11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 204 - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Aralık 16, 2017

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 204

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 204

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları  Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Tarih 11 dersi 5. Ünite 204 ve 205 Ünite sonu Cevapları

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. Ilk Türk devletlerindeki eğitimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Hükümdarların eğitime önem vermemesi
B. Dinî hayatın eğitim faaliyetleri üzerinde etkili olması
C. Askerî eğitime önem verilmesi
D. Yaşam tarzının eğitim anlayışı üzerinde etkili olması
E. Örgün eğitim kurumlarının olmaması
CEVAP: A

2. I. Dinî yaşamlarıtarih3-kitabı cevapları
II. Kültürel açıdan ileri bir seviyede olmamaları
III. Göçebe hayat tarzını benimsemeleri
Hunlarda ve Köktürklerde örgün eğitimin görülmemesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. II ve III
CEVAP: C

3. I. Kendilerine ait bir alfabelerinin olması
 II. Yerleşik hayata geçerek mimari eserler yapmaları
III. Türk tarihinde ilk kez kâğıt ve matbaayı kullanmaları
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Uygurların kültürel alanda etkili olduklarını gösterir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I, II v III
CEVAP: E

4 -Islamiyet öncesi kurulan Türk devletleri bir yılı 365 gün 5 saat olarak hesaplayıp yaptıkları bu takvime On Iki Hayvanlı Türk Takvimi adını vermişlerdir.
Yukarıdaki açıklama ilk Türk devletlerinin hangi bilim alanında ilerlediğinin bir kanıtıdır?
A. Sanat
B. Astronomi
C. Fizik
D. Coğrafya
E. Matematik
CEVAP: B

5. Türk-Islam dünyasının ünlü bilim insanlarından Ibni Sina’nın “El Kanun fit Tıp” adlı eseri Batılılar tarafından on beş defa Latinceye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz.
A. Pozitif bilimler Islamiyetle birlikte doğmuştur.
B. Tıp alanında da Islam bilgini yetişmiştir.
C. Batı dünyası Islam bilginlerinden yararlanmıştır.
D. Islam dini bilimsel gelişmelere açıktır.
E. Pozitif bilimlerde Türk-Islam bilginlerinin de katkısı vardır.
CEVAP: A

6. Osmanlılarda XIX. yüzyıla kadar, kızlar sıbyan mektebinden sonra öğrenime devam edemezlerdi. Imkânları olanlar isterlerse evlerinde özel ders alırlardı. XIX. yüzyılda kızların ilkokuldan sonra devam edebilecekleri öğretmen ve sanayi okulları açıldı.
XIX. yüzyıldaki bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A. Okuma-yazma seferberliğine geçildiğini
B. Bütün okulların devletin denetimi altına alındığını
C. Eğitim anlayışında değişiklik olduğunu
D. Karma eğitime (kız-erkek) geçildiğini
E. Din eğitimi ile çağdaş eğitimin birleştirildiğini
CEVAP: C

7. Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki kurumlarından hangisinde Batı etkisi görülmüştür?
A. Medrese
B. Enderun
C. Idadiler
D. Sıbyan mektebi
E. Lonca
CEVAP: C

8. Osmanlı Devleti’nde çeşitli meslek dallarında eleman ihtiyacını karşılamak için okul işlevini gören eğitim ve öğretim kurumları vardı. Enderun, devletin sivil memur ihtiyacının karşılandığı; lonca teşkilatları ise esnaf ve sanatkârların yetiştirildiği bu türden eğitim-öğretim kurumları idi.
Osmanlıda bu kurumlarda yapılan eğitim ve öğretim hangi sistem ve yöntem çerçevesinde gerçekleşmiştir?
A. Deneysel metotlar
B. Usta-çırak ilişkisi
C. Medrese plan ve programı
D. Teorik bilgi eğitimi
E. Temel eğitim anlayışı
CEVAP: B

9. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. Aşıkpaşazade – Tevarih-i Âli Osman
B. Ahmet Cevdet Paşa – Kısası Enbiya
C. Evliya Çelebi – Seyahatname
D. Kâtip Çelebi – Keşf-üz Zünun
E. Hoca Sadeddin Efendi – Mirat-ül Memalik
CEVAP: E

10- Kültür bağımsızlığına ters düşmesi
Arapçanın ve Farsçanın etkisinde kalınması
Okuma ve yazmanın belli bir sınıfa ait olması
Yukarıdaki gelişmeler Cumhuriyet Döneminde aşağıdaki yeniliklerden hangisinin yapılmasına neden olmuştur?
A. Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasına
B. Medreselerin ve Darülfünunun kapatılmasına
C. Halifeliğin kaldırılmasına
D. Medeni Kanun’un kabulüne
E. Harf Inkılabı’nın yapılmasına
CEVAP: E

11. “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden istifade edelim, yalnız asıl temeli, kendi içimizden çıkarmak mecburiyetinde olduğumuzu asla unutmayalım.” sözüyle Atatürk eğitim ve öğretimin hangi özelliğine vurgu yapmıştır?
A. Hukuk düzenlemesi
B. Demokratik olması
C. Yasa güvencesi
D. Çağdaş ve millî olması
E. Parasız olması
CEVAP: D

12. I. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 II. Azınlık ve yabancı okullarının da bazı derslerin Türk öğretmenler tarafından okutulması
III. Devletin izni olmadan okul açılmaması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim sisteminin devletin kontrolü altında olduğunu gösterir?
A. I ve II
B. II ve III
C. I ve III
D. I, II ve III
E. Yalnız II
CEVAP: D

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.
1. (Y) Uygur Alfabesi Türklerin kendilerine özgü ilk millî alfabesidir.
2. (Y) Türk-Islam devletlerinde ilk medreseler Gazneliler tarafından kurulmuştur.
3. (D) Türkiye Selçuklularında esnaf eğitimi Ahi teşkilatı sayesinde gerçekleşmekteydi.
4. (Y) Osmanlıda ilköğretim III. Selim Döneminde zorunlu hâle getirildi.
5. (D) Klasik dönem Osmanlı eğitim sistemi en zirve noktaya Kanuni Döneminde ulaşmıştır.
6. (Y) Fatih Sultan Mehmet’le birlikte Osmanlıda dinî bilimler daha ön plana çıkmaya başlamıştır.
7. (Y) Sultaniler ilkokul düzeyinde eğitim vermek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.
8. (D) Cumhuriyet Döneminde eğitimde birlik sağlamak amacıyla bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.
Nizamülmülk, idadiler, Köktürk, yaygın, Kanuni Sultan Süleyman, Istanbul Üniversitesi, Büyük Selçuklu,
Tevhidi Tedrisat, Fatih Sultan Mehmet, rüştiye, Mülkiye Mektebi
1. Ilk Türk toplumlarının yaşam şekilleri örgün eğitim yerine ...YAYGIN... eğitimi zorunlu kılmıştır.
2. Türk tarihinin önemli yazılı belgelerinde olan Orhun Kitabeleri’nde ..GÖKTÜRK.. alfabesi kullanılmıştır.
3. Türk-Islam dünyasının gerçek manadaki ilk medreseleri ..SELÇUKLULAR... Devleti zamanında .NİZAMÜLMÜLK.. tarafından kurulmuştur.
4. Osmanlı medreselerindeki eğitim en zirve dönemini ….KANUNİ ….. Döneminde yaşamıştır.
5. ...İDADİLER.. XIX. yüzyıldan sonra Osmanlı eğitim sisteminde lise düzeyinde eğitim veren öğretim kurumlarıydı.
6. Cumhuriyet Döneminde .TEVHİDİ TEDRİSAT.. Kanunu ile eğitimde birlik sağlanmıştır.
7. Osmanlı Döneminde açılan Darülfünun 1933’te ..İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. dönüştürülmüştür.

D- Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız
SORU: Türklerin göçebe hayat tarzı nasıl bir eğitim anlayışını ortaya çıkarmıştır?
CEVAP:İlk Türk devletlerinde bilgiye ve bilgili insanlar önem verilmiştir. Bilgili olmak yöneticilerin sahip olması gereken bir güzellik olarak görülmemiş, bilgelik toplumun diğer fertlerinde de olarak “alp insan anlayışını ortaya çıkarmışlardır”.
Uygurların dini manihaizmdir. Bu dini yaymak için çok sayıda kitap yazmışlardır. Kitapların basımında matbaanın temeli sayılabilecek kalıplar kullanmışlardır. Şehirler kurarak ve tapınaklar yaparak mimari? Alanda gelişme göstermişlerdir.
Eğitim- öğretimi medreselerde ücretsiz olarak veren Türk- İslam devlerinde öğrencilere burs verilmiş böylece eğitim yaygınlaştırılmaya çalıştırılmıştır. İlk Türk devletleri döneminde dağınık bir şekilde verilen eğitim bu dönemde belli bir plan ve program çerçevesinde verilmeye başlandı. Eğitim tüm toplum için gerekli olduğu görüşü yayıldı.
Meslek liseleri, Azda olsa usta- çırak ilişkisi.
Çıraklık eğitim merkezleri
Osmanlı Devletinin eğitim anlayışı ideal insan tipini yetiştirmek temeline dayanmaktadır. Hedeflenen insan itaatlar vatanın seven, dindar, sevecen ve vefakar olmalıdır.
Okutulmakta olan felsefe, mantık gibi akli bilimlerin boş ve gereksiz olduğunun düşünülmesi mederris atama sisteminin bozulmasıyla ( beşik üleması) yeterli eğitim olmadan müderris olmasıdır.
Yabancı okulların eğitim kalitesinin ve imkanlarının daha fazla olması zamanla Müslümanların da çocuklarının yabancı okullara vermelerine yol açmıştır. Müslüman öğrencileri, milli kültürleri de uzaklaştırıyor. Hıristiyanları da ayrılıkçılığa özendiriyordu.
Eğitim alanında da “ Osmanlıcılık” ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmıştır. 1856 bütün eğitim işleri “maaif-i Umumiye Nizamnamesi ile o güne kadar ki uygulamalar bir sisteme bağlanmıştır.
1- Osmanlıda kalan problemleri halletmek.
2- Çağdaş dünyanın eğitim anlayışından faydalanmak.
3- Okuma yazma oranını yükseltmek.
4- Okulların bina ve donanımı açısından yetersiz olması.
5- Öğretmenlerin nitelikli yetişememesi sorunların düzelmek.
SORU:Uygurların dinî inançlarında meydana gelen değişikliğin eğitimlerine etkilerini açıklayınız.
CEVAP:Manihezim dinin kabul eden uygurlar göçebe yaşama terk etmişlerdir. Örgün eğitim kurumları açmışlar ve yerleşik toplumlar gibi yaşamaya başlamışlardır. Matbaayı kullanmışlardır.
SORU:Türklerin Islamiyet’i kabulü ile eğitim anlayışındaki değişimler nelerdir? Açıklayınız.
CEVAP:Türkler islamı kabul ettikten sonra ilsmı bilimlere yönelmişlerdir. Kuran, Fıkıh, kelam gibi bilim dalları önem kazanmıştır.
SORU:Ahiliğin mesleki eğitim işlevini günümüzde hangi kurumlar üstlenmiştir?
CEVAP:Çıraklık eğitim merkezleri ve meslek liseleri
SORU:Osmanlı Devleti’ndeki eğitim anlayışının amacını belirtiniz.
CEVAP:Nitelikli ve kalitleli devletine baplı insanlar yetiştirmek
SORU:Osmanlı Devleti’nin eğitim ve bilim alanında gerilemesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP:Medreselerin bozulması tüm eğitim sisteminin bozulmasının temel nedenidir. Medreselerde pozitif bilimler tek edilmiştir. beşik uleması sistemi getirilmiştir. liyakate değil kayırmacılığa önem verilmiştir.
SORU:Yabancı okulların Osmanlı Devleti ve toplumu üzerindeki etkilerini belirtiniz.
CEVAP:Sonuçta yabancı okullar kendi kültürleri üzerine eğitim yaparlar buda osmanlıda bu okulalrla eğitim gören iinsanları etkilemiştir. O ülkelerin birer gönüllü tanıtıcısı gibi davranmışlardır
SORU:Tanzimat Dönemi ile Osmanlı eğitim politikasında yaşanan değişimi açıklayınız.
SORU:Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan eğitim politikasının amacını belirtiniz.
CEVAP:Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı nesiller yetiştirmek


11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları da yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı lütfen dikkate alınız. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. Kopyala-yapıştır şeklinde yapmak size bir fayda sağlamaz

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz. Kendiniz kitaptaki etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder