11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 166 - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Aralık 16, 2017

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 166

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 166

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları  Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Sayfa 166-167
A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1)  Büyük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşma “Çinliler Hunlara hatırı sayılır  ölçüde darı, beyaz pirinç ,simli kurmuş,ipek ,pamuklu kumaş ve değişik eşyalar gönderecekti.” Maddesi yer almıştır.
 Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir
A-ipek Yolu’nun Orta Asya’dan geçtiği
B-Çinliler Hunlara vergi ödemeye kabul ettiği
C-İki devlet arasında ticari ilişki olduğu
D-Hunlarda tarımsal üretimin yeterli olduğ
E-İki taraf arasında sürekli savaşta yapıldığı
 Cevap: C

2)Aşağıdaki ifadelemen hangisi Türk-islam devletlerinin iktisat anlayışı için geçerlidir?
A)    Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik vermiştir.
B)    Dış ticarete önem verilmiştir.
C)    Dini kurallar ekonomide etkili değildir.
D)    Vakıflar ekonomik hayatta etkin değildir.
E)     Hayvancılığa önem verilmiştir.
  Cevap : A

3)
– İslam öncesi Türk devletleri döneminde;
I-Mete ,ipek Yolu’nu kontrol altında aldı.
II-İsteme Yabgu,Akhanlara karşı Sasaniler ile ittifak kurdu.
IIV-Uygurlar Mani dinin kabul ettiler.
IV-Karluk Türleri Talaş Savaşı’nda Arapları desteklediler.
Bu gelişmelerden hangileri “Türk devletleri hayatında ticaret önemli bir yere sahiptir.” Diyen bir tarihçinin öne sürebileceğini doğrudan kanıtlanır?
A) 1ve 4
B) 2 ve 4
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E)  1 ve  2
 Cevap :E

4)Büyük Selçuklularda “ ikta toprakları” geliri komutanlara , askerlere ve devlet memurlarına maaş karşılığı olarak verilen topraklardır. İktalar kişilere görevleri sürecine verilir , görevlerinin sona ermesiyle geri alınırdır. Kendisine verilen ikta toprağının vergisi toplayan ikta sahibi bir kısmını kendisine ayırır bir kısmına da asker beslerdi.
Yukarıdaki bilgileri göre ikta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Devletler otoritesinin artması
B)    Vergi toplamanın kolaylaşması
C)    Özel mülkiyete geçişinin teşvik edilmesi
D)    Hazine harcamalarının azalması
E)     Ülke içinde asayiş ve güvenliğin sağlanması
 Cevap : C

5) Uygurlar ait vasiyetname , borç alıp verme , kira ve alım satım vesikalarına rastlanmıştı. Buna göre Uygurlara ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri ulaşılabilir?
1-özel mülkiyet gelişmiştir.
2-yazı kullanılmıştır.
3-tarımla uğraşılmıştır.
  A) Yalnız 2    B) Yalnız 3    C) 1 ve 2    D) 2 ve 3     E ) 1,2,3
 Cevap : C

6) Türkiye Selçukluları ticaret canlılığın artmak, Anadolu’yu bayındır hale getirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?
A)    İllere merkezden vali atanması
B)    Avrupa tüccarlara düşük gümrük vergisi tanınması
C)    Malları gasbedilen tüccarların zararlarının devletçe karşılanması
D)    Antalya , Sinop gibi liman şehrinin alınması
E)     Kervansaraya yapılması
Cevap : A

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi klasik dönemdeki Osmanlı iktisat anlayışı için geçerli değildir?
A)    Piyasada ihtiyacı karşılayacak kadar mal bulunmasında özen gösterilirdi.
B)    Devlet, tcaret ve üretim için gerekli olan huzur ve güveni sağlamak yükümlüydü.
C)    Devlet üretime doğrudan doğruya müdahale ederdi.
D)    Her türlü malın ihracatı, kısıtlama olmaksızın gerçekleştirilirdi.
E)    Temel ihtiyaçların karşılamasına yönelik geçimlik bir iktisadi anlayış vardı.
Cevap D

8) Aşağıdakilerden hangisi  xıx yy Osmanlı ekonomisine ait gelişmelerdendir?
A)    Kapitülasyonların devam etmesi
B)    Pamuk, tütün sanayi tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin yoğunluk kazanması
C)    Dış borçların azalması
D)    Sanayide Avrupa rekabet etmesi
E)    İşsizliğin azalması
Cevap : A

9) Esnaf lonca örgütünün kendine ait özel bir yapısı vardır. Aşağıdakilerden hangisi lonca örgütünün özelliklerinden değildir?
A)    Hata yapan esnaf, lonca tarafından cezalandırılır.
B)    Esnaflar, lonca sistemi ile kendi kendini denetlemektedir.
C)    Loncalar piyasa için kaliteli üretim gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
D)    Çırak ve kalfaların iyi bir biçimde yetişmeleri sağlanmaktadır.
E)    Esnafın zararı, lonca tarafından karşılanmaz.
Cevap :A

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olana “D” yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.
1)(D) İpek yolu ilk Türk devletlerinin dış politikasının belirlenmesinde önemli faktörlerden biridir.
2)(…D..) İlk Türk devletlerinde en önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır.
3) (…D..) Osmanlı ekonomisi dış dünyadan etkilenen bir ekonomik yapıya sahildir.
4) (…Y..) Müsadere sisteminin uygulanması Osmanlı sanayisinin gelişimini olumlu etkilemiştir.
5) (…Y..) Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan liberal ekonomik politikalar başarılı olmuştur.

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncülerden biri ile tamamlayınız.
Duyun-u Umumiye idaresi, lonca, gedik, tahrir, Balta Limanı Ticaret Anlaşması, ahi, narh, fiskalizm Türkiye İktisat Kongresi
1)  Türk- İslam devletlerinde esnaflar AHİ geleneğine göre yetiştirilirdi
2)  xıx yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletleri Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için  Duyun-u Umumiye idaresi  Kurmuşlardır.
3)  Osmanlı devletinin bağımsız dış ticaret politikası uygulaması Balta Limanı   Ticaret Anlaşması  ile engellenmiştir.
4)  Osmanlı iktisadi hayatında dükkan açma hakkına  GEDİK denilirdi.
5)  Cumhuriyet döneminde mili ekonomi ile ilgili kararlar ilk olarak Türkiye İktisat Kongresi  toplantısından alınmıştır.

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1) ilk Türk devletlerinde hükümdarların ekonomiye verdiği önemi açıklayınız.
CEVAP: Orta Asyada kurulan İlk Türk devletlerinde Ekonomiye önem vermişlerdir. Ekonomiye Önem verilmeden devlet yönetilemez zaten.  İslam öncesi Türk devletlerinde ekonominin temeli hayvancılık ve ticarete dayanıyordu. At, koyun ve sığır besleyen Türkler komşu ülkelere hayvan satarak ekonomik kazanç sağlamışlardır. Hunlar ve Göktürkler döneminde Çin’e sattıkları mallarının karşılığı olarak Çin’den ipek almışlardır. Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar ulaşan “İpek Yolu”da Türkler için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Türk – Çin sınırındaki kasabalar iki toplum arasında ortak pazar yeri olarak kullanılmıştır. Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçiş ve şehirleşme ile birlikte ticaret de gelişmiştir. Ticaret kervanlarının geçtiği yollar “ipek Yolu” olarak isimlendirilmiştir. Türk devletleri Çin, Sasani ve Bizans ile bu ticaret yoluna hakim olabilmek amacıyla mücadele etmişlerdir.
Demircilikte ilerleyen Türkler özellikle yaptıkları at koşum takımlarını ve silahları komşu ülkelere satmışlardır.

2) Anadolu da kurulan devletlerde ticaretin gelişmiş olmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP:Anadolu Tarihi göç yolları üzerinde kuruludur. İpek yolunun büyük bir bölümü buradan eçerken deniz ticareti açısından ise üç tarafı denizlerle evrilidir. Asya ve avrupayı birbirine bağlayan anadoluda kurulan her devlet ve hükümdar ticarete önem vermiştir. Çünkü devletlerin gelirlerinin büyük bir bölümünü gümrük yani ticaret gelirleri oluştrumaktadır.

3) Osmanlı ekonomisinin arz yönlü bir ekonomi olduğunu nedenleriyle açıklayınız.
CEVAP: Osmanlı iktisat sistemi, kültürü sisteminin bir türevi olarak, talep yönlü de­ğil arz yönlüdür. Bu, hem insan hem de ekonomi için böyledir. Klasik Osmanlı zihniyetinde insan alıcı değil verici olmalıdır. Yani bencil değil diğergam (altrüist) bir insan tipi ön plandadır. Bu insan tipinin oluşmasında ahi zihniyetinin öne­mi belirgindir.

4) Loncaların işlevini günümüzde hangi kurumlar yerine getirmektedir?
CEVAP:Esnaf Örgütleri ve Kooperatifler

5) Osmanlı devletinde klasik dönemde tüketicinin nasıl korunduğunu belirtiniz.
CEVAP:Tüketicinin korunmasının en önemli yanı fiyatları iyi ayarlamaktır. Osmanlı devletinin ekonomik anlayışının üç temel ilkesinin tanımlarına baktığımızda zaten hepsinin tüketiciyi korumaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğerdide NArh sistemi denilen fiyatların kontrol altına alınmasıdır.

6) Sanayi inkılâbı’nın Osmanlı ekonomisinde etkilerini açıklayınız.
CEVAP: Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. İngiltere’nin fabrikalarda işlediği dokumaların Osmanlı pazarlarına girmesi Osmanlı dokuma tezgahlarının kapanmasına yol açtı. Osmanlı tüccarları Avrupalı tüccarlarla rekabet edemez hale geldi. Osmanlı Avrupalıların açık pazarı haline geldi.

7) 1838 tarihli balta limanı Ticaret anlaşmasının Osmanlı iktisat tarihindeki yerini belirtiniz.
CEVAP:Balta Limanı Ticaret anlaşması ile Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelmiştir. Osmanlı pazarları açık pazar haline gelmiştir.

8) Osmanlılarda para ve fiyat hareketleriyle ilgili gelişmeleri açıklayınız
CEVAP:Osmanlıda Para hareketleri: ilk dönemşerde bastırılan paralara altın ise sikke, gümüş ise akçe denilirdi. İlk kağıt para kaime adı ile tedavüle girmiştir.

9) xıx. Yüzyıl sonları ile xx. Yüzyıl başlarında Osmanlı ulaşım sistemindeki ekonomiye etkilerini belirtiniz.

10) Yabancı yatırımların hangi alanlarda yapıldığını, bunun olumlu ve olumsuz etkilerini belirtiniz.


11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları da yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı lütfen dikkate alınız. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. Kopyala-yapıştır şeklinde yapmak size bir fayda sağlamaz

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz. Kendiniz kitaptaki etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder