisler, teknoloji, tüketim girdileri
***Planlama Süreçleri→Hedef saptama+hedefleri tanıma+uygulama seçeneklerini arama+kararlaştırma+planı yapma ve uygulama+değerlendirme

EĞİTİM EKONOMİSİ

*Eğitim bütçesinin gelir bölümü→
Genel ve katma bütçelerden sağlanan ödenekler
İl özel idaresi bütçesinden % 20, köy bütçesinden % 10
Öğretim ödentisi(üniversitede harçlar)
Döner sermaye, bağışlar, okul koruma dernekleri, yarışma ve sergi gelirleri
*Eğitim bütçesinin gider bölümü→
işgören, personel giderleri
Yürütme giderleri→ısınma, elektrik su
Sürdürme giderleri→onarım, ek bina
Eğitim giderleri→eğitim araçları, laboratuar
Diğer giderler→yarışma ödülleri, ikramlar

PERSONEL YÖNETİMİ

*Personel yönetiminin temel ilkeleri→Yeterlilik+kariyer+güvence+liyakat
*Personel yönetiminin temel ilkelerinde kişilik yoktur.
*Personel yönetiminin konuları→işe alma, ücret ödeme, yetiştirme, değerlendirme
*Personel alımında uyulması gereken kurallar→eşitlik, seçme, başvuru, sınav
*Bireylerden beklenen davranışlara rol denir.
*Devlet olmak için gerekli unsurlar→nüfus, ülke, egemenlik, kişilik
*Devlet Personel Dairesi Bşk→1960 yılında kuruldu
***Yönetim Süreçleri→Karar verme, Planlama, Örgütleme, Eşgüdümleme, İletişim, Denetleme
*Eşgüdümleme→Belli bir amacı gerçekleştirmek için eldeki insan ve madde kaynaklarını bütünleştirme süreci, çabaların birleşmesi, bütünleşmesi, birbirini izlemesi
*Formal iletişim→Yöneticinin resmi olarak bilgi ve görüşlerini iletmesi
*İnformal iletişim→Sosyal ve kişisel ilişkilere dayalı, yetki ve konuma dayalı olmayan iletişim

GENEL KÜLTÜR
(15 Soru Çıkacak)

*Ziya Paşa→Harabat-Şiir ve İnşa-Zafername
*Şinasi→Tercümanı Ahval-Tasfiri Efkâr Mukaddimesi-Şair Evlenmesi
*Namık Kemal→Vatan Yahut Silistre-Cezmi-İntibah-Osmanlı Tarihi
*Ahmet Refik→Zor Nikâh-Zoraki Tabip
*Ahmet Mithat Efendi→Eflatun Beyle Rakım Efendi-Tercumanı Hakikat
*Abdülhak Hamit Tarhan→Sahra, Makber *Recaizade Mahmut Ekrem→Araba Sevdası-Muhsin Bey
*Nabizade Nazım→Karabibik-Zehra Samipaşazade Sezai→Sergüzeşt-Küçük Şeyler
*Muallim Naci→Ateşpare-Muallim *Tevfik Fikret→Rubabı Şikeste-Haluk’un Defteri-Şermin
*Cenap Şahabettin→Tamat-Nesri Harp-Hac Yolunda   *Halit Ziya→Mai ve Siyah-Kırık Hayatlar-Aşkı Memnu
**Milli Edebiyat temsilcileri ve eserler→
Ömer Seyfettin→Bomba-Beyaz Lale-Kaşağı
Ali Canip Yöntem→Geçtiğim Yol-Türk Antolojisi
Ziya Gökalp→Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat, Türkçülüğün Esasları
Halide Edip Adıvar→Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Handan
Refik Halit Karay→Memleket Hikayeleri, Sürgün, Anahtar
Ahmet Haşim→Göl Saatleri, Piyale
Yahya Kemal→Aziz İstanbul, Kendi Gök Kubbemiz, Ok şiiri
Reşat Nuri Güntekin→Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü
M.Akif Ersoy→Safahat, Asım
Peyami Safa→9.Hariciye Koğuşu, Yalnızız, Mahşer
Yakup Kadri Karaosmanoğlu→Kiralık Konak, Yaban, Zoraki Diplomat
*Faruk Nafiz Çamlıbel→Yıldız Yağmuru, Çoban Çeşmesi
*Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları→
N.Fazıl Kısakürek→Çile, Namık Kemal,Kavanozdaki Adam, Çöle İnen Nur
Hamdi Tanpınar→Huzur, Yaz Yağmuru
Cahit Sıtkı Tarancı→Otuz Beş Yaş, Ziya’ya Mektuplar
Nurullah Ataç→Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri
Fazıl Hüsnü Dağlarca→Destanları var
Sait Faik Abasıyanık→Semaver, Sarnıç, Şahmerdan
Memduh Şevket Esendal→Ayaşlı ve Kiracıları
Halikarnas Balıkçıs→Cevat Şakir Kabaağaçlı→Mavi Sürgün, Merhaba Akdeniz
Tarık Buğra→Küçük Ağa, İbiş’in Rüyası, Osmancık
Falih Rıfkı Atay→Çankaya
*İslam öncesi sav→atasözü sagu→yas şiiri koşuk→aşk, doğa
*Şiir Türleri→ 
Epik şiir→destan nitelikli, tarihi konular Lirik Şiir→aşk konulu, coşkulu anlatım
Didaktik şiir→Öğretici, ders verici Pastoral Şiir→Doğa güzellikleri, çoban yaşantısı
Dramatik Şiir→Korkunç ve acıklı olaylar Satirik Şiir→Sataşma, alaya alma
*İslami Dönem Türk Ed.İlk Eserler→
                     *Divan-ı Lügat-it Türk→Kaşgarlı Mahmut(İlk Türkçe Sözlük)     *Divan-ı Hikmet→Ahmet Yesevi           *Atabetü’ül Hakayık→Edip Ahmet Yükneki                          *Kutadgu Bilig→Yusuf Has Hacip

*Yabancı Eserler→
   *E.Hemingway-Çanlar Kimin İçin Çalıyor *Mark Twain→Tom Sawyer’in Maceraları
  * J.Steinback→Gazap Üzümleri *Victor Hugo→Sefiller, Notre Dam’ın Kamburu *Goethe→Faust
  * Tolstoy→Harp ve Sulh, Hacı Murat, Anna Karanina *Dostoyevski→Suç ve Ceza, Budala
   *Honore de Balzac→Goriot Baba, Vadideki Zambak *Schiller→Willhem Tell
  * Albert Camus→Veba *Puşkin→Maça Kızı *M.Gorki→Ana      *Dante→İlahi Komedya
  * Cervantes→Don Kişot          *W.Shakespeare→Romeo ve Juliet, Hamlet
 *Gustave Flaubert→Madame Bovary       * Çehov→Martı      *Stendhal→Kırmızı ve Siyah
 *La Fontaine→Ezop           * J.Jack Rousse→Emile       * Şehname→Firdevsi-İran destanı   
       *Rusların→İgor Destanı    * Yunan→İlyada-Odyssea-Homeros  * Kurtarılmış Kudüs→Tasso-İtalya  
          *Ramayana-Mahabbarata→Hint Destanı *Montaigne→Denemeler  *Bacon→Denemeler

*Divan Edebiyatından→ Şeyhi→Harname Nabi→Hayrabat Şeyh Galip→Hüsnü Aşk
Fuzuli→Leyla Vü Mecnun,   Su Kasidesi     
*Alp Er Tunga ve Şu Destanı→Saka Türkleri Oğuz Kağan-Atilla→Hun Destanı
Bozkurt-Ergenekon→Göktürk Destanı Türeyiş-Göç→Uygur destanı Manas→Kırgız Destanı

*İran –Irak savaşı→1980–1988
*Çernobil Nükleer Santral Kazası→1986
*1989 Sovyetlerin Afganıstan’dan çekilmeleri
*12 Eylül 1980 →Türkiye’de askeri darbe
*Kasım 1989→Berlin Duvarı açıldı 3 Ekim 1990→Almanya’nın birleşmesi
*Bosna Hersek lideri→Aliya İzzet Begoviç
*Atatürk’ün naşı 1953 yılında Etnografya Müzesinden →Anıtkabir’e
*1878→Ayastefonos ve Berlin Anlaşmaları, Kıbrıs’ın İngilizlerce  ele geçirilmesi.
*1921→Kanuni Esasi→ilk anayasa 1924→Teşkilatı Esasi 2.anayasa

*Cebelitarık Boğazı→Fas-İspanya arasında
*Manş Denizi→İngiltere-Fransa arasında
*Adriyatik Denizi→İtalya-Hırvatistan
*Kerç Boğazı→Karadeniz-Azak Denizi arasında geçiş
*Azak Denizi→Ukrayna-Rusya arası iç deniz
*Baltık Denizi→İsveç-Polonya-Litvanya-Letonya-Estonya
*Tiren Denizi→İtalya açıklarında
*Sicilya Adaları+Sardinya Adası+Korsika Ad.+Malta Ad.→İtalya çizmesi etrafında
*Mayorka Adası→İspanya açıklarında
*Mora + Girit Adası→Yunanistan açıklarında
*Madagaskar Adaları→Hint Okyanusu’nda→Afrika’nın doğusunda
*Bering Boğazı→Rusya-Alaska(ABD) arasında
*Akdeniz-Kızıldeniz bağlantısı→Süveyş Kanalı→Mısır topraklarında
*Hürmüz Boğazı→Basra Körfezi-Hint Okyanusu arasında
*Merkür-Venüs-Dünya-Mars-Jupiter-Satürn-Uranüs-Neptün-Plüton
*En küçük→Plüton      En büyük→Jupiter             Satürn→Etrafında çember
*21 Haziran ve 21 Aralık→Gündönümü
*21 Mart ve 23 Eylül→gece-gündüz eşit
*En büyük nehirler→Nil, Amazon, Missisipi
*En büyük göller→Hazar, Superior, Victoria, Aralık
*Türkiye göller→Van, Tuz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir
*Türkiye nehirler→Kızılırmak, Fırat, Sakarya
*Dicle ve Fırat →Basra Körfezine

* Selçuklular mimari alandaki eserlerinde geometrik şekiller, bitkisel motifler, yazı sanatları, kabartma sanatlar kullanmışlar.
*Kurtuluş Savaşı döneminde kapitülasyonların kaldırılması S.Rusya ile anlaşma yapılarak kaldırılmıştır.
*Nutuk→Türk devletinin kuruluşundan söz etmiştir.
*1928 değişikliği ile devletin dini İslam’dır ibaresi çıkarılmıştır.
*1924 anayasasında 1937 ‘de yapılan değişiklikle Laiklik ilkesi yer almıştır.
*1982 Anayasasında TBMM görev ve yetkileri→Bakanları, başbakanı denetlemek, kanunları değiştirmek, kanun çıkarmak, bütçeyi görüşmek
*Töre→Orta Asya devletlerinde halkın ve hükümdarın uymak zorunda olduğu yazılı olmayan
  kurallar.
*Kayseri’de Gevher Nesibe Şifahanesi→Anadolu Selçuklular tarafından
*minyatür→Osmanlılarda siyasi ve sosyal yaşamı konu alan resimden farklı sanat dalı
*tezhip→süsleme sanatı
*Nutuk→1918–1927 yılları arasını kapsamaktadır.
*Misak-ı Milliyi Meclis-i Mebusan onaylamıştır.
*Milletler Cemiyeti→ABD önderliğinde 1.Dünya Savaşı sonunda, dünya barışı için
*Türkiye’de çok partili hayata geçiş 1924 yılında başlar
*28 Mayıs 1927 de çıkarılan Teşviki Sanayi kanunun amacı özel teşebbüsü güçlendirmek
*AB ülkeleri arasında en çok dış ticaretimiz Almanya ile daha fazla
*Yargı organları Devlet Denetleme Kurulu dışında
*Kütahya-Eskişehir savaşları sonunda Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir.
*Osmanlı devri sanatçılarından Levni →minyatür sanatçısı
*Osmanlı devletine parlamento kavramı Kanuni Esasi ile girmiştir.
*cizye→gayri müslimlerden alınır
*Ferman ve berat →padişah tarafından verilir, fetva veremez.
*Mudanya görüşmelerinde boğazlarla ilgili karar alınmamıştır.
*Mudanya görüşmelerinde doğu ve batı Trakya, İstanbul konusunda karar var.
*Halk evleri ve Millet Mektepleri Atatürk döneminde kurulmuştur.
*İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi içinde yer almaktadır.
*Belediyeler, üniversiteler, TRT, Bakanlıklar’ın kamu tüzel kişiliği vardır.
*İlk yazılı anayasa→Amerika anayasası 19864
*Manas destanı→Kırgızlar
*Tüzük→Bakanlar Kurulu tarafından, kanunlara aykırı değil, Danıştay incelemesi, Cumhurbaşkanı imzası var.
*Yönetmelik→Anayasanın 124. md.göre Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri kendi alanlarında çıkarır.
*BM Adalet Divanı Lahey’de
*AB→25 Mart 1957 AET olarak kuruldu
*Türkiye AET’ye 1959’da tam üyelik başvurusu yaptı.
*AET→1993 ‘te Brüksel zirvesiyle AT’ye dönüştü
*AB’nin organları→Bakanlar Konseyi-Her ülkeden 1 bakan
Birlik Komisyonu–14 kişiden oluşur, merkezi Brüksel
Avrupa Parlamentosu–518 üye- merkezi Strasbourg
Adalet divanı→15 bağımsız yargıçtan oluşur. Lüksemburg’da
*BM 25 Ekim 1945’te kuruldu.
*Lahey Adalet Divanı 15 kişiden oluşur
*Tarihte bilinen ilk banka Maket’tir→Sümerler-Babiller
*Orhan Bey→askeri, idari, adli düzenlemeler
*İlk haçlı seferi→Bulgarlar-Macarlar-Eflak→1364
*İlk haçlı seferine karşı→Sırp Sındığı Savaşı
*İstanbul’u ilk kez kuşatma→1391
*Anadolu Hisarı→ilk kuşatmada yapıldı, amacı→İstanbul’a Karadeniz’den yardımı önlemek
*Osmanlılarda Türk siyasi birlik→Yıldırım Beyazıt döneminde
*Fatih→Ege adaları+Arnavutluk+Otlukbeli
*Osmanlıda nüfus sayımı vergi için→tahrir adı verilir.
*Şeri vergi→öşür, cizye, haraç
*Anadolu’nun Türkleşmesi→Malazgirt ile başlar
*Saray okulu→Enderun
*Okul sırası→sibyan mektebi+mahalle mektebi+medrese
*Medrese ilk kez →Orhan Bey zamanında
*18.yy. ilk değişiklikler→Eğitim alanında
*Rüştiye+idadi→ortaöğretim iptidai→ilk öğretim
*Yazıyı Anadolu’ya getiren→Hititler
*Hititler→Kızılırmak   Hitit→Hattuşaş
*Urartu→Van
*İyonya→Gediz+Küçük Menderes
*Urartuları Medler yıktı
*Madeni para→Lidya Çivi yazısı→Hititler-Urartular   Tarih Yazıcılığı→Frigyalılar
*Mezopotamya Medeniyetleri→Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlular
*İlk kanun→Lagaş kralı  Urgakina
*İlk gelişmiş yasa→Hammurabi-Babil
*İlk yazı, astronomi→ Sümerler
*Gılgamış Destanı+Tufan→Mezopotamya –Sümerler
*Türk:Güçlü, kuvvetli, olgun
*İlk teşkilatlı Türk devleti→Hunlar
*İlk Türk adıyla→Göktürkler
*İlk Hun hükümdarı→Kabgan Kağan
*Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi→German kavimleriyle
*Göktürkler İpek Yolu için→Sasani ve Bizans ile mücadele etmişler
*ll.Göktürk→Kutlug Kağan
*Uygur→Bilge Kül Kağan
*Moğolların Türkleşmesi→Uygurlar zamanında
*Kurultay→askeri, siyasi karar meclisi
*Hz.Ömer zamanında Türkler →İslam ile
*Müslüman ilk Türkler→Karluklar
*İlk İslami Türk Devleti→868
*Harzemşahlar+Eyyübiler+Memlükler
*Malazgirtten sonra→Saltuklar, Mengücekler, Artuklar
*İlk Türk denizci →Çaka Bey
*Anadolu Selçuklu Devleti→Süleyman Şah
*Yassıçemen Savaşı→Alaaddin Keykubat
*Malazgirt+Miryekefalon→Anadolu’nun tapusu
*An.Selçuklu X Moğol=Kösedağ Savaşı→Anadolu Selçuklu son
*En büyük beylik→Karamanoğulları

*Türkiye’nin ortalama yükseltisi→1132
*Volkanda gaz çukuru→maar
*Van kapalı havzası→yeryüzü şekilleri sonucu
*Karain Mağarası’ında→Taş Devri
*Kaplıca→jeotermal enerji
*Dalga+akıntı→lagün-falez-tombolo
*Karstik şekil→lapya-obruk-dolin
*Yeşilırmak üzerinde→Almus-Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu barajları
*Kızılırmak üzerinde→Kesikköprü,Sarımsaklı, Altınkaya, Hirfanlı
*Susurluk nehri→Marmara’ya
*Bakırçay, Gediz, Menderes→Ege’ye
*Gediz üzerinde→Demirköprü barajı
*Menderes üzerinde→Adıgüzeller barajı        Manavgat üzerinde→Kadıncık 1 Barajı
*Kaynak yurtdışında→Meriç, Asi
*Türkiye’de akarsu ağızlarında deltalar oluşmuştur
*Yeşilırmak Deltası→Çarşamba, Terme
   Kızılırmak Deltası→Bafra Ovası
   Aksu , Manavgat→Antalya Deltası
*Türkiye’den yurtdışına→Fırat, Dicle, Aras, Kura, Çoruh
*Göller Bölgesi’nde→Acıgöl, Eğirdir,Beyşehir, Kovada, Burdur, Suğla
*İzmit’te→Sapanca, Ulubat, Manyas
*Doğu Anadolu Volkanik→Ağrı, Süphan, Tendürek, Nemrut
*İç Anadolu Volkanik→Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı
*Canik Dağları→Orta Karadeniz’de
*Belen Geçidi→Çukurova+Amik arasında
*Zigana , Kop, Kalkanlı Geçitleri→Karadeniz’de
*Zigana→Doğu Karadeniz+Doğu Anadolu
*Sertavul, Çubuk, Gülek geçitleri→Akdeniz+İç Anadolu
*Kop geçidi→Karadeniz+İç Anadolu
*Klikya kapısı→Gülek geçidi –Adana
*Güneydoğu→Temmuzda en sıcak bölgemiz
*En az yağış→Tuz gölü çevresi
*Anomometre→rüzgar hızı ölçer.
*meteorolojik harita→siyel harita
*vadi+devkazanı+peribacaları→aşınma sonucu delta→biriktirme sonucu oluşur
*Kıyı tipleri→enine, boyuna, dalmaçya(Hırvatistan), ria(Norveç)
*Nüfus yoğunluğu en fazla→Marmara’da
*Sinop→Karadeniz’de tek doğal liman
*Samsun→Karadeniz’de en gelişmiş il, içe bağlantısı olduğu için ulaşım iyi
*Karstik şekiller→kalkerli arazilerde
*Akdeniz bitki örtüsü→maki
*Demirçelik→İskenderun, Kükürt→Keçiborlu, Çatalca-Kocaeli→Sanayi, Mersin→Ataş rafineri, Seydişehir→Aliminyum    Murgul→Bakır
*sis olayı en çok→Marmara’da
*Nem oranı fazla ise yangın yok.
*Mercimek+üzüm+antepfıstığı→Güneydoğu
*Sıcaklık farkı→nem oranı ile ilgili
*Samyeli→çöllerden, güneyden
*GAP→Dicle, Fırat üzerinde
*Diyarbakır+Siirt→petrol çıkarılır.
*Hidroelektrik en verimli→Doğu Anadolu
*Iğdır Ovası→Doğu Anadolu’da Akdeniz iklimi+pamuk
*Kapalı havza→Denize ulaşmayan nehir
*Büyükbaş hayvan→Doğu Anadolu’da    Küçükbaş hayvan→İç Anadolu
*Taç Mahal→Cihanşah tarafından 
*Yağışlar→ilkbaharda çok-Karasal iklim-İç Anadolu
*Trabzon-Erzurum bağlantısını Kalkanlı geçidi
*Bayburt-Aşkale→Kop geçidi *Akdeniz Bölg→Gülek, Sertavul, Belen
*Çarşamba ovası→Yeşilırmak Bafra Ovası→Kızılırmak
*Çukurova→Seyhan-Ceyhan Silifke ovası→Göksu
*Van Gölü→acı ve sodalı Burdur Gölü→Dikkuyruk ördeği
*Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş gölü→Anadolu yakasında B.Çekmece, K.Çekmece, Durugöl→Trakya yakası
*Gürcistan-Sarp sınır kapısı, Ermenistan-Akyaka sınır kapısı, Azerbaycan-Dilucu sınır kapısı→Gümrü, Kars, Moskova Ant. İle
*İran sınırı-Gürbulak sınır kapısı ve Esendere sınır kapısı→Kasrı Şirin Ant.1639
*Suriye-Nusaybin, Ceylanpınar, Cilvegözü, Akçakale, Yayladağ, Karkamış sınır kapıları→Ankara Ant.ve Hatay
*Bulgaristan-Kapıkule→Lozan ile Yunanistan-İpsala sınır kapısı-Lozan ile  *Irak-Habur→Ankara ant.
*Türkiye’de ilk belediye→1885 İstanbul-Beyoğlu
*Tübitak→1983’te kurulmuş
*Halikarnas Balıkçısı→Cevat Şakir Kabaağaçlı
*Han Duvarları→Faruk Nafiz Çamlıbel          *Hababam Sınıfı→Rıfat Ilgaz
*Yer altı kaynakları bakımından zengin bölgemiz→Doğu Anadolu
*TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu→5 Aralık 1990
Üye ülkeler→Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, 
                                   Türkmenistan----(Gürcistan yok)
*Devleti oluşturan zorunlu öğeler→ülke, ulus, egemenlik
*2000 yılı Türksat uydusu→Fransa fırlattı *Manavgat suyuna talip→İsrail
*New York borsasında→Türkcell
*19 Ağustos 1997→ 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması kabul edildi.
*16 Mayıs 200→A.Necdet Sezer Cumhurbaşkanı
*Memura sendika hakkı→4688 sayılı kanun ile →25.06.2001
*Jeopolitik Konum→Coğrafi açıdan önem
*Jeostratejik Konum→Askeri açıdan önem
*Noterler mal bildirimini→Adalet Bak.  *Siyasi parti bşk.→Yargıtay cumh.başsavc.
*Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları→ziraat odaları birliği, hakim savcılar yüksek kurulu, noterler birliği
*Türkiye Barolar Birliği→kamu kurumu niteliğinde değil
*Maarif Vergisi→1927 yılında 

*Nato→Genel Sekreterlik, Nato Asemblesi, Nato Konseyi, Savunma Planlama Komitesi, Askeri Komite
*Birleşmiş Milletler Merkezi→NewYork
*Nato Merkezi→ Brüksel
*Unesco Merkezi→Paris
*AGİT→1973.Helsinki.
 *İnsan Hakları Beyannamesi→1948
*Birleşmiş Milletler→15ülke ile 1942
*Birleşmiş Milletler Organları→ Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslar arası Adalet Divanı, Sekreterlik
*Unesco→Barış, Eğitim, Bilim Kültür Kurulu→Marshall Planı
*Nato→1948
*Varşova Paktı→1955
*Karadeniz Ekonomik İşbirliği→1992
*Bağımsız Devletler Topluluğu(BDT)→21 Aralık 1991-Minsk’te→SSCB’den ayrılan cumhuriyetler
Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Moldavya, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Tacikistan, Türkmenistan, Gürcistan
*3 Baltık Cumhuriyeti→Letonya, Litvanya, Estonya
*AKKA(Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması)→20 Kasım 1990→Atlantik’ten Ural Dağlarına kadar askeri güvenlik amaçlı.16 Nato ülkesi ve 6 Varşova Paktı üyesi-Türkiye katılmış ama Güneydoğu Anadolu Bölgesini silahsızlanma kapsamı dışında tutmuş.
*EUREKA(Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı)→1975-17 OECD ülkesi-Amaç teknolojik Pazar
*IAEA→Uluslar arası Atom Enerji Ajansı→1957 Viyana-Nükleer silahların yayılmasını önlemek(NPT)- Türkiye 1968 yılında imzalamış
*EFTA→Avrupa Serbest Ticaret Birliği–1960-Stockholm-İngiltere, Avusturya, Finlandiya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç
*KEİB→Karadeniz Ekonomik İşbirliği–1992-İstanbul-Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldavya, Romanya, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Eski Yugoslavya
*İKÖ→İslam Konferansı Örgütü→Eylül 1969-Fas–24 İslam ülkesi-
*ISEDAK→Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi→Başkanı Türkiye-İslam ülkeleri-
*OECD→İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü–1948-16 Batı Avrupa ülkesi-Paris-Türkiye kurucu üyelerden
*GATT→Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması→1948-BM üyesi devletler
*IMF→Uluslar arası Para Fonu→1944-44 ülke-Güvernörler Kurulu en yetkili organ-Türkiye 1947’de
*G-7-8→Zenginler Zirvesi-1987-ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya
*ECO→Ekonomik İşbirliği Örgütü–1985-Tahran-Türkiye, İran, Pakistan, Orta Asya Türk Cumh.
*OPEC→Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü→1960-Bağdat–13 ülke
*NAFTA→Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması-ABD, Kanada; Meksika–1993
*BM→Birleşmiş Milletler→1945–2.Dünya Savaşı sonrası güvenlik ve barış için-ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin→5 daimi üye *En üst organı→Genel Sekreterlik-Kofi Annan-Organları→Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Veraset Konseyi, Lahey Adalet Divanı, Sekreterlik
*Birleşmiş Milletlerin Uzmanlık Kuruluşları→UNESCO→Eğitim, FAO→Gıda, WHO→Sağlık, UPU→Posta birliği, WMO→Meteoroloji, ILO→Çalışma
*NATO→Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü→1949-Washington-En yüksek karar organı→Kuzey Atlantik Konseyi–16 üye ülke- Türkiye ve Yunanistan 1952’de
*AGİT→Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı→1975-Helsinki senedi-
*2002 yılı →Afganistan’a gönderilen Uluslar arası Barış gücü→İSAF
*San Jose Paktı→Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi
*UNİCEF→Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
*UNESCO→Eğitim, kültür
*İLO→Uluslararası Çalışma Örgütü
*TÜRKSOY→Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi–1993-Ankara

*AVRUPA BİRLİĞİ→
Bugün 25 ülke, 
2.Dünya Savaşı sonrası 1951 Avrupa Kömür-çelik Topluluğu→Paris Ant.
Mal, sermaye, hizmet, insan dolaşımı→1 Ocak 1993 Tek Pazar
AET→1 Ocak 1958
Avrupa Birliğine üye olma kriterleri→Kopenhag Kriterleri(1993)
1993→Maastricht Ant.ile AB
AB’nin temel değerleri→eşitlik, özgürlük, insan hakları, azınlık hakları, temel haklara 
            saygı
Aralık–2004→siyasi kriterler yerine getirilince Türkiye müzakerelere başladı
Kurucu ülkeler→Almanya, Belçika, Fransa, Halanda, İtalya, Lüksemburg
En fazla genişleme 10 ülke ile 2004’te
Yunanistan→1981 yılında katıldı. Kıbrıs→2004’te
Aday ülkeler→Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Hırvatistan
AB→milletvekili→732 kişi 5 yılda AB parlamentosu seçimi
*Birleşmiş milletlere bağlı organlar→Dünya Bankası, Dünya Posta Birliği, Uluslar arası Sivil Havacılık, Uluslar arası Para Fonu, Uluslar arası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü
*UPU→Dünya Posta Birliği
*Lahey Adalet Divanı→15 üyeden oluşur.
*Çin BM’ye üyedir.
*İnsan Hakları Evrensel Bildirisi→10 Aralık 1948
*Dünya Bankasının merkezi→Washington
*FAO örgütü→gıda ve tarım
*UNFICYP→1964 Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kıbrıs için
*NAFTA→Serbest Ticaret Bölgesi→ABD, Kanada, Meksika
*G-8 Ülkeleri→ ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya -      İspanya yok
*Ermeni soykırımını yasa ile kabul eden ülke→Fransa
*Euroyu kullanmayı kendi ülkesinde yaptığı halk oylaması sonucu reddeden ülke→Danimarka
*BM merkezi→Cenevre
*AB merkezi→Brüksel

   ------------------------------------------------------------                                                                                                       
Kaynaklar:1-Anı Yayınları
   2-Pegem Yayınları
   3-Öğreti Yayınları Eğitim Yön.Haz.Kitapları
   4-İnternetten Derlemelerim

****Tüm arkadaşlara başarılar, saygılar, hürmetler.

1 yorum:

  1. Hocam elinize kolunuza sağlık, gerçekten harika olmuş. Ne kadar dua ve teşekkür etsem azdır.

    YanıtlaSil