II. Mahmut Dönemi Islahatları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 06, 2018

II. Mahmut Dönemi Islahatları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

II. Mahmut Dönemi Islahatları 

19. yüzyıl dönemi Osmanlı Islahat Hareketleri içerisinde en önemli dönem olan II. Mahmut dönemi / devri ıslahat hareketleri maddeler halinde.


II. MAHMUT DEVRİ ISLAHATLARI

II. Mahmut Dönemi Islahatları
II. Mahmut Dönemi Islahatları 

Kabakçı Mustafa isyanından sonra Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa III. Selim‘i tahta çıkarmak amacıyla İstanbul’a geldi. III. Selim öldürülünce II. Mahmut‘u padişah yaptı, kendiside Sadrazam oldu.

Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve Rumeli’de devlet aleyhine güç ve saygınlık kazanan Ayanları İstanbul’a çağırarak 1808’de Sened-i ittifak sözleşmesini imzaladı. Bu senet uygulanamamıştır. Padişahın yetkilerini sınırlandırması, padişah ile yönetim arasında ayırım yapması yetki ve sorumlulukların karşılıklı oluşu yönünden önemlidir.

Alemdar Mustafa Paşa askeri alanda Nizam-ı Cedit yerine Sekban-ı Cedit ordusunu kurdu. Ulufe alım ve satımı yasaklandı. Yeniçerilerede eğitim yaptırılmaya başlandı. Bu gelişmeler Yeniçerilerin tepkisine neden oldu. Alemdar, intihar etti. Sekban-ı Cedit ocağı kaldırıldı.

II. Mahmut Eşkinci Ocağı’nı kurdu. Topçu ocağının desteğini aldı. Yine Yeniçeriler isyan edince halkın ve ulema sınıfının desteğinde 1926’da yayınlanan bir hattı hümayunla tüm ülkede Yeniçeri Ocağını kaldırdı. (Vaka-i Hayriye) Arkasından da Ocak ile ilişkisi olan Bektaşi Tarikatı kaldırılarak mal varlıkları vakıf kurumlarına verildi. Islahatların önündeki bir engel kaldırılmış oldu.

Dönemin ıslahatları;

1. Asakir-ı Mansure-ı Muhammediye adında yeni bir ordu kuruldu. Yeni ordu seraskerlik makamına bağlandı.

2. Sadece Deniz Mühendishanesi mezunlarının kaptan olması kararlaştırıldı.

3. Divan örgütü kaldırılarak bakanlıklar kuruldu.

4. Müsadere sistemi kaldırıldı. Devlet bu sisteme göre, görevden alman ve ölen memurların mal varlıklarına el koyabilirdi. Bazen halkta bu kapsama girebilirdi.

5. Posta ve karantina örgütü kuruldu.

6. Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı.

7. Memurlar için kıyafet zorunluluğu getirildi. Fes kabul edildi.

8. Padişah portreleri devlet dairelerine asılmaya başlandı.

9. Medreselerin yanında çağdaş eğitim veren okullar açıldı. İlk öğretim zorunlu oldu. Rüştiye (ortaokul) gibi orta dereceli okullar açıldı.

10. Memur yetiştirmek amacı ile Mekteb-i Maarif-i Adliye, Harp okulu Tıp okulu, Bando okulu gibi okullar açıldı.

11. 1821’de Tercüme odası adı ile Türkiye’de ilk yabancı dil okulu açıldı.

12. Eğitim amacıyla Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi.

13. İlk resmi gazete Takvim-i Vakayi çıkarıldı.

14. Çuha fabrikası kurulmaya çalışıldı.

15. II. Mahmut ülkeyi tanımak amacıyla yurt gezisine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder