12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50 - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Ekim 23, 2016

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Soru ve cevaplarla ilgili istek ve önerilerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz. Bunun yanında ders kitabında yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevlerinin öğrencilerin okulda öğrendiklerini pekiştirmesi, atladığı bir yer kalmadan öğrenebilmesi ve kendi başına düşünen tasarlayan bir birey olarak yetişebilmesini sağlamak amacıyla verildiğini unutmayalım.  Yapmanız gereken ve verimli ders çalışmanın başında gelen hususlar bu kitapları takip etmek ve öğretmen sözlerinden çıkmayarak verimli ders çalışmaktan geçmektedir. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Cevaplarda hata olduğunu düşünüyorsanız yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular Yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.
12 sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabı 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında okutulan TOP yayıncılık cevaplarının 1. Ünite sonu cevaplarına geldik. Ünite sonu sorularımızı klasik soruları sizer için cevaplamaya çalışacağız. 

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

SORU:I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ile imzalanan Versailles Antlaşması, II. Dünya Savaşı’nın başlamasına nasıl bir etki yapmıştır?
CEVAP: Versay Anlaşması çok ağır şartlar taşımaktadır. Buda almanyanın rahat hareket etmesini engellemektedir. Bu kısıtamalar Almanyaya yeni yollar aramaya itmiştir. Buda en kısa sürede yeni arayışlara neden olmuştur. Böylelikle ilk fırsatta 2. dünya savaşına neden olmuştur.

SORU: Sovyet Devrimi karşısında Orta Asya’da yaşayan Türklerin tutumu ne olmuştur?
CEVAP: 20. yüzyılın başlarında gerçekleşen 1905 Devrimi’ne Orta Asya Türk toplulukları da katıldı. Kurulan meşrutiyet yönetiminin getirdiği özgürlük ortamında Türkler ulusal kültürlerini geliştirme olanağı buldular. Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Hüseyinzade Ali gibi Türk aydınlarının da etkisiyle Türkler siyasal alanda örgütlenmeye başladılar ve 1906’da kurdukları Müslüman Birliği Partisi’nden Duma’ya temsilciler gönderebildiler. Rusya’nın daha sonra baskı politikası izlemesi üzerine Türkler, “Rusya Müslüman Türk Kavimlerinin Haklarını Koruma Cemiyeti”ni kurarak uluslararası alanda seslerini duyurmaya çalıştılar. Rus Çarlığı’nın Türklerin siyasal ve kültürel haklarını vermemesi üzerine, 1916’da Türk Ulusal Bağımsızlık Ayaklanması başladı. Çarlık rejiminin yıkılmasıyla kurulan yeni hükûmet döneminde, tüm halkların kanun önünde eşitliği kabul edilince 1-11 Mayıs 1917’de “Bütün Rusya Müslümanlarının I. Kurultayı”nı topladılar

SORU: Sömürgeci devletlerin Orta Doğu’da manda yönetimleri kurmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: ABD’nin I. Dünya Savaşı sonunda yayımladığı Wilson İlkeleri’nde yer alan “Osmanlı toprakları üzerinde Türk nüfusunun fazla olduğu bölgelerde Türk egemenliği devam edecek, öteki bölgelerde ise halklar kendi geleceklerini kendileribelirleyecek.” ve “Yenenler yenilenlerden toprak almayacak.” kararları, İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu üzerindeki planlarını zora sokmuştu. İngiltere ve Fransa gizli antlaşmalardaki planlarını uygulayabilmek için önce “Orta Doğu halkları kendi idarelerine dayanan hükûmet ve yönetimler kurabilir.” içerikli bir deklarasyon yayımlayarak zaman kazandılar. ABD’nin savaşın bitimiyle “yalnızlık politikası”na dönmesinden sonra da Orta Doğu’da az gelişmiş ülkeleri, bazı büyük devletlerin vesayetine bırakmak anlamına gelen mandacılık politikasıyla amaçlarına ulaşmaya çalıştılar.

SORU: 1900’lerin başlarında Japonya’nın dış politikada yayılmacı siyaset izlemesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP: Meiji Restorasyonu’yla kısa sürede gelişen Japonya, doğal kaynaklar bakımından yoksuldu. Bu nedenle Asya topraklarına doğru yayılma ihtiyacı duydu.

SORU: İki savaş arasında dünyada “kitle kültürü” nasıl oluşmuştur?
CEVAP: Sanayileşmenin hızlanması ve şehircilik, mimarlığın gelişimini etkiledi. Öte yandan müzik, tiyatro, sinema, radyo, dans ve spor; savaşı yaşamış kuşağa damgasını vuracak kitle kültürünün oluşmasına neden oldu

SORU: Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP: I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yenilmesi, ekonomik durumunun bozulması ve Versailles Antlaşması’yla Almanya’ya çeşitli yaptırımlar uygulanması, Hitler gibi ırkçı politikacıların taban bulmasını kolaylaştırdı. Versailles Antlaşması’na göre terhis olmuş işsiz askerler, romantik serüvenciler ve siyasal tahrikçiler, Ocak 1919’da Alman İşçi Partisi’ni oluşturmuş ve desteklemişlerdir.

SORU: 1930’larda Türkiye’nin dış politikada temel amacı nedir?
CEVAP: Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Dönemi’nde Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunları çözmüş, komşularıyla ve Batılı ülkelerle eşitlik temeli üzerinde barışa dayalı ilişkiler kurmuştur. Aşağıdaki etkinlikte de değinildiği gibi “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesine dayalı bir dış politikanın kararlı bir şekilde izlenmesi, Türkiye’ye uluslararası ortamda saygınlık kazandırdı. Barışa yönelik iş birliği çabaları gösteren Türkiye’nin politikaları iki döneme ayrılır: 1923-1932 arasındaki dönemde Türk dış politikası; Lozan’dan kalan sorunların etkisi altında, uluslararası ilişkilerin genel seyrinden çok tek tek devletlerin Türkiye’ye karşı izledikleri politikaya göre gelişmişti. 1932-1938 arasındaki dönemde ise Türk dış politikasında uluslararası ilişkiler daha belirleyicidir. Bu dönemde Türkiye’nin dış politikada temel amacı, büyük güçlüklerle elde edilen bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün, uluslararası statüko içinde korunması ve sürdürülmesidir.

Aşağıdaki birinci kutudaki bilgilerle ikinci kutudaki bilgilerin doğru eşleştirmesini yaparak kutu içindeki uygun yere yazınız.

Bertolt Brecht – Villa Gusti – Şogunluk – Charlie Chaplin – Meiji – Moratoryum – Kliring – Basmacı Hareketi – Kara Gömlekliler

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.
1. Avusturya, I. Dünya Savaşı’ndan Villa Gusti Ateşkes Antlaşması ile çekilmiştir.
2. Orta Asya Türkleri bağımsız Turan Devleti kurmak için Sovyet Rusya’ya karşı Basmacı Hareketi adıyla 1931’e kadar mücadele etmişlerdir.
3. Japonya’da 1868’de tahta çıkan Japon İmparatoru Mutsihito, Şogunluk rejimini yıkmıştır.
4. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı üzerine, ABD Başkanı Hoover Moratoryum ilan etmiştir.
5. Charlie Chaplin 1936’da “Modern Zamanlar”, 1940’ta “Büyük Diktatör” filmini yapmıştır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız.
1. (Y) ABD, I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Milletler Cemiyetinin etkili üyelerinden biridir.
2. (Y) Fransa; Ürdün, Filistin ve Mısır’da manda yönetimleri kurmuştur.
3. (D) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, dar anlamıyla Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929’da Wall Street Borsası’nın çöküşüdür.
4. (Y) Hitler 1921 ile 1943 arası İtalya’yı yönetmiştir.
5. (D) 1932-1938 arasında Türk dış politikasının temel amacı, büyük güçlüklerle elde edilen bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü uluslararası statükonun yanında yer alarak korumaktır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Fransa’nın I ve II. Dünya Savaşı arasındaki dış politikasının temel belirleyeni, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Milletler Cemiyeti’nin başına geçmek istemesi
B) Almanya karşısında güvenlik kaygısı taşıması
C) Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmesi
D) Hatay’ı elinde tutmak istemesi
E) Suriye’deki mandaterlikten vazgeçmiş olması

2. Aşağıdakilerin hangisi 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın nedenleri arasında gösterilemez?
A) Üretim ile tüketim arasında dengesizliğin oluşması
B) Bankaların konut, otomobil kredisi olanaklarını kolaylaştırması
C) Çalışanların ücretlerinin düşük olması
D) Çalışma saatlerinin azaltılması ve işsizlik sigortasının uygulanması
E) ABD’nin Florida Eyaleti’nde gayrimenkul spekülasyonunun yaşanması

3. Sovyet Rusya’da Lenin’in “ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkı” politikası üzerine 1917-1922 yılları arasında Türkler tarafından;
I. İdil – Ural,
II. Alaş Orda,
III. Kırgızistan devletlerinin hangileri kurulmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerin hangisi 20. yüzyılın birinci yarısındaki buluşlardan biri değildir?
A) Fotoğraf filmi B) Nötronun bulunması C) Radar D) Penisilin E) Elektron mikroskobu

5. Aşağıdakilerin hangisi 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne katılan devletlerden biri değildir?
A) Romanya B) İngiltere C) SSCB D) Japonya E) İtalya

6. Aşağıdakilerin hangisi Briand-Kellogg Paktına katılan devletlerden biri değildir?
A) ABD B) Japonya C) Fransa D) İspanya E) Türkiye

7. I. Dünya Savaşından sonra kurulan Milletler Cemiyetinin işlevsiz kalmasında;
I. Almanya, İtalya ve Japonya’nın örgütün üyeliğinden çekilmesi,
II. İtalya’nın Habeşistan’ı işgaline karşı Milletler Cemiyetinin aldığı kararları büyük devletlerinuygulamaması,
III. Hatay Sorunu’nda Türkiye karşıtı bir tutum sergilemesi durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerin hangisi Rusya’da Sovyet Devrimi’nden sonra gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) Sovyet ordularına karşı Basmacı Hareketi’nin mücadele etmesi
B) Brest-Litovsk Antlaşması’nın imzalanması
C) Osmanlı Devleti’nin Kars, Ardahan ve Batum’u Ruslardan geri alması
D) Lenin’in NEP’i uygulaması
E) Çanakkale Cephesi’nde başarısız olan İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım götürememesi

9. I. Sultan Galiyev
II. İsmail Gaspıralı
III. Zeki Velidi Togan
Yukarıdakilerin hangileri Sovyetlere karşı mücadele eden Türk aydınlarındandır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. Nükleer protonunu keşfeden fizikçi aşağıdakilerin hangisidir?
A) Einstein B) Rutherford C) Anderson D) Chadwick E) Joliot – Curie

11. I. Arnavutluk
II. Yunanistan
III. Romanya
IV. Bulgaristan
Yukarıdaki devletlerin hangileri 1934’te imzalanan Balkan Antantı’na katılmamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve IV E) I, III ve IV

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları nda her kazanım 3–5 sayfalık bir kapsam içerisinde etkinlik, soru-cevap, örnekler ve görsel öğeler ile pekiştirilmekte, süreci değerlendirmeye ilişkin çalışmalarla tamamlanmaktadır. Ayrıca, ders kitaplarında öğrenciyi yönlendirici sorularla dersin işlenişi sürecinde öğrencinin aktif kılınması amaçlanmıştır. Bilgi ve beceriye odaklı olmak üzere destekleyici metinler sunulmuştur. Metinler güncel ve süreli yayınlardan da yararlanılarak zenginleştirilmiş, öğrencilerin araştırma, inceleme, tartışma ve projelendirme ile grup çalışmaları sürecine dahil olmalarına yönelik çalışma yönergelerine yer verilmiştir.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları Öğrenci çalışma kitapları öğrencinin sınıf içerisinde veya dışında işlenen kazanımları pekiştirmek, bireysel ve düzeyine uygun öğrenme ve gelişim imkânlarını edinmesini sağlayan kaynaklardır. Bu yolla öğrenilen kavramların sıralanması, karşılaştırılması, eşleştirilmesi gibi yöntemlerle öğrencinin edindiği bilgileri üst düzey bilişsel beceriler düzeyinde edinmesine imkân sağlamaktadır. bilgi, beceri ve değerlerin kalıcı ve anlamlı bir şekilde etkinlik temelli yapılandırılmasına önemli katkılar sunmaktadır.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları yla ilgili verilen ödevler çocuklara bağımsız çalışmayı, sorumluluk almayı öğretmek için çok önemli araçlardır. Ödev yapma alışkanlığını çocuklara küçük yaslarda kazandırmak, okul başarıları için de önemlidir. Ders Kitabı Cevapları ödevinin yapmasını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapmak, onlara yol göstermek ve gerektiğinde yardımcı olmak anne babaların görevidir. Ancak ödevlerin anne babanın değil çocuğun ödevi olduğunu, yardım etmenin ödevi onun yerine yapmak olmadığını unutmamak gerekir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder