Aydınlanma Çağı Hakkında Önemli Bilgiler

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Aydınlanma Çağı Hakkında Önemli Bilgiler 

Fransa ve Avrupa’da 1760 yılına doğru, Aydınlanma Fel­sefesi (Almanya’da Aufklärung) egemen oldu. Düşünürler, kendilerini yergi yazılarıyla, mektuplarla, sözlükler­le, romanlarla, şiirlerle, tiyatroyla, sis­tem açıklamalarıyla ve yol gösterici bir eserle: Ansiklopedi ile ifade ediyorlardı.


Kendine, kendine özgü anlama gücünle hizmet etme cesaretine sahip ol. İşte Aydınlanma’nın sloganı»: Immanuel Kant, 1784’de Aydınlanma düşüncesini böyle açıklı­yordu. Zihinsel özerklik isteği, bu yüzyı­lın temel niteliğiydi gerçekten. Kaynağı­nı, insan aklına olan güvende buluyor ve zihinsel, ahlaksal otoriteleri inkâr ediyordu. Bu anlayış, önce dine ve dogma­lara karşı tutumda kendini gösterdi. Bu arada bir önceki yüzyılda oluşturulmuş büyük dizgeler de tartışma konusu ya­pıldı. Akıl, batıl inançlardan kurtulma­lıydı; işte bu nedenle eğitim temel bir rol oynamaya başladı. Hakikat yalın­dır ve herkesin her zaman ulaşabileceği bir yerdedir diye yazıyordu Jean-Baptiste le Rond D’Alembert. Bu düşünceden de, bilgiyi geniş alanlara yaymakla yükümlü, bir insan bi­limleri ansiklopedisi tasarısı doğdu. Bu bilgi yayılması, ifade özgürlüğü ve hoş­görüyü de getirdi. Bu yayılma aynı za­manda, insanların, mutluluğa ulaşmasını da sağlamalıydı.

Aydınlanma Çağı Hakkında Önemli Bilgiler
Aydınlanma Çağı Hakkında Önemli Bilgiler
Mutluluk, siyasal özgürlüğü doğal olarak içeriyordu. Ancak bu noktada, oto­riter bir biçimde reformları dayatan ay­dın despotluğuna güvenenlerle, yasallığı sadece halkın egemenliğinde görenler arasındaki bölünmeler çok önemliydi.

Doğayı Anlamak
XVIII. yüzyılın incelediği insan, aynı zamanda anatomistlerin kesip bi­çecekleri bir vücut, hat­ta hekimlerin, işleyiş bi­çimini araştırdıkları bir makineydi. Bu tür re­simler yoluyla An­siklopedi, doğa bilgisini yaymaya çalışıyordu.

Ansiklopedi
Cizvitlerin saldırdığı, Sorbonne’un yasakladığı, Parlamento’nun mahkûm ettiği Ansiklopedi, yayınlanışını Denis Diderot’nun enerjisine borçludur. Ansiklopedi�’nin amacı, halkı, aklın bütün fetihleri hakkında ay­dınlatarak insan bilimlerindeki ilerlemelere katkıda bulunmaktı. Sayfalar arasında Tahıllara şöyle bir göz atarken Eşitlikten, Duyumlara geçmek mümkündü; bütün felsefî, ekonomik, siyasal sorunlar burada incelenmekteydi. 17 ciltlik metne ekli çok sayıda görsel malze­menin konusunu oluşturan mesleklerin tekniklerine çok önem veriliyordu. Akla ve ilerlemeye yönelik bu biçim bir övgü, Kilise’ye, batıl inançlara ve yobazlığa karşı düzenli bir saldırıyı da beraberinde getiri­yordu.

Dinin Eleştirisi ve Hoşgörü
Ancien Régime’de Katolik Kilise, devlete sıkı sıkıya bağlıydı. Rahipler sınıfı, krallığın en önde gelen sınıfıydı, Protestanlarla Musevilerin vatandaşlık hakkı bile yoktu. Oğlunu öl­dürmekle suçlanan ve din de­ğiştirmeyi düşünmüş olan Pro­testan Jean Calas, vahşice idam edildi. Kilise’nin artık desteklenmemesinin sonucu olarak hoşgörü isteği, sivil gücü hedefliyordu.

Tartışmalar, devletin rolü ve dinin doğası (herkes kendi inancından sorumludur, bu konuda bir başkası üzerinde kimsenin söz hakkı yoktur), hatta hükümdarın bile, üzerinde oluşuyordu. Ayrıca, hükümdarın sadece gücü vardır; iç inanışı dış görünüşten ayırmak gerekir. Nihayet, hepimiz hata yapabiliriz: balçıkta rüzgârdan yana yatmış bir saz, ters yöne yatmış başka bir saza şöyle der mi: benim yattığım gibi yan yat, sefil, yoksa senin parçalanıp yakılman için dilekçe veririm (Voltaire). Bu hoşgörü isteği, dinin eleştirisiyle, güçlerini güvence altına almak için rahiplerin uydurduğu batıl inançların eleştirisiyle atbaşı gitmektedir. Bu, her tür dinî inancı reddetme anlamına mı gelmektedir? Filozofların çoğu, büyük saatçi olan bir Tanrı’nın varlığını kabul eden yaradancılığa (déisme) bağlanmaktadır. Kö­tülüğün kaynağı sorununu çö­zülmeden olduğu gibi bırakan bu konu Théodicée’de (Tanrı’nın varlığını haklı çıkarma) Gottfried Wilhelm Leibniz tarafından incelenmiştir. Ancak bazıları, «a priori» ya da «a posteriori» olarak Tanrı’nın varlığı konu­sundaki kanıtların geçerliliğini köklü bir biçimde tartışma ko­nusu yaptılar. Bu da onları ya bir bilinemezciliğe (Hume), ya dinin sadece inanç işi olduğu ve bu inancın zorunlu olduğu savına (Kant) ya da köktenci bir ateizme (Julien Offray de La Mettrie, Paul-Henri Thiry, Baron D’Holbach) götürdü.

Aydın Despotlar
François Marie Arouet (Voltaire), aptal ve barbar halka bilek gücü, bir üvendire ve kuru ot gereklidir diye yazıyordu. Bu, açıkça re­formların halkın kendisi tara­fından gerçekleştirilemeyeceğini söylemektir. Bu işin sorumluluğu, filozofların danışmanlık yaptığı hükümdarlara düşüyordu. Voltaire, Prusya Kralı D. Friedrich ile, Denis Diderot da çariçe II. Yekaterina ile yazışıyordu. Çariçe, Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu’nün Kanunların Ruhu Üzerine eserinden ve fizyokrat­ların öğretilerinden esinlendiğini iddia ediyordu. Geri kalmış ül­kelerde gerçekleştirilen reformlar, modern devletlerin yaratılmasına katkıda bulunuyordu, ancak bu reformlar, sadece Aydınlanma politikasının uygulanışı olarak düşünülemezler.

Kanunların Ruhu Üzerine
Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine�’de çeşitlilik ve görünürdeki rastlantıların ötesinde, insan hareketlerinin nedenini araştırır. Burada, bazı ülkelerde yerleşmiş olan şeyleri eleştirmek değil, var olan yapıların nedenlerini araştırmak söz ko­nusudur. Böylece, bir yönetim biçiminin «yapısı», «ilke»si ve kanunları arasındaki ilişkiyi araştırmak gerekir. İlke, yö­netimi yaşatan siyasal güçtür. Cumhuriyet, erdem; monarşi, onur; despotluk, korku ister. Yasalar, her durumda yönetimin yaşaması için zorunlu olan ilkeyi korumayı amaçlar. Örneğin, cumhuriyetlerde eşitlik ve azla yetinme ile ilgili yasaların nedeni budur. Ülkenin büyüklüğünün, ikliminin, tarihinin, hükümetlerin yapısını etkilediğini göstermek gerekir. Fransa’da özgürlüğü sağlamak için en iyi yönetim biçiminin tanımı Montesquieu’de bulunabilir: güçlerin dengesinin soyluluk tarafından sağlanacağı bir monarşi.

Köleliğin Unutulmasından, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesine
Antiller’de ve Louisiana’da kölelik, ancak 1848′de kaldırılabildi. Aydınlanma çağında az da olsa köleliğe karşı sesler yükselmeye baş­ladı. Keyfî güce karşı vatandaşın özgürlüğünü ilan etmekte acele dav­ranan düşünürlerin kendileri bile Zencilerin kö­leliğine gelince daha öl­çülü göründüler. Aslın­da bu, yeni rejimin ilkelerini akla dayalı doğal hakka başvurarak oluşturmayı isteyenler tara­fından oylanan Bildirge’nin tek yanılgısı olmayacaktı. Felsefî ve zamanla değişmeyen değerinin evrensel çap­ta bir ifade getirdiği do­ğal hakka başvuran üyeler, farklı formüller kul­lanıyorlardı.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.