2016-2017 İHL Kuran'ı Kerim 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2017

2016-2017 İHL Kuran'ı Kerim 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
2016-2017 İHL Kuran'ı Kerim 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
İHL Kuran'ı Kerim 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı Zümre Öğretmenler Kurullarının Toplanması:Zümre Toplantıları, her öğretim yılında en az iki defa birinci ve ikinci kanaat dönemi başında-Yönetmelik, Yönerge ve emirler doğrultusunda yapılır. Zümre toplantısına okul müdürü ya da müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, bölüm şefi veya zümrenin en kıdemli öğretmeni başkanlık eder. İHL Kuran'ı Kerim 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı sında her öğretmen, gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler. Bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan kararlar bağlayıcı nitelikte olmalıdır. Zümrelerde, Yönetmelik maddeleri aynen karar diye yazılmamalıdır. Tavsiye ve temenni niteliğinde kararlar alınmamalıdır. 

İHL Kuran'ı Kerim II.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı Öğretim yılı başı ve içinde yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar ve uygulama sonuçlarının tek tek ele alınıp değerlendirilmesi; Kanaat dönemi başarı durumlarının (puan ortalamaları, genel başarı ve öğrenci davranış değişikliklerinin) değerlendirilmesi; başarının artırılması için yapılması gerekenlerin görüşülmesi; Ödevlerle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi; Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının gözden geçirilmesi;


1. Bir önceki öğretim yılı sonunda derslere göre müfredatların bitirilmesi ile ilgili raporlar, titizlikle incelenmeli, işlenmeyen konular varsa bu konular incelenmeme nedenleri tartışılıp, yeni öğretim yılı için alınacak tedbirler kabaca bağlanmalıdır.

2. Derslerin müfredatlarında yer alan konular incelenmeli, gerekli görüş birliği sağlandıktan sonra yıllık planlar zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanıp imzalanmalıdır.

3. Yıllık ders planları hazırlanırken dersin amaçları ile konularını özel amaçları arasında sağlam bir bağ kurulmalı ve bu amaçlara yıllık planlarda yer verilmelidir.

4. Yönetmeliklerde belirtilen yazılı, sözlü yoklama ve ödev sayılarının dışında gerekli görüldüğü hallerde yapılacak fazla yazılı ve sözlü yoklama sayıları zümrece tespit edilerek karara bağlanmalıdır. Ayrıca yazılı yoklama zamanları kanaat dönemleri boyunca uygun bir şekilde yıllık planlarda yer almalıdır.

5. Verilecek ödevlerin konusu, şekil ve ödevlerin verilme, toplanma zamanları karara bağlanıp, yıllık planlara yazılmalı, böylece ödev ve sınavların bir arada yığılmaları önlenmelidir. (2182 sayılı Tebliğler Dergisi)

6. Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede dersi olan öğretmenler aralarında toplanarak işbirliği yaparlar. Ayrıca derslerde yapılacak gezi-gözlem deney hususlarına yıllık planlarda yer verilmesi sağlanmalıdır.

7. Derslerde yararlanılacak ve öğrencilere aldırılacak araç-gereçler de okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak tespit edilmelidir.

8. Konuların işlenişini de, kullanılacak metod ve tekniklerin neler olduğu belirlenerek, mutlaka metod ve tekniklerin uygulanması sağlanmalıdır. Bu konuda öğretmenlerin sürekli bir arayış içine girmeleri ve kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Konulara göre uygulanacak metodlara ve tekniklere yıllık planda yer verilecektir.

9. Okulda stajyer öğretmen bulunması halinde; bunların yetiştirilmesi için okul müdürlüğünün hazırladığı planlama çerçevesinde çalışma yapılmalıdır.

10. Her dönemin sonunda yapılacak olan zümre toplantısında, o döneme ait başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi yapılarak, başarısızlıkların nedenleri, bu konuda alınacak tedbirler tesbit edilmeli, varılan sonuçlar o dönemin sonundaki öğretmenler kuruluna götürülerek görüşülmelidir. Böylece eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

11. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında, üretim işleri, eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanmalıdır. Ayrıca okulu tanıtıcı faaliyetlere de yer verilmelidir.

12. Bakanlıkça gönderilen genelgeler ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen ve okul müdürlüğünce gerekli görülecek diğer konular üzerinde de görüşmeler yapılmalıdır.

13. Her zümre toplantısında bir önceki zümrede alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme