Siyasal İslam Nedir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 17, 2017

Siyasal İslam Nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Siyasal İslam Nedir?

SiYASAL iSLAM
Türkiye’de Siyasal islam modern siyasal alanın kuruluşu ile ortaya çıkan ve söylemini konjonktüre göre güncelleyen, iktidarı toplumsal destek yoluyla sağlamaya çalışan modern bir ideolojidir. Siyasal islamcı akımın birinci nesli, bağımsız seçimler yoluyla siyasal iktidarın meşruiyetini sağlayan ve genel çerçevesiyle modern siyasal alanı kuran 1908 devrimi/ II. Meşrutiyet ile başlamakta ve Cumhuriyet döneminde çok partili hayata geçiş ile sonlanmaktadır.

Türkiye’nin çok partili hayata geçişinden itibaren siyasal yelpazede merkez sağıtemsil eden DP’den sonra gelen Adalet Partisi’nde yaşanan bölünmeler sonucu Türkiye’de sağ akımda, sosyoekonomik sınışar kendi içinde islamcı ve milliyetçi gruplara ayrışmıştır.

Türkiye’de siyasal islamcılığın ikinci nesli, Millî Nizam Partisinin faaliyete geçmesi ile başlamaktadır. Millî Nizam Partisi, Demokrat Parti dönemi ve sonraki on yıl içerisinde Türkiye’nin toplum yapısındaki dönüşümün ürünüdür. 

Siyasal İslam Nedir?
Siyasal İslam Nedir?

Millî Nizam Partisi, Türkiye’de siyasal islamcı söylemi parti programı olarak benimseyenve belirli bir sosyopolitik, ekonomik ve kültürel taban etrafında seçmen kitlesini örgütleyebilen ilk parti olma özelliği taşımaktadır. 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrasında siyasal ve toplumsal alanda belirli bir güç kazanan bir ideoloji vardır: Türk-islam Sentezi. 

Bu sentezin başlı ca amacı, Müslümanlığı üst kimlik olarak tanımlama yoluyla, ulusal düzeyde ümmetçi, evrensel boyutta ise islam olan milletlerin dayanışmasını savunmaktır. Türk-islam sentezi, 1970 yılında kurulan Aydınlar Ocağı tarafından kavramsallaştı rılmış ve programlaştırılmış bir hâlde Türkiye’nin siyasal gündemine girmiştir.islam üst kimliğinin millî bir boyutta ortaya atılmasının başlıca iki sebebi olabilir.Bunlardan birisi, Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan ve 1960 sonrası dönemde kurumsallaşan “modern vatandaşlık” kavramına alternatif bir seçenek yaratmak; ikincisi ise aynı dönemde ağırlık kazanan radikal sol akımlara alternatif olmak.

Türk-islam Sentezi, Turgut Özal iktidarı döneminde de gündemde kalmayı sürdürmüştür.Bu husustaki en önemli dönüm noktası, 12 Eylül yönetiminin kurduğu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu’nun 1986 yılının Haziran ayında toplanarak bir rapor benimsemesidir. Toplantıya Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal, Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, YÖK Başkanıihsan Doğramacı ve Yüksel Kurul üyeleri katılmış ve burada “kültür unsurlarının ve kültür politikasının tespitinde uygulanacak yöntem ve sorumluluklar” başlıklı rapor görüşülmüştür. Bu rapora göre Türklük ve islam öğelerinin milli kültürün iki ana dayanağı olduğu milli kültür politikası belirlenmiştir. Bu çerçeve Kemalizm ile uyumlu hale getirilmeye çalışılmış ve “Atatürkçülük” yeniden tanımlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder