9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mart 29, 2014

9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28

9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı , 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları 9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı , 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

07. Sayfa    08. Sayfa     13. Sayfa    21. Sayfa
                                        >>ileri        <<Geri


* Not: Cevap Kağıtları, Çözdüğünüz Soruları Kontrol Etmeniz Amacıyla Eklenmiştir.
A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(s26-27-28)
1)Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi en iyi ifade eder?
A)Bilgi, deneyler sonucu elde edilir.
B) Bilgi, insan ile nesne arasındaki bağdır.
C) Bilgi, doğruluğu ispat edilmeyen süreçtir.
D) Bilgi, maddenin gerçekliğidir.
E) Bilgi, varlığı açıklayan kavramdır.

2) I- Deniz suyu tuzludur.
II- Statik elektriğin çekim gücü vardır.
III- Güneş doğudan doğar.
IV-  Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.
V- En küçük asal sayı 2’dir.
Yukarıdaki örneklerden hangileri gündelik bilgiye aittir?
A)I, III     B)II, III     C)I, IV     D)II, V     E)II, IV

3)Proje, belli bir zaman ve maliyet gerektiren, insan gücünün ve fiziki kaynakların kullanımından oluşan bir süreçtir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin projede bulunması gerekmez?
A)Zaman
B)Maliyet
C)İnsan
D)Kalite
E)Bilimsellik

4)Aşağıdakilerden hangisi bir proje konusu olamaz?
A)Uzayın sonsuz olması
B)Evsel atıkların değerlendirilmesi
C)Sınıfta oturma düzeni oluşturulması
D)Enerji tasarrufu sağlanması
E)Bitki yetiştirilmesi

5)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin niteliklerinden biri değildir?
A)Deneyseldir
B)Eleştireldir
C)Evrenseldir
D)Olgusaldır
E)Soyuttur

6)Belli bir yönteme dayanmadan, sadece kişisel yaşantı sonucu elde edilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilimsel bilgi
B)Sanat bilgisi
C)Gündelik bilgi
D)Dini bilgi
E)Teknik bilgi

7)Aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi araç gereç yapımıyla ilgilidir?
A)Dini bilgi
B)Teknik bilgi
C)Felsefi bilgi
D)Sanat bilgisi
E)Gündelik bilgi

8)Havada ani sıcaklık yükselişi meydana gelince “Yağmur yağabilir.” denir.  Burada, “havanın ısınması” ile “yağmur” arasında bir sebep-sonuç ilişkisi kurulur. Fakat bu nedensellik ilgisi kişisel deneyimle kavranan bir bilgidir.
Buna göre, gündelik bilginin evrensel olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eleştirel olması
B)Akla dayalı olması
C)Çelişkiye yer vermemesi
D)Kişisel tecrübelere dayalı olması
E)Sonuçların kesin olması

9) –Volta’nın pili icat etmesi
-Sümerlerin yazıyı icat etmesi
-Kopernik’in, Dünya’nın kendi ekseni etrafında döndüğünü keşfetmesi
Buna göre icat, hangi özelliği ile keşiften ayrılır?
A)Bilinenden yararlanarak yeni bir şey yaratma
B)Daha önceki benzer çalışmalardan yararlanma
C)Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunma
D)Toplumsal gelişmeyi belirleyen etkenleri ortaya çıkarma
E)Bilim adamlarının ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkma

10)Aşağıdaki ifadelerden hangisi “bilimsel doğru”yu belirtmektedir?
A)Elde edilen sonucun amaca uygunluğu
B)Elde edilen sonucun değer yargılarına uygunluğu
C)Elde edilen sonucun kurala uygunluğu
D)Kullanılan yöntemin amaca uygunluğu
E)Gerçeğe ve akla uygunluğu

11)”Gerçeğin kişiden bağımsız var olması, bilim adamının ele aldığı konuya önyargısız bir biçimde yaklaşmasını gerektirir.”
Yukarıdaki söz, bilimsel bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A)Akıl ilkelerine dayanması
B)Nesnel olması
C)Birikimli olarak ilerlemesi
D)Elverişli ortamda benimsenip yaygınlaşması
E)Var olan durumu belirlemesi

12) I-Toplumsal oluşumlarda deney yapılmaz.
II-Tarih tekerrür değildir.
III-Biyolog, laboratuara mutlaka girmelidir.
IV-Bilimler, bilgiye kendi kuralları içinde ulaşır.
Yukarıdaki ifadelerde bilimin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?
A)Belli bir yöntemle elde edilir.
B)Neden-sonuç ilişkisine dayalıdır.
C)Evrensel niteliktedir.
D)Akla dayalı ve eleştireldir.
E)Sistemli bir bütündür.

13)Din, insanların yaşamlarını düzenleyen ve değerlerini belirleyen kurallar bütünüdür. Toplumdan topluma ve çağdan çağa değişmeyen evrensel nitelikli bilgilerdir.
Bu açıklamayla dini bilginin hangi özelliği belirtilmiştir?
A)Tutarlı olması
B)Dogmatik olması
C)Kişisel olması
D)Toplumsal olması
E)Genel geçer olması

14) I.Konunun farlı yönlerine yönelme
II.Bilgiye belli bir sistemle ulaşma
III.Çözüme yönelik olma
Yukarıda verilen ifadeler, aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?
A)Bilim
B)Gözlem
C)Araştırma
D)Mülakat
E)Deney

B.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) harfi ile işaretleyiniz.
1)Bilimsel bilgiye araştırma ve inceleme yapılmadan ulaşılamaz. (  D   )
2)Bilim, araştırma ve merak güdüsü sonucu ortaya çıkmış bir etkinliktir. (  D   )
3)”bırakılan cisim düşer.” İfadesi bilimsel bilgidir. (  D   )
4)Her proje sonucunda ürün ortaya çıkmalıdır. (  Y   )
5)Teknolojik ürünler insan yaşantısını kolaylaştırır. (  D   )

C.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1)Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara bildirdiği ………emir…………….. ve yasaklara ……dini………. bilgi denir.
2)Bilimsel bilgi, belli bir …………neden-sonuç…………… İlişkisini araştırır.
3)İnsanın en temel bilgi edinme yetisi, düşünce ve …………akıl…………. dır.
4)Belli bir problemi çözmeyi amaçlayan araştırma sistematiğine ……………proje…………denir.
5)İnsanın günlük hayatını kolaylaştırmak ve araç-gereçlerdeki küçük çaplı arızaları gidermek amacıyla kullanılan bilgiye ………

9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Çalışma Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları 9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı ve cevapları. Öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu sayfamızda 9.Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı ve cevapları 2013 2014 çözümlerine göz atabilirsiniz. 9. Sınıf  Proje Hazırlama Ders Kitabı sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa 9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı cevapları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder