Damping nedir? Suç mudur? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 12, 2017

Damping nedir? Suç mudur?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Damping nedir? Suç mudur?

DAMPİNG SUÇ MUDUR?
Ülkemizde ithalâtta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ayrı bir kanun31 da kabul edilmiştir. 3577 sayılı İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun’un (İHRÖHK) amacı32, ithalâtta haksız rekabet hallerinden damping veya sübvansiyona konu olan ithalâtın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak önlemlere karar verecek bir Kurul oluşturulması ve bu Kurul’un görevlerinin belirlenmesidir.

Buna göre damping veya sübvansiyona konu oluşturan ithalâtın, Türkiye’de bir üretim dalında maddî zarara yol açması veya maddî zarar tehdidi oluşturması ya da bir üretim dalının kurulmasını fizikî olarak geciktirmesi gerekmektedir. 

Yapılan soruşturma sonucunda Kurul tarafından belirlenen ve Bakanlık’ça onaylanan damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar dampinge konu olan malın fiilî ithalinde dampinge karşı vergi, sübvansiyona konu olan malın fiilî ithalinde ise telafi edici vergi alınması öngörülmüştür. 

Damping nedir? Suç mudur?
Damping nedir? Suç mudur?

Vergi veya telafi edici verginin mükellefi olan kişininse, damping veya sübvansiyona konu malı ithal eden kişi olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca uluslararası alanda da Türkiye, Sınaî Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Mukavelenamesine katılmış bulunmaktadır. 

Mukavelename’nin 10’ncu maddesinin (ikinci mükerrer) şekline göre, taraf devletler,haksız rekabet oluşturan davranışların meni konusunda diğer taraf devlet vatandaşlarına gerekli kanunî korumayı sağlamayı taahhüt etmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder