11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 60

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 60

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları  Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 60-61
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. I. Devlet yönetiminde hanedan üyeleri görev almıştır.
II. Doğunun yöneticisi Batının yöneticisinden üstündür.
III. Toplumsal sınıflaşma ve kölelik vardır.
IV. Boylar iç işlerinde özerktir.
V. Hükümdarlar halk tarafından seçilmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk devletlerinin özellikleri içinde yer almaz?
A)Yalnız III
B. II – IV
C. III – V
D. III – IV – V
E. I – V
CEVAP: C

2. Ilk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A. Türklerde veraset sistemi
B. Türklerin yabancı dinleri benimsemeleri
C. Türk boylarının birbirleriyle mücadele etmeleri
D. Merkeziyetçi bir yönetim belirlemeleri
E. Türk yöneticilerinin Çinli prenseslerle evlenmeleri
CEVAP: D

3. Küçük yaşta esir edilen veya para ile satın alınan gençlerden oluşan orduya Ilk Türk-Islam devletlerinde ne ad verilir?
A. Ikta Askerleri
B. Hassa Ordusu
C. Eyalet Askerleri
D. Atabeylik Askerleri
E. Kapıkulu Askerleri
CEVAP: B

4. “Türkiye Selçuklu melikleri kendilerinin yönetimine verilen vilayetlerde söz sahibiydiler. Ancak kendi adlarına para bastırma, hutbe okutma ve siyasi görüşmeler yapma hakları yoktu.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının amaçladıkları hedefler arasında yer alır?
A. Taht kavgalarının engellenmesi
B. Ülke bütünlüğünün korunması
C. Sınırların denetim altında tutulması
D. Ordudaki Türkmenlerin etkisinin azaltılması
E. Dinî serbestliğin yaygınlaştırılması
CEVAP: B

5. Osmanlı Devleti’nde parlamenter sisteme geçiş aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A. Senedi Ittifak’la
B. Tanzimat Fermanı’yla
C. Islahat Fermanı’yla
D. I. Meşrutiyet’le
E. Babıali Baskını’yla
CEVAP: D

6. I. Üyeleri padişah tarafından seçilirdi.
II. Ömür boyu görevde kalabilirlerdi.
III. 26 üyeden oluşuyordu.
Yukarıda özellikleri verilen I. Meşrutiyet Dönemindeki meclis aşağıdakilerden hangisidir?
A. Heyeti Vükela
B. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye
C. Mebusan Meclisi
D. Ayan Meclisi
E. Meclisi Âli
CEVAP :  D

7. Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Dönemine ait değildir?
A. Padişahın meclisi açma ve kapatma yetkisi vardır.
B. Kanunlarda son karar padişaha aittir.
C. Yasama ve yürütme hakkı padişaha ve hükûmete aittir.
D. Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından seçilmiştir.
E. Hükûmet meclise karşı sorumludur.
CEVAP: E

8-Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Batı etkisi görülmez?
A-Tanzimat fermanı
B–Senedi İttifak
C-Kanunı Esasini Kabulü
D-Islahat Fermanının İlanı
E-1. Meşrutiyetin İlanı

B-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.
1.  (D)  Türklerde hakimiyetin kaynağı töreye dayanmaktadır.
2.(Y)  İlk Türk devletlerinde ordunun önemli bir bölümü ücretli askerlerden oluşmaktadır.
3.(D)  Türk-İslam devletlerinde saray devletin idare edildiği merkezdir.
4.(D)  Tuğrul Bey, Abbasi halifesinin dünyevi sorumluluğunu üzerine alarak din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır.
5.(Y)  Osmanlı Devleti’nde tımar siteminin bozulması merkezi otoriteyi arttırmıştır.
6.(D)  Tanzimat Fermanı ile ilk kez Batılı anlamda yenilikler yapılmıştır.
7.(Y)  Kanunuesasi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasıdır.
8.(D)  Laiklik 1937’de anayasaya dahil edilmiştir.

C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biriyle tamamlayınız.
Karahanlılar,kurultay,töre,nizamı alem,kanunu kadim, Divanı Saltanat, İttihat ve Terakki, 2. Mahmut, Gazneliler, 3. selim, Aygucı, Divan-ı Vezaret,1930,1934
1.İlk Türk devletlerinde devlet işleriyle ilgili önemli kararlar KURULTAY da alınırdı.
2.İlk Türk devletlerinde hükümet başkanının görevini üstlenen kişiye AYGUCI  denirdi.
3.Türk-İslam devletlerinde Gulam sistemi ilk kez GAZNELİLER de görülmüştür.
4.Büyük Selçuklu Devleti’nde meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruma DİVANI SALTANAT adı verilir.
5.Osmanlı Devleti’nde kamu hukukunun her şeyin üzerinde tutulması NİZAMI ALEM olarak adlandırılmıştır.
6.Tanzimat Fermanı’nın yayınlanmasına yol açan yenilikler 2. MAHMUT Döneminde yapılmıştır.
7.II.Meşrutiyet’in ilanında İTTİHAT VE TERAKKİ etkili olmuştur.
8.Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı 1930-1934 yılında tanınmıştır.

Ç-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1.Türklerin devlet teşkilatında başarılı olmalarının sebepleri nelerdir?
CEVAP: Türklerin yaşayış tarzk-ları bunda etkişi olmuştur diyebiliriz. Boylar halinde örgütlenen Türk devletleri aşağıya doğru sülale ve aile olarak örgütlü bir yapı oluşturmuşlardır. Bu örgütlü sistem devlet anlayışına da yansımış ve kısa sürede devlet kurmak ve teşkilatlı olmak kolaylaşmıştır.
2.İlk Türklerde devlet halk ilişkisi nasıldır?
CEVAP: Türklerde halk devleti BABA olarak vasıflandırmıştır. Hlakın devlet göre vazifeleri vergi vermek ve savaş zamanlarında asker olmaktır. DEvleti ise halk karşı adaletli olmasını beklemişleridir.
3.Türk cihan hakimiyeti düşüncesi nedir? Bu düşünce Türklerin İslamiyete girişi ile nasıl bir değişikliğe uğramıştır?
CEVAP: Tüm dünyanın Türklerin idaresine girmesi olarak kısaca tanımlanan bu mefkure islama girişle birlikte CİHAD ve GAZA fikrine bürünmüş ve güneşin doğup battığı heryerde islamın yayılması hedeflenmiştir.
4.Gulam sistemi ile devşirme sistemi arasında benzer ve farklı yönler nelerdir?
CEVAP: Türk – İslam devletlerindeki “Gulam sistemi” nde çoğunluğu Türklerden oluşan çocuklar satın alma yada savaşlarda esir alma yoluyla toplanarak sadece askeri alanda faydalanılırken, Osmanlılardaki “Devşirme sistemi” nde yalnızca Hristiyan kökenli çocuklar toplanarak eğitilmiş, bunlardan askeri ve idari alanlarda faydalanılmıştır.)
5.Osmanlı taşra teşkilatında farklılıkların görülmesinin sebepleri nelerdir?
CEVAP: Osmanlı devleti idarecileri devletin her yerinde aynı yönetim anlayışını benimsememişlerdir. Çünkü geniş bir coğrafyaya hakim olan devlet içinde her ırk ve mezhepten insanlar vardır.
6.Sultan II.Mahmut Döneminde merkezi otoriteyi güçlendirebilmek için hangi ıslahatlar yapılmıştır?
CEVAP: Sultan 2. Mahmut Rumeli ve Anadoludaki Eyaletleri merkeze bağlayarak valileri merkezden atadı ve valileri devlet memuru statüsüne getirdi.
Divan teşkilatı kaldırıldı yerine nazırlıklar kuruldu.Tımar sistemi kaldırıldı.Devlet memurları maaşa bağlandı.Memurların yargılanması için Dar-ı Şura-yı Bab-ı Ali adında mahkeme kuruldu.Müsadere sistemi kaldırıldı.İlk kez posta teşkilatı kuruldu.İlk kez nüfus sayımı yapıldı.Taşra teşkilatı eyalet,liva ve kazalar olarak düzenlenmiştir.
7.Tanzimat Döneminde halkın yönetime katılması nasıl sağlanmıştır?
CEVAP: Devlet adamlarına yerdımcı olmak amacıyla halktan temsilcilerinde yer aldığı—vilayet idare meclisi—,—liva idare meclisi—,ve köylerde ihtiyar heyeti oluşturuldu.Ayrıca vilayetlerde her yıl belirli zamanlarda toplanmak üzere –vilayet umum meclisleri kurldu.—Livadan seçilen yerel temsilciler bu mecliste halkın isteklerini merkeze iletme şansına sahip oluyorlardı.Bu şekilde halk yönetime katıldı.
8.Mebusan Meclisi ile Ayan Meclisi arasında ne gibi farklar vardır?
CEVAP: Mebusan meclisi:Üeleri halk tarafından her elli bin erkek nüfusa bir temsilci gelecek şekilde,iki dereceli bir seçimle belirlenirdi.Bu meclise gelenler vilayet meclislerinin üyeleriydi.Çalışmalarını açık oturumlarda yürütürlerdi.padişah gerektiğinde meclisi fesh etme hakkına sahipti.
Ayan meclisi:Üyeleri padişah tarafından seçilir ve ömür boyu görevde kalırlardı.Üye sayısı mebusan meclisi üyelerinin üçte birini aşamazdı.Önemli görevler yapmış bürokratlarla bir kaç ulema sınıfı üyesinden oluşurdu. Çalışmalarını kapalı oturumlarda yürütürdür.
9.Cumhuriyetin ilanıyla devlet yönetiminde hangi değişiklikler olmuştur?
CEVAP: DEvlet Demokrasi ile birlikte Cumhuriyet rejimine geçiş yapmıştır. Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Meclis oluşturularak seçşmler yapılmıştır.


11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları da yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı lütfen dikkate alınız. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. Kopyala-yapıştır şeklinde yapmak size bir fayda sağlamaz

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz. Kendiniz kitaptaki etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde mevcuttur.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.