8.Sinif Vatandaslık ve Demokrasi Egitimi Dersi insan haklarinin evrenselligi ders notlari - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 28, 2013

8.Sinif Vatandaslık ve Demokrasi Egitimi Dersi insan haklarinin evrenselligi ders notlari

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
B-İNSAN HAKLARININ EVRENSELLİĞİ

İnsanların ırklarının, dinlerinin, dillerinin, siyasi düşüncelerinin, görüşlerinin, yaşadığı yerlerin farklı olması sahip oldukları temel hakların herhangi birini kullanmasına engel değildir. Çünkü insan hakları başkaları tarafından verilmiş olmayıp, insanların doğuştan sahip olduğu haklardır.

İnsanların insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklar doğal haklardır ve hiçbir şekilde ellerinden alınamaz. Örneğin yaşama hakkı vazgeçilemez, engellenemez ve baskı altına alınamaz bir haktır. Doğal haklar daha sonraları “temel haklar” olarak anılacaktır.
DEĞERLİ BİLGİ
Temel hak ve özgürlükler alanında kullanılan kavramların içinde en kapsamlı olanı “insan hakları”dır. İnsan hakları terimi, ayrımsız bütün insanların, insanlık onurunun gereği olarak sahip oldukları hakların bütününü kapsar. İnsan hakları ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Madde 2: Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir.
* Vatandaşlar haklarını toplumun genel huzur ve çıkarlarını zedeleyecek bir biçimde kullanamazlar. Bu durumda insan hürriyeti sınırsız değildir. Bireylerin doğal haklarını kullanması diğer toplum üyelerinin aynı haklardan yararlanmasını sağlayan sınırlarla sınırlanmıştır. Bu sınırlar yasa tarafından belirlenir.
* Temel hak hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzenin gereklerine aykırı olamaz ve öngördükleri amaç dışında kullanılamaz.
* Demokrasilerde esas olan hak ve hürriyetlerdir. Sınırlamalar ancak bunları güvence altına almak, daha sağlıklı işlemesini sağlamak için getirilen düzenlemelerdir. Bu bakımdan hiçbir sınırlama hak ve hürriyetlerin özünü değiştirici nitelikte olamaz.
KİŞİSEL HAK VE HÜRRİYETLER
Kişi Dokunulmazlığı
Bu hak insanın can güvenliği ve yaşama hakkını güvence altına alır. Bu hak gereği, kişinin maddi ve manevi varlığı koruma altındadır; hiç kimseye işkence edilemez; insan onuruyla bağdaşmayan bir ceza ya da muamelede bulunulamaz.
Kişi Hürriyeti ve Güvenliği
Hür ve güvenli yaşama temel haklar arasındadır. Hiç kimse kanuni bir neden olmaksızın tutuklanmaz; kimse kanunda belirtilen yakalama ve tutuklama halleri dışında hürriyetinden yoksun bırakılamaz.


İnsan Hakları Evrensel bildirgesi
Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Madde 6: Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.
Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması
Özel hayat, kişinin kendine özgü ve yalnızca kendisinin bileceği ayrıntılara sahip olan hayatıdır. Herkes özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Anayasa bu hakkı vatandaşlara tanımıştır.
Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Hakim kararı olmadıkça kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz; bunlara el konulamaz.
Konut Dokunulmazlığı
Kanunla yetkili kılınan mercinin emri olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz, buradaki eşyaya el konulamaz.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Madde 12: Hiç kimse, özel yaşamı, ailesi, konutu ya da yazışması konularında keyfi müdahaleye, onuruna ve adına karşı saldırıya uğrayamaz. Herkesin, bu müdahale ve saldırılara karşı yasa ile korunmaya hakkı vardır.
Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü
Anayasaya göre herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir. Suç işlenmesini önleme, düzenli kentleşmeyi gerçekleştirme durumlarında yerleşme ve seyahat hürriyeti sınırlanabilir.
Din ve Vicdan Özgürlüğü
Vicdan, inanç ve kanaat hürriyeti anayasal güvence altındadır. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inancını açıklanmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.
Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü
Anayasada düşünce ve kanaat hürriyetini diğer hürriyetlerin de bir güvencesi saymakta, güvence altına almaktadır. Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun, kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Madde 12: Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptir. Herkesin çocukları dinleme, onların fikirlerini öğrenme ve onlara saygı gösterme zorunluluğu vardır.
SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR
Eğitim ve Öğretim Hakkı
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda, “temel eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.” denilmiştir. Anayasada da, “kimse eğitim ve öğrenim hakkında yoksun bırakılamaz.” denilmektedir.
Çalışma Hakkı ve Dinlenme Hakkı
Anayasaya göre çalışma herkesin hakkıdır. Devlet, çalışanların yaşam düzeylerini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam oluşturmak için gerekli tedbirleri alır.
Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Dinlenmek çalışanların hakkıdır.
Sağlık, Çevre ve Konut Hakkı
Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet konut ihtiyacını giderecek tedbirleri alır.
SİYASİ HAK VE ÖDEVLER
Seçme Seçilme Hakkı
18 yaşını dolduran, er ve erbaş, askeri öğrenci, yasaklı, tutuklu olmayan her vatandaş seçme seçilme hakkına sahiptir.
Dilekçe Hakkı
Vatandaşlar dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara dilekçe ile iletebilirler.
Bilgi Edinme Hakkı

Vatandaşlar bazı istisnalar dışındaki bilgileri (Devlet sırrı, özel hayat vs ) kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder