Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer Çalışması - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Haziran 14, 2017

Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer Çalışması

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer Çalışması
Açıklama 2015-2016 Eğitim-öğretim Dönemi Seminer Çalışması Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer Çalışması dosyası, Seminer Çalışmaları bölümünde bulunmaktadır. Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer Çalışması , Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer Çalışması indir. öğrencilere çevre bilinci kazandırma seminer, Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer Çalışması, Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer raporu, haziran öğretmen seminer raporları indir

öğrencilere çevre bilinci kazandırma seminer, Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer Çalışması, Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırma Seminer raporu, haziran öğretmen seminer raporları indir ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMA

Çevreyi; canlı-cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri ortam olarak tanımlayabiliriz. Hava,su,toprak ve insan bu ortamın vazgeçilmez unsurlarıdır.

Çocuklara çevre eğitimin amacı, araştıran geliştiren, bulduklarını etüd eden ve davranışları itibariyle bilimi kullanan, yorumlayan ve üstüne yeni şeyler koyabilen insanı yetiştirmek olmalıdır. 

Çevre eğitimi okul öncesi döneminden itibaren başlamalı ve kademe kademe belirli eğitim programları ile kazandırılmalıdır. Çocuklara eğitim verilirken, deneyim olgusu, anlatma olgusundan önce gelmelidir. Önce iyi ve kötü çevre gösterilmeli, sonra anlatma yoluyla eğitim sağlanmalıdır. Çevre eğitiminde gençlere örgüt içinde çalışma şansı verilmelidir. Amaç, onlara grup içinde etkileşerek, işbirliği içinde tek sonuca hareket etme davranışı kazandırmaktır. Çevre sorunlarını kontrol edecek, denetleyecek, yönetecek kişilerin de eğitilmesi gereklidir. Ancak duyarlı ve bilinçli öğretmenler çevre konusunda öğrencilere olumlu bilgiler aktarabilirler. Öğrencileri, ezbercilikten ve bilgi hamallığından kurtaran, bilimsel düşünme yeteneği kazandıran, beyin gücünü geliştiren, üretken, kendini değerlendirebilen insanca yaşama biçimini benimseyen, dengeli kişiler olarak yetiştirmeye dayanan bir eğitim anlayışı geliştirilmelidir.

Çevre eğitimi süreci şu çerçevede verilmelidir:

. Bilgilenme-bilgilendirme

• Bilinçlenme-bilinçlendirme 

. Kalıcı, duyarlı ve olumlu davranış değişikliği kazanma-kazandırma 

. Doğal, tarihi, kültürel ve estetik değerleri koruma 

. Doğayı tahrip etmeden ve yok etmeden kullanma 

. Kirlenen, tahrip olan çevreyi geri kazanma 

. Aktif katılımı sağlama ve sorunların çözümünde görev alma-görevlendirme


Ayrıca, çevre eğitiminin bireylere kazandırılması amacıyla; ilköğretim, lise ve üniversite düzeylerinde bu eğitime katkıda bulunacak projeler geliştirilmeli ve bu projeleri destekleyici faaliyetler (panel, sempozyum, ...) düzenlenmelidir.

Toplumun bütün kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamak çevre eğitiminin temel hedefidir.

Çevre ile ilgili konularda aktif katılım sağlayacak, olumsuzluklara karşı tepki oluşturacak, bireysel çıkarların toplumsal çıkarlardan ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini kavratacak bir eğitim yöntemi uygulanmalıdır.

Çevre eğitimi yalnız bilgi vermek ve sorumluluk hissi oluşturmakla kalmamalı, insan davranışını da etkilemelidir. Bunun için eğitim çalışmalarında işitsel ve görsel materyaller ile uygulamaya ağırlık verilmelidir. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olan da insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar veren de, çevreyi koruyan ve geliştiren de insandır. Günümüzde çevre bilinci sağlıklı bir çevrede yaşamayı, temel insan haklarından biri olarak kabul etmektedir. Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin vazgeçilmez nitelikte oluşu, çevre kavramının günümüzde kazandığı boyutlar, çevrenin ulusal düzeyde olduğu kadar, uluslar arası düzeyde de yeni yaklaşımlarla ele alınması gereğini ortaya çıkarmıştır.

Anayasamızın 56. Maddesinde , Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir, denilmektedir. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara çeşitli görevler düşmektedir. Ülkemizde bugün ortaya çıkan sorunların ana sebeplerinden birisi, bilgi edinme ve bilinçlenmede karşılaşılan eksikliklerdir. Çevre bilincine sahip olmayan bir insan, yaşadığı dünyayı kendisinden sonra başkalarının da kullanacağını idrak edemez. Hâlbuki çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir.

Toplumumuzun büyük bir kısmında çevre bilincinin yeterince oluşmaması sebebiyledir ki çevre, ilgilenmeye değmeyen bir konu olarak algılanmaktadır. Çevre eğitiminin ana hedefi ise, yeni bir insan tipini, ahlâk anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve bilinçli bir insan modeli yetiştirmektir.

Çocukların çevre bilinci kazanabilmesi için bu konudaki eğitimlerin okulöncesi dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Okulöncesi dönem, çocukların çok hızlı öğrendiği yıllardır. Bu dönemde çocuklar çok hareketlidirler, her şeyi merak ederler ve karşılaştıkları durumlar arasında neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışırlar. Bununla birlikte çocuğun model olarak gördüğü ebeveynlerin eğitimi ve çocuğu bilinçlendirmelerinin önemi çok büyüktür. Ailede annenin çevre bilincine sahip olması ve bu bilinci davranışlarıyla, sözleriyle de pekiştirmesi çocuğun öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır.

Çocuğun tabiatı tanıması teşvik edilmeli, onun çevresini (ağacı, çiçeği, toprağı) dokunarak ve tecrübe ederek öğrenmesine imkân verilmelidir. Bu dönemdeki bilinçlendirme öykü, oyun, müzik, sanat gibi faaliyetlerle desteklenmeli, anlayacağı seviyede bilgiler verilmelidir. Çocuğun çevresini tabiî materyallerle bizzat tecrübe etmesi, onun öğrenme sürecine son derece önemli katkılar sağlamaktadır. Ebeveynler çocuğun farkındalığını sağlamak için onunla birlikte çevreyle ilgili kitaplar okuyabilir, çocuğun yaşına uygun eğitici programlar izlettirilerek, konuya merak ve ilgi uyandırılabilir. Bu süreçte çocukların okuduklarını somutlaştırmak amacıyla, konular oyunlaştırılmalı, çocukların yaşayarak ve yaparak öğrenmeleri teşvik edilmelidir. Çocukların tabiatı tanıması, güzelliklere karşı duyarlılığın oluşması ve gözlem yeteneğinin gelişmesi için san'at eğitimi önemsenmelidir. Okul öncesi dönemde çevrenin çocuk için çok büyük, yepyeni ve heyecan verici olduğunu unutmamalıyız.

Okulda çocuğun çevre bilincinin oluşması için proje çalışmalarına önem verilmelidir. Günümüzde pek çok konuda okullarda öğrencilerce projeler hazırlanmakta, bu sürece sivil toplum kuruluşları, devlet ve uluslar arası kurumlar da dâhil olmaktadır. Çevredeki problemler, geliştirilmek ya da aynen korunmak istenenler, projelerin konusunu oluşturabilmektedir. Böylece; Sorun nedir? Ne yapılabilir? Çözüme ulaşırken hangi adımlar izlenebilir? Bu çalışma sonrakilere ne gibi bir katkı sağlar? Neler biliyoruz? Süreçte yeni neler öğrendik? Hangi katkıları yapmayı düşünüyoruz? Katkılarımızdan kimler etkilenecek, kimlere katkı sağlayacak, ne kadar sürecek? gibi pek çok soruya cevap bulunabilecektir. 

O halde. Çevresini koruyan, kirletmeyen, gelecek nesillere aktaran; Anayasamızın 56. Maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" denilmektedir. Bu nedenle her insan çevreci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. Henüz vakit varken ve geç kalmadan, "bana ne" demeden hepimiz bu çabanın içinde olmalıyız. Hep birlikte sevgiye dayalı, çevreye saygılı bir geleceğe merhaba diyelim. Bunu çocuklarımıza miras olarak aktaralım.

öğrencilere çevre bilinci kazandırma seminer raporu 2016 dosyası 21-06-2016 tarihinde Ortak Paylaşım kategorisinin Seminer Konuları alt kategorisine eklendi. öğrencilere çevre bilinci kazandırma seminer raporu 2016 dosyasını bilgisayarınıza indirmek için bu sayfadaki yönergeleri takip ediniz. öğrencilere çevre bilinci kazandırma seminer raporu 2016 dosyasına benzer dosyalar Ortak Paylaşım ana kategorisinin Seminer Konuları alt kategorisinde yer almaktadır. öğrencilere çevre bilinci kazandırma seminer raporu 2016 Tanıtımı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder