11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 60 - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Aralık 14, 2017

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 60

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 60

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları  Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 60-61
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. I. Devlet yönetiminde hanedan üyeleri görev almıştır.
II. Doğunun yöneticisi Batının yöneticisinden üstündür.
III. Toplumsal sınıflaşma ve kölelik vardır.
IV. Boylar iç işlerinde özerktir.
V. Hükümdarlar halk tarafından seçilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk devletlerinin özellikleri içinde yer almaz?
A)Yalnız III
B. II – IV
C. III – V
D. III – IV – V
E. I – V
CEVAP: C

2. Ilk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A. Türklerde veraset sistemi
B. Türklerin yabancı dinleri benimsemeleri
C. Türk boylarının birbirleriyle mücadele etmeleri
D. Merkeziyetçi bir yönetim belirlemeleri
E. Türk yöneticilerinin Çinli prenseslerle evlenmeleri
CEVAP: D

3. Küçük yaşta esir edilen veya para ile satın alınan gençlerden oluşan orduya Ilk Türk-Islam devletlerinde ne ad verilir?
A. Ikta Askerleri
B. Hassa Ordusu
C. Eyalet Askerleri
D. Atabeylik Askerleri
E. Kapıkulu Askerleri
CEVAP: B

4. “Türkiye Selçuklu melikleri kendilerinin yönetimine verilen vilayetlerde söz sahibiydiler. Ancak kendi adlarına para bastırma, hutbe okutma ve siyasi görüşmeler yapma hakları yoktu.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının amaçladıkları hedefler arasında yer alır?
A. Taht kavgalarının engellenmesi
B. Ülke bütünlüğünün korunması
C. Sınırların denetim altında tutulması
D. Ordudaki Türkmenlerin etkisinin azaltılması
E. Dinî serbestliğin yaygınlaştırılması
CEVAP: B

5. Osmanlı Devleti’nde parlamenter sisteme geçiş aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A. Senedi Ittifak’la
B. Tanzimat Fermanı’yla
C. Islahat Fermanı’yla
D. I. Meşrutiyet’le
E. Babıali Baskını’yla
CEVAP: D

6. I. Üyeleri padişah tarafından seçilirdi.
II. Ömür boyu görevde kalabilirlerdi.
III. 26 üyeden oluşuyordu.
Yukarıda özellikleri verilen I. Meşrutiyet Dönemindeki meclis aşağıdakilerden hangisidir?
A. Heyeti Vükela
B. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye
C. Mebusan Meclisi
D. Ayan Meclisi
E. Meclisi Âli
CEVAP :  D

7. Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Dönemine ait değildir?
A. Padişahın meclisi açma ve kapatma yetkisi vardır.
B. Kanunlarda son karar padişaha aittir.
C. Yasama ve yürütme hakkı padişaha ve hükûmete aittir.
D. Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından seçilmiştir.
E. Hükûmet meclise karşı sorumludur.
CEVAP: E

8-Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Batı etkisi görülmez?
A-Tanzimat fermanı
B–Senedi İttifak
C-Kanunı Esasini Kabulü
D-Islahat Fermanının İlanı
E-1. Meşrutiyetin İlanı

B-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.
1.  (D)  Türklerde hakimiyetin kaynağı töreye dayanmaktadır.
2.(Y)  İlk Türk devletlerinde ordunun önemli bir bölümü ücretli askerlerden oluşmaktadır.
3.(D)  Türk-İslam devletlerinde saray devletin idare edildiği merkezdir.
4.(D)  Tuğrul Bey, Abbasi halifesinin dünyevi sorumluluğunu üzerine alarak din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır.
5.(Y)  Osmanlı Devleti’nde tımar siteminin bozulması merkezi otoriteyi arttırmıştır.
6.(D)  Tanzimat Fermanı ile ilk kez Batılı anlamda yenilikler yapılmıştır.
7.(Y)  Kanunuesasi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasıdır.
8.(D)  Laiklik 1937’de anayasaya dahil edilmiştir.

C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biriyle tamamlayınız.
Karahanlılar,kurultay,töre,nizamı alem,kanunu kadim, Divanı Saltanat, İttihat ve Terakki, 2. Mahmut, Gazneliler, 3. selim, Aygucı, Divan-ı Vezaret,1930,1934
1.İlk Türk devletlerinde devlet işleriyle ilgili önemli kararlar KURULTAY da alınırdı.
2.İlk Türk devletlerinde hükümet başkanının görevini üstlenen kişiye AYGUCI  denirdi.
3.Türk-İslam devletlerinde Gulam sistemi ilk kez GAZNELİLER de görülmüştür.
4.Büyük Selçuklu Devleti’nde meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruma DİVANI SALTANAT adı verilir.
5.Osmanlı Devleti’nde kamu hukukunun her şeyin üzerinde tutulması NİZAMI ALEM olarak adlandırılmıştır.
6.Tanzimat Fermanı’nın yayınlanmasına yol açan yenilikler 2. MAHMUT Döneminde yapılmıştır.
7.II.Meşrutiyet’in ilanında İTTİHAT VE TERAKKİ etkili olmuştur.
8.Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı 1930-1934 yılında tanınmıştır.

Ç-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.Türklerin devlet teşkilatında başarılı olmalarının sebepleri nelerdir?
CEVAP: Türklerin yaşayış tarzk-ları bunda etkişi olmuştur diyebiliriz. Boylar halinde örgütlenen Türk devletleri aşağıya doğru sülale ve aile olarak örgütlü bir yapı oluşturmuşlardır. Bu örgütlü sistem devlet anlayışına da yansımış ve kısa sürede devlet kurmak ve teşkilatlı olmak kolaylaşmıştır.
2.İlk Türklerde devlet halk ilişkisi nasıldır?
CEVAP: Türklerde halk devleti BABA olarak vasıflandırmıştır. Hlakın devlet göre vazifeleri vergi vermek ve savaş zamanlarında asker olmaktır. DEvleti ise halk karşı adaletli olmasını beklemişleridir.
3.Türk cihan hakimiyeti düşüncesi nedir? Bu düşünce Türklerin İslamiyete girişi ile nasıl bir değişikliğe uğramıştır?
CEVAP: Tüm dünyanın Türklerin idaresine girmesi olarak kısaca tanımlanan bu mefkure islama girişle birlikte CİHAD ve GAZA fikrine bürünmüş ve güneşin doğup battığı heryerde islamın yayılması hedeflenmiştir.
4.Gulam sistemi ile devşirme sistemi arasında benzer ve farklı yönler nelerdir?
CEVAP: Türk – İslam devletlerindeki “Gulam sistemi” nde çoğunluğu Türklerden oluşan çocuklar satın alma yada savaşlarda esir alma yoluyla toplanarak sadece askeri alanda faydalanılırken, Osmanlılardaki “Devşirme sistemi” nde yalnızca Hristiyan kökenli çocuklar toplanarak eğitilmiş, bunlardan askeri ve idari alanlarda faydalanılmıştır.)
5.Osmanlı taşra teşkilatında farklılıkların görülmesinin sebepleri nelerdir?
CEVAP: Osmanlı devleti idarecileri devletin her yerinde aynı yönetim anlayışını benimsememişlerdir. Çünkü geniş bir coğrafyaya hakim olan devlet içinde her ırk ve mezhepten insanlar vardır.
6.Sultan II.Mahmut Döneminde merkezi otoriteyi güçlendirebilmek için hangi ıslahatlar yapılmıştır?
CEVAP: Sultan 2. Mahmut Rumeli ve Anadoludaki Eyaletleri merkeze bağlayarak valileri merkezden atadı ve valileri devlet memuru statüsüne getirdi.
Divan teşkilatı kaldırıldı yerine nazırlıklar kuruldu.Tımar sistemi kaldırıldı.Devlet memurları maaşa bağlandı.Memurların yargılanması için Dar-ı Şura-yı Bab-ı Ali adında mahkeme kuruldu.Müsadere sistemi kaldırıldı.İlk kez posta teşkilatı kuruldu.İlk kez nüfus sayımı yapıldı.Taşra teşkilatı eyalet,liva ve kazalar olarak düzenlenmiştir.
7.Tanzimat Döneminde halkın yönetime katılması nasıl sağlanmıştır?
CEVAP: Devlet adamlarına yerdımcı olmak amacıyla halktan temsilcilerinde yer aldığı—vilayet idare meclisi—,—liva idare meclisi—,ve köylerde ihtiyar heyeti oluşturuldu.Ayrıca vilayetlerde her yıl belirli zamanlarda toplanmak üzere –vilayet umum meclisleri kurldu.—Livadan seçilen yerel temsilciler bu mecliste halkın isteklerini merkeze iletme şansına sahip oluyorlardı.Bu şekilde halk yönetime katıldı.
8.Mebusan Meclisi ile Ayan Meclisi arasında ne gibi farklar vardır?
CEVAP: Mebusan meclisi:Üeleri halk tarafından her elli bin erkek nüfusa bir temsilci gelecek şekilde,iki dereceli bir seçimle belirlenirdi.Bu meclise gelenler vilayet meclislerinin üyeleriydi.Çalışmalarını açık oturumlarda yürütürlerdi.padişah gerektiğinde meclisi fesh etme hakkına sahipti.
Ayan meclisi:Üyeleri padişah tarafından seçilir ve ömür boyu görevde kalırlardı.Üye sayısı mebusan meclisi üyelerinin üçte birini aşamazdı.Önemli görevler yapmış bürokratlarla bir kaç ulema sınıfı üyesinden oluşurdu. Çalışmalarını kapalı oturumlarda yürütürdür.
9.Cumhuriyetin ilanıyla devlet yönetiminde hangi değişiklikler olmuştur?
CEVAP: DEvlet Demokrasi ile birlikte Cumhuriyet rejimine geçiş yapmıştır. Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Meclis oluşturularak seçşmler yapılmıştır.


11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları da yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı lütfen dikkate alınız. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. Kopyala-yapıştır şeklinde yapmak size bir fayda sağlamaz

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz. Kendiniz kitaptaki etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder