ilkokul programı ve okul öncesi programın karşılaştırılması seminer çalışması - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Haziran 13, 2017

ilkokul programı ve okul öncesi programın karşılaştırılması seminer çalışması

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
ilkokul programı ve okul öncesi programın karşılaştırılması seminer çalışması
ilkokul programı ve okul öncesi programın karşılaştırılması seminer çalışması 2017 dosyası 01-06-2017 tarihinde Ortak Paylaşım kategorisinin Seminer Konuları alt kategorisine eklendi. , ilkokul programı ve okul öncesi programın karşılaştırılması seminer çalışması 2017 dosyasını bilgisayarınıza indirmek için bu sayfadaki yönergeleri takip ediniz. ilkokul programı ve okul öncesi programın karşılaştırılması seminer çalışması 2017 dosyasına benzer dosyalar Ortak Paylaşım ana kategorisinin Seminer Konuları alt kategorisinde yer almaktadır. ilkokul programı ve okul öncesi programın karşılaştırılması seminer çalışması 2017 Tanıtımı ilkokul programı ve okul öncesi programın karşılaştırılması seminer çalışması

İLKOKUL PROGRAMI 
OKUL ÖNCESİ PROGRAMI

1) FELSEFE YAKLAŞIMI 
Yeni ilköğretim programlarının en önemli öngördüğü yaklaşım yapılandırmacı yaklaşımdır. Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüş, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine aktarıldığıdır. Bundan dolayı eğitimciler, bireyin zihnindeki bilginin çokluğuyla ilgilenmiş ve eğitim araştırmaları da bunu gerçekleştirmenin en iyi yolunu bulmak için çaba göstermiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, ‘öğretme’ ve ‘öğrenme’nin aynı şey olmadığıdır. Eğitimci, çok iyi öğretebilir ancak eğitim sürecinin verimliliğini ‘öğrenenin ne öğrendiğinin’ vurgulandığı felsefi yaklaşımı öngörmektedir. 

ilkokul programı ve okul öncesi programın karşılaştırılması seminer çalışması Okul öncesi programı, çocukların düzeylerine ve özelliklerine dayanan ve bu anlamda, bütün gelişim alanlarının geliştirilmesini esas alan “gelişimsel” bir programdır. Yaklaşım olarak “sarmal” özellik gösteren bu program, model olarak “eklektik”tir.

2)MİSYON VE VİZYON A)Hayat Bilgisi Dersinin Misyonu ve Vizyonu: Hayat bilgisi dersine ayrılan zamanın büyük bir bölümünde öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla,

• Öğrenmekten keyif alan,
• Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
• Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
• Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın
gerektirdiği donanıma sahip,
• Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
• Mutlu bireyler yetiştirmektir.

B)Türkçe Dersinin Misyonu ve Vizyonu: 
1. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan,
2. Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimcilik ve sorun çözme
kapasitesi gelişmiş,
3. Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan ve yorumlayan,
4. Haklarını ve sorumluluklarını bilen, öz güveni yüksek, çevresiyle uyumlu, görüş ve
tezlerini gerekçe ve kanıtlarla destekleyerek yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen,
5. Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sentezleyebilen,
okuma ve öğrenmeden zevk alan,
6. Bilgi teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanarak bilgi edinme, oluşturma ve paylaşma
becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

C)Matematik Dersinin Misyonu ve Vizyonu:
Matematik eğitimi alanında yapılan milli ve milletlerarası araştırmalar,gelişmiş ülkelerin matematik programları ve ülkemizdeki matematik eğitimi deneyimleri temel alınarak hazırlanmıştır. Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir.

Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yasam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir. 

D) Fen Bilimlerinin Dersinin Misyonu ve Vizyonu 
“Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak
yetiştirmek” tir. Araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler; fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahip bireyler yetişmesini sağlamaktır.

E)Müzik Dersinin Misyonu ve Vizyonu:
İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, öğrencilerin müziği etkinlikler aracılığıyla yaşayarak hayatlarının ayrılmaz bir parçası hâline getirmek ve müzik yoluyla;

• Kendisi ve çevresiyle barışık,

• Ulusal ve uluslararası kültürleri tanıyan,

• Vatan ve millet sevgisine sahip,

• Çevresindeki olaylara, değişim ve gelişmelere duyarlı,

• Güzel sanatların her türüne açık,

• Mutlu, kişilikli ve öz güveni olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya yöneliktir.


F)Beden Eğitimi Dersinin Misyonu ve Vizyonu:
Beden Eğitimi Programı, öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri, duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu programın uygulanması sonucunda öğrencilerin beden eğitimi ile ilgili genel kabul görmüş, aşağıda belirtilen standartlara ulaşacakları öngörülmektedir. 

Öğrenci; 

• Çeşitli fiziksel etkinliklere katılabilmek için hareket örüntüleri ve devinişsel becerilerde yeterlilik gösterir. 

• Fiziksel etkinliği öğrenirken ve yaparken hareketle ilgili kavram, ilke, kural, strateji ve taktikleri anladığını gösterir.

• Sağlığı güçlendirici düzeyde fiziksel etkinliğe katılımı başarır ve korur.

• Fiziksel etkinliklere düzenli olarak katılır.

• Fiziksel etkinlik ortamlarında sorumlu kişisel ve toplumsal davranış sergiler.

G)Görsel Sanatlar Dersinin Misyonu ve Vizyonu:

Geleceğin aydın kuşaklarını yetiştirmeyi hedefleyen bu programla;

• Toplumların bugününü ve geleceğini oluşturan yaşam anlayışını benimsemiş,

• Dünyayı algılama ve yorumlama yeterliliğini geliştiren,

• Toplumsal gelişmelere, doğaya duyarlılıkla yaklaşan,

• Günümüzde iletişim ve etkileşim ortamının ve imkânlarının, hızla değişerek bireyin ve

toplumun yaşam dinamiklerine kattığı yeni etkiler ve açılımlara yanıt verebilen,

• Sorgulama bilincine sahip,

• Bilimsel ve teknolojik değişim ve dönüşümlerin toplumlarda yarattığı olumsuzluklara

karşı yeni çözümler üretebilen,

• Olumlu niteliklerle donanarak kendini ifade edebilen,

• Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında

olabilen bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum amaçlanmaktadır.

Okul Öncesi Eğitim Programının Misyon ve Vizyonu.

Okul Öncesi Eğitim programının misyonu ve vizyonu; okul öncesi eğitimin amaçları etrafında toplanmaktadır.

• Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

• Onları ilköğretime hazırlamak,

• Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,

• Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.


3)DERSLER/ALANLAR 

İlköğretim programı ders ders ele alınmıştır.

Hayat Bilgisi Dersi: 1-3.sınıf

Türkçe Dersi: 1-4.sınıf

Matematik Dersi:1-4.sınıf

Fen Bilimleri Dersi: 3-4.sınıf

Müzik Dersi:1-4.sınıf

Beden Eğitimi Dersi:1-4.sınıf

Görsel Sanatlar Dersi: 1-4.sınıf. Okul Öncesi programı alanlara ve aylara göre ele alınmıştır.

0-36 ay ve 36-72 ay.

Bilişsel Alan.

Dil Alanı.

Sosyal Duygusal Alan.

Psikomotor Alan.

Özbakım Becerileri Alanı. 

İlköğretim Programındaki Hayat Bilgisi dersi, Okul Öncesi Programındaki Sosyal Duygusal Alan,Bilişsel Alan ve Özbakım Becerileri Alanındaki, Türkçe Dersi Dil Alanındaki, Matematik ve Fen Bilimleri Dersi Bilişsel Alandaki, Müzik dersi Dil ve Sosyal Duygusal Alandaki, Beden Eğitimi Dersi Psikomotor Alandaki, Görsel Sanatlar Dersi Psikomotor Alandaki ve Bilişsel Alandaki bazı kazanımlara denk gelmektedir.

4)KAZANIM VE GÖSTERGELER 

A)Hayat Bilgisi Dersi

2014‐2015 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yapılan değişikliğe göre;
1.Sınıf Hayat Bilgisi dersinde; “Okul Heyecanım” temasında 41 kazanım; “Benim Eşsiz Yuvam” temasında 29 kazanım; “Dün, Bugün, Yarın” temasında 16 kazanım olmak üzere toplam 86 kazanım bulunmaktadır.

2.Sınıf Hayat Bilgisi dersinde; “Okul Heyecanım” temasında 34 kazanım; “Benim Eşsiz Yuvam” temasında 37 kazanım; “Dün, Bugün, Yarın” temasında 24 kazanım olmak üzere toplam 95 kazanım bulunmaktadır.

3.Sınıf Hayat Bilgisi dersinde; “Okul Heyecanım” temasında 30 kazanım; “Benim Eşsiz Yuvam” temasında 39 kazanım; “Dün, Bugün, Yarın” temasında 21 kazanım olmak üzere toplam 90 kazanım bulunmaktadır.

2014‐2015 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yapılan değişiklerin eski programdan farkı; Yeni düzenlenen programda; 3.sınıfta bulunan kazanımlardan bazıları çıkarılmıştır. (21 kazanım)

B)Türkçe Dersi
1.Sınıf Türkçe dersinde “Sözlü İletişim” de 14 “Okuma” da 18 “Yazma” da 9 olmak üzere toplam 41 kazanım bulunmaktadır.

2.Sınıf Türkçe dersinde “Sözlü İletişim” de 15 “Okuma” da 18 “Yazma” da 10 olmak üzere toplam 43 kazanım bulunmaktadır.

3.Sınıf Türkçe dersinde “Sözlü İletişim” de 13 “Okuma” da 23 “Yazma” da 11 olmak üzere toplam 47 kazanım bulunmaktadır.

4.Sınıf Türkçe dersinde “Sözlü İletişim” de 10 “Okuma” da 28 “Yazma” da 11 olmak üzere toplam 49 kazanım bulunmaktadır.

C)Matematik Dersi
1.Sınıf Matematik Dersinde “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanında 24 “Geometri” öğrenme alanına 7 “Ölçme” öğrenme alanında 12 “Veri” öğrenme alanında 2 olmak üzere toplam 45 kazanım bulunmaktadır.

2.Sınıf Matematik Dersinde “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanında 29 “Geometri” öğrenme alanına 9 “Ölçme” öğrenme alanında 16 “Veri” öğrenme alanında 3 olmak üzere toplam 57 kazanım bulunmaktadır.

3.Sınıf Matematik Dersinde “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanında 35 “Geometri” öğrenme alanına 10 “Ölçme” öğrenme alanında 21 “Veri” öğrenme alanında 4 olmak üzere toplam 70 kazanım bulunmaktadır.

4.Sınıf Matematik Dersinde “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanında 40 “Geometri” öğrenme alanına 12 “Ölçme” öğrenme alanında 26 “Veri” öğrenme alanında 2 olmak üzere toplam 80 kazanım bulunmaktadır.

D)Fen Bilimleri Dersi
3.Sınıf Fen Bilimleri Dersinde “Canlılar ve Hayat” konu alanında 9, “Fiziksel Olaylar” konu alanında 16, “Madde ve Değişim” konu alanında 4, “Dünya ve Evren” konu alanında 3 kazanım olmak üzere; toplam 32 kazanım bulunmaktadır. 

4.Sınıf Fen Bilimleri Dersinde “Canlılar ve Hayat” konu alanında 15, “Fiziksel Olaylar” konu alanında 19, “Madde ve Değişim” konu alanında 11, “Dünya ve Evren” konu alanında 1 kazanım olmak üzere; toplam 46 kazanım bulunmaktadır. 

E)Müzik Dersi
1.Sınıf Müzik Dersinde “Dinleme, Söyleme, Çalma” Öğrenme Alanında 10 kazanım, “Müziksel Algı ve Bilgilendirme” Öğrenme Alanında 2 kazanım, “Müziksel Yaratıcılık” Öğrenme Alanında 5 kazanım, “Müzik Kültürü” Öğrenme Alanında 6 kazanım olmak üzere; toplam 23 kazanım bulunmaktadır.

2.Sınıf Müzik Dersinde “Dinleme, Söyleme, Çalma” Öğrenme Alanında 9 kazanım, “Müziksel Algı ve Bilgilendirme” Öğrenme Alanında 5 kazanım, “Müziksel Yaratıcılık” Öğrenme Alanında 2 kazanım, “Müzik Kültürü” Öğrenme Alanında 6 kazanım olmak üzere; toplam 22 kazanım bulunmaktadır.

3.Sınıf Müzik Dersinde “Dinleme, Söyleme, Çalma” Öğrenme Alanında 7, kazanım, “Müziksel Algı ve Bilgilendirme” Öğrenme Alanında 5 kazanım, “Müziksel Yaratıcılık” Öğrenme Alanında 4 kazanım, “Müzik Kültürü” Öğrenme Alanında 7 kazanım olmak üzere; toplam 23 kazanım bulunmaktadır.

4.Sınıf Müzik Dersinde “Dinleme, Söyleme, Çalma” Öğrenme Alanında 6 kazanım, “Müziksel Algı ve Bilgilendirme” Öğrenme Alanında 5 kazanım, “Müziksel Yaratıcılık” Öğrenme Alanında 5 kazanım, “Müzik Kültürü” Öğrenme Alanında 7 kazanım olmak üzere; toplam 23 kazanım bulunmaktadır.

F)Beden Eğitimi Dersi
1.Sınıf Beden Eğitimi Dersinde “Hareket ve Becerilerinde” 25 kazanım, “Etkili Katılım ve Sağlıklı Yaşamda” 7 kazanım, olmak üzere; toplamda 32 kazanım bulunmaktadır. 

2.Sınıf Beden Eğitimi Dersinde “Hareket ve Becerilerinde” 27 kazanım, “Etkili Katılım ve Sağlıklı Yaşamda” 7 kazanım, olmak üzere; toplamda kazanım 34 bulunmaktadır.

3.Sınıf Beden Eğitimi Dersinde “Hareket ve Becerilerinde” 25 kazanım, “Etkili Katılım ve Sağlıklı Yaşamda” 7 kazanım, olmak üzere; toplamda 32 kazanım bulunmaktadır. 

4.Sınıf Beden Eğitimi Dersinde “Hareket ve Becerilerinde” 21 kazanım, “Etkili Katılım ve Sağlıklı Yaşamda” 13 kazanım, olmak üzere; toplamda 34 kazanım bulunmaktadır. 

G)Görsel Sanatlar Dersi
1.Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde “Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanında 10 kazanım, “Kültürel Miras” öğrenme alanında 2 kazanım, “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanında 3 kazanım olmak üzere toplam 15 kazanım bulunmaktadır.

2.Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde “Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanında 10 kazanım, “Kültürel Miras” öğrenme alanında 5 kazanım, “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanında 2 kazanım olmak üzere toplam 17 kazanım bulunmaktadır.

3.Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde “Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanında 7 kazanım, “Kültürel Miras” öğrenme alanında 4 kazanım, “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanında 7 kazanım olmak üzere toplam 18 kazanım bulunmaktadır.

3.Sınıf Görsel Sanatlar Dersinde “Görsel İletişim ve Biçimlendirme” öğrenme alanında 9 kazanım, “Kültürel Miras” öğrenme alanında 5 kazanım, “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanında 4 kazanım olmak üzere toplam 18 kazanım bulunmaktadır.

Okul Öncesi Dönemde “Bilişsel Gelişim” alanında 22 kazanım bulunmaktadır.
1.Kazanımda 3 gösterge,

2.Kazanımda 4 gösterge,

3.Kazanımda 2 gösterge,

4.Kazanımda 6 gösterge,

5.Kazanımda 12 gösterge,

6.Kazanımda 13 gösterge,

7.Kazanımda 11 gösterge,

8.Kazanımda 11 gösterge,

9.Kazanımda 5 gösterge,

10.Kazanımda 4 gösterge,

11.Kazanımda 5 gösterge,

12.Kazanımda 3 gösterge,

13.Kazanımda 2 gösterge,

14.Kazanımda 5 gösterge,

15.Kazanımda 4 gösterge,

16.Kazanımda 2 gösterge,

17.Kazanımda 2 gösterge,

18.Kazanımda 3 gösterge,

19.Kazanımda 7 gösterge,

20.Kazanımda 4 gösterge,

21.Kazanımda 2 gösterge,

22.Kazanımda 3 gösterge,

Bulunmaktadır.

Okul Öncesi Dönemde “Dil Gelişim” alanında 12 kazanım bulunmaktadır.

1.Kazanımda 5 gösterge,

2.Kazanımda 4 gösterge,

3.Kazanımda 5 gösterge,

4.Kazanımda 10 gösterge,

5.Kazanımda 10 gösterge,

6.Kazanımda 6 gösterge,

7.Kazanımda 3 gösterge,

8.Kazanımda 8 gösterge,

9.Kazanımda 6 gösterge,

10.Kazanımda 5 gösterge,

11.Kazanımda 4 gösterge,

12.Kazanımda 6 gösterge, Bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder