11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 98 - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Aralık 14, 2017

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 98

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 98

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları  Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi Cevapları sayfa 98-99
Tarihte Türkler atı ehlileştirip günlük yaşantılarının her alanında faydalanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında yer almaz?
A. Uzak bölgelere göç etmeleri
B. Atın toplumsal yaşayışı kolaylaştırması
C. Yerleşik hayata geçmeleri
D. Savaşlarda üstünlük sağlamaları
E. At kültürünün başka toplumlar tarafından öğrenilmesi

2-Orta Asya Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?
A. Budun
B. Urug
C. Halk
D. Boy
E. Il

3-I. Toplumda farklı inançların yayılması
II. Halkın yerleşik yaşam biçimini benimsemesi
III. Farklı dinlere inananların barış içinde yaşaması
IV. Tapınak sayısının azalması

Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk devletlerinin dinî inanışlara hoşgörülü yaklaşmalarının bir sonucudur?
a-I – II
B. I – III
C. II – III
D. II – IV
E. III – IV

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk topluluklarında halkı oluşturan alt birimlerden biri değildir?
A. Oguş
B. Urug
C. Boy
D. Şad
E. Bodun

5. Osmanlı yönetim felsefesini açıklayan “hakkaniyet çemberi”nin asıl unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A. Adalet
B. Servet
C. Devlet
D. Hâkimiyet
E. Mülk

6. Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. Vezir – seyfiyye
B. Kadı – ilmiye
C. Nişancı – kalemiye
D. Imam – ilmiye
E. Yeniçeri – kalemiye

7. Osmanlı Devleti’nde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilir?
A. Çiftbozan
B. Öşür
C. Avarız
D. Haraç
E. Cizye

8. Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Anadolu’ya yapılmış olan en büyük göç olayının sebebidir?
A. Yunan Isyanı
B. Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali
C. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
D. Bulgar Isyanı
E. Rusların, Kırım ve Kafkasya’daki faaliyetleri

9. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında “Ahi Teşkilatı” Anadolu’da büyük bir güçtü. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu kurumu anlatmaktadır?
A. Bizans’a karşı cihad yapmak isteyenlerin kurduğu bir teşkilattır.
B. Osmanlı padişahlarının nüfuzlarını artırmak için kurulmuştur.
C. Devletin bütün eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmüşlerdir.
D.H Anadolu esnafının dayanışmasını sağlamak ve usta yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
E. Ticaretle uğraşanların kendi aralarındaki dayanışma için kurdukları teşkilattır.

10. Osmanlı toplum yapısında yönetilenlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
A. Millet
B. Cemaat
C. Gayrimüslim
D. Milleti sadıka
E. Reaya

11. II. Mahmut’un “Uyruğumdaki Müslümanlari camide, Hristiyanlari kilisede, Musevileri de havrada tanimak isterim.” sözüyle nasil bir uygulamadan yana olduğu söylenebilir?
A. İslamiyet temeline dayanan devlet düzenini değiþtirme
B. Din kurallarina, kanunlardan daha çok önem verme
C. Halkini, din ve kültür yönünden birleþtirme
D. Halk arasinda din farki gözetmeme
E. Azinliklara özel haklar verme

B-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.
1.(D) Oğuz boylarının ananesine göre toplantılarda her boyun oturacak yeri(orun) belirlemiştir.
2.(D) İlk Türklerde kışlak bütün boyun ortak malıdır.
3.(Y) İlk Türklerde Gök Tanrı inancının dışında başka bir inanç yoktur.
4.(D) Türk-İslam devletlerinde han ailesinden olan beyler toplumda önemli bir konuma sahiptiler.
5.(D) Türk-İslam devlerinde köylüler genellikle hayvan beslerler, çiftçilik de yaparlardı.
6.(Y) İlmiye, Osmanlı toplumunda yönetim görevinde bulunan askeri zümreydi.
7.(D) Osmanlı Devleti’nde reaya; tacirler (tüccar), esnaf, köylüve göçebeler şeklinde alt gruplardan oluşmaktaydı.
8.(Y) Osmanlı Devleti’nde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göçerek yerleşmeye (dikey hareketlilik) denilmekteydi.
9.(Y) Osmanlı ailesinin temel yapısını sadece İslam hukuku şekillendiriyordu.
10.(D) 1924 Anayasası’na göre Türkiye’yaşayan herkes din ve ırk farkı gözetmeksizin “vatandaş” olarak tanımlanmıştı.                                                                                                                                                                                                        
C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.
Ahmet Yesevi, Gök Tanrı, , vatandaşlık, bodun, nevbet, millet, vakıflar, tebaa, çevgan
1.İlk Türklerde ailenin meskeni YURT adı verilen çadırlardı.
2.İlk Türklerde halkın büyük bölümü tarafından GÖKTANRI inancı kabul edilmiştir.
3.Türklerde boyların birleşmesiyle BODUN oluşmaktaydı.
4.İlk Türk mutasavvıfı AHMET YESEVİ
5.Türk-İslam devletlerinde sarayların önünde günde beş defa NEVBET vurulurdu.
6.Osmanlı Devleti’nde toplumların din ve mezhep esasına göre yönetilmesine MİLLET sistemi denilmektedir.
7.Osmanlı Devleti’nde iskan, şehircilik, eğitim ve kültür faaliyetleri  VAKIFLAR aracılığı ile yapılırdı.
8.Cumhuriyet Dönemi Türk toplumunun VATANDAŞLIK bilinciyle ortak ülküler etrafında toplanması amaçlanmıştı

Ç.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 1.Konargöçer hayatın özellikleri nelerdir?
Cevap: Konar göçer hayatta temel geçim kaynağı Hayvancılıktır. Az da olsa Tarım yapılsada bu kendileri için mısır ve hayvanları için yoncadan öteye gitmez. Konar Göçer hayatta insanlar yazın yaylaklarda kışın kışlaklarda yaşarlar.
2.Türk boy beylerinin görevleri nelerdir?
Cevap: Boyadaki İç dayanışmayı korumak hak ve hukuku sağlamak, gerektiğinde boyunun çıkarlarını savunmaktır
3.Büyük Selçuklu nüfusunu oluşturan topluluklar hangileridir?
Cevap: Araplar Türkler, İranlılar
4.Türk-İslam devletlerinde toplumsal tasnifte nelere dikkat edilmiştir?
Cevap: Toplumsal sınıflaşma avrupadakine benzemezdi. Halk yaşayış şekillerine göre kısımlara ayrılmıştı. Bunlar şu şekilde sayılabilir. Göçebeler, Şehirliler, köylüler olmak üzere
5.Osmanlı Devleti’nde seyfiye sınıfının yetişme tarzı ile ilgili neler söylenebilir?
Cevap: Seyfiye sınıfı askerlikle ilgili olan kısımdır. Seyfiye sınıfında Enderenda eğitim görenler olduğu gibi Üstün başarıları ile bu bölümde yükselenlerde görülürdü.
6.Klasik Dönemde Osmanlı toplumunda ailenin yeri ve önemi nedir?
Cevap: Toplumun temelini oluşuran Aileye büyük önem verilmiş ve evlilik için belirli kurallar koyulmuş ve evlenme kadı huzurunda yapılarak tereke defterlerine kaydedilmiştir.
7.Osmanlı toplumunda dikey hareketlilik ne şekilde gerçekleşmiştir? Örneklerle belirtiniz.
Cevap: Öncelikle Dikey hareketlilik nedir bunu hatırlamak lazımdır. Endereunda alına eğitimle seyfiye sınıfında yükselmek mümkünken Medreselerde ve diğer eğitim kurumlarında alınan eğitimle de ilmiye sınıfında yükselmek mümkündür. Dikey hareketliliğin tek şartı müslüman olmaktır.
8.Cumhuriyet Döneminde hedeflenen toplumun genel özellikleri nelerdir?
Cevap: Çağdaş Dünya düzenine uygun bir toplum


11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları da yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı lütfen dikkate alınız. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. Kopyala-yapıştır şeklinde yapmak size bir fayda sağlamaz

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz. Kendiniz kitaptaki etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

11. Sınıf Seçmeli Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder