Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 15 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 30, 2015

Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 15

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 15


Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınlarını lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı getirmeyecektir. Bu nedenle öğrencilerimizden ricamız lütfen ödevlerinizi öncelikler kendiniz yapmaya gayret gösteriniz. Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Ödevlerin öğrencilerin okulda öğrendiklerini pekiştirmesi, atladığı bir yer kalmadan öğrenebilmesi ve kendi başına düşünen tasarlayan bir birey olarak yetişebilmesini sağlamak amacıyla verildiğini unutmayalım. Ders kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler.

Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınlarında, yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme öğretme sürecine uygun olarak seçilmiş okuma metinleri bulunmaktadır. Okuma metinleri, temanın özelliğine göre şiir veya nesir yazılarından Türkçe dersi öğrenci çalışma kitapları okuma metinlerinin çözümlemesini sağlayacak etkinlikleri içermektedir. Bu etkinliklerin temel amacı öğrencilerde kazanımların pekiştirilmesini sağlamaktır.

2015-2016 MEB OSMANLICA KİTABI CEVAPLARI  SAYFA 15 ÖLÇME -DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

AŞAĞIDAKİ RESİMDE... 
A. Çoktan Seçmeli Sorular Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesi eserlerde kullanılan alfabedir? 
A. Kril alfabesi
B. Göktürk alfabesi
C. Arap alfabesi 
D. Uygur alfabesi
E. Latin alfabesi

2. Osmanlı Türkçesinin kullanılmaya başlandığı yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?  
A. 9. yüzyıl
B. 11. yüzyıl
C. 15. yüzyıl 
D. 20. yüzyıl
E. 21. yüzyıl

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesi bilmenin kazandırdığı yararlardan değildir?
A. Eski mezar taşlarını okuyabilme
B. Eski basılı eserleri okuyabilme
C. Osmanlı mimarisindeki eserleri okuyabilme
D. Edebiyat derslerindeki sözcük dağarcığımızın gelişmesi
E. Arapça ve Farsça yazıları ..

B. Açık Uçlu Sorular Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

1. Osmanlı Türkçesinde neden Arap alfabesi kullanılmıştır? 
Osmanlı Türkçesinde neden Arap alfabesi kullanılmıştır ? 

Osmanlı Türkçesi, Arap alfabesiyle yazılmıştır. Arap alfabesi müslüman olan Türkler arasında İslam diniyle birlikte yayılmaya başlamış, bir süre Uygur alfabesiyle birlikte görülmüş, kısa zamanda hem Doğu hem Batı Türklerince benimsenip, yaklaşık olarak 10. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar çok yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Uygur ve Arap alfabelerinin her ikisinde de yazı yönünün sağdan sola doğru olması, bir kelimedeki harflerin umumiyetle birbirine bitiştirilmesi, küçük ve büyük harf ayırımının olmaması gibi bâzı benzerlikler Uygur yazısından Arap yazısına geçişin hızlı ve kolay olmasını sağlamıştır. Doğu Türkleri, Arap alfabesiyle yazdıkları Türkçe metinlerde Uygurca; imlâ geleneğinin etkisiyle vokalleri de yazmayı yeğlerken Batı Türkleri önce Arapça imlânın etkisiyle vokal yerine hareke kullanmışlar, sonra harekeyi azaltıp vokallere de yer vermişlerdir. Batı Türkçesi’nin Arap alfabesiyle yazılan metinlerindeki bu harekesiz ve az vokalli imlâ geleneği Osmanlı sahasında yazılan metinlerde umumileşmiştir. Osmanlı Türkleri Arap alfabesinin nesih, rik’a, ta’lik, sülüs, dîvânî, celîdîvânî, reyhânî, kâfi, siyakat gibi yazı türlerini kullanıp daha da geliştirmişlerdir. Kitaplarda en çok nesih, günlük ve pratik el yazılarında ise rik’a kullanılmıştır. Kitabe ve levhalarda sülüs ve ta ‘lik, fermanlarda dîvânî, yazma eserlerde nesih ve ta ‘lik, resmî kayıtlarda siyakat çok sık kullanılan yazı türleri olmuştur. Bu yazı türlerinin bâzılarının uygulamada kendine özgü yazılış biçimi ve ayrı özellikleri vardır.

2. Osmanlı Türkçesinde kullanılan ünlüler, cümle başında ve sonunda nasıl yazılır? 

Osmanlı alfabesinde sesli harfleri çıkarmak için aşağıdaki 4 harf kullanılmaktadır : 


3. Osmanlı Türkçesi hangi dillerden meydana gelmiştir? 
ARAPÇA, TÜRKÇE, FARSÇA

C. Doğru-Yanlış Soruları Aşağıda verilen cümlelerde yer alan bilgiler doğru ise cümle başında verilen boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

1. (y) Arap alfabesini ilk kullanan Türk devleti Büyük Selçuklulardır. 
2. (y) Osmanlı Türkçesinde kullanılan “j” harfi Türkçe kökenli bir harftir. 
3. (y) Osmanlı Türkçesinde kullanılan her harf, Türkiye Türkçesindeki tek bir sese karşılık gelir. 

Osmanlıca Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları etkinliklerin başında öğrencilerin etkinleri nasıl yapacaklarıyla ilgili yönergeler bulunmaktadır. Çalışma kitaplarındaki etkinlikler, öğrencilerin farklı zeka alanlarını harekete geçirecek, eleştirel düşünmelerini, olaylara farklı bakmalarını, bireysel veya grupla çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Osmanlı Türkçesi 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları zihinsel hazırlık kısmında ise konu ile ilgili öğrencilerin ön öğrenmelerini harekete geçirme, okuma metni ile ilgili anahtar kelimelerle çalışma, metni tanıma ve tahmin etme, işlenen metnin amacını belirleme, metnin tür, yöntem ve tekniğini belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Anlama bölümü görsel okuma, dinleme ve okuma, metin inceleme, söz varlığını geliştirme kısımlarından oluşmaktadır. Zihinsel yapılandırma günlük hayatla ilişkilendirme ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  Kendini ifade etme bölümde öğrencilerin öğrenme öğretme sürecinde kendilerini rahat ifade edebilmeleri için öğretmen tarafından uygun bir ortam hazırlama, öğrencilerin ön bilgilerinin harekete geçirme, amaç belirleme, konuşma, yazma, görsel sunu çalışmalarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: İlköğretim Programlarında ölçme ve değerlendirme yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olarak hem sürece hem de sonuca dayalı olarak yapılmaktadır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder