Küreselleşme Kavramı Ve Boyutları

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Küreselleşme Kavramı Ve Boyutları

Küreselleşme kavramı, sadece epistemolojik açıdan ele alınarak incelendiğinde, dünyanın bütünleşmiş tek bir parça ve pazar olması anlamına gelmektedir. Günümüz de küreselleşme kavramı ile ilgili pek çok tanım yapılmaktadır.


Birden fazla tanımı bulunan küreselleşme kavramının net bir tanımı bulunmamaktadır. Gelişen teknoloji ve diğer gelişmeler küreselleşme kavramının sınırlarını genişletmiştir. Küreselleşme tanımı ile farklı tanımların bulunması ve ortak bir tanım çerçevesinde karar verilmemesinin nedeni toplumlar tarafından farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. 

Küreselleşme Kavramı Ve Boyutları
Küreselleşme Kavramı Ve Boyutları

Bazı toplumlara göre evrenselleşme ve batılılaşma olarak tanımlanırken bazı toplumdan tarafından da bağımlılık, süreklilik ve benzerlik olarak tanımlanmaktadır .Küreselleşme kavramı bireyden bireye ve toplumdan topluma değişen bir kavramdır. Küreselleşme kavramı bireylerin içinde bulunduğu toplumsal değerlere göre ve dünya görüşlerine göre farklılık göstermektedir. bazı toplumlara göre küreselleşme toplumsal değerleri, batıcılığı temsil ederken bazı toplumlara göre ise kapitalizmi temsil eder.Gelişen teknoloji ve diğer gelişmeler ile birlikte küreselleşme hayatımızın her alanına girmiştir. Özellikle yaşanan teknolojik yenilikleri küreselleşmenin önünü açmış ve küreselleşmenin artmasına neden olmuştur. Kısaca küreselleşme özellikle iletişim araçlarının ve ulaşım araçlarının gelişmesi ve etkili kullanımının artmasıyla birlikte uzakların yakın olması dünya üzerinden farklı toplumlardaki bireylerin birbirinden etkilenmesi diyebiliriz.

Günümüzde bütün dünya ülkeleri tarafından kullanılan ve bütün dünyada yayılan küreselleşme sürecini olumlu ve olumsuz yanları bulunmaktadır. Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış. Bu durum ülkeler arasındaki maddi ve manevi değerlerin toplumdan topluma aktarılmasını sağlamıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte toplumlar farklı ülkedeki farklı kültürel değerlere sahip toplumların değerlerini öğrenme fırsatı bulmuştur.

Küreselleşmenin Boyutları
Ekonomik Boyutu
Yaşanan gelişmeler ile birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış ve uzak yerler yakınlaşmıştır. Sınırların ortadan kalkması ile birlikte sermaye dolaşımı tüm dünyaya yayılmıştır. Küreselleşme ile birlikte geleneksel yöntemler kendini yeni oluşumlara bırakmıştır. Ekonomik küreselleşme ile birlikte mal ve hizmetler hızlı bir şekilde sınır ötesine taşınabilir ve kullanım alanını artırmaktadır.
Ekonomik küreselleşme dünya çapında faaliyet gösteren şirketleri birleştirmiş ve birlikte iş yapmasını sağlamıştır. Üretim fazla ürünlerin ülke dışına Pazar alanı bulmasını sağlayarak ticareti geliştirmiştir. Küreselleşme ile birlikte bir yerde var olan ürünlerin olmayan yerlere ulaşımı kolaylaşmıştır. Küreselleşmenin ekonomiye katkısını destekleyen gelişmelerden biri de teknolojik gelişmelerdir. Telekomünikasyon, bilgi ve ulaşım teknolojisindeki hızlı gelişmeler, WTO ve IMF gibi uluslararası kuruluşların çabasıyla dünya ekonomisinde sağlanan liberalleşme hareketleri, ülkelerin hızlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmede piyasa ekonomisinin önemini kavramaları gibi faktörler ekonomik küreselleşmenin oluşmasına ortam sağlamıştır.
Küreselleşme ile birlikte bir ülkede var olan bilgi, teknoloji, sermaye, emek başka ülkelere yayılma imkanı bulmuştur. Uluslar arası şirketler ortak iş yapma imkanı bulmuş ve emek piyasasında çalışmak üzere çalışan bulamayan şirketler de uluslar arası çapta çalışacak kişiler bulabilmiştir. Bu durum her ne kadar olumlu yanı bulunsa da iş gücünü ucuzlatmıştır.
Siyasi Boyutu


Küreselleşme bireylerin ve toplumların hayatını birçok yönde etkilemektedir. Küreselleşme toplumları fiziki ekonomik ve diğer birçok alan da birleştirmiş ve tek bir toplum olma yolunda ilerletmektedir. Küreselleşme ile birlikte toplumlar sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. Küreselleşme ile birlikte toplumlar farklı toplumların gelenek görenek ve dini inançlarını da yakından görme fırsatı bulmuştur. Küreselleşme ile birlikte farklılıklar ortadan kalkmaya başlamıştır. Yaşanan ilişkilerin artması sonucunda toplumlar tek tip olmaya doğru ilerlemektedir.

Küreselleşmenin etki ettiği yanı etkilediği unsurlardan biri de siyasi boyuttur. Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki ilişkiler ve ilişki türleri değişmiş ve gelişmiştir. Toplumlar geleneksel yapıdan ayrılarak daha modern ve yenilikçi ilişkiler kurmaya başlamıştır. Yaşanan gelişmeler “küresel siyaset” kavramını yaygınlaştırmıştır. Küresel siyasetin bazı unsurları bulunmaktadır. Bunlar; ulus devlet, sivil toplum, uluslar arası kuruluşlar ve yerel yönetimlerdir. Küreselleşme ile birlikte toplumlar farklı ülkelerin uyguladıkları siyaseti ve yönetim biçimlerini görmüş ve tanıma fırsatı bulmuştur. Tanıdıkları farklılıkları kendi ülkelerin de bulunan siyaset ve yönetim ile karşılaştırıp sentezleyerek değişiklikler yaratmışlardır.

Küreselleşme ile birlikte dünyada etkili olan ve hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından kabul göre uluslararası kuruluşlar da küreselleşmenin siyasi boyutunu etkilemektedir. Bu kuruluşların aldığı kararlar birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Bu durum siyasetin de tek tip olmasına etki etmektedir. Ayrıca bu durum gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler üzerinde himayeci bir politika izlemesine neden olmuştur. Siyasi küreselleşme tek başına gerçekleşen bir süreç değildir. Özellikle ekonomik küreselleşme siyasi küreselleşmeyi etkilemekte ve yönlendirmektedir. Küreselleşmenin bu iki boyutu aynı zaman da ulus devletlerin otoritesine de zarar vermektedir.

Kültürel Boyutu 
Küreselleşmenin en etkili olduğu ve toplumları etkileyene en önemli boyutlardan biri de kültürel boyutudur. Sınırların ortadan kalkması ile birlikte toplumlar farklı toplumların gelenek, görenek ve diğer toplumsal özelliklerini öğrenmiştir. Küreselleşme toplumların giyim, kuşam, adet, gelenek ve göreneklerin değişmesinde etkili olmuştur. Küresel kültürün artması ile birlikte yerel bazda etkinlik gösteren kültüreler değişmeye başlamıştır.

Yaşanan teknolojik gelişmeler toplumları sürekli farklı toplumların özellikleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. Küreselleşmenin kültürel boyutun da etkili olan unsurlardan bazıları şunlardır; televizyon, internet ve sinema küreselleşmenin kültürel boyutunu etkilemektedir. Küreselleşme sonucu kullanılan diller, önem verilen değerler değişmiş yerini birçok ulusun kabul gördüğü değerlere ve dilleri bırakmıştır. Bu ne kadar olumlu gibi görünse de toplumlar arasında çatışmaya neden olmaktadır. Ayrıca uluslar kimlik kargaşası yaşamakta ve ulusların kültürleri geri plana atılabilmektedir.

Daha önceden de belirtildiği gibi küreselleşme ile birlikte sınırlar ortadan kalmıştır. Kültürel küreselleşme ile birlikte kültürler arasında etkileşim artmaktadır. Her ne kadar bu durum kültürel anlam da gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler üzerinde etkinliği arttırsa da bazı olumlu kısımları da bulunmaktadır. Kültürel küreselleşme ile birlikte kültürel hoşgörü

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.