TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları nelerdir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 14, 2017

TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları nelerdir?

TBMM’NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI:Soru: Milletvekillerinin, başbakan veya bakana, bilgi almak amacıyla soru sormalarıdır. İki türü vardır: Sözlü soru ve yazılı soru.

Her ikisi de yazılı önerge ile sorulmakla birlikte, sözlü sorular başbakan veya ilgili bakan tarafından meclis kürsüsünden sözlü olarak cevaplandırılırken, yazılı sorulara verilen cevap ise Tutanak Dergisi’nde yayımlanacaktır

Genel Görüşme: Toplumu veya devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesidir. 20 milletvekili, siyasi parti grupları veya Bakanlar kurulu herhangi bir konuyla ilgili mecliste görüşme açılmasını talep edebilir. Sorudan farkı, tartışmalara yalnız soru sahibiyle ilgili bakanın değil, bütün meclis üyelerinin katılabilmesidir.

TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları nelerdir?
TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları nelerdir?

Meclis Araştırması: 20 milletvekili, siyasi parti grubu veya Bakanlar kurulu herhangi bir konunun araştırılması için mecliste bir komisyon kurulmasını talep etmektedir. Talep kabul edilirse 15 kişiden oluşan bir komisyon kurulur ve 3 ay boyunca konuyu araştırır. Bu sürenin sonunda komisyon bir rapor hazırlayıp mecliste okunur.

Gensoru: Bakanlar Kurulu’nun genel politikası ya da bir bakanın faaliyetleri hakkında başvurulacak bir denetim yoludur. Hükümetin ya da bir bakanın düşmesine yol açabilecek bir denetim yoludur. 20 milletvekili veya siyasi parti grupları gensoru önergesi verebilir. Gensoru önergesi verilişinden itibaren 3 gün içinde dağıtılır sonraki 10 gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Gündeme alınma kararından itibaren 2 gün geçmedikçe görüşme yapılamaz bu iş 7 günden sonraya da bırakılamaz. Bakanlar Kurulu’nun veya bir bakanın düşürülebilmesi için üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi aranacaktır. Üstelik bu oylamada yalnızca güvensizlik oyları sayılacaktır.

Meclis Soruşturması: Başbakan veya Bakanların cezai sorumluluklarının araştırılmasıdır. TBMM üye tam sayısının en az 1/10’unun vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görülür ve gizli oyla karara bağlar. Soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri adaylar arasından seçilen on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Bu süre içinde raporun meclis Başkanlığı’na sunulması zorunludur. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde üyelere dağıtılır. Dağıtımdan itibaren on gün içinde görüşülür. Bir bakan, bakanlar veya Bakanlar Kurulu’nun Yüce Divan’a sevk kararı, üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınabilir. Başbakanın Yüce Divana şevki durumunda hükümet istifa etmiş sayılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder