9.Sınıf Kimya Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36 - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 22, 2014

9.Sınıf Kimya Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalıdır, tüm madde-enerji ilişikleri baz alındığında Kimya, en genel tanımda "küçük cisimlerin hareketini inceleyen bir mekaniktir". Kimya'da büyük (yığınla) maddenin makroskopik incelenmesi yalnızca Termodinamik ve Akışkanlar Mekaniği alt dallarında söz konusudur; geriye kalan tüm Kimya bir çeşit mikrofiziktir. Fizik ile Kimya arasında asla bir sınır yoktur, özünde iki bilim dalı aynı şeydir; 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 36

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Fizik Kimya'ya ek olarak büyük cisimlerin hareketleriyle de ilgilenir, örneğin Dünya-Güneş-Ay üçlüsünün birbirine göre yaptığı bağıl hareketin mekaniği Kimya biliminin dışındadır ve bu da Fizik biliminden mevcut tek farkıdır. Yaklaşık 3,5 milyon organik, 2 milyon kadar da anorganik bileşik olduğu düşünülürse, Kimya bilimi yaklaşık 6 milyon bileşiğin incelenmesini kapsar, bu konudaki bilgi ve etkinlikleri sistemli hale getirmek, bir sistematik geliştirmek amacıyla birbiriyle ilgili bileşikleri, sistemleri, yöntemleri ve amaçlarını gruplayan birçok alt dala ayrılır:

9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 36
 Ünite Değerlendirme Soruları
1. Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D)  yanlış(Y) olarak işaretleyiniz.
D Kimya biliminin bugün kullandığıyöntem ve gereçlerin gelişmesine simya çalışmalarıkatkısağlamıştır.
testonline.blogcu.com
Y Simya, kimya biliminin bir alt disiplinidir.
D İmbik, antikdönemdegeliştirilmişdamıtma gerecidir.
D Aristo, maddelerin "ateş-hava-su ve toprak "elementlerinden oluştuğunu ileri sürmüştür.
D CaF2 bileşiği, kalsiyumflorürolarakadlandırılır.
Y Her bileşiğin yapısında en az iki element bulunur.
Y Bir maddenin oda şartlarında molekülüvarsa o madde element olamaz.
2. Aşağıdaki tabloda kimyanın gelişim evreleri ile bu evrelere uygun düşen bazıgelişmeler görülmektedir. Gelişim evrelerini o evreye uygun gelişmelerle, ilk örneğe benzer şekilde eşleştiriniz. (Aynıevreye birden çok gelişme uy-gun düşebilir, aynıgelişme birden çok evre ile eşleştirilebilir.) 

Kimyanın Gelişim Evreleri


Gelişmeler

A.Tesadüf sonucu, bir maddenin veya olayın faydalı
testonline.blogcu.com
birözelliğini keşfetme.
Uygun düşen gelişmeler: III, VII, XI
I, III, VII, XI
I.    Kum ve sodadan cam elde edilmesi
II.    Bütün maddelerin toprak, ateş, su ve havadan
oluştuğu fikrinin yaygınlaşması
III.     Bazıbesinlerin tuzlanınca daha lezzetli hâle geldi-
ğininfarkedilmesi
IV.    Maddelerin atomlardan oluştuğunun deneysel
verilerle ispatlanması
V.   Yün, ipek ve pamukyerine yapay iplik üretilmesi
VI.    Atomların bir araya nasıl geldiğinin açıklanması
VII.    Söğüt kabuğunun veyapraklarının ağrıdindir-
mekiçin kullanılması
VIII.     Kanser ilaçlarıile canlıdokular arasındaki etkile-
şimin açıklanması
IX.    Elmas gibi sert, yeni maddelerin üretilmesi
X.    Periyodiktablonun keşfedilmesi
XI.   Mordan kullanılarak bilinen boyalardan yeni
renklereldeedilmesi
B. İhtiyaçlar (beslenme, barınma, sağlık vb.) nedeniy-le belli özellikte yeni maddeler arama Uygun düşen gelişmeler:
III, V, VII, XII
C. İnsanların sonsuz ömür ve sonsuz zenginlik
hayalleri
Uygun düşen gelişmeler: VII, XII
D. Maddeleri tasnif etme, aralarındaki ilişkileri sor-
gulama
Uygun düşen gelişmeler: II, X, XIII
E. Maddenin görünür özellikleri ile mikro düzeydeki yapısıarasında ilişki arama
Uygun düşen gelişmeler: IV, VI, VIII, IX

XII.    l-arklımetallerden yenıozellıkler taşıyan alaşım-
ların oluşturulması
XIII.     Doğadaki cıva cevherlerinden metalikcıva
oluşumunun keşfedilmesi

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Analitik kimya, Biyokimya, (İnorganik kimya) Anorganik kimya, Organik kimya, Fizikokimya, Kuantum Mekaniği, İstatistik Mekanik, Kuantum kimyası, Nükleer kimya, Katı hal kimyası, Sıvı hal kimyası, Plazma kimyası, Parçacık kimyası (Yüksek enerji kimyası) başlıca Kimya dallardır. Kimya denilince ilk önce aklımıza bütün maddeleri inceleyen bilim dalı gelmelidir.

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları


9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Özellikle maddelerin yapı taşlarını inceler. Kimya Mühendisliği (isminden yola çıkılarak) Kimya sektörü olarak değerlendirilmemelidir. Kimya'nın bir sektörü yoktur, olamaz; Kimya Mühendisliği kimyasal maddelerin sanayide üretimi, kontrolü ve üretim şemalarının dizaynı ile ilgilenir, Kimya mühendisinin kimyager ile yaptıkları iş bazında hiçbir ilgisi yoktur. Kimya mühendisliği daha ziyade bir tür sanayi mühendisliği olarak değerlendirilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder