8.Sinif Vatandaslık ve Demokrasi Egitimi Dersi yasam kalitesi icin sorumluluklarim ders notlari - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 28, 2013

8.Sinif Vatandaslık ve Demokrasi Egitimi Dersi yasam kalitesi icin sorumluluklarim ders notlari

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

B-YAŞAM KALİTESİ İÇİN SORUMLULUKLARIM

Mutlu ve huzurlu bir hayatın başarılması, insanın kendisi ve çevresi ile barış içerisinde yaşamasına bağlıdır. Kendisiyle barışık olan insanın çevresi ve ait olduğu toplum içinde huzurlu bir hayata daha yakın olduğu düşünülür. Bu özelliğe sahip insanlarla bir barış toplumu oluşturmak kolaylaşır.

Kalite: Herhangi bakımdan üstünlük ve eksiksizlik olarak tanımlanmaktadır.
Günümüz uygarlığı küçük küçük gelişmelerin toplanması, birleşerek ve kendinden önceki gelişmelere eklenerek büyümesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bugün yaşam kalitesi olarak geldiğimiz nokta, önceki uygarlıkların üzerinde yükselmiştir.
Günümüzde daha da zenginleşen uygarlık birikimi gelecek nesillere ortak miras olarak aktarılmaktadır. Ortak mirasın zenginleşmesi ve gelişmesi, insan değeri, özgürlüğü eşitliği, hakları ve mutluluğu gibi kavramların da geliştirilmesini sağlamıştır.
İnsanlık bu ortak mirası oluşturmamış olsaydı, doğaya egemen olmazdı. Bilim, sanat, felsefe ve edebiyat gelişemezdi. Ayrıca insanlar bugünkü iyi yaşam koşullarına ulaşamazdı.
İnsanlar, eski çağların ilkel yaşantısından, bugünkü uygarlık düzeyine, ürettikleri değerler sayesinde nasıl ulaşmışlarsa; daha iyi ve barış dolu bir dünyaya yine ulusların ortak mirasa katkılarıyla ulaşacaklardır.
Ortak miras ürünleri insanlığın yaşamını kolaylaştırır, güzelleştirir. İnsanlığa layık olduğu şekilde yaşama olanağı sağlar. Toplumların geçmişi, dünya görüşü ve yaratıcılıkları konusunda fikir verir. Ayrıca, daha gelişmiş uygarlıkların da temelini oluşturur.
Toplumun kalitesi bir yandan bireylerin bilinçli ve sorumlu bireyler olmasına diğer yandan teknolojik, bilimsel, ekonomik, ulaşım, haberleşme v.b. alanlarda gerçekleştirilen gelişmelere bağlıdır.
Kaliteli bir toplumun oluşması için aileye, öğretmenlere, bizlere arkadaşlarımıza, komşularımıza ve diğer insanlara düşen görevler vardır
Günümüzde toplumların yaşam kalitesi düzeyi aynı değildir. Gelişmiş ülkelerin yaşam kalitesi gelişmemiş ülkelerden daha iyi durumdadır.
Eğitimde Kalite
•Eğitim kalitesinin artırılmasında amaç, iyinin daha iyisini yakalamaktır. Daha iyiyi aramak, bir düşünme, arayış ve uygulama içinde olmayı gerektirir. Bunun için bireyler, kendilerini sürekli gelişmeye yöneltecek ihtiyaçlarını fark edebilmelidirler.
•İnsanı dışlayan hiçbir girişim tam başarılı olamaz. Kaliteyi başarı ile uygulayacak olan, insandır. Bunun için motivasyon, eğitim önemlidir.
•Okulda kaliteyi arttırmak için herkesin ilgi ve enerjisine ihtiyaç vardır. Okulda paylaşımcı ve iş birliğine dayalı çalışma sistemi oluşturulmalıdır. Okul içi ve okul dışı iş birliğine yönelinmelidir.
Atatürk ve Yaşam Kalitesinin Gelişimi
Atatürk ilke ve inkılâplarını Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık mücadelesini simgelemektedir. Atatürk ilkeleri uygarlığa yönelen temel düşünceyi, inkılâplar ise bu yolda atılması gereken temel adımları ifade etmektedir. Bu ilkeler:
Cumhuriyetçilik: Millet, yönetimde söz sahibidir. İnsan hak ve hürriyetleri cumhuriyetle teminat altına alınır. Yurttaşlar yaşama ve kendini geliştirme haklarını gereği gibi kullanabilirler.
Halkçılık: Devletin, millet için olduğunu vurgular. Bütün vatandaşlar ve farklı unsurlar devlet hizmetlerinden eşit olarak yararlanır. Halkçılık vatandaşların hak ve hürriyetlerini gözetir.
Devletçilik: Vatandaşların özgürce çalışma ve yaşam hakları bu ilkenin teminatı altındadır. Devletçilik ilkesi ile insan yaşamı güvence altına alınmış olur. Bu güvence ise her türlü ticari ve toplumsal girişim için elverişli ortam sağlar.
İnkılâpçılık: Gelişme ve ilerlemeyi vurgular. Bireylerin dünyadaki gelişmelere açık, yapıcı Ve üretken insanlar olmaları bu ilkenin temel hedeflerindendir.
Siyasal Alanda Yapılan Bazı Yenilikler 
•Saltanat kaldırıldı, cumhuriyeti ilan edildi.
•Siyasi partilerin kurulmasıyla çok partili hayata adı atıldı.
•Türk kadınına siyasi haklar verildi.
Hukuk Alanındaki Bazı Yenilikler
•1926’da Medeni Kanun ilan edildi.
•Medeni Kanunla; mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği getirildi.
Eğitim ve Kültür Alanlarındaki Bazı Yenilikler
•3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi.
•1 Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi.
Toplumsal Alanda Yapılan Bazı Yenilikler
•30 Kasım 1925’de tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı.
•1925 yılında Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak Miladi takvim kabul edildi.1 Ocak 1926’dan itibaren uygulamaya geçildi.
•1931 yılında bir kanunla okka, arşın vb. yöresel ölçü birimleri yerine kilo, metre ve litre gibi ölçü birimleri kabul edildi.
Ekonomi Alanında Yenilikler 
•17 Şubat 1923’de “İzmir İktisat Kongresi” toplandı. Milli ekonominin hedefleri belirlendi. Yatırım yapacak şirketlere kolaylık sağlanacağı, milli bankanın kurulacağı, demiryolu yapımına önem verileceği, yerli malı kullanımı teşvik edileceği belirtilmiştir.
Bayındırlık Alanında Gelişmeler
•Yeni demiryolları ve karayolları yapıldı.
•Pek çok yeni şehir ve kasaba inşa edilerek modern bir görünüme kavuşturuldu.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder