8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayıncılık Sayfa 23 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Eylül 16, 2017

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayıncılık Sayfa 23

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayıncılık Sayfa 23

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 23 Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirmesi Soruları ve Cevapları

1. Ünite Degerlendirmesi
A- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlıkları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.
Selanik Sofya Manastır Çanakkale Muş İstanbul Suriye Trablusgarp Savaşı
 
1. Mustafa Kemal’in ilk askerî başarısı ............................’dır.
2. Mustafa Kemal ..............................da ateşemiliter olarak çalıştı.
3. Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği ........................... çeşitli din ve mezheplerden insanların yaşadığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli liman kentlerinden biriydi.
4. 16. Kolordu Komutanı olarak Kafkas Cephesi’ne atanan Mustafa Kemal ..............ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.
5. Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp Akademisini ................’da okudu.
6. Mustafa Kemal askerî idadiyi ..............’da okudu.
B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna "D" harfi, yanlış ifadelerin sonuna "Y" harfi getiriniz.

1. Mustafa Kemal Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra Şam’da 5. Ordu emrine atanmıştır.( )
2. Ali Rıza Efendi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır. ( )
3. İtilaf Devletleri, İstanbul’u ele geçirip Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya gerekli yardımı gönderebilmek için Suriye-Filistin Cephesi’ni açmışlardır. ( )
4. Mustafa Kemal’in gittiği ilk askerî okul Manastır Askerî İdadisidir. ( )
C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
1 . Mustafa Kemal’in doğduğu; çocukluk, ilk ve orta öğrenim dönemini yaşadığı Selanik; çeşitli milletlerin, kültürlerin ve dinlerin kaynaştığı bir şehirdi.
Selanik'in bu durumunu Mustafa Kemal'in kişiliğinde hangi özelliğe yol açmamıştır?
A) Hoşgörülü olmasına B) Çeşitli kültürlere saygı duymasına
C) Irkçı bir anlayış benimsemesine D) Değişik düşüncelere açık olmasına
 
2. Atatürk’ün öğrenim gördüğü dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda;
- Dinî derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler,
- Batı örneklerine göre kurulmuş çağdaş-laik eğitim yapan okullar varlığını sürdürmekteydi.
Bu durumun Osmanlı İmparatarluğu'nda;
I . Eğitimde ikiliklerin yaşanması,
II . Toplumda kültür çatışmasının yaşanması,
III . Askerî okullara öncelik verilmesi
sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 24 Bir Kahraman Doğuyor Ünite Değerlendirmesi Soruları ve Cevapları

3. Mustafa Kemal'in Manastır Askerî İdadisinden başlayarak ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmesi Şam'da Vatan ve Hürrriyet Cemiyetinin kurulmasına öncülük etmesii
Trablusgarp'ta halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele vermesi unun;
I. Örgütleyici olması,
II. Barışsever olması,
III. İnsan sevgisine sahip olması,
IV. Liderlik özelliğinin olması
özelliklerinden hangilerini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve IV
 
4.
Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak;
I . Birinci Dünya Savaşı’nda Almanların tüm isteklerini yerine getirmiştir.
II . Sorunlara gerçekçi çözüm önerileri getirmiştir.
III . Vatan savunmasının ulusal sınırlar belirlenerek yapılması gerektiğini Kurtuluş Savaşı’ndan önce düşünmüştür.
IV . Suriye Cephesi’nin kapatılması gerektiğini savunmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV
Ç- Aşağıdaki soruları yanıtlayınız, yanıtlarınızı öğrenci ürün dosyasına koyunuz.
1. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Selanik’in sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı hakkında kısaca bilgi veriniz.
Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti. Selanik, Osmanlı sınırları içerisinde sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş yerleşim merkezlerinin başında gelmekteydi. Bu yönüyle Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı konumundaydı. Avrupa’da oluşan yeni fikirler ve düşünceler Osmanlı topraklarında önce Selanik’e ulaşırdı. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı, Makedonya’nın sosyal yapısı gereği bu bölgede hızla yayılmaya başladı. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle bağımsızlık yanlısı ayaklanmalar önce Makedonya’da meydana geldi. Bu durum; Osmanlı aydınları arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu ayaklanmalara son vermek ve Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için yeni fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık) ortaya çıkmaya başladı.
 
Selanik’te sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik faaliyetler oldukça gelişmişti. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Selanik’te zengin bir kültürel yaşam mevcuttu. Sosyal yapının çeşitliliği hoşgörü ortamını da beraberinde getirmişti. Bu yapılanma, Atatürk’ün demokrasiye inanan bir lider olmasına zemin hazırlamıştı. Selanik, Fransız İhtilali’nin gündeme getirdiği eşitlik, özgürlük, adalet ve insan hakları gibi kavram ve ilkelerle bunlara bağlı olarak Osmanlı Devleti’nde gerçekleşen demokratikleşme çabalarının yoğunlaştığı bir kent durumuna geldi. Osmanlı aydınları özellikle Selanik’te örgütlenerek meşrutiyet rejiminin ilan edilmesinde etkili oldular.
2. Mustafa kemal’in tarih ve edebiyat sevgisi hangi okulda başlamıştır. Tarihî ve edebî konulara ilgi duymasının nedenleri nelerdir?
Atatürk’ün edebiyatla, hele onun en çekici türü şiirle ilk karşılaşması Manastır Askerî İdadisi (Askeri Lise) ne girdiği 1896 yılında olmuştu. O yıla kadar Mekteb-i İbtidaiye (İlkokul) de, daha sonra Askerî Rüşdiye (Askerî Ortaokul) de öğretmenlerin öğrencilere topluca söylettiği ilâhiler, marşlar veya okul kitaplarındaki methiyeler, mersiyeler gibi kalıplaşmış manzumelerden ayrı, pür şiiri tanımamıştı. O edebiyattan, şiirden daha çok matematikten, fen derslerinden hoşlanıyordu. Askerî İdadiye girdikten sonra, Ömer Naci adında zeki, güzel konuşan, şiire meraklı, hatta şiir yazan bir arkadaşı olmuş, onunla çok samimi dostluk kurmuştu. Ömer Naci’nin tavsiyesi ile ders kitapları dışında edebî eserleri okumuş, hoşlanmıştı. Ömer Naci, bir gün Namık Kemal’in okunması yasaklı şiirlerinden bir tomar vermiş, Askerî İdadi Öğrencisi Selanikli genç Mustafa Kemal bu şiirlerden pek etkilenmişti. İdadî’de Tevfik Fikret’in şiirlerini de okuyan Mustafa Kemal, Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) ye geçince orada artık şiire aşina edebî bir olgunluğa ulaşmıştı. Hatta Fransız şiirinden hoşlandıklarını Türkçeye çevirmeye başlamış, bunlardan birisi 28 Eylül 1899 tarihli “Malûmat” dergisinde yayınlanmıştı.’ Daha sonraları, 1905 yılında Sinop’ta yazılan ve 1908 yılında, Şanlı Ordu gazetesinde Mustafa Kemal imzası ile yayınlanmış iki hamasî şiirin Atatürk’e ait olup olmadığı uzun tartışma konusu olmuştur.
3. Mustafa Kemal görev aldığı savaşlarda başarılı olmuştur. Bunun nedenlerini yazınız.
4. Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı, Suriye, Çanakkale ve Kafkas Cephelerinde elde ettiği başarılarla askerî yetenekleri arasında nasıl bir bağlantı vardır?
5. Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya şehirlerinin Mustafa  Kemal’in fikir hayatı üzerindeki etkileri
nelerdir? Araştırarak yazınız.
SELANİK
* M.Kemal Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ül­kelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi.
* Bü­yük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayak­lanmalarına da merkezlik yapmıştır.
*M.Kemal 1907 askeri görevle geldiği Selanik’te burada faaliyet halinde bulunana İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları sonucunda II.Meşrutiyet ilan edildi.(1908)
*Bir müddet sonra M.Kemal ordunun siyasetten ayrılması gerektiğini düşündüğünden ve İttihat ve Terakki ile olan fikir uyuşmazlıkları sebebiyle cemiyetten ayrıldı.
 
MANASTIR
* Mustafa Kemal Askeri idadide öğrenim görmek üzere geldiği Manastır’da vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal,Türkçülüğü savunan Mehmet Emin Yurdakul ile tanıştı.
*M.Kemal’in tarih bilincinin gelişmesinde öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in rolü büyüktür.
*Burada bazı Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı.
* 1897 Türk-Yunan Savaşı-savaşta başarılı olunmasına rağmen barış masasında istenilenin alınamaması-M.Kemal’i derinden etkiledi.
 
İSTANBUL
*M.Kemal’in başkente ilk gelişi eğitim amaçlıdır Harp Okulu ve Harp Akademisi.
* M.Kemal, İstanbul devletin başkenti olduğu için devletin içinde meydana gelen her türlü gelişmeyi,ayrıca Avrupadaki gelişmeleri de yakından takip edebilmiştir.
 
SOFYA
*Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913'te Sofya As­keri Ateşeliği'ne atanmıştır. Balkan­ların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmişti.
6. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışına kadar geçen sürede bulunduğu görevleri yazınız. Bu hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlayınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23
8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23


8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 da yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 Cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı lütfen dikkate alınız. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. Kopyala-yapıştır şeklinde yapmak size bir fayda sağlamaz

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz. Kendiniz kitaptaki etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23

Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder