11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32

Düzenle
11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı getirmeyecektir. Bu nedenle öğrencilerimizden ricamız lütfen ödevlerinizi öncelikler kendiniz yapmaya gayret gösteriniz. Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Ödevlerin öğrencilerin okulda öğrendiklerini pekiştirmesi, atladığı bir yer kalmadan öğrenebilmesi ve kendi başına düşünen tasarlayan bir birey olarak yetişebilmesini sağlamak amacıyla verildiğini unutmayalım. Ders kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler. 11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları nda, yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme öğretme sürecine uygun olarak seçilmiş okuma metinleri bulunmaktadır. Okuma metinleri, temanın özelliğine göre şiir veya nesir yazılarından Türkçe dersi öğrenci çalışma kitapları okuma metinlerinin çözümlemesini sağlayacak etkinlikleri içermektedir. Bu etkinliklerin temel amacı öğrencilerde kazanımların pekiştirilmesini sağlamaktır.
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

SORU:Felsefe nedir?

Felsefe; evreni, doğayı tanımaya dönük bilme ve anlama çabası olarak günümüze kadar gelmiştir. İyonya kıyıları da denen bugünkü Batı Anadoluʼda Thales (MÖ 624-MÖ 546), evrenin ana maddesinin ne olduğunu; arkhe problemini sorgular. Felsefe böylece sofistlere kadar doğayı sorgulamayı temele almıştır. Sokrates öncesi dönemde sofistlerle birlikte felsefe, insanı ve toplumu da sorgulamaya başlamıştır.

“Felsefe nedir?” sorusuna cevap vermeden önce, onun günümüze kadar gelen serüveninde çok çeşitli anlamlar içerdiğini belirtmemiz gerekir. Soruya dönecek olursak hemen ifade etmeliyiz ki “Şudur.” diye kesin ve net bir cevap veremeyiz. Ancak diyebiliriz ki felsefe tüm zamanlarda evreni anlama çabası olarak kabul edilir.

Felsefe terimi etimolojik olarak bilgeliği sevme (philia: sevgi, sophia: bilgi veya bilmek) anlamında kullanılmıştır. Genel olarak felsefe; varlık, bilgi, değer alanlarıyla ilgili soruları akla uygun ve eleştirel biçimde değerlendirip evrenin varoluşunu anlama, açıklama çabası olarak görülebilir. Bu çabayı anlamlı kılan da felsefenin ele aldığı problemi belli bir sistematik çerçevede bütün olarak incelemesidir.

Denilebilir ki felsefe, hiç kesintiye uğramayan bir düşünme etkinliğidir. Felsefe ele aldığı soru ve sorunları akıl ve mantık ilkeleri çerçevesinde tutarlı bir bilgi olarak evrensel düzeyde ortak insan aklına sunar. Felsefe, verilen cevaplarla yetinmeyip yeni soru ve cevaplarla kendisini sürekli olarak yeniler. Felsefe, temel disiplinleri olan varlık, bilgi ve değer alanlarında sorgulamalar yapar.

Bu etkinlikler, Whitehead (Vaytted, 1861-1947)ʼin adlandırmasıyla “düşünceler serüveni” olarak karşımıza çıkar.

SORU:Felsefede tutarlılık neden önemlidir?CEVAP: Filozofların ortaya koyduğu düşünceleri sistemli kılan ve oluşturdukları akımların günümüze kadar gelmesini sağlayan sebep kendi içinde tutarlı olmalarıdır. Bir filozofun sisteminin diğer filozofların sistemlerine göre daha doğru veya yanlış olduğu söylenemez. Felsefi sistemlerin sonuçları, bilimde olduğu gibi deneyle, olgusal olarak test edilerek doğrulanamaz. Örneğin; Platon'un idealar kuramı, felsefedeki ütopyalar, doğruluk ya da yanlışlıkları söz konusu edilmeden tutarlılık bağlamında verilebilecek örneklerdir. Bundan dolayı tutarlılık ile doğruluğu birbiriyle karıştırmamak gerekir. Tutarlılık, düşüncelerin ortak bir ilkeyle; bağıntı, düzen, kavram ya da fikirle birbirine bağlanmış olması durumu; mantıklı bir bütünün parçaları, ögeleri arasında, karşılıklı bağlantı ve uyum bulunması hâlidir. Doğruluk ise bir düşüncenin, önermenin ya da iddianın, gerçeklikle uyuşmasıdır. Buna göre bir önerme onun işaret ettiği, kendisine karşılık gelen şey, var olduğu takdirde doğrudur. Örneğin; “Ahmet çalışma odamda oturuyor.” tümcesi, “Ahmet'in odamda oturması gözlemlenmiş” olgusuna karşılık geldiği takdirde doğrudur.

3. Felsefe ve hikmet arasında nasıl bir ilişki vardır?

CEVAP: Antik Yunanʼda sophos (hakim, bilge) “bilgileri kendisinde bulunduran hikmet sahibi kimse” olarak bilinirdi. Ancak insanın her şeyi bilemeyeceği gerçeği karşısında “sophos” kelimesi “philo” sözcüğü ile birleştirilerek hikmeti arayan / seven anlamına gelen “filozof (philosophia)”a dönüştürüldü. İlk defa Pythagoras (Pisagor, MÖ 580-500)ʼun kullandığı bu kavram ondan sonra yaygınlaşmaya başladı. Sokrates de kendisini bilgici (sofist) olarak değil, filozof (bilgi seven) olarak tanıtmıştır.

İslamiyet, Hz. Muhammed (571 – 632) ile yayılmaya başladıktan sonra yeni dinin ayrıntıları arasında “hikmet bilgisi” de önemli bir yer bulmaya başladı. Müslümanlar çeviri faaliyetleriyle 7. yüzyıldan itibaren felsefi eserleri Arapçaya tercüme ederken “filozof” sözcüğünü “feylesof” ve bazen de “hakim” olarak çeviriyorlardı. Hakim (filozof) ve hikmet (felsefe) arasında bazı farklılıklar olmakla beraber, anlam ve işlev bakımından bu iki sözcüğün birbirine çok yakın anlamlar içerdiği bir gerçektir.

Bazı filozoflar felsefenin sadece insan aklına dayandığını, hikmetin ise vahiy gibi ilahî bir kaynağının olduğunu iddia etmişlerdir.

Genel olarak İslam filozofları ise felsefe ve hikmet kavramlarını aynı anlamda kullanmışlardır.

İbni Sina (980-1037)ʼya göre felsefenin veya hikmetin amacı nesnelerin hakikatlerine bir insanın ulaşabileceği kadar bilmesidir.

Gazali (1058 – 1111)ʼye göre hikmet, insani aklın elde edebileceği bilginin kesin ve gerçek delillere – ilahi kaynağa – dayandırılarak elde edilmesidir.

El Kindi (801 – 866/873)ʼye göre felsefe (hikmet), değer ve mertebe yönünden sanatların en üstünüdür.

Felsefe, varlığın hakikatını insanın gücü ölçüsünde bilmesidir.

İbni Rüşd (1126 – 1198)ʼe göre din ile felsefe bir gerçeğin iki ayrı izah tarzıdır.

SORU:Geçmişten geleceğe felsefenin işleviyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?

CEVAP:Felsefe her zaman vardır ve insanlık olduğu sürece de felsefe varlığını yitirmeyecektir.Çünkü felsefe düşünme işidir.Felsefe yapmıyorum derken bile kişi felsefe yapar.

SORU: Bir felsefe sorusu yazınız.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Felsefe bilgisinin özelliklerinden birisi de eleştirel olmasıdır.

2. İyi, kötü gibi kavramların yer aldığı alana AHLAK felsefesi denir.

3. Güzel, çirkin kavramları ile SANAT felsefesi ilgilenir.

4. Doğruluk, yanlışlık sorunları BİLGİ felsefesinin içerisinde ele alınır.

5. Tabiatla ilgili olan olay ve olgular VARLIK felsefesi içinde yer alır.

C. Aşağıdaki ifadelerin sonuna ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. Felsefe hiç kesintiye uğramayan bir bilgi dalı ya da düşünce etkinliğidir. (D)

2. Felsefede sorulardan çok cevaplar önemlidir. (Y)

3. Temellendirme, ileri sürülen görüş için dayanak oluşturmaktır. (D)

4. Filozof kelimesi, philo ve sophia kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur ve bilgi sever anlamına gelir. (D)

5. Felsefe insan yaşamının hiçbir problemiyle ilgilenmez. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi felsefe disiplinlerinden biri değildir?

A) Etik B) Estetik C) Metafizik D) Bilim felsefesi E) Dil bilim

2. Aşağıdakilerden hangisi filozoftur?

A) Platon B) Einstein C) İbni Batuta D) Dostoyevski E) Namık Kemal

3. Aşağıdakilerden hangisi felsefe bilgisinin özelliklerinden değildir?

A) Sorgulayıcı olma B) Akla dayalı olma C) Eleştirel olma D) Nesnel olma E) Öznel olma

4. Yaşadığı dönemde toplum düzenini bozduğu, insanları yoldan çıkardığı, Atinaʼnın tanrılarına karşı çıktığı için idama mahkum edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sokrates B) Aristoteles C) İbni Sina D) Hegel E) Thales

5. Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu değildir?

A) Bilgi nedir?

B) Varlık var mıdır?

C) Maddenin en küçük yapı taşı nedir?

D) Güzel nedir?

E) Mutluluğun ölçütü nedir?

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları etkinliklerin başında öğrencilerin etkinleri nasıl yapacaklarıyla ilgili yönergeler bulunmaktadır. Çalışma kitaplarındaki etkinlikler, öğrencilerin farklı zeka alanlarını harekete geçirecek, eleştirel düşünmelerini, olaylara farklı bakmalarını, bireysel veya grupla çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları
11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları zihinsel hazırlık kısmında ise konu ile ilgili öğrencilerin ön öğrenmelerini harekete geçirme, okuma metni ile ilgili anahtar kelimelerle çalışma, metni tanıma ve tahmin etme, işlenen metnin amacını belirleme, metnin tür, yöntem ve tekniğini belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Anlama bölümü görsel okuma, dinleme ve okuma, metin inceleme, söz varlığını geliştirme kısımlarından oluşmaktadır.

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Zihinsel yapılandırma günlük hayatla ilişkilendirme ve araştırma olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  Kendini ifade etme bölümde öğrencilerin öğrenme öğretme sürecinde kendilerini rahat ifade edebilmeleri için öğretmen tarafından uygun bir ortam hazırlama, öğrencilerin ön bilgilerinin harekete geçirme, amaç belirleme, konuşma, yazma, görsel sunu çalışmalarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: İlköğretim Programlarında ölçme ve değerlendirme yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olarak hem sürece hem de sonuca dayalı olarak yapılmaktadır. 

1 yorum:

Blogger tarafından desteklenmektedir.