Kurum sınavlarında çıkmış mülakat soruları ve cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 31, 2018

Kurum sınavlarında çıkmış mülakat soruları ve cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Kurum sınavlarında çıkmış mülakat soruları ve cevapları

ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI
King Kanunu nedir?
Bolluk Paradoksu olarak da bilinmektedir.
Yaptığı gözlemlerle miktar artışları ile fiyat azalışları arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışan King, bu bakımdan ekonometrinin ilk öncülerinden biri olarak kabul edilir. Talep elastikiyeti düşük tarımsal malların arzındaki değişmelerin, bu malların fiyatlarının ters yönde etkilenmesi. G. King buğday arzındaki %10 bir artış ceteris paribus fiyatlarda % 50 düşmeye, arzdaki bir % 10’luk azalma ise buğday fiyatını %10 oranında yükselttiğini gözlemiş ve tarımsal malların arzındaki azalmanın, üreticinin toplam gelirini arttırdığnı, buna karşılık arzdaki bir artışın fiyatları düşürerek üreticinin gelirini de azalttığını ileri sürmüştür

Kurum sınavlarında çıkmış mülakat soruları ve cevapları
Kurum sınavlarında çıkmış mülakat soruları ve cevapları

Kamu Hizmeti-Kamu Görevi Farkı Nedir?

devlete ait iktidar ve yetkilerin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen faaliyetler kamu görevini oluştururken, devlete ait iktidar ve yetkilerin kullanılmasını gerektirmeyen faaliyetler ise kamu hizmeti olarak değerlendirilmektedir.”

Kamu hukuku usulüne göre hukuki tasarrufta bulunan veya işlem yapanlarla, bu işlemlerin yapılması sırasında kamu hukuku usulü çerçevesinde katkısı olan, bunların faaliyetlerine yardımda bulunan kimseler kamu görevi yaparlar ve maddi ceza hukuku uygulamasında memur sayılırlar. Kamu hukuku usulü dairesinde tasarrufta bulunmayan veya işlem yapmayan ve bu faaliyetlere kamu hukuku usulü dairesinde yardımda bulunmayan kimseler ise kamu hizmeti gören kimselerdir

Kamu görevi; yasama ve yargı etkinliklerinin yanı sıra, devletin olmazsa olmaz birincil amaçlarının gerçekleşmesi için, öznel açıdan devlete özgü, devletçe yapılması zorunlu; egemen gücün, yetkinin ve kamu hukuku kurallarına göre oluşturulan iradenin kullanılıp örgütlenmesini yansıtan etkinlikler bütünüdür. Kamu hizmeti ise, devletin ikincil nitelikteki amaçlarını gerçekleştirmek için başkalarına da bırakabileceği etkinliklerdir

Cari Hesap Sözleşmesi Tanımı ve Özellikleri
Kanuni tanımına göre cari hesap sözleşmesi; İki kişinin her hangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.

Tanımından da anlaşılacağı gibi cari hesap sözleşmesi iki taraf arasında kurulan bir rızai sözleşmedir. Her iki taraf da aralarındaki ilişkiden kaynaklanan alacak ve borçlardan dolayı kalem kalem kayıt tutmakta, alacağın ya da borcun doğumu anında bir ödeme yapmamaktadır. Hesap dönemi sonunda bir tarafında diğerinden alacağının kalması durumunda ise bu alacak aradaki cari hesap sözleşmesine göre talep edilebilecektir.

Kanunen geçerli bir cari hesap sözleşmesinin varlığından söz edebilmek için bunun yazılı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yazılı olarak yapılmadıkça cari hesap sözleşmesi muteber değildir.

Aksi kararlaştırılmadıkça, cari hesaba alacak veya borç kaydedilmesi, tarafların, alacağı veya borcu doğuran sözleşme veya işleme ilişkin dava ve savunma hakkını düşürmez. Sözleşme veya işlem iptal edilirse bunlardan kaynaklanan kalemler hesaptan çıkarılır.

Cari hesap sözleşmesinin yapılmasında önce doğmuş bulunan bir alacak, tarafların onayıyla cari hesaba kayıt edilirse, aksi kararlaştırılmamışsa bu alacak yenilenmiş olmaz.

Bir ticari senedin cari hesaba kaydı, bedelinin alınmış olması halinde geçerli olmak şartıyla yapılmış sayılır.

Her hesap devresi sonunda alacak ve borcu oluşturan tutarlar birbirinden çıkarıldıktan sonra tanınan hükmen belirlenen bakiye yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere hesaba geçirilir. Sözleşme sona ermiş veya artan tutar haciz edilmiş ise onun ödenmesi gerekir.

Cari hesap alacak sütununa yazılan tutarlar için sözleşme veya ticari teamüller gereğince kaydolundukları tarihten itibaren faiz işler.

Temsili / Doğrudan Demokrasi

Temsili Demokrasi, demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır. Genellikle nüfusu kalabalık ülkelerde uygulanır.

Ayrıca, temsili demokraside halk istediği zaman yöneticilerini değiştirme hakkına sahiptir. Bu, demokrasinin halka sağlamış olduğu bir kolaylıktır. Halkın seçtiği temsilciler meclis ya da genel anlamıyla parlamento olarak adlandırılan yerde toplanır ve halk adına kararlar alır. Bu temsilcilere milletvekili ya da parlamenter denir. Milletvekilleri belirli sayıda ve belirli bir süre için seçilirler.

Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından yönetilmesini öngörmektedir. Dolayısıyla doğrudan demokrasi dizgesi, demokrasinin ülkesel anlamına en yakın olan hâlidir. Genellikle nüfusu az olan ülkelerde yapılır[kaynak belirtilmeli].Siyasi kararların, çoğunluk esasına göre, yurttaşların oy çokluğu ile, doğrudan doğruya şehir halkı tarafından alındığı yönetim şekline, doğrudan doğruya demokrasi denir. İsviçre’de ve bu da ülkenin genelinde değil sadece 1 kantonu (bir ülkenin, idari ya da sınırsal alt birimlerinden her birine verilen addır. Örneğin bu bir coğrafi bölge ya da bir eyalet olabilir.) ve 4 yarım kantonunda uygulanmaktadır. bu tek kanton glaris kantonu olup,yarım kantonlar da aşağı ve yukarı unterwald ile iç ve dış appenzell’dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder