Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamında Tutuklama

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamında Tutuklama 

Ceza muhakemesi
hukukunda öngörülmüş koruma tedbirlerinden birisi olan tutuklama, henüz kesin bir karar verilip mahkumiyet söz konusu olmamışken, hakim kararı doğrultusunda şüpheli veya sanığın kişi özgürlüğünden mahrum edilmesidir. Tutuklama, gerçeklerin ortaya konulabilmesi için zorunlu olan hallerde verilebilecektir. Tutuklama kararını kural olarak ancak hakim verebilir. Bu kuralın bir istisnası bulunmamaktadır. Kanun koyucu da tutuklama tedbirinin ihtiyari olduğunu belirlemiştir. Bu doğrultuda tutuklama kararı için şartlar olgunlaşmış olsa dahi hakimin bu kararı vermesi bir zorunluluk değildir.TUTUKLAMA ŞARTLARI

Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamında Tutuklama
Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamında Tutuklama 

– Tutuklanacak kişinin ele geçirilmiş olması gerekir. Kaçaklar hakkında istisnai durum söz konusudur.
– Adli kontrol uygulamasının yeterli olmaması gerekir. Eğer adli kontrol kararı verilebilir ise tutuklama yoluna gidilemez.
– Tutuklama kararının orantılı olması gerekir.
– Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 100’de öngörülen koşulların bulunması gereklidir.Bu koşullar ; a.kuvvetli suç şüphesinin varlığı, b.şüpheli veya sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran somut delillerin mevcudiyeti, c.şüpheli veya sanığın delilleri yok etme,gizleme veya değiştirme,tanık,mağdur ya da üçüncü kişiler üzerinde baskı yapma teşebbüsünde bulunacağı yönünde kuvvetli şüphe oluşturması.
– Ceza Muhakemesi Madde 100/3’te sayılmış olan suçlar için soruşturma veya kovuşturma aşamasında tutuklama kararı verilebilecektir. Bu suçlar için yalnızca kuvvetli suç şüphesinin varlığı, tutuklama için yeterli olacaktır. Bu suçlar ; soykırım,kasten öldürme,silahla işlenmiş kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama,işkence,cinsel saldırı(birinci fıkra hariç) ,çocukların cinsel istismarı,hırsızlık ve yağma,uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,suç işlemek amacıyla örgüt kurma( iki,yedi ve sekizinci fıkralar hariç),devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar.

TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİ VE USUL

Tutuklama, takdiri bir koruma tedbiridir. Bu nedenle hakimde kuvvetli suç şüphesi ya da delillerin karartılması yönünde bir izlenim yaratmayan şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilmeyebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 100/4 uyarınca yalnızca adli para ceza cezası gerektiren suçlar ve vücut dokunulmazlığına karşı işlenenler suçlar hariç olmak üzere üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçlar hakkında tutuklama kararı verilemeyecektir.

A- Soruşturma Evresinde Tutuklama KararıSoruşturma evresinde tutuklama kararı, savcının talebinin ardından sulh ceza hakimi tarafından verilir. Sulh ceza hakimi bazı istisnai durumlarda savcının yetkilerini kullanabildiğinden ( CMK m. 163 ) bu durumlarda savcının talebi olmasa dahi tutuklama kararı verilebilecektir. Savcının talebi üzerine sulh ceza hakimi ya talebi kabul edip tutuklama kararı verecek ya da talebi reddederek şahsı serbest bırakacaktır. Bu evrede sulh ceza hakimi tarafından talebin reddedilmesi, tutuklama kararının geri alınması kararlarına itiraz edebilecek kişiler ; savcı ve suçtan zarar görenlerdir. Yine bu evrede verilmiş olan tutuklama kararına,tutuklamanın devamına ilişkin karara itiraz edebilecek kişiler ; şüpheli,müdafi,şüphelinin yasal temsilcisi ve eşidir. İtiraz mercinin vereceği kararlar kesin olmakla birlikte istisnai olarak şüpheli hakkında ilk defa tutuklama kararı verilecek ise tutuklama talebinin reddi üzerine yapılan itiraz sonucunda verilecek karara da itiraz mümkün olabilecektir. Bu durumda itiraz merci bir sonraki sulh ceza hakimliği olacaktır. Tutuklama kararı muhakkak gerekçeli olmalıdır.

B- Kovuşturma Evresinde Tutuklama Kararı

Kovuşturma evresinde tutuklama kararı,yetkili ve görevli mahkeme tarafından talep üzerine veyahut re’sen verilebilir. Mahkeme tarafından verilecek kararlara karşı itiraz ancak kanun hükmünde açıkça belirtilmesi durumunda mümkündür. Ancak mahkemenin verdiği tutuklamanın geri alınması ve sanığın salıverilmesi kararlarına karşı itiraz mümkün olmayacaktır. Kovuşturma evresinde verilecek olan tutuklama kararları, mahkeme makamı kararıdır.

TUTUKLULUK

HALİNİN İNCELENMESİ

Tutuklama kararı da her koruma tedbiri gibi geçicidir. Tutukluluk süresinde, tutuklamayı gerektiren şartların varlığını devam ettirip ettirmediği düzenli olarak incelenmelidir. Soruşturma evresinde, kişi tutuklu kaldığı sürece, en geç 30 günlük sürelerle, sulh ceza hakimi tarafından bu halin devam edip etmeyeceği hususunda şüpheli ya da müdafiyi dinlemek suretiyle karar verilir.
30 günde bir inceleme talebini yapma zorunluluğu savcıya verilmekle birlikte şüphelinin de böyle bir talepte bulunma imkanı vardır. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, yeni bir tutuklama karar niteliğindedir. Buna bağlı olarak bu karara da itiraz mümkündür.

Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 103/2 gereğince, soruşturma evresinde savcı, tutuklama kararının artık gerekli olmadığı kanısına varırsa,şüpheli re’sen serbest bırakılabilecektir. Aynı zamanda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecek olursa da şüpheli serbest kalacaktır.

Kovuşturma evresinde, mahkeme tutuklu halde ki sanığın, bu halinin devam edip etmeceğine her oturumda karar verir. Bu evrede de inceleme için 30 günlük süre öngörülmüştür.

Şüpheli veyahut sanık her evrede, her zaman salıverilmesini talep edebilir. Tutukluluk halinin devamına ve salıverilmeye ilişkin kararlar mahkemece verilmektedir. Ret kararlarına karşı itiraz edilebilecektir. Ancak daha önceden belirttiğimiz gibi salıverme kararına karşı itiraz mümkün değildir.

Savcının tutuklama kararının geri alınması istemi ve şüpheli ya da sanığın salıverilme istemleri, ilgili merci tarafından 3 gün içeresinde karara bağlanacaktır. Örgüt faaliyetleri kapsamında bir suç söz konusu ise karar verme süresi 7 gün olacaktır.

Ceza muhakemesi kanununda tutukluluk için azami süreler öngörülmüştür. Bu süreleri incelememiz gerekirse :
– Ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlarla ilgili yapılacak tutuklamalar için öngörülmüş azami süre 1 yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde en fazla 6 ay uzatılabilecektir.
– Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda ise tutukluluk için öngörülmüş olan azami süre 2 yıldır. Burada da zorunlu hallerin varlığı söz konusu ise bu süre en çok 3 yıl uzatılabilecektir.

TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ

– Savcı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi,
– Beraat,ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi,
– Muhakeme şartlarının gerçekleşmemesi sebebiyle verilen düşme kararı ve mahkumiyetin ertelenmesi kararı verilmesi,
– Tutukluluk için öngörülmüş olan azami sürelerin dolması hallerinde tutuklama kararı ortadan kalkacaktır.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.