Atom Kavramının Gelişimi

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Atom Kavramının Gelişimi
ATOM KAVRAMININ GELİŞİMİ
Dalton Atom Modeli Modern Kimya, modern atom kuramı esas alınarak geliştirilmiştir. Atomlar tek tek tartılamaz, ölçülemez ve doğrudan incelenemezler. Bir atom kuramı önerilmesine en önemli katkı John Dalton tarafından yapılmıştır. Dalton atom kuramı, kimyasal reaksiyonlardaki kütle bağıntılarını açıklar ancak nedenleri hakkında bilgi vermez. Dalton atom teorisi; Lavoisier’in önerdiği kütlenin korunumu kanununu, Proust’un sabit oranlar kanununu ve Dalton’un kendi adı ile anılan katlı oranlar kanununu açıklar.

– Elementler atom denilen küçük parçacıklardan oluşurlar.
– Atomlar bölünemeyen ve parçalanamayan içi dolu kürelerden oluşmuşlardır.
– Belli bir elementin bütün atomları (kütle ve diğer özellikler açısından) birbirinin aynıdır ancak bir elementin atomları diğer elementin atomlarından farklıdır.
– Bileşikler birden fazla element atomlarından oluşurlar. Bir bileşikte bulunan element atomlarının katsayı oranı sabit bir tam sayıdır.
-Bir kimyasal reaksiyon, atomların yalnızca ayrılma, birleşme veya yeniden düzenlenmesi ile gerçekleşir

Dalton, atom kavramını açıklarken tahta küreleri model olarak kullanmıştır.

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI 
1.Kütlenin Korunumu Kanunu: 
Dalton Atom Teorisi’nin son varsayımı “Kütlenin Korunumu Kanunu” olarak bilinen ve “madde yoktan var edilemez ve var olan madde yok edilemez” şeklinde özetlenen ancak, aslında Lavoisier tarafından 1789 yılında ortaya atılan kuramın devamı niteliğindedir. 1774 yılında Antoine Lavoisier, deneylerinden birinde bir miktar kalay örneğini alarak içinde hava olan cam balona koymuş ve cam balonun ağzını kapatarak tartmıştır.

Daha sonra cam balonu tekrar tartmış ve kütlenin,başlangıçtaki tartımla aynı olduğunu görmüştür.
Başlangıç kütlesi = Son kütle

Not: Doğanın tüm işleyişlerinde hiç birşey yoktan var olmaz.Tüm dönüşümlerde maddenin miktarı değişmez.

Dalton Atom Teorisi’ne göre, kimyasal değişimlerde atomların sayıları ve türleri değişmez ancak atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeleri oluştururlar. O hâlde atomların sayıları ve türleri değişmiyorsa kütlenin de değişmemesi gerekir. Demek ki Dalton Atom Teorisi, kütlenin nasıl korunduğunu açıklar.

Azot (N2) ve hidrojen (H2)’den amonyak (NH3) oluşurken atom sayıları ve kütle korunur.

2. Sabit Oranlar Kanunu: 
Dalton Atom Teorisi’nin varsayımında bir bileşik oluşturabilmek için belli elementlerin belirli sayıdaki atomlarına gereksinim duyulacağı belirtilmiştir. Aslında bu fikir Fransız kimyacı Joseph Proust tarafından yayınlanan bir yasanın uzantısıdır. 1799 yılında Proust, elementler birbirleri ile bileşik oluştururken belli oranda birleştiklerini göstermiştir. Bugün “Sabit Oranlar kanunu” olarak bilinen bu kanuna göre, “bir bileşiğin farklı örneklerinde bileşiği oluşturan elementler kütlece daima aynı oranda bulunurlar.”

Sabit oran, molekül miktarına bağlı olarak değişmez.

3. Katlı Oranlar Kanunu:
Dalton, element çiftlerinin farklı bileşikleri üzerinde de incelemeler yaparak, “Eğer bir element bir başka element ile birden fazla bileşik oluşturabiliyorsa, elementlerden birinin sabit miktarı ile diğer elementin değişen miktarları arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır.” sonucuna ulaşmıştır ve bunu Katlı Oranlar Kanunu olarak belirlemiştir.

4. Birleşen Hacim Oranları Kanunu:
Dalton iki elementin birbirleriyle yalnızca bir bileşik verecek şekilde birleşmesiyle bu bileşiğin bir molekülünde her bir elementten birer atom bulunduğunu düşünüyordu. O yıllarda hidrojen ve oksijenden oluşan bileşik olarak yalnızca su biliniyordu. Bu yüzden suyun formülünün HO olduğunu sanıp, oksijenin atom kütlesinin 8 olduğunu ifade ediyordu. Dalton suyun oluşum formülünün;

H + O -> HO şeklinde olduğunu düşünüyordu.

Josehp Gay Lussac, su içinden elektrik akımı geçirerek yaptığı çalışmayı genişleterek 1811 de suyun iki kısım hidrojen ve bir kısım oksijenden meydana geldiğini deneysel olarak gösterecek kadar delil toplamıştı. Başka maddeleri de inceleyerek bütün gazların hacimce basit oranlarda birleştiklerini açıkça ortaya koydu. Gay Lussac’ın ortaya koyduğu şey doğruysa, aynı sıcaklık ve basınçta eşit hacimdeki gazların eşit sayıda atom içermesi gerekiyordu. Dalton bu iddiayı, suyun oluşum tepkimesi

(H + O ->HO) ve atomlar bölünemez ilkesinden dolayı reddetti. Dalton’a göre, oluşum tepkimesinde hacimce birleşme oranı;

2H2(g) + 1O2(g) ->2H2O(g)
2 : 1 : 2 şeklinde değil;
H(g) + O(g) -> HO(g)

1 : 1 : 1 şeklinde idi.
Gay Lussac başka deneyinde bir hacim NO’nun oluşması için 1 hacim oksijene karşılık bir hacim azotun birleşmesi gerektiğini öne sürdü.

azot + oksijen $-> 2 azot monoksit
1 hacim 1 hacim ->2
hacim n atom n atom -> 2n molekül


Dalton bu tepkimenin de yanlış olduğunu, çünkü n tane bölünmez atomların tepkimesinden atomlar parçalanamadığından asla n’den fazla tanecik meydana gelmeyeceği düşüncesini belirtmiştir.
Eşit hacimde – eşit sayılar varsayımının doğru olduğu Kont Amadeo Avogadro tarafından ortaya çıkarıldı. Avogadro, gazların karıştıkları zaman atom grupları vererek birleşeceğini öne sürdü. Bugün atom gruplarını tanımlayan “molekül” sözcüğü (Latince küçük kütle anlamına gelen molecula’dan) Avogadro tarafından kondu. Bu varsayımı gaz hâlindeki bazı elementlerin tek tek atomlar değil, çok atomlu moleküller şeklinde olması gerektiğini düşünerek açıkladı.

azot + oksijen -> 2 azot monoksit
N2 + O 2 -> 2NO
n molekül +n molekül->2n molekül

Burada hem Dalton’un atomlar bölünemez ilkesine ters düşmeyen bir gösterim hem de molekül kavramının yer aldığı dikkat çekicidir. Böylece iki atom arasında kimyasal bağ ile molekül oluşabileceği de sunulmuş oldu.

Sonuç olarak:
Sabit sıcaklık ve basınçta, tepkimeye giren gaz maddelerin hacimleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır. Bu orana “Sabit Hacimler Kanunu” denir.

Örneğin,
N2(g) + 3H2(g) -> 2NH3(g)
tepkimesinde 1 hacim azot (N2), 3 hacim hidrojen (H2) ile tepkimeye girerek 2 hacim amonyak (NH3) oluşturmuştur. Hacimler arasındaki oran, gazların tepkime denklemindeki kat sayıları arasındaki oran ile aynıdır.

Atomun yapısı: Atom proton (+), elektron (-) ve nötron (yüksüz) parçacıklardan oluşur.
Proton ve nötron atomun çekirdeğinde bulunur, elektron ise çekirdeğin çevresinde hareket eder. Protonlar pozitif (+) yük, elektronlar negatif (-) yük olarak belirtilir. elektriklenme olayı elektronların hareketinden kaynaklanır.  Nötr cisim: Maddede pozitif (+) yük, negatif (-) yüke eşit ise nötr (yüksüz) denir.

Negatif yüklü cisim: Negatif (-) yük, pozitif (+) yükten fazla ise cisim negatif yüklüdür. Negatif yüklü olmak için (-) yük almalıdır.

Pozitif yüklü cisim: Pozitif (+) yük, negatif (-) yükten fazla ise cisim pozitif yüklüdür. Pozitif yüklü olmak için cisim (-) yük vermelidir. (+) yükler hareket etmez.

Elektriklenen cisimler arasındaki itme ve çekme
a- Aynı yükler birbirini iter, farklı yükler birbirini çeker.
b- Nötr cisimler birbirini etkilemezler.
c- Yüklü cisimler nötr cisimleri çeker.

Elektriklenme çeşitleri
1. Sürtünme ile elektriklenme: Plastik balonu yün kumaşa sürten bir öğrenci, elektriklenmiş balonla masa üzerindeki kağıt parçalarını çekebilir. Bu tarz elektriklenmeye sürtünme ile elektriklenme denir. Cam ve cam gibi davranan cisimler pozitif yüklü, ebonit çubuk ve ebonit çubuk gibi davranan cisimlerde negatif yüklü cisimlerdir.

2. Etki ile elektriklenme: Yüklü bir cisim nötr veya yüklü bir başka iletken cisme dokundurulduğunda aralarında yük alışverişi olur. Bu tür elektriklenmeye dokunma ile elektriklenme denir.

3. Dokunma ile elektriklenme: Yüklü bir cisme bir başka iletken cisim yaklaştırıldığında aynı yükler birbirini iter zıt yükler birbirini çeker. Bu tür elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir.

Elektroliz:
Belirli bir elektrik miktarı, herhangi bir element için belirli sayıda ya da bu sayının basit tam katları kadar atomların ayrılmasına neden olur.

– Bir atom, ancak belirli bir miktarda ya da bu miktarının basit tam katları kadar yük taşır. O hâlde elektrik yükleri parçacıklar hâlinde taşınmaktadır. Bu yük parçacığı ise bütün atomlar için aynıdır. Bir atom bir, iki ya da üç, … parçacık taşıyabilir.
– Elektrik yükünün parçacıklar hâlinde taşınması demek, elektriğin de taneciklerden yapılmış olması demektir.
– Atomlar, elektrik yükleri taşıdığından bu taneciklerin de atomlarda bulunması gerekir. O hâlde atom bölünmez değildir.

Not: Elektrik yükü birimi Coulomb (C), elektrolizde açığa çıkan H2 gazının hacmi ya da Ag metalinin kütlesi esas alınarak tanımlanabilir.

-Sudan, 0°C ve normal hava basıncı altında 0,113 mL H2 gazı açığa çıkaran elektrik yükü miktarı 1 Coulomb’dur.
-AgNO3 çözeltisinden, 1,118 mg gümüş (Ag) açığa çıkaran elektrik yükü miktarı 1 Coulomb’dur.

Thomson Atom Modeli:
Thomson, katot ve kanal ışınları ile yaptığı deneylerle atomdaki elektron ve protonların varlığını ispatlamış ve bunun sonucunda bir atom modeli öne sürmüştür.

-Atom, yarıçapı 10–8 cm olan küre şeklindedir.

– Pozitif yüklü protonlar atomun içinde homojen olarak dağılmıştır.

– Negatif yüklü elektronlar ise bu pozitif yük içinde üzümlü kekin üzümleri gibi rastgele dağılmış bir şekilde bulunmaktadır. (Üzümlü kek modeli)

– Elektronların kütlesi çok küçük olduğundan, atomun kütlesini protonlar oluşturur.

– Atomda, pozitif (+) yükleri dengeleyecek kadar negatif (–) yükler bulunur.

Yani proton sayısı, elektron sayısına eşittir, dolayısıyla atomlar nötrdür.

Atom hakkında yeni bilgiler ortaya çıktıkça zamanla Thomson Atom Modeli geçerliliğini yitirmiştir.

Thamson atom modeli üzümlü keke benzetilmiştir.

Rutherford Atom Modeli :
Atomun kütlesinin çok büyük bir bölümü ve atomdaki pozitif yükün tamamı atomun merkezinde çok küçük bir hacimde yoğunlaşmıştır. Bu bölgeye “çekirdek” denir.

– Pozitif yük atomdan atoma değişir, atom kütlesinin yaklaşık yarısına eşittir.
– Model güneş sistemine benzer. Merkezde pozitif yüklü çekirdek ve etrafında atom hacmi içinde büyük hızlarla hareket eden pozitif yüke (protonlara) eşit sayıda negatif yük (elektronlar) bulunur.
– Atom yarıçapı 10–8 cm, çekirdek yarıçapı 10–12 cm civarında olup atom hacminin büyük bir bölümü boşluktur.

İzotop Atomlar:
Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı (dolayısı ile kütle numaraları farklı) olan atomlara izotop atomlar denir.

Örneğin, 2016-06-09_05h47_17 izotop atomlardır.
nötron = 18 nötron = 20

• Hidrojenin izotoplarının özel isimleri vardır:
İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır ancak elektron sayıları farklı ise kimyasal özellikleri farklıdır. İzotop atomların fiziksel özellikleri farklıdır.

İzoton Atomlar: 
Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı (dolayısı ile kütle numaraları farklı) olan atomlara izoton atomlar denir.

örneğin: İzobar Atomlar:
Kütle numaraları aynı, proton ve nötron sayıları farklı olan atomlara izobar atomlar denir.

Örneğin; İzoelektronik Tanecikler: 
Elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan taneciklere izoelektronik tanecikler denir.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.