10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları yayınımızda kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Etkinlikler sizi zorlayabilir ve her konunun cevaplarını yapamayabilirsiniz. Bu konu içinde sitemizden yardım olarak cevap anahtarlarına doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Soru ve cevaplarla ilgili istek ve önerilerinizi yorum bölümünden bildirebilirsiniz. Bunun yanında ders kitabında yapmış olduğunuz soruların doğruluğunu test edebilir, yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. 10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevlerinin öğrencilerin okulda öğrendiklerini pekiştirmesi, atladığı bir yer kalmadan öğrenebilmesi ve kendi başına düşünen tasarlayan bir birey olarak yetişebilmesini sağlamak amacıyla verildiğini unutmayalım.  Yapmanız gereken ve verimli ders çalışmanın başında gelen hususlar bu kitapları takip etmek ve öğretmen sözlerinden çıkmayarak verimli ders çalışmaktan geçmektedir. 10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Cevaplarda hata olduğunu düşünüyorsanız yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular Yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.
Osmanlı devletinin balkanlarda izlediği iskan siyaseti hakkında neler söyleyeblirsiniz.
Osmanlı devleti balkanlarda iskan siyaseti uygulamıştır. İskan demek planlı yerleştirme yapmak demektir. Bu planlı yerleştirme de amaç balkanlardaki müslüman nüfusu artırmaktır.

İskan Siyasetinin Özellikleri
* İskan için öncelikle konar-göçerler tercih edilir, yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı. Böylece göçebelerin yerleşik halka verdikleri zarar da engellenmiş olurdu.
* İskan, fethedilen yerlere yakın yerlerden yapılırdı. Bununla, göçü kolaylaştırma ve göçenlerin göç edilen bölgeye uyumunu sağlamak amaçlanmıştır.
* İskan yapılırken coğrafi benzerlik de göz önünde bulundurulurdu. Örneğin; iskana tabi olan aile Anadolu'da ne yetiştiriyorsa Balkanlarda da yine aynı ürünleri yetiştirebileceği bir bölgeye yerleştirilirdi.
* Bir yerden göçmen alınırken, o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.
* Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma olasılığı olanlara iskan faaliyetlerinde öncelik verilirdi.
* Yeni yerleşim yerinde herkese ihtiyacı olan malzemeler verilir, bir süre vergi alınmazdı.
* Geçerli neden olmadan yeni yerleşim yerini terk etmek ve eski yerleşim yerine dönmek yasaklanmıştır.
* İskana tabi tutulan aileler arasında anlaşmazlık olmamasına dikkat edilirdi.
* Bir yere iskan bir seferde yapılmaz, gerektikçe yapılırdı.

***İskan Faaliyetlerinin Sonucu: 14. yüzyılın ortalarından başlayıp 16. yüzyılın sonlarına kadar yaklaşık 150 yıl süren iskanlar sonunda Balkanlar'ın önemli bir kısmı her yönüyle Anadolu kadar Türkleşmiştir.

İSKAN SİYASETİNİN AMAÇLARI

Fethedilen yerlerin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak,*
Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak,*
Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak, *
Tımar sistemini uygulayarak tarımsal üretimi artırmak, *
Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirerek, yerleşik halka zarar vermelerini önlemek,*
* Fethedilen yerlerde sorun çıkarma olasılığı olan ailelerin, başka bölgelere göç ettirilmesini sağlayarak karışıklık çıkma ihtimalini azaltmak.

İskan Politikasının Yararları

Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçtiği andan itibaren yerli halkla iyi geçinme politikası uygulamış, “istimalet” vererek yerli halkın Osmanlı’ya meyletmesini sağlamışlardır.
Prof. Dr. Halil İnalcık’ın tespitine göre Osmanlı padişahları bürokraside de bu prensibi uygulamış “Reaya fukarası” nı “zi-kudret ekabire karşı” korumuşlardır.
Özellikle Balkanların fethinde “Toprak ve reaya sultanındır” prensibini ilan ederek yerli feodallere karşı toprağı ve köylü emeğini; devlet veya tımar rejiminin garantisi altına sokmuşlar, yerel feodallerin yerine merkezi imparatorluk rejimini ihya etmişlerdir.
Balkan tarihçilerinden N. İorga; anarşiden bıkmış olan köylülerin Osmanlının merkeziyetçi yapısını uygun bulduklarını ve benimsediklerini kaydetmiştir.
Osmanlıların Balkanlarda görünmesi ile birlikte Ortodoks halk Papalıkla Macar Krallarının Katoliklik propagandasından ve mezhep değiştirmek için yaptıkları baskıdan kurtulmuştur.
Devlet, halkın yanı sıra Ortodoks kilisesine karşı da koruyucu bir politika gütmüş, Ortodoks kilisesinin bütün ayrıcalıklarını ve hiyerarşisini aynen tanımıştır.
Kilise gibi Manastırların ayrıcalıklarını, bağışıklıklarını Hıristiyan devletler döneminde nasılsa o biçimde bırakmış, Balkanlarda Hıristiyan dinini yok etmek isteyen tutucu bir davranış içine girmemiştir. Hatta Yıldırım Bayezid Balkan halklarından sağladığı askerlere Anadolu Beyliklerine, Ankara savaşında Timur’a karşı ordusu içinde yer vermiştir.
10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları nda her kazanım 3–5 sayfalık bir kapsam içerisinde etkinlik, soru-cevap, örnekler ve görsel öğeler ile pekiştirilmekte, süreci değerlendirmeye ilişkin çalışmalarla tamamlanmaktadır. Ayrıca, ders kitaplarında öğrenciyi yönlendirici sorularla dersin işlenişi sürecinde öğrencinin aktif kılınması amaçlanmıştır. Bilgi ve beceriye odaklı olmak üzere destekleyici metinler sunulmuştur. Metinler güncel ve süreli yayınlardan da yararlanılarak zenginleştirilmiş, öğrencilerin araştırma, inceleme, tartışma ve projelendirme ile grup çalışmaları sürecine dahil olmalarına yönelik çalışma yönergelerine yer verilmiştir.

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Öğrenci çalışma kitapları öğrencinin sınıf içerisinde veya dışında işlenen kazanımları pekiştirmek, bireysel ve düzeyine uygun öğrenme ve gelişim imkânlarını edinmesini sağlayan kaynaklardır. Bu yolla öğrenilen kavramların sıralanması, karşılaştırılması, eşleştirilmesi gibi yöntemlerle öğrencinin edindiği bilgileri üst düzey bilişsel beceriler düzeyinde edinmesine imkân sağlamaktadır. bilgi, beceri ve değerlerin kalıcı ve anlamlı bir şekilde etkinlik temelli yapılandırılmasına önemli katkılar sunmaktadır.

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevaplarıyla ilgili verilen ödevler çocuklara bağımsız çalışmayı, sorumluluk almayı öğretmek için çok önemli araçlardır. Ödev yapma alışkanlığını çocuklara küçük yaslarda kazandırmak, okul başarıları için de önemlidir. Ders Kitabı Cevapları ödevinin yapmasını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapmak, onlara yol göstermek ve gerektiğinde yardımcı olmak anne babaların görevidir. Ancak ödevlerin anne babanın değil çocuğun ödevi olduğunu, yardım etmenin ödevi onun yerine yapmak olmadığını unutmamak gerekir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.