İl Özel idare bütçesi nasıl hazırlanır? Özel idarelerin gelirleri nelerdir? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Kasım 08, 2017

İl Özel idare bütçesi nasıl hazırlanır? Özel idarelerin gelirleri nelerdir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

İl Özel idare bütçesi nasıl hazırlanır? Özel idarelerin gelirleri nelerdir?

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNA GÖRE İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ:İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmeler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl özel idaresinin organları:İl genel meclisi,İl encümeni ve validir. İl özel idaresinin yürütme organı Validir.

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları:

Sağlık gençlik ve spor tarım.sanayi ve ticaret:Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin kültür sanat turizm sosyal hizmet ve yardımlar ,yoksullara mikro kredi verilmesi çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları ihtiyaçların karşılanması

İl Özel idare bütçesi nasıl hazırlanır? Özel idarelerin gelirleri nelerdir?
İl Özel idare bütçesi nasıl hazırlanır? Özel idarelerin gelirleri nelerdir?

İmar,yol su kanalizasyonu,katı atık,çevre,acil yardım ve kurtarma:Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası:İl özel idaresinin mali durumu,hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresinin gelirleri:

Kanunla gösterilen il özel idaresi vergi resim araç ve katılım payları

Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.

Genel veri bütçelerinden ayrılan pay.

Taşınır ve taşınmaz malların kire,satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler

İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler

Faiz ve ceza gelirleri

Bağışlar

Her türlü girişim iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler

Diğer gelirler

İl özel idaresi bütçesi:ilin stratejik planına uygun olarak hazırlanan bütçe il özel idaresinin mali yılı ve izleyen 2 yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. .. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Bütçenin hazırlanması ve kabulü: Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı başında il encümenine sunulur. Encümen bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününde önce il genel meclisine sunar.İl genel meclisi bütçe tasarısını yıl başından önce aynen veya değiştirerek kabul eder.Ancak meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder