8.Sinif Vatandaslık ve Demokrasi Egitimi Dersi herkes icin hukuk ders notlari - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 28, 2013

8.Sinif Vatandaslık ve Demokrasi Egitimi Dersi herkes icin hukuk ders notlari

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
G-HERKES İÇİN HUKUK
HUKUK DEVLETİ

Hukuk, ( Sözcük anlamı olarak ‘ haklar’ demektir.) insanların birbirleriyle, çevreleriyle ve devletle olan ilişkilerini belirleyen yasaların bütünüdür. Hukukun temel ilkesi, insanlar arasında adaleti, eşitliği ve özgürlüğü yasalar yoluyla sağlayabilmektir.
Adalet, haklı olana hakkının verilmesidir. Adaletin tam olarak gerçekleşebilmesi için, insan haklarının, hukukun temel ilkesi yapılması gerekir.
Yargılama, adaletin gerçekleşmesi amacıyla yapılır. Bu anlamda mahkemeler adaleti sağlamakla görevli kuruluşlardır.
İnsan haklarının temel ilkelerinden biri, bütün insanların doğuştan eşit oldukları düşüncesidir. Hukuk kuralları dil,din, ırk,cinsiyet gibi farklılıklar gözetmeden hazırlanırsa, insanlar arasında eşitlik sağlanabilir.
Devlet özgürlük, eşitlik ve güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle insan haklarının anayasa ve yasalarla güvence altına almalıdır.
Ülkemizde, insan hakları hukukun temel ilkesi olarak anayasada güvence altına alınmıştır.
Hukuk devleti, devlet gücünün hukuk kurallarıyla sınırlandırıldığı, insan hak ve özgürlüklerinin tanınıp korunduğu devlettir.
Hukuk devletinde vatandaşlar hukuksal güvence altında bulunur. Devlet hukuk kurallarına bağlıdır. Yönetilenler kötüye kullanılan hak ve özgürlükleri için hukuksal başvuru araçlarına ve dava açma hakkına sahiptirler.
Hukuk Devletinde:
Temel hak ve özgürlük güvence altına alınır
Yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi yapılır
Kazanılmış haklara saygı duyulur
Hukuk Devletinin Unsurları
1-Kanunsuz suç ve ceza olmaz
Kimse yürürlükte bulunan yasanın suç saymadığı bir eylemden dolayı cezalandırılmaz Kimseye, suçu işledi zaman yasada o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilmez.Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz
2-Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi
Yargı bağımsızlığı, yargı organlarının karar verirken hiç kimseden emir talimat almamaları ve her türlü etkiden uzak kalmalarını ifade eder.
Yargı bağımsızlığı yargıç güvencesi ile sağlana bilir yargıçlık güvencesi her şeyden önce yargıçların azledilmeyeceklerini, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilmeyeceklerini ifade eder.
3- İdarenin yargısal denetimi
Yöneticilerin yetkilerini kanunsuz ve keyfi olarak kullanılması önlenilir; yargı denetimi yoluyla hukuka uygun davranmaya zorlanılır
4-Kuvvetler ayrılığı ilkesi
Yasama yürütme ve yargı yetkisinin ayrı devlet organlarına verilmiş olmasıdır. Devlet Yasama, yürütme ve yargı güçlerini üç farklı organ eliyle yerine getirir Böylece devletin egemenlik gücünün tek elde toplanması keyfi ve baskıcı yönetimlerin ortaya çıkması önlenir
5-Yasaların genelliliği ilkesi yasalar önündeki eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Bu ilke gereğince bazı bireylerin korunması bazılarının da mağdur edilmesi önlenir.
6-Eşitlik
Eşitlik insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar yönünden hiçbir ayrıcalık bulunmaması kanunların oluşturulması ve uygulaması yönünden insanlar arasında ayrım yapılmaması durumudur. Ana yasaya göre herkes kanun önünde eşitlenir
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
Hukukun üstünlüğü devletin tüm organları üzerinde hukukun mutlak bir egemenliye sahip olmasıdır Hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devletinin ve demokrasinin vazgeçilmez koşuludur burada temel kural adaleti gerçekleştirmektedir.
Hukukun üstünlüğü sağlanabilmesi için Temel haklar anayasada değişmez biçimde yer almalıdır. Yasalar ana yasaya uygun olmalıdır.
Yasaların anayasaya uygunluğu denetleyen bağımsız bir yargı kuruluşu(anayasa mahkemesi gibi) bulunmalıdır
Siyasal iktidar insan hak ve özgürlüklerine dayanan temel hukuk ilkelerine bağlı kalmalıdır.
Mahkeme kararlarına karşı kişilerin üst mahkemeye başvurarak kararlarının yeniden incelenmesini isteme hakkı olmalıdır


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder