Güncellenen Öğretim Programları Müzik

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Güncellenen Öğretim Programları Müzik
müzik müfredat değerlendirme raporu, müzik dersi müfredat değerlendirme raporu indir, müfredat değerlendirme raporu indir, 2017 müzik müfredat değerlendirme, müzik öğretim programı değerlendirme raporu Güncellenen Öğretim Programları Müzik

müzik müfredat değerlendirme raporu, müzik dersi müfredat değerlendirme raporu indir, müfredat değerlendirme raporu indir, 2017 müzik müfredat değerlendirme, müzik öğretim programı değerlendirme raporu üzik müfredat değerlendirme raporu, müzik dersi müfredat değerlendirme raporu indir, müfredat değerlendirme raporu indir, 2017 müzik müfredat değerlendirme, müzik öğretim programı değerlendirme raporu Güncellenen Öğretim Programları Müzik

Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarını güncelleme çalışması kapsamında, öğretmenlerden taslak müfredatı değerlendirme ve raporlama çalışmasını resmi yazı ile duyurdu. 

İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
Slide 2
İÇİNDEKİLER Müzik Dersi Öğretim Programı Hazırlanırken Dikkat Edilen Hususlar Programın İçeriğine Yönelik Branş Öğretmenleri ve Akademisyenlerin Görüşleri Program Çalışmasında Göz Önünde Bulundurulan Temel İlkeler Programın Vizyonu İlköğretim Müzik Dersinin Genel Amaçları Temel Beceriler ve Değerler Program Felsefemiz 1994 Müzik Dersi Programı ile Hazırlanan Müzik Dersi Programının Kısmen Karşılaştırılması Müzik Dersi Öğretim Programının Öğrenme Alanları Kazanımlar Etkinlikler Açıklamalar Müzik Dersi Öğrenme-Öğretme Süreci Ölçme ve Değerlendirme Yıllık plan örneği

Slide 3
Müzik Dersi Öğretim Programı Hazırlanırken Dikkat Edilen Hususlar Anayasa, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen Türk Milli Eğitimi’nin esasları Atatürk İlke ve İnkılapları Uluslar arası bazı kuruluşların beyannamelerine göre bireylere kazandırılmak istenen davranışlar Kalkınma planlarıyla bireylere kazandırılmak istenen davranışlar Türk toplumsal yaşamına ilişkin öngörü ve beklentiler Sanat/Müziğin insan eğitimi ve yaşamındaki yeri ve önemi Sınıf ve branş öğretmenleriyle, akademisyenlere uygulanan anketlerden elde edilen bulgular İlköğretim Genel Müdürlüğü Müzik Özel İhtisas Komisyonunca belirlenen beceriler Göz önünde tutulmuştur.

Slide 4
Programın İçeriğine Yönelik Branş Öğretmenleri ve Akademisyenlerin Görüşleri

Slide 5
Branş Öğretmenlerine Uygulanan Ankete İlişkin Genel Sonuçlar 1994 Müzik Dersi Öğretim Programında işlenmekte zorlanılan konular İlköğretim Müzik Dersinden öğrencilerin beklentileri İlköğretim Müzik Dersinden branş öğretmenlerinin beklentileri

Slide 6
İşlenmekte Zorlanılan Konular Müzikte Örgü Doku Biçim Tür Ritim Ezgi Ölçü Dikey Yatay Çokseslilik Majör Minör Tonlar Rondo Formu T.S.M ve Makam Dizileri Usul Bilgisi Öğrencilerin Beklentileri Güncel Müzikleri Öğrenmek Çeşitli Müzik Aletlerini Çalmak Derslerde Zevk ve Beğeni Eğitimine Yer verilmesi


Slide 7
Öğretmenlerin Beklentileri Beceriye Dayalı Kazanımlar Çok Olmalı Dramaya Ağırlık Verilmeli Diğer Derslerle İlişkilendirilmeli İşlevsel Olmalı Daha Az Teori Daha Çok Müzik Son Sınıflarda AGSL’ ye Yönlendirme Olmalı Nota Öğretiminin 6. Sınıftan İtibaren Başlanması Geleneksel Müziklerimizde Ses Sınırlarına Dikkat Edilmeli Konular Çok Yoğun Olmamalı ve Haftalara Dağıtımı Dengeli Olmalı Konular Düzeye Uygun Olmalı

Slide 8
Akademisyenlere Uygulanan Ankete İlişkin Sonuçlar Öğretim Elemanlarının mevcut İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programını tanıma durumları Öğretim elemanlarının hazırlanmakta olan İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programına ilişkin görüş ve önerileri

Slide 9
Sonuçlar 1-Akademisyenlerin % 70’ i 1994 yılında uygulamaya giren, İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programını incelediklerini belirtmişlerdir. 2-Mevcut İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programını içerik (ünite-konular) bazında % 100 oranında yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 3- İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programında bilişsel kazanımlardan çok, duyuşsal ve devinişsel kazanımların ağırlıklı olarak yer alması görüşüne %100 oranında katıldıklarını belirtmişlerdir.
Slide 10

4- İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programında nota öğretiminin 2. Kademeden (4-5. Sınıf) başlaması görüşüne katılan akademisyenlerin oranı %67’ dir. 5- MEB ‘nın öğretim programlarının yenilenmesi hususunda benimsediği “Yapısalcı-Yapılandırmacı” anlayışı tanıdıklarını belirten akademisyenlerin oranı % 70’ dir. 6- İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı 3. Kademe (6-8. Sınıf) süreci sonunda, kısmen mesleki eğitime de yönlendirici unsurların yer alması görüşüne %100 oranında katılmışlardır. 7- İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programında müziksel gelişimin ulusal boyuttan uluslararası boyuta doğru açılım göstermesi anlayışına %100 katılmışlardır.
Slide 11

8- İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programında müziksel aktivite, bilgi ve becerilerin yanı sıra genel kültür bilgilerinin de yer alması görüşüne %82 oranında katılmışlardır. 9- İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programının aynı zamanda bir kılavuz program niteliği de taşıması görüşüne %85 oranında katılmışlardır. 10- İlköğretim Müzik Dersi içerisinde uygulanabilecek öğrenme-öğretme / etkinlik durumlarının%100 oranında ağırlık taşıması gerektiğini belirtmişlerdir. 11- İlköğretim Müzik Dersi içerisinde “ Oyun, hareket ve dans” unsurlarının yoğun olarak kullanılması görüşüne %100 oranında katılmışlardır.

Slide 12
12- İlköğretim Müzik Dersi içerisinde “Dinleme, Söyleme ve Çalma” boyutları ağırlığının %100 oranında olması gerektiğini belirtmişlerdir. 13- İlköğretim Müzik Dersi içerisinde “Yaratıcılık” eğitiminin olması gerektiğine katılan akademisyenlerin oranı %71 dir. 14- İlköğretim Müzik Dersinde özellikle 1. ve 2. Kademe sürecinde “Orff” çalgılarının yoğun olarak kullanımına ilişkin ise %100 oranında katıldıkları yönünde görüş bildirmişlerdir.

Slide 13
Program Çalışmasında Göz Önünde Bulundurulan Temel İlkeler Çağdaş Müzik Öğretim Programı öğrenci merkezli olmalıdır Öğrenci edilgen bir yapıda değil, aksine etkinlikler boyutunda sürece aktif olarak katılım sağlamalıdır. Öğrenilecek her beceri ve bilgi, mutlaka yaşam içerisinde kullanılabilir ve işlevsel olmalıdır. Müziğin doğası gereği, müzik öğretim programı, salt bilişsel kazanımları değil, bireylerin yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik, dengeli, duyuşsal ve devinişsel kazanımları da içermelidir. Müzik dersi; ancak, yaşanarak ve yaşatılarak işlenebilir. Dolayısıyla bir ders içerisinde olabildiğince müziğin tüm boyutlarına yer verilmeye çalışılmalıdır

Slide 14
Programın Vizyonu Müzik Yoluyla; Kendisi ve çevresiyle barışık Önce milli; sonra uluslar arası kültürü tanıyan Vatan ve ulus sevgisine sahip Çevresine karşı duyarlı Sanatın her türüne açık Çevresindeki değişimlere uyum sağlayabilen Mutlu,kişilikli ve özgüveni olan bireyler yetiştirmektir.

Slide 15
Müzik Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek. Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkan tanımak. Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek Yerel, bölgeseli ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak. Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak Müzik yoluyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak. Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkileri geliştirmek.

Slide 16
Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek. Bireysel ve toplu olarak, değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine imkan sağlamak. Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak. İstiklal Marşı başta olmak üzere milli marşlarımızı özüne uygun söylemelerini sağlamak. Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek. Milli birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak. Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

Slide 17
Temel Beceriler ve Değerler Temel Beceriler; Sözlü müziklerde Türkçeyi etkili, güzel ve anlaşılır kullanma, Müziksel yaratıcılık, Müziksel algı, bilgilenme, müziksel etkinlik ve kültürel boyutlarında eleştirel düşünme, Müzik aracılığıyla sosyal değerlere önem verme, Müziksel etkinliklerinde olabildiğince teknolojiden yararlanma, Müzik okur-yazarlığı Değerler; Paylaşım Hoşgörü Sorumluluk

Slide 18
Program Felsefemiz - Özellikle I. Devre ve geçiş dönemi olan II. Devre düzeylerinde konuların işlenişi, ağırlıklı olarak; oyun,dans ve hareket üzerine kurulmuştur. Çocuğun gelişim aşamaları dikkate alınarak,ilgili konular konular oyunlaştırılıp verilecek, Öğrenci konu ile ilgili müzikleri dinleyerek, farklı anlatım yollarıyla ( canlandırma, dans ve harekete dönüştürme, yaratma ve açıklama) biçimlerinde tepkide bulunacak, Dinleyeceği, söyleyeceği ve çalacağı müzikleri devinime dönüştürerek müziği içselleştirecektir. Dolayısıyla Genel Müzik Eğitimi düzeyinde bireyler; müziği yaparak, yaşayarak öğreneceklerdir.

Slide 19
1994 Müzik Dersi Programı ile Hazırlanan Müzik Dersi Programının Kısmen Karşılaştırılması

Slide 20
1994 Müzik Dersi Öğretim Programı

Slide 21
Hazırlanan Müzik Öğretim Programı

Slide 22
1994 – 2006 Programlarının Kısmen Karşılaştırılması 1994- Programın temeli doğrudan gözlemlenip, ölçülebilen davranışçı yaklaşıma dayanmaktadır. 2006 -Programda bireyin bilgiyi kendisinin işlevselleştirdiği yapılandırmacı yaklaşım esas alınmıştır. 1994- Programın can alıcı noktasını hedefler ve hedef davranışlar oluşturmaktadır. 2006- Programda kazanımlar ve etkinlikler esası oluşturmaktadır. 1994- Dersler, ünite ve konular bazında ele alınmıştır. 2006- Program 4 adet üst öğrenme alanı üzerine teşkil edilmiş ve buna bağlı olarak da kazanımlar sarmal olarak sıralanmıştır.

Slide 23
1994- Programda öğretmen bilgiyi hazır olarak yapılandırarak öğrencilere vermektedir. 2006- Öğrenciler bilgiye ulaşmada aktif rol oynarlar ve bilgiyi kendileri yapılandırırlar. 1994- Bilişsel anlamda yoğun bir bilgi aktarımı söz konusudur. 2006- Sürekli bilgi aktarımından çok yaşamsal bilgiler, öğrenciler tarafından özümsenmekte ve işlevsel hale getirilmektedir. 1994- Üst düzey zihinsel süreçlerden çok ürün değerlendirilmektedir. 2006- Üst düzey zihinsel süreçler vurgulanmakla birlikte sadece ürün değil, aynı zamanda süreç de değerlendirilmektedir

Slide 24
1994- Hedef ifadeleri ve davranışlar öğrenci merkezlidir 2006- Kazanımlar öğrenci merkezlidir 1994- Öğrenme ve öğretme durumlarıyla ilişkili olarak daha çok geleneksel öğretim yaklaşımları sergilenmektedir. 2006- Geleneksel öğrenme ve öğretme yöntemlerinin yanı sıra çağdaş öğretim yöntemlerine de ağırlık verilmiştir. 1994- Daha çok bilişsel gelişim ön planda tutulmuştur. 2006- Bilişsel gelişim, devinişsel ve duyuşsal kazanımlarla sürekli olarak yaşamsallaştırılmaya çalışılmıştır.Özellikle 1. ve 2. devrede müzik eğitimi dans,hareket ve oyun unsurları gözönünde bulundurularak verilmiştir. 1994- Çeşitli disiplinler ile doğrudan veya dolaylı ilişkiler kurulmamıştır. 2006- Konulara bağlı olarak farklı disiplinler ile gerekli hallerde doğrudan bağlantılar kurulmuştur.

Slide 25
1994- Programı; Nota öğretimini 3.sınıfta, çalgı öğretimini ise 2.sınıfta başlatmıştır. 2006- programında ; nota öğretimi 4.sınıfta sadece la-sol-fa sesleri ile ,çalgı öğretimi ezgisiz çalgılarla 1.sınıfta, ezgili çalgılarla ve blokflüt ile 3.sınıfta başlatılmıştır. Çalgı eğitiminde şarkıların kulaktan grafik yöntemi yardımı ile verilmesine geçilmiştir ve üst sınıflarda da öğrencilerin, öğrenmediği nota ve süreleri içeren şarkı örneklerini grafik yardımıyla çalması sağlanarak çalgıya hakimiyet amaçlanmıştır.

Slide 26
Müzik Dersi Öğretim Programının Öğrenme Alanları Dinleme-Söyleme-Çalma Müziksel Algı ve Bilgilenme Müzik Kültürü Müzikte Yaratıcılık

Slide 27
Kazanımlar Kazanımlar, programda öğrencilerin gelişim düzeyi ve işlenen konunun özelliğine göre, birinci sınıftan sekizinci sınıfa doğru sarmal sıralanmış ve kazanım sayıları; 1.sınıflarda 23 2.sınıflarda 22 3.sınıflarda 24 4.sınıflarda 24 5.sınıflarda 24 6.sınıflarda 23 7.sınıflarda 22 8.sınıflarda 24 olmuştur.

Slide 28
Etkinlikler Müzik Dersi Öğretim Programı’nda kazanıma yönelik etkinlikler verilmiştir. Bu etkinlikler sadece örnek niteliğinde verilmiştir. Öğretmen, bu etkinlikleri aynen kullanabilir veya etkinliklerde değişiklikler yapabilir. Ancak ; Etkinliklerin, öğrenci merkezli ve öğrenme - öğretme sürecinde öğrencinin etkin rol almasını sağlayacak şekilde ,çevresel özellikler ile öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Slide 29
Açıklamalar Müzik Dersi Öğretim Programında bu bölümde programda yer alan sembollerin anlamlarına yer verilmiştir.

Slide 30
 Sınıf - okul içi etkinlik : Bu sembol, ilgili etkinliklerin (çalışma kâğıdı doldurma, görsel materyal okuma, grup çalışması, sanal alan gezisi, yaratıcı drama vb.) sınıf içinde yapılacağını gösterir.  Okul dışı etkinlik: Bu sembol, ilgili etkinliklerin tümünün, bir kısmının ya da bazı aşamalarının ev, kütüphane, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılabileceğini, kaynak kişilerle yapılacak görüşmeleri kapsar. [!] Uyarı: Bu sembol, ilgili ünitede verilecek beceri ve değer ifadelerini, işlenecek konuların sınırlarını, kullanılması önerilen araç ve gereçlerle dikkat edilmesi gereken noktaları ifade eder.

Slide 31
Diğer derslerle ilişkilendirme : Bu sembol, ilgili kazanımla ilişkilendirilebilecek diğer dersleri gösterir. Ölçme ve Değerlendirme:Bu sembol, eğitim öğretim sürecinde yapılabilecek değerlendirme etkinliklerini gösterir. Burada yazılan değerlendirme etkinliği bir öneridir. Öğrencilerin başarısını en iyi ölçebileceği düşünülen başka etkinlik ve yöntemler de uygulanabilir. Ara disiplinlerle İlişkilendirme X Ders içi İlişkilendirme:Bu sembol, eğitim öğretim sürecinde verilmek istenen kazanımların diğer ilgili kazanımlarla ilişkilendirilmesi gerektiğini gösterir.Bu sembol müzik dersinin içerisinde yer alan kazanımların diğer ilgili kazanımlarla ilişkilendirilmesi gerektiğini gösterir.

Slide 32
Müzik Dersi Öğrenme-Öğretme Süreci Öğrencilerin Müzik dersi ile ilgili hazır bulunuşluk düzeyini ölçme ve değerlendirme amacıyla eğitim-öğretim yılının başında, derse hazırlayıcı uygulama (etkinlikler,değerlendirme ölçekleri vb.) ile başlanmalıdır. Her bir kazanım için, en az bir sınıf-okul içi veya okul dışı, etkinlik yapma zorunluluğu vardır. Öğretmen, her kazanımı alternatif etkinlikler ile (aile etkinlikleri, farklı zekâ alanlarına dönük, kırsal kesime dönük etkinlikler vb.) desteklemeye özen göstermelidir.

Slide 33
Bir ders yılı boyunca öğrenme alanlarında proje veya performans ödevi yapılmasına özen gösterilmeli ve bir ders yılında 1 proje ve 1 performans ödevi zorunlu olmalıdır. Ders yılı sonunda (değerlendirme etkinliklerinden farklı olarak) yıl sonu değerlendirme etkinliği / etkinlikleri (her konuyu da kapsayacak şekilde) yapılmalıdır.

Slide 34
Dersin işlenmesi sırasında öğretmen kılavuz kitabı,öğrenci çalışma kitabı ve bu kitapları destekleyen içinde ses efektleri, milli bayramlar, özel gün ve haftalarla ilgili marş,türkü ve benzeri seçkin eserlerin yer aldığı CD’den dersin işleniş sürecinde faydalanmalıdır. CD’de yer alacak eserlerin prozodi kurallarına uygun sınıf seviyelerinin ses sınırlarında, sesin kullanım tekniğine ve o müziğin üslubuna uygun seslendirilip çalınmış, eğitimde kullanılabilir nitelikte ve türüne uygun orijinal çalgılarla eşlik edilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Müzik dersi kazanımları işlenirken, öğrenci gelişim aşamaları ve müzik eğitiminin etkililiği göz önünde bulundurulmalı ve işleniş sırası belirlenmelidir.

Slide 35
Ölçme ve Değerlendirme Farklı öğretim modellerinin kullanılması, öğrenci öğrenmelerinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasını gündeme getirmiştir. Artık öğrenciye sadece yazıya dayalı değil, otantik (authentic) olarak tanımlanan öğrencinin günlük hayatıyla ilişkili ödev ve görevler verilmektedir. Öğrencinin başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçütler artık açık ve nettir. Ölçme yalnızca öğretimden sonra değil, öğretim sırasında da yapılmaktadır

Slide 36
Yapılandırmacı yaklaşımda öğrencinin bilgiyi hatırlaması değil, uygulaması, analiz etmesi ve değerlendirmesi beklenmektedir (Adams, 1996) ve öğrencinin öğrenirken ölçülmesi, ölçülürken de öğrenmesi amaçlanmaktadır (Pilcher, 2001). Bu doğrultuda öğretim sonunda yapılan tamamlayıcı (summative) değerlendirmenin yanında, öğretim süresince yapılan ölçümlere dayanan şekillendirici (formative) değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Slide 37
Ölçme ve değerlendirme uygulamalarından mümkün olduğunca kısa bir süre sonra öğrenciye, kazanmış olduğu davranışların nicelik ve niteliğine ilişkin bilgi verilmelidir. Öğrenci, bu bilgiler çerçevesinde eksik olan öğrenmeleri tamamlama, yeterli olduğu öğrenmeleri geliştirme imkanına sahip olur ve kendini tanıyarak gelecekteki çalışmalarını planlayabilir.

Slide 38
Alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarının yanı sıra geleneksel ölçme ve değerlendirme araçları (açık uçlu sorular, kısa yanıtlı maddeler, eşleştirme maddeleri, doğru/yanlış maddeleri vb.) da yeniden yapılandırılarak özellikle nota dayalı değerlendirmelerin yapılmasında kullanılmaktadırlar.

Slide 39
Artık müzik derslerinde bende kendi müziğimi yapacakmışım. ... Müzik derslerinde duygularımı dışarıya aktarabilecekmişim öyle diyorlar. Doğru mu bu? İstediğim gibi aktarabilirmiyim?

Slide 40
Ben müzik dersinde araştırma yaparken eğlenecekmişim ...Harika...

Slide 41
Yaşasın! Müzik derslerinde oyun Oynayabileceğim..

Slide 42
“…Bu etkinlikler sayesinde kişilerin içlerinde ne hissettiklerini , grup çalışmasının ne olduğunu ,öğreneceğim. Kısacası, bu etkinlikler,arkadaşlarımı ve kendimi daha iyi tanımamı sağlayacak…”

Slide 43
“…Daha önce müzik derslerinde kitapta yazan bilgileri hazır alıp EZBERLİYORDUK. Fakat şimdi yaptığımız etkinliklerle bilgileri hazır değil, kendimiz yaratıp, uygulayarak ve müziğin ritmini hissederek öğreneceğiz....

Slide 44
“…Bu tür etkinlikler bizim çok yönlü , hoşgörülü ve paylaşan bireyler olmamızı sağlayacak ve sadece bunları okumayıp yaşamımıza da geçirebileceğiz !

Slide 45
Sunu Sona Ermiştir Teşekkür Ederiz

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.