Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 12 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 30, 2015

Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 12

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 12


Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınlarını lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı getirmeyecektir. Bu nedenle öğrencilerimizden ricamız lütfen ödevlerinizi öncelikler kendiniz yapmaya gayret gösteriniz. Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Ödevlerin öğrencilerin okulda öğrendiklerini pekiştirmesi, atladığı bir yer kalmadan öğrenebilmesi ve kendi başına düşünen tasarlayan bir birey olarak yetişebilmesini sağlamak amacıyla verildiğini unutmayalım. Ders kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler.

Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınlarında, yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme öğretme sürecine uygun olarak seçilmiş okuma metinleri bulunmaktadır. Okuma metinleri, temanın özelliğine göre şiir veya nesir yazılarından Türkçe dersi öğrenci çalışma kitapları okuma metinlerinin çözümlemesini sağlayacak etkinlikleri içermektedir. Bu etkinliklerin temel amacı öğrencilerde kazanımların pekiştirilmesini sağlamaktır.

CEVAPLAR LİNKTE


MEB OSMANLI TÜRKÇESİ KİTABI CEVAPLARI SAYFA 12 (İLK KEZ VE SADECE BURADA)

1.ÜNİTE OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

1)Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler Göktürk , Uygur ,Arap ve Latin alfabeleridir.

2) Türkçenin tarihi dönemleri için 

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye 
Türkçesi Türk dilinin kökeni çok eski çağlara dayanmaktadır. Bu konuda bilim adamlarınca farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bugüne dek Türk dili gelişme aşamalarına göre şöyle sınıflandırılır: 

1. Altay Çağı: Altay çağında Türkçe henüz bir dil niteliği kazanmamıştır. Türkçe- Moğolca dil birliğinin görüldüğü dönemdir. 
2. En Eski Türkçe Çağı: Bu çağla ilgili kesin bilgiler yoktur. 
3. İlk Türkçe Çağı: MÖ 5. yy - MS 5-6. yy arasını kapsar. Hun İmparatorluğu’nun hakim olduğu dönemdir. Bu dönemde Hun İmparatoru Mete Han’ın anlatıldığı Oğuz Kağan Destanı oluşmuştur. 
4. Eski Türkçe Çağı: (6-13.yy) Türkçenin bilinen en eski örnekleri bu dönemden (8. yy) kalmıştır. Eski Türkçe Çağı, Türk adının kullanıldığı ve ilk Türkçe belgelerin ortaya konulduğu çağdır.

Türk adı ilk kez (550-745) yılları arası devlet kuran Göktürklerde kullanılmıştır. Eski Türkçe Çağı, Göktürkçe ve Uygurca olmak üzere iki döneme ayrılır. Göktürkçe, Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da büyük bir göçebe devleti kuran Göktürklerin dilidir. Bu dönemde Tonyukuk Anıtı, Kültigin Anıtı ve Bilge Kağan Anıtı yazılmıştır. Uygurca ise yerleşik hayata geçerek tarımla uğraşan Uygurların dilidir. Bu dönemde Altun Yaruk (Altın Işık) adlı metin ile Budizm ve Maniheizm’e ait bazı dinî metinler yazılmıştır. Eski Türkçe Çağından örnekler: Kültigin Yazıtı Üze kök tengri, asra yağız yer kılundukda, ekin ara kişi oğlı kılınmış. Kişi oğlınta üze eçüm apam Bumin Kağan, İstemi Kağan olurmuş. Olurupan Türk bodunıng ilin törüsin tuta birmiş, iti birmiş. 

5. Orta Türkçe Çağı: 13. ve 15. yüzyıllar arası kullanılan Türkçe dönemidir. Türkler İslâmiyet’i bu dönemde kabul etmişlerdir. Bu dönemde eski Türkçe özellikleri korunmakla birlikte din yoluyla Arapçadan, Farsçadan yeni yeni sözcükler dilimize girmeye başlamıştır. Bu dönem üç ayrı sahada gelişme göstermiştir. 

1. Doğu Türkçesi (Çağatayca) 
2. Batı Türkçesi (Anadolu Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmence) 
3. Kuzey Doğu Türkçesi (Kırgızca ve Kazakça) 
6. Yeni Türkçe: 15.- 20. yüzyıllar arası dönemi kapsar. Osmanlıca, Azeri Türkçesi, Çağatayca, Özbekçe vb. dillerden oluşur. 
7. Modern Türkçe: 20. yüzyıl ve günümüz Türkçesini kapsar.

3) Osmanlı Türkçesinin genel özellikleri için

OSMANLI TÜRKÇESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...

Osmanlıca, bağımsız bir dil değildir. Osmanlıca Türkçenin bir dönemine verilen isimdir. Bu dönemi diğerlerinden ayıran özellik ise Osmanlı Devletinin bu dönemde Arap ve Fars kültürü ile sıkı bir etkileşim halinde olması neticesinde bu dillerden Türkçeye çok fazla sözcük geçmiş olmasıdır.

13 ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçadan etkilenmiş Türk dilidir Osmanlı Türkçesi, Arap alfabesinden oluşur. 

28 harflik Arap alfabesine Farsçadan 3 harf daha eklenerek harf sayısı 31’e yükseltilmiştir. ؤ و ة ه ن م ل گ ڭ ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ت پ ب ا V ء ى ئ ي 

ÜÇE AYRILIR: 
1. Eski Osmanlı Türkçesi: 13. yüzyıldan 15. yüzyılın ortalarına kadar. 
2. Klasik Osmanlı Türkçesi: 15. yüzyılın ortalarından 19. yüzyıla kadar. 
3. Yeni Osmanlı Türkçesi: Tanzimat döneminden 1908'e kadar. Osmanlı Türkçesi Arap alfabesiyle yazıldığı için doğal olarak sayılar da Arap alfabesiyle yazılır.

Dikkat edilmesi gereken Osmanlıcada yazı sağdan sola yazılırken rakamlar Latin alfabesinde olduğu gibi soldan sağa yazılır. 

4) Osmanlı Türkçesi öğrenmenin size sağlayacağı yararlar nelerdir ?
1-Eski mezar taşlarını okuyabilme
2-Eski basılı eserleri okuyabilme
3-Osmanlı mimarisindeki eserleri okuyabilme
4-Sözcük dağarcığımızı zenginleşirme
5-Edebi zevk kazanma

Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları etkinliklerin başında öğrencilerin etkinleri nasıl yapacaklarıyla ilgili yönergeler bulunmaktadır. Çalışma kitaplarındaki etkinlikler, öğrencilerin farklı zeka alanlarını harekete geçirecek, eleştirel düşünmelerini, olaylara farklı bakmalarını, bireysel veya grupla çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Osmanlı Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları zihinsel hazırlık kısmında ise konu ile ilgili öğrencilerin ön öğrenmelerini harekete geçirme, okuma metni ile ilgili anahtar kelimelerle çalışma, metni tanıma ve tahmin etme, işlenen metnin amacını belirleme, metnin tür, yöntem ve tekniğini belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Anlama bölümü görsel okuma, dinleme ve okuma, metin inceleme, söz varlığını geliştirme kısımlarından oluşmaktadır. Zihinsel yapılandırma günlük hayatla ilişkilendirme ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  Kendini ifade etme bölümde öğrencilerin öğrenme öğretme sürecinde kendilerini rahat ifade edebilmeleri için öğretmen tarafından uygun bir ortam hazırlama, öğrencilerin ön bilgilerinin harekete geçirme, amaç belirleme, konuşma, yazma, görsel sunu çalışmalarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: İlköğretim Programlarında ölçme ve değerlendirme yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olarak hem sürece hem de sonuca dayalı olarak yapılmaktadır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder