9. Sınıf Tarih Dersi 2. Ünite 2. Konu Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

9. Sınıf Tarih Dersi 2. Ünite 2. Konu Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sınıf Tarih Dersi 2. Ünite 2. Konu Cevapları


9. sınıf Tarih Dersi kitap cevaplarına 2. Ünite 2. konu ile devam ediyoruz. Bu konumuzda ilkçağ uygarlıkları ele alınıyor. Böylece İlkçağda Mezopotamya, Anadolu, Doğu akdeniz ve başlıca Uyarlıkları öğreniyoruz. Soruları incelediğim zaman Öğrtmeninizi dikkatlice dinler ve Kitap içindeki soruların cevaplarını çözerseniz konuyu anlamamanız için hiç bir neden yoktur. Özellikle Hititler, Sümerler veFenikelilere dikkatli çalışşarak ama kesinlikle diğer uygarlıkları göz ardı etmeyerek Derslerinizde başarı sağlayabilirsiniz.
Soruların bazıları yorum gerektirdiği için tüm konuyu kavrayarak ancak cevaplayabileceğiniz sorular bulunmaktadır. Unutmayın

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 43 Cevapları
Temel Kavramlar
Anal: Hititlerde Tarih yazıcılığı manasında kullanılır ve hititler tanrıya hesap vermek amacıyla ANAL denilen yıllıkları oluşturmuşlardır.
Hellenizm: Büyük İskenderin Doğu seferi esnasında Eski yunan kültürü ile doğu kültürünün sentezinden oluşan yeni bir kültür ortaya çıkmıştır. Buna hellenistik kültür ya da hellenizm denir.
Polis: Yunan Şehir devletlerine Polis denilmektedir.
Firavun: Eski Mısırda Tnarı Kral- Ordu komutanı ve Rahip Görevleri de bulunan Yöntecilere FİRAVUN denilir.
Satraplık: Perslerin Anadoluyu yönetirken eyaletlere bölmesi ve ve her bir eyalete SATRAPLIK adını vermişlerdir.
Ziggurat: Sümerlerde kullanılan bu yapıların en üst katı gözlem evi en alt katı ise tahıl amabarı olarak kullanılmı ve aynı zamanda eğitim ve öğretim yapılan okullar olan binalardır.
Koloni: Bir Ülkenin kendi toprakları dışında ticari faaliyetlerde bulunmak için oluşturdu sömürge topraklarıdır.
Pankuş: Hititlerde Meclise verilen adddır

Düşünelim:
Soru: Görsellerde nil nehri ve bir çöl görnmektedir. Görsellerden yola çıkarak uygarlıkların gelişiminde coğrafi şartların etkilerinin neler olabileceğini belirtiniz.
Eski ugarlıklar genel olarak nehir kenararında ve sulak arazilerde kurulmuşlardır. Nehir kenarında kurulan bir topluluk şartlar gereği tarım alanında ileri gidebilir ve bu alanda kendini geliştirebilir. Çöl yaşamı ve ya dağlık arazilerde kurulan uygarlıklar ise başka alanlara yönelebilirler. Buna en güzel örnek dağlık arazida kurulması sonucu ticarete yönelen FENİKELİLER'dir. Yani sorunun cevabına gelirsek coğrafi şartlar uygarlıkların gelişimini doğradan etkiler.
Soru: Ziya Gökalp’e göre Kültürü oluşturan unsurlar nelerdir.
Cevap: Din, Ahlak, Hukuk, İktisad vs

Soru: Aşağıdaki Haritaya göre ilk uygarlıkların kurulduğu Bölgeler hakkında neler söylenebilir.
İlk uygarlıklar genelde nehir kenarlarında ve yahyagungor.net yerleşmeye msait alanlarda kurulmuşlardır. Haritayı incelediğimiz zaman bunu  rahtlıkla görebiliriz.

Soru: Hangi uygarlıklar birbirinden etkilenmiş olabilir.
Cevap: Birbirlerine komşu olna uygarlıklar birbirinden etkilenmişlerdir. Bunu rahatlıkla haritayı inceleyerek görebiliriz.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 43 Cevapları
Soru: Kültür ve uygarlık kavramlarını karşılaştırınız.
Soru: Mezopotamyanın coğrafi konumunu inceleyerek tarih boyunca bu bölgeye niçin bir çok kavmin göç ettiğini belirtiniz.
Mezopotamya çok bereketli topraklara sahiptir ve tarihi göç yolları üzerindedir. www.yahyagungor.net Bu sebeple bir çok kavmin ve hükümdarın dikkatini çekmiştir. Bu sebeple burada bir çok devlet kurulmuş ve tarih boyunca bir çok uygarlık burada barınmıştır.
9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 44 Cevapları
Soru: Zigguratlar yaşamın hangi alanlarında etkili olmuşlardır.
Zigguratlar yaşamın hemen hemen her alanında var olmuşlardır. Kuruluşu itibari ile genel kapsamlı bir bina oluşu onu bilimsel hayata, eğitim hayatına ve ekomomik hayata dahil etmiştir.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 47 Cevapları
Soru: Urgakina Hangi alanlarda kanunlar yapmıştır.
Cevap: İnsan hakları konusunda kanunlar yapmıştır.Bu sayfa 47deki okuma parçasına göz gezdirilince rahatlıkla görülebilir.
Soru: Hammurabi kanunlarında ne tür bir cezalandırma yöntemi öngörülmüştür.
Cevap: Kısasa kısas cezası öngürülmüş ve genellikle ölüm cezaları verilmiştir.
Soru: Sümer ve Babil kanunlarını verilen cezalar açısından karşılaştırınız.
Cevap: Sümerlerde genellikle para cezası ve hafif cezalar uygulanırken babillerde daha sert cezalar uygulanmıştır.

Soru: Asurluların günümüz uygarlığına katkıları nelerdir tartışınız.
Cevap: Asurlular ticaret ile uğraştıkları için genel olarak kültür taşımaclığı yapmışlardır diyebiliriz. Anadolu ile mezopotamya arasında bir köprü vazifesi görmüşler ve yazıyı anadoluya getirmişler ve böylelikle anadolu da tarihi devirler başlamıştır
Soru: Uygarlıkların gelişimi ile kütüphaneler arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.
Cevap: Kütüphaneler ilim ve bilgi yuvalarıdr. Tarih boyunca büyük medeniyetlet büyük kütüphanelere sahip olmuşlardır.
9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 48 Cevapları

Soru:  Aşağıdaki Arkeolojik buluntulara göre Orta Asya Uygarlığı ile ilgili neler söylenebilir.
Cevap: Görsellerde seramik buluntular, keçi boynuzu işlemeli başlık, keçeden dokunmuş halı, altın elbiseli adam resimleri bulunmaktadır. Buna göre şöyle bir yorum yapabiliriz. Orta asyadaki Türkler altın işlemeciliği,  keçecilik, ve seramik gibi sanat dalları ile uğraşmışlardır. Türklerin sanat ile ilgili bilgileri edinebiliriz.

 9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 49 Cevapları
Soru: Mısırlıların hangi uygarlıklarla ilişki kurmuş olabileceklerini yazınız. 
Cevap: Haritadan da görülebileceği gibi Mezopotamya, arabistan ve anadolu uygarlıkları ile ilişki içinde olabileceği görülür.

Soru:  Coğrafi konumu mısırı nasıl etkilemiş olabilir.
Cevap: Mısır doğal bir koruma altına alınmış bir coğrafi bölgedir. Bir tarafı denizlerle çevrili ve bir tarafı da çöllerle çevrilidir. Bu sebeple dış müdahalelere çok girmemiştir. İşte bundan dolayı Mısır da kendine has bir kültür oluşmuştur.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 50 Cevapları
Soru: Aşağıda Mısır uygarlığına ait görseller bulunmaktadır. Görsellere göre mısır uygarlığı hakkında neler söylenebilir.
Cevap: Mısır uygarlığın Ölümden sonraki hayata inanış vardır. Bu sebeple ölüleri mumyalamışlardır.Hiyaroglif olarak bilinen yazıyı kullanmışlardır. Mısırda Sosyal sınıflanndırma bulunmaktadır. Bu sosyal sınıfın en tepesinde Firavun bulunurken, En alt tabakada ise Köleler bulunmaktadır.
Soru: Yukarıdaki Metne göre Mısırda geometirinin gelişmesinde hangi faktörler etkili olmuştur. 
Cevap: Nil nehrinin taşması sonucu Bozulan tarla sınırlarını yeniden ve düsgün olarak hesaplamak için geometri bilimi gelişmiştir. 
9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 52 Cevapları
Soru: Perslerin Ülkeyi eyaletlere bölerek yönetmesinin sebepleri neler olabilir. 
Cevap: Ülke sınırları genişledikçe yönetmek ve ülkenin en uç bölgelerine devlet otoritasini ulaştırmak zorlaşacaktır. Bu sebeple yetkiler valiler aracılığı ile paylaşılmış ve devleti yönetmek daha da kolay olmuştur.
Soru: Kast Sistemi Hindistanın siyasi ve sosyal yapısını nasıl etkilemiş olabilir. 
Cevap: Hindistanda kast sisteminden dolayı Siyasi bir bielik kurulamamış ve halk kendi içinde asla kaynaşamamıştır.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 54 Cevapları
Soru: Fenikelilerin Deniz Ticareti ileİlgilenmeleri kültürel yaşamlarını nasıl etkilemiştir.
Cevap: Fenikeliler Değişik kültürlerle tanışma imkanı bulmuşlardır. buda onların karma bir kültüre sahip olmalarını sağlamıştır. Birde doğu ve batı kültürünün kaynaşmasına vesile olmuşlardır.
Soru: yahudilerin farklı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen günümüze kadar varlıklarını korumalarının sebebi nedir açıklayınız?
Cevap: Yahudiler Azınlık psikolojisi ile kendilerini korumuşlar ve baskın kültürlerin etkisinde kendilerini yahudilik dinine doğuştan yahudi olmayanı almamakla korumuşlardır.
Soru: Museviliği diğer dinlerden ayıran en önemli özellik nedir açıklayınız.
Cevap: Diğer tüm dinlerde din herkese açıkken yahudilikte sonradan kimsenin yahudi olmasına zin verilmemiştir.
9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 57 Cevapları
Soru: Hitit yıllıklarının incelenmesinde tarihin hangi yardımcı bilimlerinden faydalanılabilir.
Cevap: Yıllıklarla ilgili araştırmayı Hitit dilini iyi anlamak için Filoloji,  yazıyı okumak için Paleografya gibi bilim dallarından yararlanılır

Soru: Ticaret İyaonya da hangi alanlardaki gelişmeleri etkilemiştir.
Cevap: Ticaret yollarının bitişinde olması kültürel zenginliği artırmış, ekonomik zenginlikte kültürel açıdan zenginleşmesini sağlamıştır. 
9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 60 Cevapları
1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLA


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder