Kimler hangi vergileri öderler? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 12, 2017

Kimler hangi vergileri öderler?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Kimler hangi vergileri öderler?

Kimler vergi mükellefidir?
Türkiye’deki vergi mükellefiyeti, Türk vergi sisteminde yer alan vergi mükellefiyeti kavramını inceler.

Vergi mükellefiyeti, vergi mükellefi olma durumunu ifade eder. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda, vergi mükellefi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişi, olarak tanımlanmıştır. Kişinin, vergi mükellefi olabilmesi için; iki şartın varlığından söz edilmesi gereklidir.

Bunlardan ilki; vergiyi doğuran olayın, ilgilinin kendi kişiliğinde gerçekleşmesi, diğeri ise kişinin vergiyi kendi mal varlığından ödemek zorunda olmasıdır.[1] Mükellefiyet, kişilerin başvurusu üzerine açılabileceği gibi, idarenin tespitiyle de tesis edilebilir. Türkiye’de, mükelleflere vergisel konularda hizmet sunan kamu kurumu, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’dır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca her mükellefe, vergi kimlik numarası verilir ve bağlı bulundukları vergi dairelerinde vergi kimlik numaraları itibariyle dosya oluşturularak, mükellefiyet kayıtları tutulur. Günümüzde, teknolojinin ilerlemesine paralel olarak, mükellefler, pek çok işlemini İnternet Vergi Dairesi üzerinden de yapabilmektedir.

Kimler hangi vergileri öderler?
Kimler hangi vergileri öderler?

Gelir Vergisi Mükellefi

-Türkiye’de yerleşmiş olanlar

-Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları

Kurumlar Vergisi MükellefiSermave şirketleri

-Kooperatifler

-İktisadî kamu kuruluşları

-Dernek veya vakıflara ait İktisadî işletmeler

-İş ortaklıkları

Katma Değer Vergisi Mükellefifdeğistir

-Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar

-İthalatta mal ve hizmet ithal edenler

-Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar -PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumlan -Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler

-Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertipleyenler veya gösterenler

OKUMALI: Türkiye'de Sol ve Sosyalizm nedir?

-Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler

İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlar

Özel Tüketim Vergisi Mükellefi4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli;(l), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükellefi

-Bankalar

-Sigorta şirketleri

-Bankerler

-İkraz işleriyle uğraşanlar Diğer Vergilerde

Veraset ve İntikal Vergisi Mükellefi: Veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıs.

Emlak Vergisi Mükellefi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf eden.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefi: Trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişi.

Damga Vergisi Mükellefi: Kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder