Sayıştay hukuk soruları (tüm yıllar) - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

Sayıştay hukuk soruları (tüm yıllar)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sayıştay hukuk soruları (tüm yıllar)

HUKUK
2013
1) Kamu zararı nedir? Tahsil usulleri nelerdir?
2) Anayasaların katılığını gösteren unsurlar nelerdir?

Sayıştay hukuk soruları (tüm yıllar)
Sayıştay hukuk soruları (tüm yıllar)

3) Tescilin olumlu hükmü nedir ve şartları nelerdir?

4) İdari yargıda açılmış ir davada davayı ölürse ne olur?

5) Genel işlem koşulları nedir? Denetim yolları nelerdir? (30 puan)

6) Kişiliği korumak için açılan davalar nelerdir, açıklayın

7) TMK Madde 1’e göre ”Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.” Bu ne anlama gelmektedir?

8) Anayasa mahkemesine bireysel başvuruyla ilgili bir soru vardı.

2012

1) federasyonun unsurları nedir? üniter devlet ile farkları…

2) gensoru… Tüm süreci ve sonuçlarını soruyordu.

3) kamu hukuku tüzel kişileri özel hukuk tüzel hukuk tüzel kişilerinin farkları

4) tam yargı davası. Dava açmadan önce tüketimesi gerek yollar. Süreler falan

5) hakimin hukuk yaratması. Nasıl, hangi durumlarda başvurulur. Hukuki niteliği. özellikleri.

6) tam ehliyetsizlerle ilgili bir soru vardı. içeriğini tam hatırlayamadım

7) şerh çeşitleri genel olarak. özellikle malikin tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhlerin açıklaması.

8) hukuki işlemlerde temsil. çeşitleri. iradi temsil bütün olarak soruyordu. Bir de yetkisiz temsil. özetle temsille ilgili herşey .

2011

1) Siyasi partilerin mali denetimin açıklayınız?

2) Anayasa da temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını açıklayınız?

3) Bölge idare mahkemesine başvuru yolları nelerdir? Süresi ve hangi durumlarda itiraz edilir.

4) Yetki gaspı nedir?

5) Fiil ehliyeti ve hak ehliyeti kavramlarını karşılaştırınız?

6) Tapu siciline güven ilkesi nedir? İyi niyetle geçerli midir? Tapu siciline hakim olan ilkeler nelerdir?

7) Borçlunun temerrüdü nedir açılayınız?

2008

1) Yetki genişliği ilkesini anlatınız.

2) İdare mahkemeleri ile Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararların temyiz aşamasında yürütmesinin durdurulması hakkında bildiklerinizi yazınız.

3) Ayni hakların özelliklerini sayınız ve her birini kısaca açıklayınız.

4) Tüzel kişiliğin hak ehliyetini anlatınız. Gerçek kişilerin hak ehliyeti ile olan farklarını belirtiniz.

5) Tapu siciline egemen ilkelerden itimat prensibini açıklayınız. Taşınmazların kazanılmasındaki yerini belirtiniz.

6) Zarar ne demektir? Zarar ile tazminat arasındaki bağlantıyı açıklayınız. (30 puan)

2007

1) 1982 anayasasına göre Sayıştayın görevlerini ve konumunu anlatın.

2) İptal ve tam yargı davalarını tanımlayıp farklarını yazın.

3) Dürüstlük kuralı nedir, açıklayın.

4) Ölüm Karinesi ve birlikte ölüm karinesi hakkında bilgi verin.

5) Taşınmazların olağanüstü zamanaşımıyla kazanılmasını ve kazanma anını açıklayın.

6) Borcu sona erdiren halleri sayın ve kısaca açıklayın

2006

1) Yasal danışman hangi hallerde atanır? Hangi işlemleri yapmak için yasal danışmanın görüşünün alınması zorunludur?

2) Taşınmazın iyi niyetle kazanılması için hangi şartlar gereklidir, açıklayınız?

3) Kamunun sahipsiz malları ne demektir, tanımlayınız. Bu mallar özel mülkiyete konu olabilir mi açıklayın?

4) Kamu imtiyaz sözleşmeleri ne demektir. Bu sözleşmelerde çıkan uyuşmazlıklar nasıl çözüme kavuşturulur?

5) İdari Yargılama Usulü Hukukuna göre olağan ve olağanüstü kanun yolları hangileridir, kısaca açıklayın?

6) Alacağın temliki hakkında bildiklerinizi yazınız?(30 puan)

2004

1) İdari sözleşmenin ölçütleri nelerdir. Anlatınız.(15 puan)

2) İptal davası ile tam yargı davası arasındaki farkları anlatınız.(15 puan)

3) Borçlunun temerrüdünün genel sonuçlarını, karşılıklı taahhütlerde ve para borçlarındaki sonuçlarını sadece sayınız.(15 puan)

4) Mümeyyiz olmayan A’ya ait olan bir taşınmazı A iyiniyetli B’ye satmıştır. bu taşınmaz üzerinde C adına alım hakkı tesis etmiş ve tapu siciline şerh verdirmiştir. A’nın kanuni temsilcisi B adına tapu sicili iptal davası açmıştır.

a) A’nın iyiniyetli olması ne demektir?(5 Puan)

b) A’nın iktisabı geçerli midir?(5 puan)

c) Tapu siciline kayıtlı taşınmazlar üzerinde ayni haklar nasıl kazanılır?(5 puan)

d) Alım hakkı nedir?(5 puan)

e) C’nin alım hakkını elde etmesi mümkün müdür?(5 puan)

f) C bu hakkını A’ya karşı ileri sürebilir mi? (5 puan)

g) A’nın yasal temsilcisi dava sonuçlanmadan önce taşınmaz üzerinde ne işlem yapmalıdır?(5 puan)

5) Elbirliği ve ortak mülkiyetin en önemli iki farkını yazınız.(5 puan)

6) A ile B, C’den 08.06.2003 tarihinde ortaklaşa bir bilgisayar alıyorlar. B, bütün borç için 08.08.2004 vadeli bir senet düzenleyip C’ye veriyor ve B senet vadesinden sonraki her gün geç ödeme için ceza ödemeyi taahhüt ediyor. A ise 06.08.2003 tarihinde C2den olan alacağının Borcu tutarında takas ettiğini C’ye bildiriyor. C, 10.08.2003 tarihinde A’ya borcun muaccel olmadığı gerekçesiyle takasın geçerli olmadığını ve B ile birlikte bütün borcu ve 350 milyon cezayı da ödemeleri gerektiğini söylüyor.

a) A ile C arasındaki takas beyanı geçerli midir?(10 puan)

b) A, C’ye ceza ve borcu ödemeli midir?(5 puan)

2003

1) Sayıştayın Anayasal konumunu ve görevlerini anlatınız.

2) İdari yargı yerlerince verilen iptal kararlarının etkileri, idarenin bu kararları yerine getirme yükümlülüğünün anayasal ve yasal dayanakları ve kapsamı nedir?

3) Tam ehliyetsizlerin hukuki ehliyetini açıklayınız.

4) Borçlu temerrüdünün şartları nelerdir?

5) Takasın şartları ve borca etkisi nedir?

6) Ticari mümessilin yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılmasını açıklayınız.

7) Yönetim Kurulu üyesine karşı açılabilecek sorumluluk davasını kimler açabilir, bu davanın özellikleri nelerdir?

8) Çekten cayma nedir?

2001

1) Bakanların belli başlı idari görev ve yetkilerini anlatınız.

2) Danıştayın birinci derece mahkeme olarak görevleri nelerdir?

3) Zamanaşımı ile hak düşürücü süre arasındaki farklar nelerdir zamanaşımını durması ile kesilmesi ile ilgili örnek veriniz.

4) Borcun temerrüdü nedir? Hükümleri ve sonuçlarını anlatınız.

5) 17 yaşındaki A anne ve babasının iznini alarak 20 yaşındaki B’ye 500 milyon borç vermiştir. Daha sonra anne ve babasından izin almadan alacağı garantilemek için C’den kefalet almıştır. B borcu ödeyemeyeceğini anlayınca bankadan kredi almıştır. Bunun için annesinin nüfus cüzdanını ve annesine benzeyen bir kadını tapu sicile götürüp annesine ait gayrimenkulü ipotek ettirmiştir. B daha sonra borcunu A ya ödemiş A bu parayla T den annesinin izin vermemesine karşın babasından izin alarak bir televizyon almıştır. Televizyon T’ ye M tarafından emaneten bırakılmış olup M bu satışı öğrendikten sonra A aleyhine dava açmıştır.

a) A’nın yaptığı borç verme işlemi geçerlimidir?

b) A’nın yaptığı kefalet akdi geçerlimidir?

c) Bankanın iyiniyetli olduğunu varsayarsak ipotek işlemi geçerlimidir?

d) Başka şahıs lehine yapılan ipotek işleminin hukuki sonuçları nelerdir?

e) A’nın televizyon alımı geçerlimidir?

f) M televizyonunu A’dan alabilir mi?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder